Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122.§ (4) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:20956/2014
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vagyon-és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára az alábbi vagyoncsoportokra a kiegészítő iratokban részletezettek szerint:
1. vagyonbiztosítás
2. általános felelősségbiztosítás
3. munkáltatói felelősségbiztosítás
4. bérbeadói felelősségbiztosítás
Vagyonbiztosítás:
Intézményi épületek, raktárak, építmények vagyonbiztosítása
Alap és Kiegészítő kockázatok 59 971 328 390 Ft
Biztosítási összeg: 59 971 328 390 Ft
Önrész: 10% de min 25 e-Ft/kár levonásos
100% Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében önrészesedés nincsen
Kártérítési limit (ek) a biztosítási összegen belül:
- Elektromos áramingadozásából, és/vagy túlfeszültségéből eredő károk 5 M Ft/kár/év
- Elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok 5M Ft/kár/év
- Biztosítási esemény következtében károsodott/szennyeződött hivatalos iratok
helyreállítása, tisztítása és/vagy szárítása 5M Ft/kár/év
Üvegbiztosítás minden üvegtípusra és méretre 5 000 000 M Ft/kár/év
Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, küldöttrablás biztosítás 2 149 778 390 Ft
Önrész: 10% de min 10e-Ft/kár levonásos
Kártérítési limit (ek) a biztosítási összegen belül: 350.000.000.- Ft/kár/év
- Lopás 4M-Ft/kár 8M FT/év
- Készpénz biztosítás 4M-Ft/kár 8M FT/év
- Küldöttrablás 2M-Ft/kár 4M FT/év
- Szándékos rongálás 1M Ft/kár és 10M Ft/év
- Intézmények belső udvarain található szabadban lévő szabadban lévő játszótéri eszközök, szabadban, emléktáblák, szobrok, dísz kutak, feszületek és szökőkutak szándékos rongálása. 1M Ft/kár és 5M Ft/év
II. Felelősségbiztosítás:
Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is
- Munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is
- Bérlői felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is
- Kiterjesztés az S1 (azaz sörgyár egyes) telephelyhez tartozó pincerendszer tulajdonosával szemben támasztott felelősségi károkra
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a közterületek, közparkok üzemeltetői, karbantartói minőségben okozott károkra.
Felelősség biztosítási fedezettel szemben támasztott elvárások:
Biztosító kockázati körönként ajánlatával megegyező díjtétel alkalmazása mellett lehetőséget biztosít az egyes kockázati limitek biztosítási éven belüli díjfeltöltésre.
Kombinált limit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában: 50 M Ft/kár és 50 M Ft/év
Szublimit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
- Közútkezelői minőségben okozott károk kátyú 10 M Ft/kár/év
- Sorfák, pincerendszer, parkfenntartói minőségben okozott károk 10 M Ft/kár/év
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása 10 M Ft/kár és 50 M Ft/év
- Munkáltatói felelősségbiztosítás 10 M Ft/kár és 20 M Ft/év
- Közfoglalkoztatottak által okozott károk 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Termékfelelősség biztosítás 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során
okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő károk 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
Az Önkormányzat által kezelt és fenntartott utak kezelése,
tisztítása, síkosság mentesítése során okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár/év
- Az Önkormányzat által kezelt és fenntartott parkok működtetése
során okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár/év
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
Önrészesedés: 10% de min 10e.-Ft/kár levonásos
Kockázatviselés kezdete: 2015. január 01. napján 0:00 óra
kivétel 24db parkoló automata, valamint a 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok (kiegészítő iratok 1/B melléklete), ahol a kockázatviselés kezdete 2015. június 01. napján 0:00 óra.
Évforduló: minden évben a kockázatviselés kezdetének a napja
Részvételre jelentkező biztosítson lehetőséget év közbeni fedezet módosításra, illetve a biztosítandó vagyontárgyak körének év közbeni módosításra ajánlatával megegyező díjtétellel az adott kockázatra.
A 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokra (társasházak) és a parkoló automatákra ajánlatkérőnek van érvényes biztosítása, halasztott hatályú fedezetvállalást kér. (A kockázatviselés kezdete 2015. június 01. 0:00 óra).
Biztosító az alapbiztosítási biztosítási esemény bekövetkezte esetében a biztosítottságot 50 millió forintig nem, vizsgálja pro-ráta kárszámítást nem alkalmaz.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő ÁSZF-je szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a biztosítási díjat éves díjfizetési gyakorisággal - évente előre - fizeti meg a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 130.§ (1), (5), (6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján átutalással, 30 napos fizetési határidővel.
A kifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja a létrehozásának lehetőségét
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A szerződést biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá tartozó szervezet teljesítheti, vagy olyan szolgáltató, amely a fenti törvény hatálya alá tartozó szervezet szolgáltatását közvetíti.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatnak a részvételi felhívás feladásának napjánál későbbi dátumúnak kell lennie!
A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - csatolja:
valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
- a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma
- számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
P2. Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított - teljes árbevételéről szóló és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (biztosítási szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy részvételre jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kezesként felel a Ptk. 6:419.§-a szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok szerint a jelen részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapon belül egyik számláján sem fordult elő 30 napot meghaladó sorba állítás.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételének összege nem érte el az 50 millió Ft-ot, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (biztosítási szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege nem érte el a 30 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Részvételre jelentkező ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (biztosítási szolgáltatás) szolgáltatás nyújtási referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában igazolva.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Amennyiben a szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia közös részvételre jelentkezőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az együttes megfelelés megengedett.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy részvételre jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, legalább egy darab, önkormányzati vagy költségvetési szervezettel kötött biztosítási szerződéssel, amely szerződés értéke elérte a nettó 25 millió Ft-ot és amely az alábbi biztosítási tevékenységek mindegyikét magában foglalta:
- vagyonbiztosítás
- általános felelősségbiztosítás
- munkáltatói felelősségbiztosítás
- bérbeadói felelősségbiztosítás.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122.§ (4) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/20 (év/hó/nap ) Időpont: 16:15
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/20 (év/hó/nap) Időpont: 16:15
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/11/20 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/20 (év/hó/nap) Időpont: 16:15
Hely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1. em. 133. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§-a szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában előreláthatóan egy alkalommal fog az ajánlattevőkkel tárgyalni, de fenntartja a jogot, hogy amennyiben szükséges újabb tárgyalási fordulót tartson. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvben kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön kíván tárgyalni.
Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek, és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevők, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására.
Az ajánlattevők részéről nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson. Ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott. Ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt, magánokiratba foglalt meghatalmazást vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazást kérünk bemutatni.
A tárgyalás időpontját és további részletes feltételeit az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a részvételi szakaszban kiegészítő iratokat bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. A kiegészítő iratokat a kozbeszerzes@kobanya.hu email címre küldött email-ben kell igényelni.
A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy gazdasági szereplőnek át kell vennie. A kiegészítő iratok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadni: a dokumentációt átvevő gazdasági szereplő neve és székhelye, adószáma, a gazdasági szereplő nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A kiegészítő iratok másra át nem ruházhatóak és nem publikálhatóak. Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő egy kiegészítő irat átvétele.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.,III.2.3
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A felhívás IV.3.5. pontjában foglalt határidő a Kbt. előírásai figyelembevételével került megállapításra, azonban ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást korábban is megküldheti, ha a részvételi szakasz összegezésének megküldésére korábban sor kerül.
2. Az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem tehető!
3. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
4. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti a részvételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések a részvételi határidő lejártát megelőző ötödik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
6. Fordítás: a részvételi jelentkezésben foglalt valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
7. Irányadó Jog: A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
Irányadó idő: A részvételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
9. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
10. Közös részvételre jelentkezés esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös részvételre jelentkezőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, amelynek tartalma a Kbt. 25. §-ában foglalt valamennyi kikötésre kiterjed.
11. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat.
A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben köteles csatolni a kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés).
12. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailen történik.
13. A részvételi jelentkezést a részvételi határidő határidő lejártáig, munkanapokon 09.00-13.00 óra között, az részvételi határidő lejártának napján 09-16.15 óra között lehet leadni a 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1. em.131. irodában. A részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
14. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést írásban és zártan, egy papír alapú példányban, a jelen felhívásban megadott címre kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus másolati példány benyújtását CD-n. Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie.
A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott részvételi jelentkezés példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott részvételi jelentkezés példányának borítólapján tüntessék fel a beszerzés tárgyát, a „részvételi jelentkezés” kifejezést, a részvételre jelentkező nevét, címét. A papír alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó.
A részvételi jelentkezésben lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Ajánlatkérő az ajánlati árat Teljes biztosítás (vagyon- és felelősség) éves díjában (nettó Ft) kéri megadni és a teljes biztosítás éves nettó díját értékeli. Az éves biztosítási díj nem tartalmazhat kármentességi kedvezményt!
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------