Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21008/2014
CPV Kód:45315000-8;45315100-9;71245000-7
Ajánlatkérő:Hajdúdorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.(Hrsz.:3530)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Postai cím: Tokaji út 4.
Város/Község: Hajdúdorog
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csige Tamás polgármester
Telefon: +36 52572137
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
Fax: +36 52572054
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló erőforrás hasznosításával című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 azonosító számú projekt építési munkáihoz kapcsolódó új műszaki tartalom elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.(Hrsz.:3530)
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló erőforrás hasznosításával című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 azonosító számú projekt építési munkáihoz kapcsolódó új műszaki tartalom elvégzése tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
71245000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Hajdúdorog, Tokaji út 5. szám 3530 hrsz. alatti ingatlanon Móra Ferenc Általános és Alapfokú és Művészeti Iskola főépületére napelemes energiatermelő rendszer tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által nem biztosított kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a munkaterületen jelenleg kivitelezési munka folyik, melyből adódóan a nyertes ajánlattevőnek úgy kell megszerveznie a teljesítést, hogy az illeszkedjen a folyamatban lévő építési beruházás munkálataihoz.
Műszaki tartalom:
- AC+DC oldali túláram + túlfeszültség védelem
- alumínium sínek min. 40 x 40 mm
- rozsdamentes tetőrögzítő min. 5 mm anyag vastagságú
- egy gyártó rendszer elemeiből felépülő tartószerkezet
Termelő berendezés összegzett teljesítménye: min. 17,5 kVA.
- 72 db 250 W-os polykristályos napelem modul, Referenciaszint: Renesola JC250M-24/Bb
- 1 db Inverter, Referenciaszint: Fronius Symo 17,5-3-M
Az épület sátortetős kialakítású, a paneleket az intézmény déli tetőszerkezetére helyezett alumínimum tartószerkezethez kell rögzíteni, a cserépfedési technológiának megfelelően, oldható kötéssel. A telepítés során ügyelni kell a villámfelfogók biztonsági védőtávolságának betartására. A tartószerkezetet be kell kötni az EPH hálózatba.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A közbeszerzés és megvalósítás során a FIDIC eljárásrend nem kerül alkalmazásra.
A teljes műszaki adatokat és feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 11023622 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre.
A véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér: ajánlattevő megajánlásának megfelelően. A késedelmi kötbér minimális naptári napi mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2 %-a (a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján ennél kedvezőtlenebb vállalást Ajánlatkérő nem fogadja el) és maximális naptári napi mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a (a Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad).
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.
Jótállás: ajánlattevő megajánlásának megfelelően. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja. A jótállás minimum 12 hónap (a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján ennél kedvezőtlenebb vállalást Ajánlatkérő nem fogadja el) és maximum 60 hónap (a Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad).
Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot köt ki az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás kettő százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. (teljesítési biztosíték)
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás kettő százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. (jólteljesítési biztosíték)
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték időbeli hatálya a szerződés megkötésének időpontjától az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjáig tart.
A jólteljesítési biztosíték időbeli hatálya a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjától a jótállási idő lejártának napjáig tart.
Az ajánlatkérő előírja, hogy e biztosítékok a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A nyertes ajánlattevő a jelen felhívás III.1.2 pontja szerint előlegre jogosult. Az előleg összege legfeljebb a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti szerződés elszámolható összegének 30%-a, a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (2)-(3) bekezdésével összhangban.
Előleg igénylése esetén az ajánlatkérő a folyósítandó szállítói előleg közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. Az ajánlatkérő előírja, hogy e biztosítékok a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. /az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése/
Az igénybe venni kívánt előleg közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékének megfelelő összegű előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyertes Ajánlattevő nyújtani a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg, melynek futamideje az előleg bekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolás időpontjáig tart. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési biztosítékot is.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésének értelmében: „A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.”
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlatában, hogy kíván-e előleget igénybe venni. Amennyiben az ajánlattevő előleget igényel, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlatában az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván, és az előleg meghaladja a 10%-ot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 szám alatt elnyert támogatásból és EU önerő támogatásból biztosítja, így a támogatás intenzitása: 100 %
A támogatásból nem elszámolható tételeket a beszerzés nem tartalmaz.
Az ajánlatkérő alkalmazza a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § 1-6 bekezdéseit, azaz
57/A. § Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint
b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.
(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.
Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a nyertes ajánlattevő úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban. Az előlegfizetés után a felvett előleggel, a megvalósítás során nyertes ajánlattevőnek a végszámla benyújtásáig el kell számolnia, a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdésével összhangban. Az előlegszámla a Kbt. 130. § -ban foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1. pontja szerinti előleg visszafizetési biztosíték a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja részére történő rendelkezésre bocsátása illetőleg az előlegbekérő levél benyújtása.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél - vagy támogatásból megvalósuló beruházásoknál szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Az ajánlatkérő 1 db végszámlát fogad be. A végszámla kibocsátásának feltétele a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása.
Az Ajánlattevő a végszámlát az alvállalkozó igénybevételétől függően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani.
A Kbt. 130.§ (4) bekezdése szerint a támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet (együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni, szállítói finanszírozással a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A kifizetésekre a következő jogszabályi rendelkezések is vonatkoznak:
- A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.
- Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.
Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2014.05.16. napján közzétett, a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántar-tásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/ és az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01. napján közzétett útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/ meghatározott előírásokat.
Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozat nyújtható be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi nem technikai pénzforgalmi jelzőszámára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre terjedő pénzügyi intézmény nyilatkozata (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi jelzőszáma,
- a pénzforgalmi számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
- a pénzforgalmi számla nyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e 90 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben, ha igen hány napig.
P/2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható a saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód: a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozat.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő a P/2. szerinti irattal (számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3. Az ajánlattevőnek be kell nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont)
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő a P/3. szerinti irattal (árbevételről szóló nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha esetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre vonatkozóan - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 90 napot meghaladó fizetési sorban állás nem fordult elő egyik, nem technikai pénzforgalmi jelzőszáma tekintetében sem.
A sorbanállás fogalma alatt az Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
P/2. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben legalább kettő évben nem volt negatív.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének alkalmazásában ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (építési beruházások kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke legalább 10.000.000 Ft.
Jelen pont vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt vizsgálja, és e tekintetben nem a teljes árbevételt kell érteni.
P/3. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben összesen rendelkezik építési beruházásokból származó legalább 10 000 000 Ft általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P/3. pont tekintetében együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelmények közül a P/1. és P/2. pont kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetéséről szóló szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referenciaigazolás).
(A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés)
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a szerződés pontos tárgyát, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés)
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Amennyiben az Ajánlattevő más szervezet korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához felhasználja, úgy ajánlatában köteles benyújtani az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet vállalja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 129. § (7) bekezdésfigyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevők tagjaként, saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év során - az évek összességében vizsgálva - rendelkezik legalább 1 db sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult napelemes rendszer telepítésére irányuló referenciával, melyben a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás összege eléri a 6.000.000,- Ft-ot.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó HUF)35
Kedvezőbb teljesítési határidő (napokban meghatározva)5
Jótállás időtartama (hónapokban, minimális mértéke 12 hónap és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad összesen 60 hónap) [Kbt. 71. § (7) bekezdés]10
A véghatáridőre vonatkozóan vállalt késedelmi kötbér (minimális mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2%-a/ naptári nap, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összesen 2 %-a/ naptári nap) [Kbt. 71. § (7) bekezdés]5
Termelő berendezés összegzett teljesítménye (minimális mértéke 17,5 kVA és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad összesen 19 kVA) [Kbt. 71. § (7) bekezdés]55
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A fenti ár az Áfá-t nem tartalmazza. A Kbt. 52 § (2) bekezdésében foglaltak szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, a szerződéskötés időpontjáig.
Az ajánlati dokumentáció ellenértékét banki átutalással az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738125-15373216-11500009 számú számlájára kell megfizetnie a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek. Az átutaláson fel kell tüntetni a közlemény rovatban: „épületenergetikai fejlesztés napelem”.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Hajdúdorog Város Önkormányzata (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. Emeleti Tanácskozó Terem)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció teljes terjedelmében átvehető személyesen az igénybejelentést és az előzetes időpont egyeztetést követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig Hajdúdorog Város Önkormányzata (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. fszt. 5. szoba), munkanapokon 08.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 órától 10.00 óráig vehető át. Igénybejelentést az onkormanyzat@hajdudorog.hu email címre szükséges elküldeni.
Az igénylésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a hirdetmény iktatási számát,
- a szerződéshez rendelt elnevezést,
- az igénylő ajánlattevő nevét, székhelyét,
- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
10-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 100 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. A pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályai kerülnek alkalmazásra négy tizedesjegy pontossággal.
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) útmutató A. /relatív értékelési módszerek/ 1. /Az arányosítás/ ba.) pontja szerinti képlet alapján jár el:
ba) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2., 3., 4., 5. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) útmutató A. /relatív értékelési módszerek/ 1. /Az arányosítás/ bb.) pontja szerinti képlet alapján jár el:
bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 3. részszempont esetében a jótállás időtartamának minimális mértéke 12 hónap és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad összesen 60 hónap [Kbt. 71. § (7) bekezdés].
A 4. részszempont esetében, a véghatáridőre vonatkozóan vállalt késedelmi minimális mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2%-a/ naptári nap, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összesen 2 %-a/ naptári nap [Kbt. 71. § (7) bekezdés].
Az 5. részszempont esetében a termelő berendezés összegzett teljesítményének minimális mértéke 17,5 kVA és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad összesen 19 kVA) [Kbt. 71. § (7) bekezdés]
Az értékelés során a pontszámok meghatározásnak részletes szabályait és szempontjait a dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P/1-P/3. valamint III.2.3) M/1.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1 a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve, CD/DVD adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő alábbi okmányainak másolati példányát:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást megindító felhívás feladása időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot (pl: egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány, költségvetési szerv esetében alapító okirat stb.).
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
3. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkozatot szükséges benyújtania, melyben elfogadja azon tényt, hogy az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos következményt - amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik - ő viseli.
5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
6. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
7. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.
8. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek törekednie kell a környezetbarát anyagok felhasználására.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
12. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
13. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták használatát javasolja az ajánlat összeállítása során.
15. A szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a szerződés teljesítésének időszakára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely minimuma: 5.000.000 Ft/káresemény, 10.000.000 Ft/ biztosítási év.
A felelősségbiztosítás nyújtásának határidejére és módjára a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-ban foglaltak az irányadók.
16.Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi jelzőszáma vonatkozásában becsatolta az eljárást megindító felhívásban a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró nyilatkozatot.
17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
18. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
19. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon.
20. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
21. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozása közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
22. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.
23. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------