Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21453/2014
CPV Kód:45210000-2;45260000-7;45261300-7;45261400-8;45262210-6;45262300-4;45262520-2;45262522-6;45310000-3;45330000-9;45340000-2;45400000-1;45350000-5;45421000-4;45430000-0;45442100-8;45110000-1
Ajánlatkérő:Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Teljesítés helye:8500 Pápa Jókai u. 5-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Postai cím: Jókai út 5-9.
Város/Község: Pápa
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr Vörös Ibolya főigazgató
Telefon: +36 89514002
E-mail: korhaz@papaikorhaz.hu
Fax: +36 89313653
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő bontási, építési és felújítási munkáinak a kivitelezése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében - 2. szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8500 Pápa Jókai u. 5-9.
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő bontási, építési és felújítási munkáinak a kivitelezése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262210-6
45262300-4
45262520-2
45262522-6
45310000-3
45330000-9
45340000-2
45400000-1
45350000-5
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45110000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1. Új épület építése a 60 ágyas belgyógyászat és a pathológia számára
- A korábban elbontott épületek helyén egy új épület épül, mely területet biztosít a pathológiának (alagsor), egy helyen a teljes belgyógyászatnak (földszint és első emelet).
- Új összekötő-közlekedők épülnek, melyek akadálymentesen biztosítják a kapcsolatot a központi épület és a szakrendelő épület felé.
Bontás műszaki leírás
A tervezési területen lévő bontandó épület: pathológia épülete
A lebontandó épület egyszintes, alápincézetlen, tégla tartófalas, sávalappal alapozott, alul felül sík, előregyártott, helyenként monolit vasbeton szerkezetű födémmel ellátott szerkezet.
Új épület építési munkák műszaki leírás:
A Kórház 60 ágyas belgyógyászati osztálya és a pathológia számára egy új, kétemeletes, alagsorral rendelkező, 913 m2 beépített alapterületű épületszárny felépítése, valamint az összeköttetés kiépítése a törzsépület és a rendelőintézet között.
Az épület szintjei és funkciói az alábbiak szerint alakulnak:
• Alagsor: nettó 666 m2-es Pathológia és a hozzá kapcsolódó szövettani laboratórium kialakítása
• Földszint: nettó 731 m2-es 30 ágyas belgyógyászati osztály kialakítása
• Emelet: 624 m2-es 30 ágyas belgyógyászati osztály kialakítása
• Tetőtér: 109 m2-en gépészeti és elektromos helyiségek
Új épület hasznos alapterülete: 2129,53 m2
Az alapozás nem tárgya jelen beszerzésnek a dokumentációban leírtak szerint.
2. Felújítási, átalakítási munkák a meglévő kórházi épületekben
• Radiológia átalakítása
A radiológia fejlesztés a funkciónak ma is helyet adó területen, a szakrendelő épületben tervezett. Az érintett épületrészből kikerülnek a tüdőgyógyászati funkciók (két helyiség) ezzel biztosítva a radiológia fejlesztéshez szükséges területet. A közlekedő folyosó déli oldalán kap helyet egy korszerű kombinált felvevő-átvilágító készülék, valamint egy mennyezeti sínes felvevő. A két felvevő között kap helyet a mammográfia helyisége. Ugyanebben a sávban kerül elhelyezésre az e blokkba telepített CT készülék. A közlekedő északi oldalán, a volt tüdőgyógyászati részben kerül kialakításra a két UH helyiség, egy betegfelvételi helyiséggel. Mellettük a szociális, személyzeti, orvosi helyiségek racionalizálása, korszerűsítése, humanizálása fog megtörténni. A vizsgáló helyiségek a szükséges kiegészítő funkciókkal (vezérlők, raktárak, öltözők, mosdó) együtt készülnek. Kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó helyiség is. A tervezett átalakítások csak belső válaszfalak elbontásával, újak építésével, belső nyílászárók elhelyezésével, a kapcsolódó befejező munkálatokkal és a szükséges installációs munkákkal zajlanak, szerkezeteket, külső falakat, ablakokat nem érintenek. Az érintett terület nagysága cca. bruttó 292 m2.
• Sebészet átköltöztetés - fejlesztés
A jelenleg a belgyógyászat egy részének helyet adó területre költöztetéssel a sebészet az eredetileg is neki rendelt helyre, a számára ideális kapcsolatokat biztosító pozícióba (sürgősségi, intenzív osztály, műtő blokk szomszédságába) kerül. A korszerű kialakításhoz a rendelkezésre álló területek funkciók közötti átcsoportosítása szükséges (sebészet és steril funkciók között). A tervezett átalakítások csak belső válaszfalak elbontásával, újak építésével, belső nyílászárók elhelyezésével, a kapcsolódó befejező munkálatokkal és a szükséges installációs munkákkal zajlanak, szerkezeteket, külső falakat, ablakokat nem érintenek. Az átalakítás során kihasználatlan raktárak, irodák, öltözők szűnnek meg, új kórtermek létesülnek, humánusabb személyzeti kiszolgáló terek létesülnek a kapcsolódó terveknek megfelelően. Az érintett terület nagysága cca. bruttó 182 m2.
• Sürgősségi osztály fejlesztés
A fejlesztés során korszerűsödik, a mai igényeknek megfelelővé alakul a sürgősségi osztály területe. A radiológia fejlesztés részeként elköltözik az itt működő CT, a felszabaduló radiológiai helyiségek helyén is sürgősségi funkciók kapnak helyet, részben új, részben átköltöztetett funkciók. Új helyet kap a traumatológiai ambulancia és a gipszelő, korszerű triage vizsgáló kerül kialakításra, megtörténik a kapcsolódó kórtermek racionalizációja, humanizálása, kegyeleti szoba és új, szükséges tárolók létesülnek. Az átalakítás során kihasználatlan raktárak, irodák, öltözők szűnnek meg, kórtermek átépítésére kerül sor, humánusabb személyzeti kiszolgáló terek létesülnek a kapcsolódó terveknek megfelelően. Az érintett terület nagysága cca. bruttó 198,30 m2.
Organizáció, ütemezés
A tervezett fejlesztések egy meglévő Kórház működő struktúrájába avatkoznak bele. A tervezett bontások és építések során a Kórház zavartalan működését folyamatosan biztosítani kell.
A tervezett fejlesztések egy megelőző fejlesztéseként megtörtént az L-alakú épület és az összekötő folyosó bontása. A Szakrendelő és a Törzsépület között a fedett-zárt összekötés megszűnt, helyette kiépítésre került egy ideiglenes összeköttetés, amely a teljes beruházás során folyamatosan biztosítandó. Az új épület kivitelezése és a Pathológia funkció átköltözése után kerülhet sor a Pathológia épületének bontására. A három kisebb fejlesztés ütemezése szabadabb, egyedül a sebészeti osztály kialakítása kötött a Belgyógyászat átköltözéséhez, az új épület elkészültéhez. A Radiológia esetében a munkaterület átadás és a munkák megkezdésének feltétele az osztályra szállítandó eszközök szállítójával a szerződés aláírása.
Az építési és bontási munkákkal érintett végleges közműkiváltási munkákat is meg kell valósítani.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke bármely, a szerződésben meghatározott határidő késedelmes teljesítése esetén 1.000.000,- Ft. naptári naponként, de maximum 55. 000.000,- Ft. Ha a Vállalkozó saját hibájából több, mint 30 napos késedelembe esik, akkor a Megrendelőnek jogában áll a szerződés értelmében egyéb jogainak és igényeinek csorbítása nélkül, hogy írásban felszólítást intézzen a Vállalkozóhoz, ismertetve a mulasztás vagy egyéb szerződésszegés természetét, és követelve, hogy a Vállalkozó pótolja vagy tegye jóvá azt. Ha a Vállalkozó az említett felszólítás kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül mulasztását nem pótolja, a szerződésszegést nem küszöböli ki vagy nem tesz lépéseket annak jóvátétele érdekében, úgy a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozóhoz intézett felmondási nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek teljes körű jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási kötelezettség (garanciavállalás) a sikeres átadás-átvételtől számítva 24 hónap időtartamra.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő összesen 75.000.000,- Ft. meghiúsulási kötbért számít fel, amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozó hibájából hiúsul meg a szerződésben rögzített feltételek szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtásra köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b.) pontjára tekintettel. A biztosítéki dokumentumnak mindaddig érvényben kell maradnia, amíg az előleg összegének megfelelő részszámla/részszámlák az Ajánlatkérő által - teljesítési igazolás kiadásával - befogadásra nem kerül/kerülnek.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése elmaradásával kapcsolatos biztosítékként a szerződés szerinti nettó (azaz ÁFA és tartalékkeret nélkül számított) ellenszolgáltatás 5%-a mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (azaz ÁFA és tartalékkeret nélkül számított) 5%-a mértékű jótállási biztosítékot köt ki. A Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítése elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő kivitelezési szerződés aláírásának (azaz hatályba lépésének) napján, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő kivitelezési szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok vonatkozásában az ajánlatkérő előírja, hogy a biztosíték a fentiek szerinti határidőig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékok a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie. Vállalkozó a biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontjában előírt formák valamelyikében nyújthatja.
A mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségét a vállalkozó által kiállított - megrendelő képviselője által leigazolt - számla és a számla mellékletét képező a pályázat elszámolásához szükséges vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció alapján átutalással teljesíti a Közreműködő Szervezet útján. A számla kiegyenlítése a pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 55-56. §-ai alapján történik, valamint a Kbt. 130. § (3) és (6) bekezdésre figyelemmel. A számlához csatolni kell a pályázat elszámolásához szükséges vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentációt (tanúsítványok, bizonylatok, garanciajegyek, stb). Amennyiben az ajánlatkérő által benyújtott elszámolás során a vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció nem megfelelősége miatt a Közreműködő Szervezet hiánypótlást kér, annak hiánypótlására a vállalkozó 5 napon belül köteles.
A teljesítésre beadott számla Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint történik. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére a Kbt. 130. § (1), (4)-(5) bekezdéseire, és a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. §-ára, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és azok alkalmazására. A vállalkozó legfeljebb 3 db részszámlát és 1 db végszámla benyújtására jogosult 25 %-50%-75%-100%-os készültség elérésekor vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. Az előleg összege a 3. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra 5-25 %-ban a szerződésben rögzítettek szerint.
A kifizetések ütemezésére az ajánlatba benyújtásra kerülő teljesítés-pénzügyi ütemterv irányadó.
Vállalkozói előleg: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § bekezdés alapján az ajánlattevő jogosult a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igénybe venni.
Ebben az esetben az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). A kivitelezői díj átalányáras elszámolású. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján a vállalkozói díj után az ÁFA megfizetését az Ajánlatkérő vallja be és fizeti meg a fordított adózásra tekintettel.
Ajánlatkérő a szerződésben tartalékkeretet nem köt ki.
A benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 azonosítószámú projekt keretében az Ajánlatkérővel megkötött Támogatási Szerződésben szereplő módon finanszírozza, szállítói finanszírozással. A támogatás intenzitásának mértéke: 100 %. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, azaz kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezésről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól;
- Az egyes zajterhelési határértékek tekintetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházás alatt a Kórház folyamatosan üzemel és működik, így a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a folyamatos betegellátást a Kórház teljesítse, a tevékenysége a folyamatos működést és betegellátást ne akadályozza. A Vállalkozónak meg kell akadályoznia, hogy a betegek, látogatók, illetve más illetéktelen személyek az építési területre belépjenek, hogy harmadik személyeket az építési munkával kapcsolatosan kár érjen. A Vállalkozó köteles a Kórház folyamatos működésének, illetve a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében tett megrendelői utasításokat maradéktalanul betartani és teljesíteni. Vállalkozó köteles a Kórház felújítás részeként szállításra és beépítésre kerülő eszközök szállítójával együttműködni, az eszközök szakszerű beépítését és beüzemelését a szállítónak biztosítani. Mindazon munkaterületen, ahol az eszközök elhelyezésre és beépítésre kerültek, de a munkaterület átadás-átvétele nem történt meg, a Vállalkozó a felelős őrzés szabályai szerint köteles az eszközök megőrzésére, megvédésére.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján Ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
a. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
b. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 122. § (1) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárni. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 4. § 11. pontjában foglaltakra. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a fenti kizáró okok bármelyike a közbeszerzési eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja a kizáró okok igazolása kapcsán a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2014. évi 57. szám, 2014. május 16.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az ajánlatban csatolja be:
P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla (számlák) száma;
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
- számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 8 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorban álló tétele volt-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2 Nyilatkozat az előző két üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya (bontás, építmények átépítése, felújítása és építése) szerinti tevékenységből - általános forgalmi adó nélkül számított - származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont)
Ha az ajánlattevő a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 8 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorban állás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti (bontás, építmények átépítése, felújítása és építése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el legalább a 250 millió forintot.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (bontás, építmények átépítése, felújítása és építése) nettó árbevételének megkövetelt mértéke: 150 millió forint.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5) bekezdés, illetve a (6) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő a P/1 és P/2. alkalmassági szemponttal kapcsolatosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Ajánlattevő a P/1. alkalmassági előírásnak való megfelelés tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az alkalmassági előírásoknak megfelelő dokumentumokat; ez esetben ajánlattevő a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint cégszerűen köteles ajánlatában nyilatkozni a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelöléséről.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) részéről az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített és sikeres átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 16. § (5) bekezdés alapján a 16.§ (3) bekezdés szerint figyelemmel a 16. § (6) bekezdésére).
Az igazolásban meg kell adni:
- a megépített létesítmény megnevezését;
- az elvégzett munkák felsorolását;
- m2-ek/értékek pontos megjelölése
- saját teljesítés %-os mértékét
- az ellenszolgáltatás nettó összegét; és a saját teljesítés értékét
- a teljesítés idejét és helyét,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pont)
- az alkalmassági feltétel teljesítését igazoló egyéb információt [A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont]
M/2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel ajánlatában csatolja igazolásként a szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzot, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai nyilvántartási számot ajánlattevő megadhatja.
M/3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján a felhívást megelőző évre vonatkozó az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás csatolása
M/4.1A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján magasépítési tevékenységre vonatkozó EMAS vagy ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa eredeti vagy egyszerű másolati példánya, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indokolása
M/4.2 Akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítás érdekében tett intézkedések, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek egyéb bizonyítékainak csatolása.
M/4.3 A a közbeszerzés tárgyára is kiterjedő ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer vagy intézkedés egyéb bizonyítékok csatolása.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlattevő az M/1., M/2. és M/3. alkalmassági előírásoknak való megfelelés tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M/1., M/2. és M/+. alkalmassági előírásoknak megfelelő dokumentumokat; ez esetben ajánlattevő a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint cégszerűen köteles ajánlatában nyilatkozni a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelöléséről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) legalább 2 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és sikeres műszaki átadással zárult, egyenként legalább 1800 m2 összes bruttó szintterületű közintézményi épület építésére vagy felújítására vonatkozó, egyenként legalább nettó 500M forint értékű referenciával, melyből az egyik folyamatos működés közben valósult meg és gyógyászati funkciót töltött be. A referenciák az alábbiakban részletezettek szerinti műszaki összetettségű épület(ek) felújítására vagy új épület(ek) építésére vonatkozó olyan kivitelezési munka, amely(ek) megvalósult(ak), és amely(ek)ben - összességében - az alábbi feladatok mindegyike szerepel [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont szerint]:
- tartalmazott teljeskörű épületgépészeti munkákat,
- tartalmazott erős-, és gyengeáramú munkákat,
- tartalmazott tűzjelző létesítést.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint:
- okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építőmérnöki végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy
- építészmérnöki, illetve építőmérnöki, végzettséggel és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal. A szakmai gyakorlati idő tartalmának igazolásakor figyelembe kell venni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelményeket;
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterület szerinti műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint:
- okleveles gépészmérnök, épületgépészeti szakirány végzettséggel, illetve okleveles létesítmény mérnök, épületgépészeti szakirány végzettséggel, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; vagy
- gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel, és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal. A szakmai gyakorlati idő tartalmának igazolásakor figyelembe kell venni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelményeket;
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterület szerinti műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint:
- okleveles villamosmérnöki végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy
- villamosmérnöki végzettséggel és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal. A szakmai gyakorlati idő tartalmának igazolásakor figyelembe kell venni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelményeket
M/2.4 legalább 1 fő okleveles Egészségügyi mérnökkel, aki rendelkezik legalább 3 éves szakmai gyakorlattal.
Az M/2. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során egy szakember több követelménynek való megfelelés érdekében is megnevezhető. Az M/2.1., M/2.2. és M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek legalább egyikének legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az V.4) pont 3. alpontjában megjelölt kamarai jogosultsággal.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívást megelőző évben minimum 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
M/4.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára (magasépítésre) vonatkozó MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseiről szóló bizonyítékokkal.
M/4.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítás érdekében tett intézkedésekkel, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
M/4.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára is kiterjedő ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer vagy intézkedés egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t tartalmazza. A dokumentáció ellenértékét a Magyar Államkincstár 10048005-00324450-30005400 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárás tárgyát. A dokumentáció ingyenesen átvehető, ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti gazdasági szereplő köteles megfizetni a Kbt. 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a szerződés megkötésével egyidejűleg.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: CH-Imperiál Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt. székhelyén 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő - a Kbt. 62. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a bontás során ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti az eljárás becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Adott esetben az Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (6) bekezdés szerint fog eljárni. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 azonosítószámú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon 9:30 órától 12:00 óráig adott. A dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30 órától 12:00 óráig, pénteken 9:30 órától 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:30 órától 10:00 óráig vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján az ajánlati felhívás A melléklet II. pontjában megadott címen. Az elektronikus és a nyomtatott formában átadott dokumentáció közötti eltérés esetén a nyomtatott anyagban foglaltak a mértékadóak. Ajánlatkérő a dokumentációt az A melléklet szerinti elérhetőségére küldött, legalább a megküldést kérelmező cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét és a postacímet tartalmazó írásos igénybejelentése esetén, postai úton a megadott postacímre ajánlott küldeményként nyomtatott formátumban (és annak mellékleteit elektronikus formátumban is CD-lemezen) küldi meg. A dokumentáció megküldése során az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) előírásai szerint jár el. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pont P/1. és P/2. alpontja, III.2.3) pont M/1., M/2., M/3. és M/4. alpontjai
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a Kbt. 59. §-ának megfelelően. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel 5.000.000,- Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő számlájára (bankszámlaszám: 10048005-00324450-30005400) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő, úgy hogy a nem átutalással teljesített biztosítékot nem az ajánlatba fűzve, hanem külön kell az ajánlathoz csatolni.. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napon 24.00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a hiánypótlást, amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlást, a hiánypótlást egy alkalommal biztosítja.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (7) és (8) bekezdése alapján a kivitelezéssel érintett helyszínen 2014. október 16. napján 10.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: Ajánlatkérő székhelyén, a főbejáratnál.
3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket jelen felhívás III.2.3 pont M/2. pont alapján megjelölt az ajánlatában:
a) M/2.1. legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember;
b) M/2.2. legalább 1 fő a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember);
c) M/2.3. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember.
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatában a III.2.3) M/2. pontjában előírtak szerint bemutatott szakemberek közül mely szakembert mely, a fentiekben meghatározott a)-c) pontban előírt pozícióra kívánja a teljesítés során bevonni, továbbá ajánlattevőnek ajánlatában cégszerű nyilatkozattal vállalnia kell, hogy amennyiben a megajánlott és megjelölt szakember nem szerepel a nyilvántartásban, úgy a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, amelyet legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolnia kell. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért ajánlattevő ajánlatában, vagy a szakember a szakmai önéletrajzban köteles feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik kamarai regisztrációval), a jogosultság megszerzésének időpontját valamint annak elektronikus elérési útvonalát. Ha a szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
4. A szerződés tárgyát képező kivitelezés során a lehetséges munkakezdés munkanapokon és szombaton 7:00 óra, befejezés: 19:00 óra. Vasárnap és munkaszüneti napokon munkavégzés csak Ajánlatkérő engedélyével lehetséges. Ajánlatkérő a munkavégzés időtartamára a munkaterületet, a szerződés megkötését követő 15. napon (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy a következő munkanaptól) biztosítja.
5. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a kiviteli tervek tartalma alapján a komplex kivitelezéshez és a használatbavételhez szükséges munkákat kell elvégeznie. Jelen eljárásban az árazatlan költségvetés tartalma alapján kell az ajánlatát benyújtania. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetés főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést az árazatlan költségvetés tartalma alapján a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ettől eltérő esetben az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. Az adathordozó lemezt a benyújtott ajánlat egy példányában az utolsó számozott oldalra zárt csomagolásban felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a CD vagy DVD adathordozón elektronikus formában benyújtott és a nyomtatott formában benyújtott tartalomban eltérés mutatkozik, a nyomtatott formátumban benyújtott tartalom a mértékadó. Az ajánlatot a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt formai követelmények betartásával kell benyújtani.
6. A kivitelezés a kiviteli tervek alapján történő hiánytalan és maradéktalan, a használatbavételhez szükséges mértékű megvalósítása (teljesség) a szerződés teljesítése során alapvető követelmény. A szerződés átalányáras elszámolású. A szerződés teljesítése során az ajánlatban benyújtott árazott költségvetés tartalmához (tételeihez és/vagy mennyiségéhez) képest elvégzett többletmunka nem kerül elszámolásra. Az ajánlatkérőként szerződő fél által elrendelt és az ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő pótmunka értékének meghatározása és az elvégzett pótmunka meghatározott érték alapján történő elszámolása elsősorban az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott tételes költségvetés alapján történik (amennyiben az tartalmaz az elvégzendő munkának megfelelő tételt). Amennyiben az árazott költségvetés nem tartalmaz az elvégzendő munkának megfelelő tételt, a TERC programrendszer árait kell figyelembe venni. Vita, vagy bizonytalanság esetén, az adott műszaki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonásával kell a pótmunka értékét megállapítani. Pótmunka megrendelésére csak a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor (szerződésmódosítás [Kbt. 132. §] vagy kiegészítő közbeszerzési eljárás útján [Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja]).
7. Ajánlattevő ajánlatában csatolni köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó Projekttervét. A Projekttervnek, mint szakmai ajánlatnak a következő dokumentumokból kell állnia: műszaki-pénzügyi ütemterv, vonalas ütemterv. Ajánlatkérő a Projekttervet a Kbt. 67. § (7) bekezdés szerinti szakmai ajánlatnak minősíti.
Az ütemtervben konkrét naptári dátumok helyett átfutási időket kell feltüntetni.
A műszaki ütemtervet sávos rajz, (Gannt diagram) és szöveges formában kell elkészíteni.
Tartalmaznia kell legalább: a kivitelezési tevékenységre vonatkozó fő munkafolyamatokat, heti részletességgel megjelenítve az előrehaladást, külön megjelölve a kritikus utakat is; vizsgálatok, szakvélemények, egyeztetések, útmutatók, eltakarás előtti jóváhagyatás, írásos jelentések (kooperáció, előrehaladás stb.) típusát és időpontját.
A szerződéskötés időpontja (konkrét dátuma) nem határozható meg. A műszaki ütemtervet kérjük úgy elkészíteni, hogy a szerződéskötés napja az ütemezés kezdő napja legyen és az ütemtervből a kezdőnaphoz viszonyítva egyértelműen megállapítható legyen az egyes tevékenységek kezdete és időtartama, továbbá, hogy összhangban az dokumentációban foglaltakkal mikor és mire tekintettel nem történik munkavégzés.
Munkaterület átadás időpontja a szerződéskötést követő 15 napon belül.
8. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjára 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Az ajánlattevőként szerződő félnek az előzőekben meghatározott értékű, a kivitelezés megvalósításának időtartama alatt folyamatosan fennálló (a sikeres műszaki átadás- átvétel lezárásáig fennálló) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A szerződés teljesítésnek időtartama alatt, ajánlatkérőként szerződő fél kérésére tíz napon belül igazolnia kell, hogy felelősségbiztosításának díját az adott időszakra maradéktalanul megfizette és felelősségbiztosítása érvényes.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 60. § (3) és a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ában, a Kbt. 28. § (1) bekezdésében és a Kbt. 60. § (6) bekezdésében foglaltakra.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet kapacitására mi módon támaszkodik (adott esetben).
12. Az ajánlatkérő nem kéri azon tények, adatok igazolását illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus hatósági illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről útmutatót ad ki. A Kbt. 36.§. (6) bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy az útmutató az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem került kiadásra, így értelemszerűen abban nyilvántartás nem szerepel - amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban olyan tényt vagy adatot nem igazol, amelynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell jelölnie az adott adathoz, tényhez hozzárendelten azt a nyilvántartást (a nyilvántartás internetes elérhetőségének megadásával) ahol az adott adatot, tényt az ajánlatkérő ellenőrizni tudja.
13. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírási-mintát. Amennyiben a közös ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata benyújtásra kerül, be kell nyújtani a közös ajánlattevők mindegyike, az alvállalkozó, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírási-mintát. Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) esetében a képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) kell benyújtani az ajánlatba.
14. Az ajánlatot írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőnek a csomagolásra minden esetében rá kell írni ajánlattevő nevét, címét, az eljárás megnevezését, valamint hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”. Az ajánlatot 1 eredeti papírpéldányban, valamint 1 elektronikus (szkennelve pdf-formátumban) példányban CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. Az adathordozó lemezt a benyújtott ajánlat egy példányában az utolsó számozott oldalra zárt csomagolásban felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a CD vagy DVD adathordozón elektronikus formában benyújtott és a nyomtatott formában benyújtott tartalomban eltérés mutatkozik, a nyomtatott formátumban benyújtott tartalom a mértékadó. Az ajánlatot a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt formai követelmények betartásával kell benyújtani. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a fedlapot és a hátlapot nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati árat). A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat eredeti papírpéldányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) cégszerű aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. Ajánlattevőnek/alvállalkozónak/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek saját nyilatkozatait szükséges cégszerűen aláírnia. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlat nyilatkozatait cégszerűen aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlattevő a Dokumentáció szerint benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
15. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9:00-12:00 óráig, pénteki munkanapon 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
16. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. §. (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
17. Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű, és fordítást igényel, Ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is [Kbt. 36. § (3) bekezdése]. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem veszi figyelembe, amennyiben hiánypótlás keretében a felelős fordítás nem került benyújtásra. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a felelős.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül küldi meg telefaxon vagy elektronikus úton valamennyi ajánlattevőnek egyidejűleg.
19. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat. A megállapodás tartalmára vonatkozó előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
20. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
21. Ajánlatkérő a Ptk. 6:419. § alapján előírja, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint kezességet kell vállalni az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
22. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot, árbevétel tekintetében pedig az adott év utolsó napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
23. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f), h), i) pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul.
24. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint adja meg. E körben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltakra.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
26. A jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden kommunikáció a Kbt. 35. § (1) bekezdésének megfelelően írásban történik.
27. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
28. A dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.
29. A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, kivétel ahol követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okiratról, vagy jognyilatkozat megtételére és /vagy képviseletre vonatkozó meghatalmazásról van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően rendelkezik, így az ajánlatban eredetiben kell csatolni a bankgaranciát, a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgaranciát, illetve a kötelezvényt, valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
30. Jelen Ajánlati Felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: CH-Imperiál Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: + 36 12690270
E-mail: kozbeszerzes@emort.hu; chimperialrt@gmail.com
Fax: + 36 12690270
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: CH-Imperiál Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: + 36 12690270
E-mail: kozbeszerzes@emort.hu; chimperialrt@gmail.com
Fax: + 36 12690270
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: CH-Imperiál Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: + 36 12690270
E-mail: kozbeszerzes@emort.hu; chimperialrt@gmail.com
Fax: + 36 12690270
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------