Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2556/2015
CPV Kód:33112200-0
Ajánlatkérő:Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Postai cím: Május 1 út 56.
Város/Község: Kazincbarcika
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hegyi Henrik D.
Telefon: +36 48514801
E-mail: hegyi.henrik@premiummegoldas.hu
Fax: +36 48514861
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés - „Struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban” tárgyú TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0034 számú projekt megvalósulásához szükséges 3 darab ultrahang készülék szállítása és helyszíni telepítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelye
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés - „Struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban” tárgyú TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0034 számú projekt megvalósulásához szükséges 3 darab ultrahang készülék szállítása és helyszíni telepítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33112200-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A „Struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban” tárgyú TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0034 számú projekt megvalósulásához szükséges 3 darab ultrahang készülék szállítása és helyszíni telepítése a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint:
1. terméktétel - Felső kategóriás color Doppler ultrahang készülék vegyes felhasználásra (Radiológiára) - 1 db.
2. terméktétel - Felső kategóriás color Doppler ultrahang készülék vegyes felhasználásra (Szülészet-Nőgyógyászatra és Urológiára) - 1 db.
3. terméktétel - Felső kategóriás color Doppler ultrahang készülék vegyes felhasználásra (Kardiológiára) - 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá Ajánlatkérő személyzetéből eszközönként 2 fő betanítása 8 órában az eszköz üzemszerű használatára.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett tétel nettó ellenértéke, mértéke 25% a kötbéralapra vetítetten.
Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben Ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Előleg visszafizetési biztosíték: az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés (áfa nélkül számított) elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bek. a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés rendelkezései alapján kiköti a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Teljes körű jótállás (garancia): 24 hónap (a vonatkozó teljesítésigazolás kiadásának napjától számítva).
Az Előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja) és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a „Struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban” tárgyú TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0034 azonosító számú projektben az Európai Unió és Magyar Állami Költségvetés forrásaiból (támogatás intenzitása: 100,000000%) történik.
Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés (áfa nélkül számított) elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bek. a) pontja szerint. Amennyiben előleg fizetésére kerül sor, úgy az előlegszámla a számla összegéből kerül levonásra.
Részszámla benyújtására lehetőség nincs.
Eladónak a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlája a Támogató által szállítói finanszírozás keretében kerül átutalással kiegyenlítésre (támogatás intenzitása: 100,000000%), a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet figyelembe vételével. A kifizetések határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 nap a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdésének rendelkezései és az Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
1.) Az Eladónak a szerződéskötés időpontjától, a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008) vagy MSZ EN ISO 14001 (EN ISO 14001) jelű vagy ezekkel egyenértékű érvényes KIR tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási, illetve környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Az Eladó köteles a szerződéskötést megelőzően Vevőnek átadni a teljesítés során alkalmazandó minőségbiztosítási, illetve környezetvédelmi intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az egyenértékű minőségbiztosítási, illetve környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
2.) Eladó vállalja a környezettudatos (Zöld beszerzés) beszerzés alkalmazását:
- Amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát, figyelembe véve a kivitelezési tevékenység folyamatos jelenlétet igénylő folyamatait, az ellenőrzési feladatok és koordinációk igényeit;
- Egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton történnek a papír felhasználás csökkentésének érdekében;
- a tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint kétoldalas nyomtatással;
- a jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása;
- fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell megvalósítani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. § szerint nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. § rendelkezései szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen felhívás feladásának napját követően keletkezett nyilatkozatok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadó a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatója:
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles az alábbi iratokat:
P.1. a Kr. 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás nem volt (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint).
P.2. a Kr. 14. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatás részét. Amennyiben az eredménykimutatás a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon megismerhető, az eredménykimutatás adatait a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései, valamint a Kr. 14. §-a.
A Kr. 14. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (ultrahang készülék szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A Kr. 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.2) P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.3. a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát az előző három üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (ultrahang készülék szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Irányadók a Kr. 14. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P.2. saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti évben egy alkalmat meghaladóan negatív volt.
Közös ajánlattétel esetén a III.2.2) P.1. és P.2. pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A Kr. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (ultrahang készülék szállítása) származó, működésük ideje alatt elért nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 50 000 000 HUF.
P.3. a közbeszerzés tárgyából (ultrahang készülék szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három üzleti évben összesen nem éri el az 50 000 000 HUF összeget.
Adott esetben a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések irányadóak.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles az alábbi iratokat:
M.1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a Kr. 15. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait, a Kr. 16. § (5) bekezdésének megfelelő módon. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevének és székhelyének megjelölésével), a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - év/ hónap/nap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban vagy nyilatkozatban konkrétan meg kell jelölni az általa leszállított készülékek darabszámát és ellenértékét).
M.2. A Kr. 15. § (1) bek. b) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását. Ennek érdekében mutassa be az előírt minőségirányítási rendszert, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványának, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően. Amennyiben ajánlattevő tanúsítványt nyújt be, az egyszerű másolatban is benyújtható.
M.3. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a beszerzendő árura vonatkozóan legalább a specifikációban megadott adatokat tartalmazó magyar nyelvű, fényképes műszaki leírását vagy gyártói katalógust.
M.4. Csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat egyszerű másolati példányát, mely szerint a megajánlott termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Irányadók a Kr. 14. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen 3 db. ultrahang készülék szállítását tartalmazó referenciával, melynek értéke összesen elérte a nettó 50 000 000 HUF értéket.
Az előírás maximum 3 db referencia értékeinek összevonásával teljesíthető.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során (a referenciákban szereplő készülékek darabszáma és ellenértéke tekintetében).
M.2. Nem rendelkezik ISO 9001 vagy ISO 13485 minőségirányítási tanúsítvánnyal (a II.2.1) pont szerinti termékek tárgykörében), vagy az Európai Unió más tagállamából származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási intézkedések egyéb egyenértékű bizonyítékával (a Kr. 17. § (2) bekezdésének figyelembe vételével).
M.3. Nem csatolja a megajánlott termékek magyar nyelvű, fényképes műszaki leírását vagy gyártói katalógusát, melyből egyértelműen megállapítható Ajánlatkérő előírásainak való megfelelőség.
M.4. Nem rendelkeznek a megajánlott termékek a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben vagy a 93/42/EGK tanácsi irányelvben előírt érvényes tanúsítvánnyal, vagy eszköztől függően gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
Adott esetben a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések irányadóak.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. 0. Valamennyi terméktétel vonatkozásában: Ajánlati ár (nettó HUF) (előny a kisebb)140
2. 1.1. (1. terméktétel): Digitális adatfeldolgozó csatornák száma a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan (db) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan további 100 000 darabot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
3. 1.2. (1. terméktétel): Kezelőpult elforgathatóságának mértéke a monitortól és konzoltól függetlenül a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan (°-ban) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan további 290°-ot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
4. 1.3. (1. terméktétel): B-mód maximális frame rate a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan (kép/sec) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan további 250 kép/sec értéket meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
5. 2.1. (2. terméktétel): Digitális adatfeldolgozó csatornák száma a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan (db) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan további 100 000 darabot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
6. 2.2. (2. terméktétel): Kezelőpult elforgathatóságának mértéke a monitortól és konzoltól függetlenül a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan (°-ban) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan további 290°-ot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
7. 2.3. (2. terméktétel): B-mód maximális frame rate a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan (kép/sec) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan további 250 kép/sec értéket meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
8. 3.1. (3. terméktétel): Digitális adatfeldolgozó csatornák száma a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan (db) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 150 000 darabot meghaladóan további 100 000 darabot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
9. 3.2. (3. terméktétel): Kezelőpult elforgathatóságának mértéke a monitortól és konzoltól függetlenül a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan (°-ban) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 10°-ot meghaladóan további 290°-ot meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
10. 3.3. (3. terméktétel): B-mód maximális frame rate a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan (kép/sec) (előny a nagyobb azzal, hogy a minimálisan előírt 800 kép/sec értéket meghaladóan további 250 kép/sec értéket meghaladó megajánlás az adható maximális pontszámot kapja)5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
4.15.01.08.01.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fent feltüntetett ára az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
A Kbt. 52. §. (2) bek. rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 124. § (4) bek. szereinti szervezet a fenti vételárat (100.000,- HUF + ÁFA) bankszámlára történő befizetéssel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni.
Kedvezményezett: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda
Bankszámlaszám: 10918001-00000036-38450012 (UniCredit Bank Hungary Zrt.)
Közlemény: „ dokumentáció”; felhívás KÉ száma.
A dokumentációt személyesen lehet átvenni az A.II) mellékletben megjelölt címen munkanapokon 09.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján a bontás időpontjáig.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
Hely: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) /A.III) melléklet szerint/
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § rendelkezései szerint (tárgyi közbeszerzési eljárásra a 62. § (5) bekezdése nem alkalmazandó).

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban” tárgyú TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0034 azonosító számú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ld.: IV.3.3) pont
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
- 0. részszempont: relatív (fordított arányosítás - előny a kisebb).
- 1.1.; 1.2.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3. részszempontok: relatív (egyenes arányosítás - előny a nagyobb).
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2) P1. - P3.; valamint a III.2.3) M1. - M4. pontok szerinti összes feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel 500.000,- HUF.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (MÁK: 10027006-00334284-00000062) történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a garancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő.
Irányadóak a Kbt. 25. § (5) bekezdéseinek rendelkezései, továbbá a biztosíték visszafizetése vonatkozásában a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései.
Az ajánlati biztosíték a szerződést kötő ajánlattevő vonatkozásában nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, összhangban a Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltakkal, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.
2. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatkérő papír alapú ajánlatok benyújtását írja elő. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel ellátva), a jelen felhívásban megadott címre (A.III) melléklet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, pdf formátumban).
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 60. § rendelkezési, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
A papír alapon és az elektronikus formában benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
4. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításának módja a következő:
- árbevétel esetében az adott üzleti év fordulónapján;
- referencia esetében a referencia teljesítésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok kerülnek alkalmazásra. Ha ezen a napon az MNB nem tett közzé hivatalos devizaárfolyamot, akkor az azt követő első közzététel képezi az átszámítás alapját.
5. A közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció) a dokumentációban található.
6. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolni köteles:
- a cégkivonatban rögzített és az ajánlatban aláíró képviselő hatályos adatokat tartalmazó aláírási címpéldányát/a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti aláírás mintáját (ha az ajánlatban aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy, úgy csatolandó a képviselő aláírási címpéldányán/aláírás mintáján kívül ezen személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is);
- nyilatkozatát, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § alapján az alábbi korlátozással: a Kbt. 67. § (5) bek. alapján olyan esetben újabb hiánypótlásra lehetőség nincs, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlati biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre, erre tekintettel hiánypótlásra nincsen lehetőség olyan esetben, ha és amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
8. Ajánlati ár: Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a felolvasólapon nettó HUF összegben kell meghatároznia az „ajánlati ár felbontása” megnevezésű dokumentum alapján. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (átalányár). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megajánlott termékeknek a II.1.2) pontban rögzített helyszínre történő kiszállításának díját, összeszerelését, beüzemeltetését és Ajánlatkérő fogadó személyzete részére történő átadás költségét is. A megadott áron felül az Ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.
9. Ajánlattevő csatolni köteles továbbá a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat is. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelményeket a dokumentáció is tartalmaz.
10. Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában:
- arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket viseli
- nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésében meghatározottakra (eredeti aláírt nyilatkozat csatolása kötelező);
- nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésében meghatározottakra;
- a Kbt. 40. § (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező);
- a Kbt. 58. § (3) bekezdésére;
- a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén, a következő tartalommal: szervezet megjelölése; azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező).
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
12. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a szervezet (személy) által csatolandó:
- a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
13. A dokumentáció mellékletét képező - elektronikus formában átadott - „műszaki leírás” megnevezésű dokumentumot (szakmai ajánlat) és az „ajánlati ár felbontása” megnevezésű dokumentumot kitöltve és kinyomtatva az ajánlathoz kell csatolni.
14. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti magyar nyelvű fordítása csatolandó.
15. Tájékoztatás egyenértékűség vonatkozásában: Ha és amennyiben a dokumentáció (vagy annak bármely melléklete) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”)!
16. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, akkor a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
17. Tárgyi eljárásban kizárólag új termék ajánlható.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásai az irányadóak.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bagaméry-Szalay Róbert
Telefon: +36 42999400
E-mail: kozbeszerzes@bszui.hu
Fax: +36 42999401
Internetcím (URL): www.bszui.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bagaméry-Szalay Róbert
Telefon: +36 42999400
E-mail: kozbeszerzes@bszui.hu
Fax: +36 42999401
Internetcím (URL): www.bszui.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bagaméry-Szalay Róbert
Telefon: +36 42999400
E-mail: kozbeszerzes@bszui.hu
Fax: +36 42999401
Internetcím (URL): www.bszui.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------