Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21200/2014
CPV Kód:42511100-2
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bikaliné Bodnár Andrea
Telefon: +36 1700-6570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu; ABikalineBodnar@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Keretszerződés hőcserélők beszerzésére a 2015-2017. évi hőközponti munkákhoz
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Keretszerződés 2015-2017 években tervezett hőközpont modul rendszerű felújítási munkákhoz szükséges hőcserélők beszerzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42511100-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Keretszerződés a 2015-2017. években tervezett hőközpont modul rendszerű felújítási munkákhoz szükséges hőcserélők beszerzésére.
A keretszerződés időtartamára vonatkozó teljes mennyiség: 810 db mínusz 15 %.
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/12/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/11/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
A jótállás időtartama: 36 hónap
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően történik.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös
ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a vezető céget, és az Ajánlattevők nevében képviseletre és kötelezettségvállalásra jogosult tagot, személyt ajánlatukban meg kell jelölni, illetve a szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. A megállapodásnak különösen tartalmaznia kell, hogy az Ajánlattevők külön is egyetemleges felelősséget vállalnak a teljesítésért
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Megfelelően alkalmazandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. és 12. §-a is.
A kizáró okok igazolása tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napját követő keltezésűeknek kell lenni, ezzel biztosítva jelen eljárásban keletkezett jellegüket.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutatóira (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.).
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett nyilatkozatok/igazolások benyújtását fogadja el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(já)it, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hőcserélők szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő a P/1.
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás, esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évből legalább egyik évben mérleg szerinti eredménye nem negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P/1. pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hőcserélők szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 40.000.000 HUF-ot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint kell eljárni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből összesen, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (hőcserélők) szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 301/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni az alábbi adatokat úgy, hogy abból egyértelműen kiderüljön az ajánlat megfelelése: a teljesítés ideje (év, hó), a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma, szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölése), az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, úgy Ajánlattevő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget adja meg.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatát, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább:
a közbeszerzés tárgyából: hőcserélők szállításából származó legalább nettó 40,0 millió HUF értékű referenciával,
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe;
M/2. nem rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseket igazoló egyéb bizonyítékokkal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlattevők vegyék figyelembe a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben leírtakat.
Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes ajánlatokat benyújtó ajánlattevőket kéri fel árlejtésre, annak szabályainak megküldésével. Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő a bírálati szakaszban tartja. Amennyiben ajánlattevő nem vesz részt az elektronikus árlejtésben, úgy a benyújtott alapajánlatot bírálja Ajánlatkérő.
Ajánlattevők a megversenyeztetésre kerülő bírálati szempontra az árlejtés ideje alatt megtehetik új ajánlataikat.
Ajánlattevő köteles az árlejtést követően az alapajánlatban benyújtott és az árlejtésen véglegesített képzett ár figyelembe vételével kiszámolni a képzett ár részletezését. A táblázatot, a kerekítés szabályait a dokumentáció tartalmazza. A táblázat formátuma nem módosítható, a táblázat be nem nyújtása vagy nem megfelelő formában történő benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ szerinti számítási hibákat korrigálja.
Az árlejtésen részt vevő, de árát nem csökkentő ajánlattevők esetében Ajánlatkérő az alapajánlatban becsatolt ártáblázato(ka)t veszi figyelembe, ebben az esetben ajánlattevőnek nem szükséges az árakat tartalmazó ártáblázato(ka)t újból becsatolni.
A rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő nem folytathat le elektronikus árlejtést, amennyiben egyetlen érvényes ajánlat került benyújtásra
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
K-66/2014
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Kalotaszeg u. 31. B-ép. 302 vagy 313-as szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerintiek

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Dokumentáció
elektronikus átvételéről visszaigazolást kér. A Dokumentáció átvehető a Főtáv Zrt. Közbeszerzési iroda, 1116 Budapest, Kalotaszeg u 31. III. emelet 302. szoba címen. A Dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig lehetséges. A Dokumentáció mindemellett elektronikusan, a regisztrációs lap megküldésével kerül átadásra. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció Kbt. 49. § (6) bekezdése szerinti Ajánlatkérőtől történő átvétele, annak visszaigazolása az átvételi elismervény, regisztrációs lap kitöltésével és megküldésével az Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjára (személyesen, szkennelve e-mailen vagy faxon, illetve postai úton)
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
AJánlatkérő nem köt ki ajánalti biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint.
2.) Ajánlatok benyújtása:
az ajánlatokat írásban és zártan, Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. B-épület 302 szoba közbeszerzési iroda) címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 1 másolati (cd vagy dvd) példányban.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően a közbeszerzési iroda által sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, vagy nem a közbeszerzési irodába történő érkezésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy eredeti.
Az ajánlat papír alapú (eredeti) példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
A teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosíthatóan pdf. formátumban, valamint az ártáblázatot szerkeszthető formátumban xls. is be kell az ajánlat részeként nyújtani.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
Valamennyi ajánlati példányt(írott és elektronikus adathordozó) egy közös csomagban kell elhelyezni, melyen kérjük feltüntetni az ajánlattevő nevét, címét, továbbá "Ajánlat - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt -" Hőcserélők beszerzése " Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos" “címzett közbeszerzési iroda” megjelölést.
3.) Csatolja az ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában, az aláírási címpéldányokat, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
4.) Amennyiben a cégbíróságon a cégkivonattal kapcsolatos folyamatban lévő változásbejegyzés áll fenn, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5.) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli
7.) Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján minden Ajánlatkérő által előírt dokumentum benyújtható egyszerű másolatban, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is kérjük csatolni.
Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy ajánlattevőnek a nem magyar nyelvű szöveg Magyar nyelvre történő fordítását abban az esetben, amennyiben ajánlattevő nyilatkozza, hogy az általa fordított szöveg az eredeti szöveggel mindenben megegyezik.
Ajánlatkérő bírálata során a magyar nyelvű iratokat veszi figyelembe.
8.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, úgy csatolja az alkalmasság igazolásához felhasznált szervezet nyilatkozatát, miszerint a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért.
9.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza árfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra
10.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást
11.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjaiban foglaltak szerint. (Nemleges nyilatkozat is szükséges!) Ennek megfelelően meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.).
12.)Ajánlatkérő az eljárás során keletkezett iratokat (a dokumentációt kivéve) faxon (amennyiben terjedelme miatt nem lehetséges más elektronikus formában, azaz e-mailben) küldi meg ajánlattevők részére, ezért felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció igénylésekor napi 24 órában működő faxkészülékhez tartozó számot adjanak meg, mivel Ajánlatkérő abban az esetben is elküldöttnek tekinti a faxon megküldött anyagot, amennyiben az háromszori faxolási kísérlet alkalmával is nemleges elküldési eredményt jelez vissza. Ebben az esetben az elektronikus megküldés (e-mail) sikeres visszaigazolás esetén is eljuttatottnak tekinti Ajánlatkérő az aktuális iratot.
13.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
14.) Kbt. 58. § (3) és 60. § (3) és 60. § (5) bekezdések szerinti nyilatkozatokat. Ennek megfelelően nyilatkoznia kell, hogy ajánlatában nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok alá tartozó alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell ajánlatában az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, valamint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15.) Ajánlatkérő a dokumentációban szereplő műszaki leírást teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával határozta meg, amennyiben a műszaki leírás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást tartalmaz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő, azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad akkor is, ha a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
16.) A vételárnak tartalmaznia kell minden költséget, mely a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
17.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.
18.) Amennyiben az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az Ajánlattevő alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formájú dokumentumokat is.
19.) Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot az ajánlati dokumentációban megadott szerződéstervezet változtatás nélküli elfogadásáról.
20.) A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésének határidejét, a Kbt. 122.§. (5) bekezdésében foglalt ésszerű határidőt ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napban jelöli meg.
21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlattételi dokumentáció előír. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
22.) Ajánlatkérő jelzi, hogy a szállítási határidő az eseti megrendelés értesítését követő: 6 hét.
23.) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és az ajánlat, vagy az indokolás végén, az ajánlat, vagy az indokolás többi részéről elkülönítetten elhelyezni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket [Kbt. 80. § (1)].
24.) Ajánlatkérő tájékoztatásul jelzi, hogy az ártáblázatban található termékenkénti súlyszámokat az előző évi felhasználás mennyiségére figyelemmel állapította meg, továbbá, hogy az ártáblázatban található mérettartományból csak a munkái során beépítendő szükséges méreteket rendeli meg.
25.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés nyertessel történő aláírása a FŐTÁV Zrt. 1116. Budapest, Kalotaszeg u. 31. számon található székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően történik.
26.) Ajánlattevő ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, MSZ 28001 és EMAS alapú Integrált Irányítási Rendszert működtet, így elvárja, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő Integrált politikájának szellemében, az abban megfogalmazott célokkal összhangban végezze tevékenységét, melyről ajánlatában nyilatkozzon.
27.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlatában szereplő árak fix összegűek azzal a kitétellel, hogy azok évente egyszer a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan, az adott naptári év első negyedévét követően elsőként közzétett, januárra vonatkozó ipari termelői árindexszel módosíthatóak nyertes Ajánlattevő által.
28.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------