Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21351/2014
CPV Kód:55520000-1;55524000-9
Ajánlatkérő:Marcali Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Marcali Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi utca 11.
Város/Község: Marcali
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Sütő László
Telefon: +36 85501072
E-mail: polghiv@marcali.hu
Fax: +36 85501055
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Marcali város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 2015. évben
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Marcali Város közigazgatási területe
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Marcali város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 2015. évben vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
További tárgyak:55524000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Közétkeztetés biztosítása a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.) 6-15 éves korú tanulói részére az alábbi adagszámban:
Háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) igénybe vevő tanulók adagszáma: 50500 adag/év
Egyszeri étkezést (ebéd) igénybe vevő gyermekek éves adagszáma: 70000 adag/év
A szolgáltatást heti öt napon, az intézmény szorgalmi időszakában kell nyújtani.
A megadott éves mennyiségtől ajánlatkérő a szerződés teljesítése során -30%-kal eltérhet.
A nyújtandó szolgáltatás részletes leírását a kiegészítő iratok tartalmazzák.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 59000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítést - akár huzamosan, akár eseti jelleggel - megtagadja, vagy azt - akár huzamosan, akár eseti jelleggel - neki felróható okból nem teljesíti, ajánlatkérő a teljesítés megtagadásával, vagy meghiúsulásával érintett szolgáltatás értékével megegyező mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.
Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítést nem az előírt időpontban
(legfeljebb 45 perces tűréshatár mellett) végzi el, azzal késedelmesen teljesít, úgy kötbérként a leadott és visszaigazolt, késedelmes teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles megtéríteni.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítést neki felróható okból nem megfelelően végzi el, így a szolgáltatás mennyiségi, vagy minőségi hibás, úgy kötbérként a leadott és visszaigazolt hibás teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles megtéríteni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a következő díjat téríti:
- támogatás nélküli adagszám esetében az ajánlattevő által megajánlott rezsi díjat,
- 50% támogatás esetén: ajánlattevő által megajánlott rezsi díjat, továbbá az étel nyersanyag díjának 50%-át
- 100% támogatás esetén: ajánlattevő által megajánlott rezsi díjat, továbbá az étel nyersanyag díjának 100%-át
Ajánlatkérő az igénybe vett szolgáltatás nyersanyag költségét - fentieken túl - az igénybe vevőktől szedi be.
A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően havonta utólag, az ajánlatkérő által
kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját, amelynek ellenértékét ajánlatkérő
utólag, - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével - a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással egyenlíti ki. Az átutalás a
Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított - ajánlattevő megajánlásától függően - legkevesebb 30, legfeljebb 60 napos fizetési határidővel történik.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során betartani különösen az alábbi előírásokat:
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi
előírásokról;
62/2011.(VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalombahozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről;
68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-előállítás és forgalomba
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről;
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról;
Az Országos Tisztifőorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó
táplálkozás-egészségügyi ellenőrzési szempontokról;
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 2011. augusztusában kiadott ajánlás “A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára”.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának alapján ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Részvételre jelentkező a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pontjaiban és ka) - kb) alpontjaiban, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Részvételre jelentkező a Rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a részvételi jelentkezésben nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak a felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontját) követően kelt dokumentumokat fogad el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Részvételre jelentkező a Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtsa be saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontját) megelőző utolsó három lezárt üzleti évből, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó három lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenységének eredményéről. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhetők, a beszámolók benyújtása az ajánlatban nem szükséges, azok adatait ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a Részvételre jelentkező a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési feladatok ellátásából) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (Rendelet 14. § (2) bekezdése). Ha a Részvételre jelentkező a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és köteles továbbá tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Rendelet 14. § (3) bekezdése).
A gazdasági, illetve pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény V.5) pontját) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közül legfeljebb 2 esetben negatív.
Amennyiben a Részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert azon időszak kezdete után kezdte meg működését, a Részvételre jelentkező alkalmas, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési feladatok ellátásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen az 55 000 000 Ft-ot.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében elegendő, ha egy Részvételre jelentkező megfelel a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Részvételre jelentkező a Rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd jelen felhívás V.5) pontját) visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (közétkeztetési feladatok ellátása) szerinti szolgáltatásainak ismertetésével a Rendelet 16. § (5) bekezdésében írt módon. A referenciaigazolás vagy nyilatkozat legalább az alábbiakat tartalmazza:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
- a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen,
- éves adagszám,
- a teljesítés időszaka (kezdete és vége év/hónap/nap pontossággal), azon belül a megszakítás
nélkül teljesített étkeztetési napok száma,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencia igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra.
M2. Részvételre jelentkező a Rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján az alábbi tartalommal nyilatkozni köteles: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az alkalmassági minimumkövetelmények azon pontjának megnevezése, amelynek igazolására a szakembert bemutatja. Csatolandó továbbá fenti nyilatkozat mellé a végzettség/képzettség igazolására az iskolai oklevél/diploma egyszerű másolata, a szakmai gyakorlat igazolására pedig az önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
M.3. Részvételre jelentkező mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség - ezen belül különösen a kiszállítást biztosító jármű - leírását.
Csatolandó dokumentumok:
- a szállítójármű forgalmi engedélyének másolati példánya; amennyiben a gépjármű nem saját tulajdonú: a szállítójármű bérlésére vonatkozó bérleti szerződés másolati példánya, vagy ezzel egyenértékű dokumentum (pl. lízingszerződés).
M4. Részvételre jelentkező a Rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, csatolja be HACCP tanúsítványának egyszerű másolatát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó azzal egyenértékű élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt, továbbá az egyenértékű, a szolgáltatás minden elemére kiterjedő, minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait a Rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd jelen felhívás V.5) pontját) megelőző 3 évben összességében legalább 1 db, közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó, legalább 150 étkeztetési napon keresztül megszakítás nélkül teljesített, 1 év alatt összesen legalább 85 000 adag étel mennyiséget elérő, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M2. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel
M2.1. legalább 1 fő élelmezésvezető végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2 év élelmezésvezetői szakmai tapasztalattal;
M2.2. legalább 1 fő szakács végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2 év szakács szakmai tapasztalattal;
Részvételre jelentkezőnek az M2.1. és M2.2. követelmények teljesítésére külön-külön személyeket kell bemutatni.
M.3. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik legalább 1 db, ételszállításra alkalmas gépjárművel.
M4. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által kiadott, a részvételi határidő lejártának időpontjában érvényes, közétkeztetési szolgáltatás végzésére is kiterjedő HACCP (vagy azzal egyenértékű) élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a szolgáltatás minden elemére kiterjedő, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentummal.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek az M1., M2., M3. és M4. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF/év)55
Távolság a főző- és a tálalókonyhák között (km-ben megadva)30
Távolság az iskola és az ebédlő között (méterben megadva)10
A 30 naptári napon túl vállalt fizetési határidő napjainak száma (naptári napban további maximum 30 nap)5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/22 (év/hó/nap ) Időpont: 09:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/11/05 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
Hely: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; emelet, jegyzői iroda)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (1), (5) és (7) bekezdései az irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A Kbt. 53. §-a alapján ajánlatkérő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére kiegészítő iratokat bocsát rendelkezésre térítésmentesen az alábbiak szerint:
A kiegészítő iratok az írásos igénylés Ajánlatkérő részére telefaxon (85/501-055), vagy e-mailben (bereczk.balazs@marcali.hu) történő megküldését követően elsősorban elektronikusan kerülnek megküldésre részvételre jelentkezők részére.
Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• igénylő neve
• székhelyének címe
• levelezési címe
• az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve
• telefonszáma
• telefaxszáma
• e-mail címe
• közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése
• a kiegészítő iratok átvételének kért módja (elektronikus megküldés; vagy papír alapú példány személyesen történő átvétele, vagy postai úton történő megküldése).
Személyesen történő átvétel kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges
munkanapokon 9.00-13.30 óráig, a részvételi határidő napján 8.00-tól a részvételi határidő lejártáig.
A kérelem teljesítésére lehetőleg azonnal, de legkésőbb annak kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kerül sor.
A részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Számítási módszer az 1.; 2. és 3. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra.
Számítási módszer a 4. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra.
A 4. részszempont esetében a további 30 nap (tehát összesen 60 napos fizetési határidő) és az azt meghaladó mértékű fizetési határidő vállalására 100 pontot kap ajánlattevő.
Ajánlatkérő a pontozást 2 tizedes jegyig a kerekítés szabályainak figyelembevételével végzi el.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P.1. pont
III.2.3) M.1., M.2., M.3. és M.4. pontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1. A szerződéskötés további feltételei:
a) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a hatályos előírásoknak megfelelő főzőkonyhával, ahol az ételt elkészíti. A főzőkonyha részletes bemutatását tartalmazó nyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
b) A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola (8700 Marcali, Mikszáth Kálmán u. 10.) tagintézményében ajánlatkérő biztosítja az étel felszolgálására alkalmas tálalókonyhát és ebédlőhelyiséget (itt a megrendelt mennyiség 40%-át kell felszolgálni), de a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola esetében nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania a hatályos előírásoknak megfelelő helyiséget, amely alkalmas a legalább 200 fő egyidejű leültetésére és étkeztetésére az ebéd esetében (ennek az iskolától mért távolsága bírálati részszempontként is szerepel; itt a megrendelt mennyiség fennmaradó 60 %-át kell felszolgálni). A tervezett megoldást (helyszínt) bemutató nyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
c) A tízórait és uzsonnát mindkét helyszín esetében nyertes ajánlattevőnek az osztályokban tanuló gyermekek száma alapján összeállított étkezési csomagokban osztályonként az igénybe vevő intézménybe szállítja ki, az ajánlattevő által biztosított étel dobozokban.
V.4.2. Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy az üzemeltetésében lévő valamennyi konyhán az elmúlt egy évben (2013.) nem merült fel olyan kifogás (pl. ételfertőzés, ételmérgezés, stb.), amely a tevékenység felfüggesztésével, vagy annak kilátásba helyezésével járt.
V.4.3. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
V.4.4. Formai előírások:
Az ajánlatot egy papír alapú példányban írásban és zártan, továbbá egy - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton a kiegészítő iratokban részletezett előírások szerint a részvételi határidő lejártáig az alábbi címre:
Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emelet, jegyzői iroda.
V.4.5. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
V.4.6. Részvételre jelentkezőnek az alábbi cégokmányokat kell a részvételi jelentkezéséhez csatolni:
a) ajánlatkérő az aláírási jogosultság ellenőrzése céljából a részvételre jelentkező adatait a
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon a részvételre jelentkező adatai nem szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat csatolandó egyszerű másolatban.
b) csatolni kell a részvételre jelentkező nevében cégszerű nyilatkozatot kiállító szervezet vonatkozásában az aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
V.4.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 60. § (2) és (4) bekezdésére.
V.4.8. Részvételre jelentkező köteles a részvételre jelentkezésében csatolni a Kbt. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozó, a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti, továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
V.4.9. Amennyiben bármely, becsatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt Részvételre jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumokat tekinti irányadónak, a fordítás tartalmának helyességéért Részvételre jelentkező felel.
V.4.10. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség Részvételre jelentkezőt terheli.
V.4.11. Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a közös Részvételre jelentkezők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel a kiegészítő iratokban megadott követelményeknek.
V.4.12. További szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes ajánlattevő a jelen eljárás alapján kötendő szerződés megkötésekor köteles a
közétkeztetési szolgáltatás teljes egészére kiterjedő, legalább 10 millió Ft/év összegű és
káreseményenként legalább 2 millió Ft nagyságú, étkeztetésre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét igazoló okiratot az ajánlatkérő részére átadni. A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni a felelősségbiztosítás hatályban tartásáról a szerződés teljes időtartama alatt.
V.4.13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
V.4.14. A fizetendő térítési díjat Marcali Város Önkormányzatának 32/2000. (XII.15.) sz. rendelete szabályozza. Ajánlattevő az e rendeletben foglalt térítési díjakat vegye figyelembe, és a vonatkozó rendeletekben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírások, valamint a napi energia- és tápanyag-beviteli értékekre vonatkozó előírások betartásával köteles megadni ajánlatát. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyersanyagnormára vonatkozó ajánlat az Önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnormától maximum +/-10 %-ban térhet el.
V.4.15. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha részvételre jelentkező a 62/2011.(VI.30.) VM rendeletben foglalt maximális távolságnál messzebbről kívánja a szolgáltatást teljesíteni.
V.4.16. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi u. 11.
Város/Község: Marcali
Postai irányítószám: Magyarország
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bereczk Balázs irodavezető
Telefon: +36 85501035; üzenet hagyható: +36 85501006
E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Fax: +36 85501055
Internetcím (URL): www.marcali.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi u. 11.
Város/Község: Marcali
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bereczk Balázs irodavezető
Telefon: +36 85501035; üzenet hagyható: +36 85501006
E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Fax: +36 85501055
Internetcím (URL): www.marcali.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi u. 11. emelet, jegyzői iroda
Város/Község: Marcali
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Címzett: Bödőné dr. Molnár Irén
Telefon: +36 85501006
E-mail: polghiv@marcali.hu
Fax: +36 85501055
Internetcím (URL): www.marcali.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------