Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21211/2014
CPV Kód:50111000-6;71631200-2
Ajánlatkérő:Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:A Pest Megyei Rendőr-főkapitányág illetékességi területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.11.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Hasulyó Bernadett
Telefon: +36 12374330/21 819
E-mail: hasulyob@pest.police.hu
Fax: +36 1 2374330/21 606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
x Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek garanciaidőn túli karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányág illetékességi területe.
NUTS-kód: HU101, HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek garanciaidőn túli karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:71631200-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1. rész:
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság: Cegléd
3 db személygépjármű, 1 db busz

2. rész:
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság: Dabas,
4 db személygépjármű, 2 db tehergépjármű, 1 db busz
3. rész:
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság teljes illetékességi területén 59 db motorkerékpár javítása, karbantartása, és műszaki vizsgáztatása
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a járművek mennyiségét illetően - 40%-kal jogosult eltérni.
Valamennyi rész esetében a műszaki leírás 1-3. sz. mellékleteiben felsorolt gépjárművek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, időszakos műszaki vizsgáztatásának elvégzése, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
A gépjárművek típus/darabszám szerinti felsorolását a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 10015438 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Amennyiben Ajánlattevő neki felróható okok miatt elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy Ajánlatkérő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a megrendelés 1%-a, de minimum 10.000 Ft, a kifogástalan minőségben történő teljesítés napjáig. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Ajánlattevővel szemben.
Amennyiben Ajánlattevő neki felróható minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Ajánlatkérő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szolgáltatás késedelmes tejesítése esetén, arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítéséig tart.
A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozási szerződéssel érintett gépjárművekre egyenként, és általánosan megállapított havi javítási költség (a havi javítási költségeket a szerződés tervezet 10.4 pontja részajánlatonként tartalmazza) szorozva a szerződésből hátralévő teljes hónapok számával. Mértéke az így kiszámított kötbéralap 20%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A számlák kifizetése, az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)6: 130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik, így a fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi hiánytalan kézhezvételének napját követő 30. nap. Amennyiben a számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg egyértelműen vagy Szállító a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30. nap.
A kifizetések során a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdéseit alkalmazni kell.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozásának a lehetőségét.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok fenn áll.
A megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okokat a 310/2011 (XII. 30.) Korm. Rendelet 10. §-a és 12. § -a szerint kell igazolnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, valamennyi rész esetében:
P1: A 310/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata eredeti vagy másolati példányban az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• számlaszám(ok) megjelölése, felsorolása
• számlanyitás(ok) dátuma
• számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.
P2. A 310/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő érvényes szakmai felelősségbiztosításának egyszerű másolata, valamint az ehhez kapcsolódó, utolsó biztosítási díj befizetésére vonatkozó igazolás, melyből megállapítható a felelősségbiztosítás érvényessége.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állása volt.
P2. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbiak szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítással:
az 1. és 2. részek tekintetében a felelősségbiztosítás értéke: minimum 1 500 000 Ft/év, 300 000 Ft/káresemény,
a 3. rész tekintetében a felelősségbiztosítás értéke: minimum 500 000 Ft/év, 300 000 Ft/káresemény.

Az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek, bármely részre tesz ajánlatot, a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Amennyiben ajánlattevő több részre, vagy valamennyi részre tesz ajánlatot, akkor is csak egy, a megajánlott résznek megfelelő értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód valamennyi rész esetében:
M1: Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, gépjármű karbantartásra, javításra vonatkozó szolgáltatásait.
Az alkalmasságot, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 310/2011. (XII. 23. ) Korm. rendelt 16. § (5) bekezdés szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje, helye
• a szerződést kötő másik fél,
• a szolgáltatás tárgya,
• az ellenszolgáltatás összege, továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2: Az ajánlatkérő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja szerint minden rész esetében kéri bemutatni, hogy ajánlattevő rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt - gépjárművek javítására, és zárt helyen való tárolására alkalmas, védett - telephellyel.
Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat tartalmazza a telephely címét, telephely bemutatását, leírását.
M3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak rendelkezései alapján, valamint 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontjai alapján ismertetnie kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség meglétét.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, és a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- az 1. rész tekintetében legalább nettó 400 ezer Ft összegű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával,
- a 2. rész tekintetében legalább nettó 700 ezer Ft összegű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával,
- a 3. rész tekintetében legalább nettó 1,2 millió Ft összegű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Amennyiben Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a részekre előírt referenciával mindegyik részre vonatkozóan külön-külön kell rendelkeznie.

M2: Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, a megajánlott részben szereplő gépjármű kategóriák javítására és zárt helyen való tárolására alkalmas védett telephellyel. Egy telephelyen az 1. és 2. részek esetében legalább egyszerre 3 db (mindként részre történő ajánlattétel esetén összesen 3 db) műhelyi állással, a 3. rész esetében legalább 2 db szerelőállvánnyal kell rendelkezni. A műhelyi állások közé a telepített autóemelővel felszerelt állás és/vagy az aknaperem emelővel ellátott szerelőakna számítható bele

M3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
az 1. és 2. részekre történő ajánlattétel esetében lengéscsillapító vizsgálóval, fékhatás mérő berendezéssel, vákuumos karosszéria kihúzó szerszámmal, futómű beállító szerkezettel, védőgázos hegesztő készülékkel, fényezőkamrával, festékszín keverő-, és festékszóró géppel, huzató- és egyengető paddal, valamint az 1-3. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében a vezérlőegységek hibakiolvasására, a hiba megállapítására alkalmas diagnosztikai eszközökkel és az azokhoz tartozó szoftverrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990 (IX. 29.) KHVM rendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft)20
Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft)20
Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft)15
Fényezői munka nettó rezsióradíja (Ft)15
A javítások során beépített alkatrészek esetében a beszerzési és a számlázott árak közötti árrés mértéke %-ban15
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje (hónap)15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19982 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/11/13 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12539 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/07/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ISZ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. Irodaház fszt. 18. sz. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra a Kbt. 62. § -ban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen a Kbt 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció térítésmentesen beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8.00 - 13.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának (bontás) napján: 8.00 - 10.00 óráig a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ISZ Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaház fszt. 21. iroda), címen.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton megkérnie a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint.
A dokumentáció átvételekor vagy elektronikus úton történő megkérésekor meg kell adni legalább a következő információkat: átvevő (cég) neve, lakóhelye (székhelye), levelezési cím (amennyiben nem azonos a székhellyel), telefonszáma, fax száma, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, elektronikus levelezési címe. A hibás vagy hiányos adatokból eredő következményekért kizárólag ajánlattevő felel.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az egyes részekre tett ajánlatok értékelése az adott rész esetében kikötött részszempontok szerint arányosítással történik.
Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlatot adó maximális 10 pontot, a többi megajánlás az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározottan arányosan kevesebb pontszámot kap.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. pont szerinti pénzügyi-gazdasági, valamint a III.2.3. pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételek kerültek szigorúbban meghatározásra a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.Ajánlatkérő az eljárásban - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal -, a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
2.Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
3.A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződést ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejáratát követően és az ajánlati kötöttség letelte előtt köti meg.
4.Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
5.Bármely gazdasági szereplő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő, a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő Kbt. 122. § (5) bekezdése szerint adja meg.
6.Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltak figyelembevételével.
7.Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének időszakában a megjelölt telephelye(k)en bejárást tarthat, melynek során megvizsgálja a felhívás III.2.3. M2. műszaki alkalmassági feltételre adott nyilatkozat valóságtartalmát.
8.Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében, a 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni.
9.Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Ajánlattevői nyilatkozatok:
10.Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó, valamint ajánlattevő nyilatkozata a felelős fordításról.
11.A Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti összes adatot.
12.Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
13.A Kbt 60. § (3) bekezdése szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14.Ajánlattevő a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkozzon arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15.Az ajánlat oldalszámozott legyen, és tartalomjegyzéket tartalmazzon.
16.Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban nyomtatott formában, valamint 1 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ezért:
Az ajánlatot a papíralapon benyújtott ajánlat eredeti példányához csatolva nem módosítható, vírusmentes, pdf formátumban (szkennelve) adathordozón (pl.: CD-n) is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot ne küldje meg Ajánlatkérő e-mail címére. Azt elektronikus formában kizárólag a papíralapon benyújtott ajánlathoz csatolva, egyidejűleg, ugyanazon zárt borítékban kell benyújtani.
Az Ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést külön kérés nélkül is írásban telefaxon (061/460-7182 számra) vagy elektronikusan a nagyv@kgei.police.hu e-mail címre vissza kell igazolni.
17.A nyilatkozatok cégszerűen aláírva nyújtandóak be. Ha ajánlatkérő egyéb dokumentum benyújtását kéri, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
18.Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) tekintetében csatolja az aláírási címpéldány egyszerű másolatát a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerint annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy az ajánlatot kézjegyükkel elláthatják. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
19.Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta az eljárást megindító felhívás III.2.2 pontjában előírt tartalmú nyilatkozatot.
20.Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely számla, ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit (adott esetben).
21.Ha ajánlattevő valamely számlája már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy ajánlattevő nyilatkozata a számlaszám(ok) megszűnéséről (adott esetben).
22.Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásnyújtó szervezetet köteles megjelölni az ajánlatában, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
23.A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
24.A Kbt. 25. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek, melyről nyilatkozat benyújtása szükséges az ajánlattétel keretében.
25.A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
26.A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) az ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokat ajánlatkérő ellenőrzi.
27.Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy kapacitást nyújtó szervezet adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, ajánlattevő nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolati példányban.
28.Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy kapacitást nyújtó szervezetben az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
29.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
30.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a gépjármű vizsgáztatást a szerződés időtartama alatt mindvégig biztosítja.
31.Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:
az 1. rész tekintetében Cegléd közigazgatási határától mért 20 km távolságon belül-,
a 2. rész tekintetében Dabas közigazgatási határától mért 20 km távolságon belül-,
a 3. rész tekintetében Pest megye területén gépjármű javító műhellyel, vagy átvevőhellyel.
Amennyiben az átvevőhely nem azonos a műhellyel, ennek távolsága sem lehet nagyobb a fent meghatározottaknál, és a járművek továbbszállításáról ajánlattevő gondoskodik.
A gépjármű javító műhely vagy átvevőhely fenti feltételek szerinti megléte (azok pontos címének megadása mellett) az erről szóló bármely dokumentum egyszerű másolatával igazolható. Amennyiben az ajánlattevő vagy a 10% feletti alvállalkozó az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik gépjármű javító műhellyel vagy átvevőhellyel, nyilatkozatban kell vállalnia, hogy nyertessége esetén biztosítja, és az összegezés megküldését követő 8. napig az eredeti dokumentum bemutatásával igazolja annak meglétét.
32. A gépjárművek átvételétől a javítás befejezéséig történő szállítási feladatok költsége minden esetben ajánlattevőt terhelik.
33. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy tudomásul veszi hogy, a gépjármű javításra történő leadásakor rögzíteni kell a gépjármű kilométer számlálójának állását. A gépjármű elkészültekor ajánlatkérő a kilométer számláló állását ellenőrzi. A javítás során például próbaút elvégzése céljából, legfeljebb 10 kilométer tehető meg a gépjárművel. Amennyiben a meghibásodás, illetve a javítás jellege szükségessé teszi, ettől csak Megrendelő engedélyével lehet eltérni. Amennyiben Megrendelő engedélye nélkül történik az ettől való eltérés, úgy Vállalkozó köteles a 10 km feletti részre vonatkozóan kilométerenként 2000 Ft-ot fizetni Megrendelő részére.
34. A szolgáltatások árai a szerződés aláírását követő 12 hónapig kötöttek, ezen időszak alatt azok semmilyen jogcímen nem emelhetőek. Ezt követően a nettó óradíjak évente egy alkalommal, május 31-ig a megelőző 1 évre vetített, a KSH által közzétett szolgáltatási árindex mértékével emelhetők.
Az áfa mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.
35. A várható anyagköltségről ajánlattevő előzetesen egyeztet ajánlatkérővel, az egyeztetés eredményeként realizálható az anyagköltség.
36. Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot, miszerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Postai cím: 1145 Budapest, Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ISZ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaház fszt. 21. iroda
Címzett: Kanász Edina
Telefon: +36 14607197
E-mail: nagyv@kgei.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Postai cím: 1145 Budapest, Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ISZ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaház fszt. 21. iroda
Címzett: Kanász Edina
Telefon: +36 14607197
E-mail: nagyv@kgei.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Postai cím: 1145 Budapest, Róna utca 124.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság ISZ Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaház fszt. 21. iroda
Címzett: Kanász Edina
Telefon: +36 14607197
E-mail: nagyv@kgei.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: személygépjárművek, busz karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
1) Rövid meghatározás:
személygépjárművek, busz karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:71631200-2
3) Mennyiség
3 db személygépjármű, 1 db busz
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1760000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: személygépjárművek, tehergépjárművek, busz karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
1) Rövid meghatározás:
személygépjárművek, tehergépjárművek, busz karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:71631200-2
3) Mennyiség
4 db személygépjármű, 2 db tehergépjármű, 1 db busz
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 3080000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: motorkerékpárok karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
1) Rövid meghatározás:
motorkerékpárok karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:71631200-2
3) Mennyiség
59 db motorkerékpár
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 5175438 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------