Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/24
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2013.02.27.
Iktatószám:2166/2013
CPV Kód:45233128-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest IV. kerület, Sporttelep utca – Erdősor út csomópont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.03.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedésszerevezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Dimák Attila
Telefon: +36/30 774 1193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 30 774 1001
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közlekedésszerevezés, közlekedésfejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest IV. kerület Sporttelep utca – Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest IV. kerület, Sporttelep utca – Erdősor út csomópont
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a „Budapest IV. kerület Sporttelep utca – Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái” elvégzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233128-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Budapesten a IV. kerületben a Sporttelep utca és az Erdősor úti csomópont egy forgalmi sávos körforgalmú csomóponttá történő átépítése, autóbuszok közlekedésének figyelembevételével a kiviteli terv műszaki leírásában részletezettek szerint.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmes, illetve hibás teljesítés esetén egyaránt napi 0,5 %, legfeljebb a kötbér alap 12 %-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A kötbéralap késedelem és hibás teljesítés esetén egyaránt a szerződéses vállalási ár teljes, nettó értéke.
Ajánlatkérő a 10 napon túli késedelem esetén, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben a nyertes Ajánlattevő köteles a teljes nettó szerződéses vállalási díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérőnek megfizetni. Ebben az esetben az Ajánlatkérő késedelmi és hibás teljesítési kötbér felszámítására nem jogosult.
Teljesítési Biztosíték mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
A Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A Teljesítési Biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. A szerződéskötéskor bankgarancia, illetve biztosítási kötelezvény formában nyújtandó Teljesítési Biztosítéknak a műszaki átadást követő 30 napig kell érvényben lennie. A Teljesítési Biztosítékot fizetési bankszámlára történő teljesítéskor a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napig kell fenntartani. Ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. Nyertes Ajánlatevő a vállalkozási szerződés érvényességi ideje alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.
Ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását. Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték, amelyet ajánlattevő a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában köteles rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (4) bekezdése értelmében (mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a). Ajánlatkérő jogosult a jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. Nyertes Ajánlattevő a jótállás ideje alatt a jótállási biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Mértéke megegyezik a szerződésben meghatározott összegű előleg nettó összegével. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb a szerződésben meghatározott előleg kifizetés időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és a megrendelő által igazolt teljesítéséig érvényességét fenn kell tartania. A nyertes ajánlattevő mentesül az előleg-visszafizetési garancia nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben ajánlatában írásban, kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az előleg kifizetésére nem tart igényt.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által a Kbt. 130. § (1) illetve (2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre, azzal, hogy Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a szerződésben meghatározottak szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése halasztott módon történik a Kbt. 130. § (4) bekezdése szerint.
Az igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 130. § (3) - (6) bekezdései, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-a. A kifizetésekre az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A.§ is irányadó.
A szerződés a szerződéses áron felül 5% tartalékkeretet tartalmaz.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése szerint igényelheti az előleg kifizetését a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott időn belül.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem írja elő.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni és a szükséges dokumentumot benyújtani.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év időszakában a teljes nettó árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy útfelújítás) szerinti nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában összesen legalább 200 millió forint teljes nettó árbevétellel és legalább nettó 150 millió forint összértékű közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1
Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt év legjelentősebb,
- útépítésre és/vagy felújításra vonatkozó
építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint igazolva az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- a kivitelezés tárgya;
- az ellenszolgáltatás nettó összege
- teljesítés ideje, helye;
- szerződést kötő másik fél nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia igazolása a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet. 16. § (5) bekezdése alapján történik.

M/2
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjai alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik az építési beruházás teljesítéséért valamint a minőségellenőrzésért felelősek. Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása az iskolai oklevél, az esetleges jogosultság igazolása az illetékes hivatal által kiadott határozat másolatban történő benyújtásával történik.
A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti esetben elegendő az adott nyilvántartás elektronikus elérhetőségének megjelölése.
A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1
Ajánlattevő rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 5 év során összesen
1 db legalább nettó 110 millió forint értékű, befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt) útépítésre- és/ vagy felújítási munkákra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referencia igazolásból/nyilatkozatból ki kell derülnie, hogy a teljesítés szerződésszerű volt.
M/2.
Ajánlattevő rendelkezzen a 244/2006. (XII. 5.) Kormány rendeletben meghatározott alábbi szakemberekkel:
- 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű, felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott MV-KÉ/A kategóriás besorolással rendelkező szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 6350 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 5.000,- Ft + ÁFA összeg
A fizetés feltételei és módja: BKK Zrt. 11794008-20537135 számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
A dokumentáció átvételére a befizetés tényének igazolását követően kerülhet sor. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50.§ (3) bekezdése irányadó. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (ajánlattételi dokumentáció a „Budapest IV. kerület Sporttelep utca – Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái ajánlott feltüntetni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/03/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 09.00-12.00 óra, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 09.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldésre kerül, a + 36 1 235-10-44-es telefaxszámra vagy a kozbeszerzes@bkk.hu címre megküldött kérelemben megjelölt címre/elektronikus címre.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, M/1, M/2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére (IV.3.7.) kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
– Az ajánlatkérő 11794008-20539618 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással „Budapest IV. kerület Sporttelep utca – Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái” megjelöléssel;
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat);
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben ajánlattevő – saját hatáskörben történő szabad mérlegelése során úgy dönt, hogy – az ajánlati biztosítékot nem számlára fizetéssel kívánja teljesíteni, úgy kiemelt figyelmet kell fordítania, mindazon esetekben, amikor az ajánlati kötöttség pl.: a Kbt. 65. § (2) bekezdés vagy 124.§ (5) bekezdés alapján, illetve alkalmazása esetén meghosszabbodik.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltak szerint.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
3.) Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást.
4.) A vállalási árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
5.) Az ajánlatokat írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban kell benyújtani a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolati” példánya között, Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat valamennyi példányát össze kell fűzni. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb).
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát írásvédett (pl. PDF vagy JPG) formátumban (CD vagy DVD adathordozón) is benyújtani!
Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán „Budapest IV. kerület Sporttelep utca – Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái”, illetve „Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” megjelölést kell feltüntetni.
6.) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén kéri-e az előleg kifizetését a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint.
10.) Az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
11.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
12.) Az ajánlat elején – a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján – felolvasólapot kell elhelyezni, valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.
13.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
- Ajánlattevő nyilatkozatát az Ajánlatkérő által meghatározott szerződéstervezet elfogadásáról.
15.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállal. A megállapodásnak arra is ki kell térnie, hogy Közös ajánlattétel esetén valamennyi Vállalkozó köteles – legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig – Megrendelőnek nyilatkozni arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból.
16.) Amennyiben sor kerül a bevonására, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint vehet igénybe alkalmasságának igazolására más szervezetet. Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles nyilatkozni az 55.§ (6) bekezdésben meghatározottakra vonatkozóan is.
17.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
18.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
19.) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívás III.2.1)-ban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
20.) Ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatában megnevezett mely gazdasági szereplők végeznek építőipari kivitelezési tevékenységet.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
22.) Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80.§ rendelkezései irányadók. Jelen az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó.
23.) A nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya [az ajánlattételi felhívás II.1.5) pontja] szerinti tevékenységi körre kiterjedő, 10 millió forint /év és legalább 5 millió forint /káresemény összegben kötött, építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolatát a kötendő szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani.
24.) Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazásnak lehetőségét.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/02/22 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------