Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: a Kbt. 122. § (4) bekezdés alapján.
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21012/2014
CPV Kód:66000000-0;66510000-8;66516100-1;66514110-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Törökbálint, Érd, Szeged
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Postai cím: Asztalos Sándor utca 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 1 4554100-331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 1 4554253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Szennyvízelhelyezés és kezelés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás 2015.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Törökbálint, Érd, Szeged
NUTS-kód: HU101, HU102, HU33
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Biztosítási szerződés keretében kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás nyújtása 2015.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66000000-0
További tárgyak:66510000-8
66516100-1
66514110-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Biztosítási szerződés keretében részvételi felhívás feladásának időpontjában az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő 587 db gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és 52 db gépjármű CASCO biztosítása a dokumentációban meghatározottak szerint az alábbi főbb paraméterekkel:
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes adatok a dokumentációban találhatók. Ajánlatkérő a teljes mennyiségre vonatkozó adatokat az ajánlattételi felhívásban aktualizálni fogja.
A teljes mennyiségtől való eltérés a Kbt. 46 § (2) bekezdése alapján legfeljebb +20%.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A Kbt. 130. § (1), (5)-(6), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ hatálya alá tartozik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Amennyiben együttes ajánlattétel esetén közös gazdálkodó szervezet létrehozására nem kerül sor, a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. § (1) d)-e) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint nyilatkoznia kell, hogy nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia.
Részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a jelentkezésben nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Alvállalkozónak és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 57. § (1) d)-e) pontja hatálya alá nem tartozását a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró ok hatálya alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolni kell: A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje, előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - vagy annak meghatározott részét -(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a www.kim.gov.hu oldalon megtalálható-e a beszámolója.
A 310/2011 . (XII. 23.) Korm, rendelet 14. § (2) bekezdése esetén ajánlattevőnek az árbevételről nyilatkoznia kell.

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az előző két lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján saját vagy jogelődje saját tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének összege.
Ha a részvételre jelentkező a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben az részvételre jelentkező pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele eléri a nettó 28.000.000,- Ft összeget.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattévő figyelmét a Kbt. 55. § (4) bekezdésére. A részvételre jelentkezői minőség tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 26. §-át.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) csatolni kell
M.1. a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.
M2. a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés b) pontja alapján vezetői - különösen a szolgáltatás teljesítéséért felelősök - megnevezését, végzettségük és képzettségük ismertetését. Az alkalmasságot az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalmú nyilatkozat csatolásával, illetőleg a bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzának és a végzettséget, képzettséget igazoló okiratuk egyszerű másolatban történő csatolásával kell igazolni.
M.3. a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását - különös tekintettel az ügyfélszolgálati hálózatára. Az alkalmasságot az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalmú nyilatkozat csatolásával kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a bemutatott referenciák alapján az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen - egy szerződés keretében teljesített - legalább 100 darab gépjárművet magában foglaló vagy legalább nettó 4,5 millió Ft/év biztosítási díjú kötelező gépjármű felelősségbiztosítási keret vagy flottaszerződésre, továbbá összesen - egy szerződés keretében teljesített - legalább 25 darab gépjárművet magában foglaló vagy legalább nettó 3 millió Ft /év biztosítási díjú CASCO keret vagy flottaszerződésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 4 fő felsőfokú vagy biztosítás-szakmai végzettséggel rendelkező, a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel.
M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik Pest megyében és Csongrád megyében vagy Budapesten és Csongrád megyében legalább egy-egy ügyfélszolgálati képviselettel.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattévő figyelmét a Kbt. 55. § (4) bekezdésére. A részvételre jelentkezői minőség tekintetében figyelembe kell venni a Kbt. 26. §-át.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: a Kbt. 122. § (4) bekezdés alapján.
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/11/20 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 60.-62. §-ában foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Ajánlatkérő az érvényes Ajánlattevők együttes részvételével tart tárgyalást a szerződéses feltételekről. Ajánlatkérő több tárgyalási fordulót tervez egymás után lefolytatni. Ajánlatkérő a tárgyalás időbeli ütemezéséről külön meghívót küld. Ajánlatkérő a végleges ajánlattétel helyről és időpontjáról a tárgyalási meghívóban tájékoztatja feleket.
A tárgyalásos eljárásban a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
A tárgyalás menete és alapvető szabályai:
1. A tárgyaláson, minden Ajánlattevő oldaláról, részt kell vennie olyan cégjegyzésre jogosult, vagy megfelelő meghatalmazással bíró személynek, aki a tárgyalás eredményéről az ajánlattevő nevében jognyilatkozatot tehet, és az eredeti ajánlathoz képest tett eltérő vállalásokat azonnal írásban is megerősítheti.
2. A tárgyalás során a szerződéses feltételek kerülnek tárgyalásra. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet minden résztvevő aláír.
3. Minden egyes tárgyalási forduló végén az ajánlattevőknek közbenső ajánlatot, az utolsó tárgyalást követően pedig végső ajánlatot kell tenniük, írásban. Ajánlattevők írásban teszik meg ajánlataikat.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, azonban a dokumentáció átvétele a részvételi eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, legalább a részvételre jelentkező cég, vagy a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerinti alvállalkozó megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, e-mail címét tartalmazó igénye esetén, postán vagy elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha a dokumentációt kikérő cég visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentációt megkapta.
A fentieken túl a dokumentáció személyes átvétele lehetséges az A. melléklet II. pontja szerinti címen, munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (péntekenként 13:00 óráig), illetve a részvételi határidő lejártának napján a határidő lejártáig.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P.1.
III.2.3. M.1., M.2., M.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) A közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le, Ajánlatkérők az eljárás nyertesével kötnek szerződést.
2.) Jelen eljárás során létrejövő biztosítási szerződéses jogviszonyban az ajánlatkérő(k) képviseletére és a létrejövő biztosítási szerződések szakmai kezelésére a GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft. (MAGYARORSZÁG 1119 Budapest, Vahot u. 6.) mint független biztosítási alkusz (felügyeleti engedély száma: 204121401072) az ajánlatkérő megbízottja.
3.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy jelen eljárás második, ajánlattételi szakaszában az érvényes ajánlatok elbírálása a IV.2.1. pontban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint történik. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által a részvételi/ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint - az utolsó tárgyalási fordulót követően - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően jár el.
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5.)Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárás jelen szakaszában ajánlatkérő nem kérhet, a gazdasági szereplő pedig nem adhat ajánlatot.
6.) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) vonatkozóan.
8.) Részvételre jelentkezőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségéket, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie.
9.) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell a részvételre jelentkező/ a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és az alkalmasság igazolására bevonni kívánt más szervezet (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták a részvételi jelentkezést. Amennyiben a részvételi jelentkezésben szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolati példányát is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát.
(A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.)
A részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételek igazolására bevont más szervezet (kapacitást nyújtó szervezet) amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolati példányait szükséges csatolni)
10.) Az részvételi jelentkezés formai előírásai: a részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
A részvételi jelentkezést tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján a dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak.
Az ennek megfelelően összeállított részvételi jelentkezést 1 (egy) eredeti, papír alapú és 1 (egy) az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányt nem szerkeszthető formátumban (pl.: pdf., jpg., tif. stb.) a dokumentumot tartalmazó elektronikus adathordozón (pl.: CD, DVD, pendrive) kell csatolni a pályázathoz. Az eredeti és másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó! A részvételi jelentkezések példányait zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy a bontás időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltűntetését:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Beszerzési Jogi Csoport
1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 113.
Részvételre jelentkező neve és székhelye
Részvételi jelentkezést „Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás 2015” tárgyában
„A hivatalos bontási eljárásig nem bontható fel.”
A postán feladott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor került. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. A részvételre jelentkezés összeállításának és beadásának költsége a részvételre jelentkezőt terheli, a költségek megtérítése ajánlatkérőtől nem követelhető.
11.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az ajánlatkérőnél személyazonosításhoz kötött beléptetési rendszer működik, mely megnövelheti a részvételi jelentkezés beadásának helyére történő bejutás időtartamát.
12.) Ajánlattevő, részvételre jelentkező a dokumentáció részét képező felolvasó lapot, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal kitöltve köteles benyújtani.
13.) A részvételre jelentkezők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként kijelölt természetes személy nevét, postai vagy kézbesítési címét, faxszámát, telefonszámát és e-mail címét. A részvétel határidőt követően ajánlatkérő ezeket tekinti irányadónak.
14.) A részvételi felhívás III.2.3) M1. pontjában meghatározott bemutatásnak tartalmaznia kell a teljesített szolgáltatás rövid leírását olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen: „a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e”. Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, amely konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ezért részvételre jelentkező adja meg a saját teljesítés arányát is.
Részvételre jelentkező alkalmasságát alátámaszthatja folyamatban lévő szerződése bemutatásával is. Folyamatban lévő szerződés esetén Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt azt az esetet érti, amikor a folyamatban lévő szerződés tartalmaz legalább egy darab egyéves, szerződésszerűen teljesített, lezárt biztosítási időszakot.
15.) A részvételi felhívás III.2.3) M2. pontja alapján a szakember bemutatásának legalább a következőket kell tartalmaznia: a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevének, képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetése olyan módon, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen. A bemutatást a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és képzettségét igazoló okirata egyszerű másolatának csatolásával kell alátámasztani.
16.) Amennyiben a részvételi felhívásban vagy dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
17.) Az órában megadott határidők esetében a közép-európai (CET) pontos idő az irányadó.
18.) A nem magyar nyelvű iratokat legalább ajánlattevő/részvételre jelentkező általi felelős fordítással együtt kéri ajánlatkérő benyújtani.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Postai cím: Kerepesi út 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 1 4554100-331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 1 4554253
Internetcím (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Postai cím: Kerepesi út 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 1 4554100-331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 1 4554253
Internetcím (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Törsvíz Kft.
Postai cím: Raktárvárosi út 1.
Város/Község: Törökbálint
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU

Hivatalos név: "ÉRD ÉS TÉRSÉGE" Regionális Víziközmű Kft.
Postai cím: Fehérvári út 63/B-C
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU

Hivatalos név: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Postai cím: Fehérvári út 63/B-C
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU

Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Postai cím: Tisza Lajos krt. 88.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU

Hivatalos név: FCSM Mélyépítő Kft.
Postai cím: Laczkovich utca 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------