Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21283/2014
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Bajai Szent Rókus Kórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő I.1) szerinti székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Postai cím: Rókus utca 10
Város/Község: Baja
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tóth Gábor főigazgató
Telefon: +36 79422233
E-mail: foigazgato@bajakorhaz.hu
Fax: +36 79425575
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Határozatlan idejű közreműködői szerződés testen kívül elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (ESWL) végzett urológiai vesekőzúzásra vonatkozó egészségügyi szolgáltatás biztosítására, a szükséges kezelő és kiszolgáló személyzettel, berendezéssel és anyagokkal ajánlatkérő székhelyén (SG-789)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő I.1) szerinti székhelye
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Határozatlan idejű közreműködői szerződés keretében az ajánlatkérő székhelyén végzendő ESWL kezelések operatív szakaszának biztosítása, a szükséges személyi feltételekkel és berendezéssel.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
ESWL módszerrel - testen kívüli elektromágneses lökéshullámmal - végzett mobil vesekőzúzó egészségügyi szolgáltatás biztosítása minimum heti 1 napon, de szükség szerinti gyakorisággal, legfeljebb 310 eset/év mennyiségben, az esetszám + 30 %-kal eltérhet.
A szükséges kezelő és kiszolgáló személyzetet, berendezést és anyagokat a nyertes ajánlattevő biztosítja.
A részletes specifikációt a Dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: határozatlan vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A szerződés késedelmes vagy meghiúsult teljesítéséért nyertes ajánlattevő - mint közreműködő - kötbérfizetésre köteles. A késedelmi kötbér alapja a berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes bevételkiesés, mértéke 10%/nap, a felső határ pedig maximum 10 nap. Az elmaradt kezeléseket 2-10 napon belül közreműködőnek el kell végezni, késedelmi kötbérrel terhelten.
A felső határ elérése esetén lásd a meghiúsulási kötbérrel kapcsolatos rendelkezéseket.
Amennyiben közreműködő az elmaradt kezeléseket 10 napon belül nem pótolja, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes bevételkiesés, mértéke 25%.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő által havonta kiállított számla alapján kerül megfizetésre. Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással, a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk. 6:155. § az irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sőt lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. §-ának (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 12. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, azaz
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pont és ka) - kb) alpontok, valamint a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdése tekintetében az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok fenn nem állásáról,
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpont tekintetében az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, azaz az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
- A Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont tekintetében az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak a felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontjában) követően kelt dokumentumokat fogad el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő a Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontjában) megelőző utolsó három, beszámolóval lezárt üzleti évből, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó három lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhetők, a beszámolók benyújtása az ajánlatban nem szükséges, azok adatait ajánlatkérő az említett honlapról ellenőrzi.
Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontjában) megelőző három lezárt üzleti év közül egynél több esetben volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ESWL módszerrel - testen kívüli elektromágneses lökéshullámmal - végzett mobil vesekőzúzó egészségügyi szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 25 000 000 Ft-ot.
Ha az ajánlattevő P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében elegendő, ha egy ajánlattevő megfelel az P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1 Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd jelen hirdetmény V.5) pontjában) visszafelé számított megelőző három évben teljesített ESWL módszerrel - testen kívüli elektromágneses lökéshullámmal - végzett mobil vesekőzúzó egészségügyi szolgáltatásainak ismertetésével a Rendelet 16. § (5) bekezdésében írt módon. A referencia igazolás vagy nyilatkozat legalább az alábbiakat tartalmazza:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
- a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen, ennek körében az elvégzett kezelések száma (db/év),
- a teljesítés (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) ellenértéke ÁFA nélkül, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya,
- a teljesítés időszaka (kezdete és vége év/hónap/nap pontossággal),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referenciaigazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani.
M.2. Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa be a szolgáltatás teljesítésében részt vevő szakemberek (orvos, technikus, asszisztens) a tevékenység végzésére való jogosultságát igazoló dokumentumokat (végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, diploma) egyszerű másolatban, továbbá a szakember által saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz a szerződés teljesítésben
M.3. Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló berendezés és tartalék berendezés műszaki jellemzőit, nyújtsa be azok megfelelőségi tanúsítványait, és a gépek jogszerű használatára a szerződés teljes ideje alatt feljogosító dokumentumot. Ismertesse továbbá a berendezések hibaelhárításával kapcsolatos műszaki felszereltségét.
M.4. Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján igazolja alkalmasságát bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ISO 9001 jelű vagy azzal egyenértékű tanúsítványának benyújtásával egyszerű másolatban, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett, azzal egyenértékű intézkedéseket igazoló egyéb bizonyítékok benyújtásával egyszerű másolatban.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összességében legalább 2 db olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, ESWL módszerrel - testen kívüli elektromágneses lökéshullámmal - végzett mobil vesekőzúzó egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó, 1 év alatt összesen minimum nettó 20 000 000 HUF értékű referenciával, amelyek egyenként 1 év alatt legalább 200 db urológiai ESWL kezelés elvégzését igazolják.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő technikus szakemberrel, aki a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben meghatározott, bővített sugárvédelmi tanfolyam sikeres elvégzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, valamint legalább 1 fő urológus szakorvossal, és legalább 1 fő asszisztenssel.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához megfelelő ESWL módszerrel működő mobil vesekőzúzó berendezéssel és legalább 1 db azonos értékű tartalék berendezéssel, amelyek mindegyike megfelel az ajánlattevő által ismertetett műszaki jellemzői alapján az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC irányelvnek, valamint minden nap 24 órán át üzemelő, a kezelőhelyet a műszaki hiba észlelését követő 5 órán belül elérni képes javító (szerviz) szolgáltatással.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó ISO 9001 jelű vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentumokkal.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
SG-789
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció az eljárást megindító felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét (ami az ÁFÁ-t is tartalmazza) kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az S&G Consulting Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403428-34251421 számú számlájára, az eljárás számának és tárgyának (SG-789 - ESWL szolgáltatás) feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: S&G Consulting Kft., 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. III./10.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni. Az ajánlatkérő a dokumentációt elsősorban elektronikus formában bocsátja rendelkezésre (szerkeszthető és nem szerkeszthető változatban). A dokumentáció átvehető személyesen (CD-n), munkanapokon 9:00 -14:00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9:00 - 10:00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen vagy kérésre az ajánlatkérő nevében eljáró S&G Consulting Kft. elektronikus levélben elküldi a megadott e-mail címre. A dokumentáció átvételének (megküldésének) feltétele, hogy a dokumentáció átadásakor (vagy a megküldésére irányuló kifejezett kérelemben) megadták az alábbi adatokat:
• a dokumentációt átvevő gazdasági szereplő neve, székhelye (lakcíme), levelezési címe, adószáma,
• kapcsolattartójának neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül elsősorban elektronikus úton történik.
A dokumentációba való ingyenes betekintésre az A melléklet II. pontjában megadott helyen vagy elektronikus úton van lehetőség munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlatok felbontásának napján 9.00 - 10.00 óráig. A betekintő gazdasági szereplő köteles megadni nevét és elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P.1., III.2.3) M.1., M.2., M.3., M.4.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá.
2. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 124. § (4) bekezdésében meghatározott lehetőséggel.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
4. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot - azaz az alkalmasság körében bekért dokumentumokban megadott értékeket - forintban (HUF) is meg kell adni az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a felhívás közzétételének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a felhívás közzétételének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
5. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
6. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.
7. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
8. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.
9. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére.
10. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
11. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerű aláírásával hitelesítve.
12. A Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetősége), amelyektől ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció tartalmazza.
13. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
14. Az ajánlatokat munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 - 10.00 óráig lehet benyújtani az A melléklet III. pontjában írt címen.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
16. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
17. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) értékelési szempontja szerint értékeli.
18. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás A. melléklet I. pontjában szereplő e-mail címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti.
19. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
20. A kért ellenszolgáltatás mértékét az OEP által finanszírozott érték %-ában kell megadni kezelésenként.
21. Ajánlatkérő a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződéskötéstől számított határozatlan idejű szerződést köt.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: S&G Consulting Kft.
Postai cím: Szinyei Merse u. 8. III. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Makranczi Ádám közbeszerzési referens
Telefon: +36 13021280
E-mail: makranczi.adam@s-g.hu
Fax: +36 12692174
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: S&G Consulting Kft.
Postai cím: Szinyei Merse u. 8. III. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Makranczi Ádám közbeszerzési referens
Telefon: +36 13021280
E-mail: makranczi.adam@s-g.hu
Fax: +36 12692174
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: S&G Consulting Kft.
Postai cím: Szinyei Merse u. 8. III. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Makranczi Ádám közbeszerzési referens
Telefon: +36 13021280
E-mail: makranczi.adam@s-g.hu
Fax: +36 12692174
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------