Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21205/2014
CPV Kód:45453100-8;45321000-3
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Postai cím: Temesvári körút 62
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Domoki Mónika
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.mta.hu
Fax: +36 62599759
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): kutatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási-építési szerződés a Szegedi Biológiai Kutatóközpont épületének külső homlokzatának hőszigetelése tárgyban.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási-építési szerződés a Szegedi Biológiai Kutatóközpont épületének külső homlokzatának hőszigetelése tárgyban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45321000-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Építészeti munkák: Labor épület I. ütem (É-D-i homlokzat) és az Izotóp szárny K-Ny-i homlokzat külső hőszigetelése 3412 m2
ehhez tartozó
1. sz. opció: Izotóp szárny D-i homlokzat külső hőszigetelése 490 m2
2. sz. opció: Izotóp szárny É-i homlokzat külső hőszigetelése 420 m2
3. sz. opció: Labor I. ütem K-i homlokzat külső hőszigetelése 452 m2
Az opcionális tételek prioritási sorban kerültek rögzítésre, azaz csak ebben a sorrendben jogosult az ajánlatkérő azok megrendelésére, az opciós tételek között rangsorcsere nem lehetséges.
Az ajánlattevők kötelesek beárazva benyújtani a teljes opciós listát.
A részletes műszaki leírásokat a Dokumentáció mellékletei tartalmazzák.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 245 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A napi késedelmi kötbér összege a vállalkozói nettó díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó díj 15%-a. A hibás teljesítés kötbérösszege hibával érintett munkarész vállalkozói nettó díj 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses összeg 20 %-a.
Jótállás: 60 hónap.
Teljesítési biztosíték:A Vállalkozó a szerződéskötéskor a szerződés szerinti végső teljesítési határidőig érvényes, a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ad Megrendelőnek a Kbt 126. § (2) és (6) a) pontja szerint. A Teljesítési biztosíték célja a Megrendelő részére annak garantálása, hogy Vállalkozó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték igénybevételére, amennyiben Vállalkozó valamely szerződéses kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
Jóteljesítési biztosíték: A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a kivitelezés utófelülvizsgálatán elrendelt kivitelezési elemek teljesítéséig, legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 14 hónapig érvényes, a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű, jóteljesítési biztosítékot ad Megrendelőnek a Kbt. 126. § (3) és (6) a) pontja szerint. A jóteljesítési biztosíték célja a Megrendelő részére annak garantálása, hogy Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosíték igénybevételére, amennyiben a Vállalkozó valamely jótállási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
Előleg igénylés esetén előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot kell adnia a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapján, a (6) bekezdés a) szerinti formában Ajánlatkérő részére Ajánlatkérő jogosultként való megjelölésével. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Teljesítésigazolás
A műszaki ellenőr állítja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján.
Előlegfizetés:
Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatásból 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján.
Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Az előlegkérés feltétele: Az Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot kell adnia a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapján, a (6) bekezdés a) szerinti formában Ajánlatkérő részére Ajánlatkérő jogosultként való megjelölésével. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.
Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére és a biztosíték rendelkezésre bocsátására.
Elszámolás az előleggel: részszámlákban és a végszámlában arányosan.
Számlázás:
Az ajánlattevő 3 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
1. részszámla: Labor épület I. ütem Déli homlokzat teljes elkészültekor a teljes nettó díj 30 %-a mértékéig
2. részszámla:Labor épület I. ütem Északi homlokzat teljes elkészültekor a teljes nettó díj 30 %-a mértékéig
3. részszámla: Izotóp szárny K-i homlokzat teljes elkészültekor a teljes nettó díj 20 %-a mértékéig
Végszámla: a teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása után, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. előírásai szerint a teljes díj fennmaradó 20-a.
Fizetési folyamat:
A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti határidőn belül átutalással teljesíti, az alábbiakban részletezettek szerint.
14. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy a kifizetésre köteles szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § és a 12. § szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014. 05. 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, csak nyilatkozni ezen körülmény fennállásáról. /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) b)/.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapításához a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőt alkalmasnak tekinti, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/2. Nyilatkozzon az utolsó 3 üzleti években a teljes és a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva) /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)/.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. Alkalmatlan továbbá, ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 100 millió forintot.
P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó 3 üzleti években a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele átlagosan nem éri el az évi nettó 100 millió Ft-ot, továbbá az ajánlattételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó árbevétele nem éri el átlagosan a nettó 200 millió Ft-ot. A 3 üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén a megadott alkalmassági minimum követelmény 70%-a teljesítendő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) a)/.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év, hó) és helye, az épület külső hőszigetelés területe (m2), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referenciák a kivitelezés egészére vonatkoznak.
Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint a referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet teljesíteni.
M/2. Mutassa be azon szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, valamint az ajánlattevő nyilatkozatával arról, hogy mely szakembert melyik pozícióra akarja igénybe venni. Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet), úgy adja meg névjegyzéki/kamarai számát /310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés e) /.
Amennyiben a kamarai névjegyzékben az ajánlat benyújtásakor nem szerepel a szakember, úgy az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés tervezett idejére a megjelölt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjára a kamarai nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az ajánlattevő visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést, ha azt az Összegezésben megjelölte, ennek tudomásulvételéről az ajánlattevő nyilatkozni köteles.
M/3. Adja meg az elmúlt 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámát /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) d)/.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legfeljebb 4 szerződésben teljesített olyan kivitelezési referenciával, amely során épület külső hőszigetelése is megtörtént legalább a 4 szerződésben összesen 2000 m2 felületen és a teljes külső hőszigetelési munka ellenértéke összesen a 4 referenciában elérte a nettó 30 millió forintot.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább
- 1 fő, MV-É kódszámú
felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelménnyel vagy azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, vagy az ajánlattevő nem nyilatkozik, hogy a szerződéskötés tervezett idejére a megjelölt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.
M/3. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha az elmúlt 3 évben évente átlagosan az éves átlagos statisztikai létszáma nem érte el évente a 15 főt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
9/E/2014/SZBK
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/05 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 76200 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A feltüntetett ellenérték bruttó érték. A Dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdésnek megfelelően kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően, a szerződéskötés időpontjáig. Az eljárásban való induláshoz a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő részére térítésmentesen megküldjük. A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító Dr. Nagymihály Kft. ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11600006-00000000-31122838 számú számlájára kell átutalni, 9/E/2014/SZBK hivatkozás feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/05 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/05 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
Hely: Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. I. emelet gazdasági igazgatói szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő (legalább tárgy vagy eljárási szám) megkeresésre, 2 munkanapon belül teljesítjük a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján e-mailben. A tervek személyesen átvehetők (a Nagymihály Ügyvédi Irodában), illetve kérésre postázzuk is őket.
A dokumentációt és kiegészítő iratokat az A melléklet II. pontjában rögzített elérhetőségeken lehet beszerezni, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9-13 óráig.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2) és a III.2.3) pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását 1 millió forint ajánlati biztosítékhoz köti, amelyet a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben.(MTA SZBK bankszámlaszáma: MÁK: 10028007-01739022)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3),(5)bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
2) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját(továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.Az ajánlattevőnek továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a teljes ajánlatukat elektronikusan, aláírva, pdf. formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva) csatolniuk kell az ajánlathoz és az árazott költségvetést xls. formátumban.
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
4) Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók(e körben az ajánlattevő általi felelős fordítás megfelelő).
5) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
Nem köteles, és nem fog az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
Az előző bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.
6) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek ideje, helye: 2014. október 21. 9 óra, találkozás a portán. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.)
7) A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől:
OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Honlap: www.ommf.hu, www.antsz.hu , www.kormany.hu , www.nav.gov.hu
8) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 50 millió forint /kár és 100 millió forint / év limitösszeggel vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozzon, hogy vállalja ezt a feltételt!
9) Ha ajánlattevő nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes áruleírást köteles csatolni(melyből a műszaki tartalom teljeskörűen összehasonlítható), az egyenértékűség megállapításához. Az eltérő műszaki tartalmat az ajánlatban szükséges megadni minden tételsor esetében, azt hiánypótlás során már nem lehet módosítani, tekintettel arra, hogy az a szakmai ajánlat lényeges módosítását eredményezné. Az ajánlatban megadott eltérő műszaki tartalomról csatolt áruleírásból az egyenértékűséget az ajánlatkérő ellenőrzi, szükség szerint e körben hiánypótlást vagy felvilágosítás kérést írhat elő. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű ajánlatot érvénytelennek nyilvánítsa. Az egyenértékűség vizsgálata az eszköz/berendezés használatának, használhatóságának az ajánlatkérő működési körében való eltérése alapján kerül megállapításra. Amennyiben nem csatol az előírt típustól áruleírást, úgy a kiírás szerinti műszaki tartalom teljesítésére köteles, a kivitelezés időszakában ettől eltérni nem lehet. Ajánlatkérő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, amit előzetesen az ajánlattevő igazol és szavatol.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda
Postai cím: Gogol u. 6. I/2.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 62647196
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda
Postai cím: Gogol u. 6. I/2.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 62647196
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------