Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2852/2015
CPV Kód:71335000-5;71630000-3;71600000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye:Magyarország, Csongrád megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361-4368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 4368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés műszaki tartalom felülvizsgálata értékelemzés keretében 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszára tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Csongrád megye
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés műszaki tartalom felülvizsgálata értékelemzés keretében 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszára tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71335000-5
További tárgyak:71630000-3
71600000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Műszaki tartalom felülvizsgálata értékelemzés keretében 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszára vonatkozóan
Az értékelemzési munkát az összes érvényben lévő Útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezés e (KTSZ)” Útügyi Műszaki Előírásra és az e-UT 01.01.21 „Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél” című Tervezési Útmutatóra (TÚ. 15.).
Főbb paraméterek:
- Útszakasz hossza: 13,4 km
- Tervezési osztály: K.IV.A.
- Tervezési sebesség: 90 km/h
- Forgalmi sávok száma: 0+000 - 12+200 km sz. között 2x1;
12+200 - 13+490 km sz. között 2x2
- Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
- Burkolat szélessége: 7,50 m ill. 15,00 m
- Padka szélessége (forgalmi sávtól): 2,5 m
- Útkorona szélessége: 12,00 m ill. 21,00 m
A feladatleírást részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 5 000 000,- Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4) és a (6) bekezdés a) pont szerint.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a teljesítési biztosíték a szerződés hatályba lépésekor történő rendelkezésre bocsátásáról. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, akkor Ajánlatkérő élhet az elállás jogával.
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes nettó vállalkozói díj alapján számított napi 2 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér maximális mértéke azonban nem lehet több, mint a teljes nettó szerződéses díj 20 %-a. A Megrendelő jogosult a késedelemből eredő károk érvényesítésére is.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért a Vállalkozó felelős, a Megrendelő szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti. A Megrendelő ez esetben jogszerűen gyakorolt elállása, felmondása (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 20%, alapja a teljes nettó vállalkozói díj.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, ideértve azt is, amennyiben Vállalkozó az értékelemzést nem az Útmutató és a Szabványok előírásainak betartásával készíti el. Vállalkozó hibás teljesítési kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20 %, alapja a teljes nettó szerződéses díj.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet figyelembevételével.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlattevőnek egy (vég)számla benyújtására van lehetősége az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő előleg igénybe vételére nem biztosít lehetőséget.
A közösségi támogatás finanszírozási formája: kedvezményezetti (utó)finanszírozás
Pénzügyi fedezet: KÖZOP 3.5.0.-09-11-2012-0021
Támogatás intenzitása: 100% (85 % uniós, 15% hazai forrás)
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 2. § i) pont ib) valamint 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolást benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 10. §-a szerint kell eljárni az alábbiak szerint.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának dátumával egyező vagy azt követő keltezésűnek kell lenni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:
1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése
- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
A vizsgált időszak vonatkozásában a megszűnt számlákra nem kérjük benyújtani az igazolásokat.
Ajánlatkérő a „sorba állítás”, „sorba állított tétel” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdései figyelembevételével bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b)a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. pontban foglalt igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett bármely számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt;
Az 1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan
1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján.
A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett feladatok, szolgáltatások nevesítését és szükség szerint mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének időpontját /év, hónap, nap/,
- a referenciaigazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint, jelen felhívás szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás/nyilatkozat eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Közös ajánlattevői teljesítés esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők által egyetemleges kötelezettségvállalás mellett elvégzett munka közös ajánlattevőnként elkülöníthető-e. Amennyiben elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak a közös ajánlattevők által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó közös ajánlattevő teljesítésének arányát. Ez utóbbi esetben is tartalmaznia kell az igazolásnak azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása alapján történt a munkák elvégzése.
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.
2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét, a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának csatolásával,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz eredeti vagy egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő a szakember vonatkozásában a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati idő a végzettség megszerzését követően teljesített projektek vonatkozásában számítható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos projektek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A képzettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a bemutatott képzettség egyenértékűsége az előírttal nem egyértelmű, ha a képzettség egyenértékűségével kapcsolatban kétség merül fel, úgy az egyenértékűség igazolásakor a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglaltak szerinti eljárás irányadó a külföldön szerzett képzettségek tekintetében.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. és a 2. pontban foglalt igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint igazolt referenciával:
- legalább 1 db, közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó független értékelemzési dokumentáció elkészítése tárgyú vagy azt is tartalmazó befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával.
,,Értékelemzési dokumentáció” alatt Ajánlatkérő a szerződésben szereplő értékelemzési feladatleírással összhangban az összes érvényben lévő Útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően [különös tekintettel az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” Útügyi Műszaki Előírásra és az e-UT 01.01.21 „Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél” című Tervezési Útmutatóra (TÚ.15.)] alapján elkészített dokumentumokat érti.
,,Független” kifejezés alatt Ajánlatkérő, bármilyen adott tervezési feladat tárgyát képező terv elkészítését végző Tervező személyétől függetlenül elkészített értékelemzési dokumentumot ért.
Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
2.1. legalább 1 fő értékelemzési szakember, aki rendelkezik legalább egy db közlekedés infrastruktúra-fejlesztés szakterületen szerzett értékelemzői gyakorlattal;
2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és összesen legalább 36 hónap közúti tervezői szakmai gyakorlattal bír.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.


Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
K047.14.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 6350,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 6.350 HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 5000,- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás KÉ azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” B. épület III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő - adott esetben - a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP 3.5.0-09-11-2012-0021
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtásának feltétele, az eljárást megindító felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárást megindító felhívás A.II. mellékletében meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bekezdése megfelelően irányadó.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.) 1., valamint a III.2.3.) 1. és 2. pontjai.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
V.4.2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
V.4.3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
V.4.4. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

V.4.5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
V.4.6. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
V.4.7. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy szükséges csatolni azok magyar nyelvű fordítását is.
Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Ajánlatkérő minden esetben csak a fordítást vizsgálja az értékelés során és e vizsgálat alapján hozza meg a közbeszerzési eljárást érintő döntéseit. Ajánlattevő köteles e feltételre tekintettel lenni ajánlatának elkészítése és benyújtása során.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
V.4.8. Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 2 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányok CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on nyújthatók be. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az eredeti papír alapú nyomtatott példány alapján értékeli. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy az eredeti nyomtatott példány tartalma az irányadó.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.9. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
V.4.10. A nyertes Ajánlattevőnek jelen felhívás III.1.1) pontja szerint szerződés hatálybalépésének időpontjára rendelkezésre kell bocsátania a teljesítési biztosítékot.
V.4.11. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

V.4.12 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
V.4.13. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, amely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).

V.4.14. Az ajánlathoz ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember az adott pozíciónak - III.2.3. pont 2.2. alpont szerinti alkalmassági feltételnek - megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3 pont 2.2 alpontjában felsorolt szakember rendelkezzen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultsággal:
A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontban jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K vagy azzal egyenértékű érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal tervezőként szerepeljen.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontjában előírt alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontjában előírt alkalmassági feltételnek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakember vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság meglétére valamint a szakmagyakorlás feltételeire a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az irányadó.
Az előírt jogosultsággal való egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
V.4.15. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
V.4.16. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
V.4.17. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását egy ajánlattevő esetében sem teszi lehetővé.
V.4.18. Ajánlattevő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelemzési munkát az összes érvényben lévő Útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel:
Az e-UT 01.01.21 „Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél” című Tervezési Útmutató (TÚ. 15.), amely műszaki előírja: „A tervező nem vesz részt az értékelemzési munkában.”
Tehát azon szervezetek és/vagy személyek, akik részt vettek a 47 sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő bármilyen tervfázisú vagy szakágú terveinek készítésében nem vehetnek részt az értékelemzés készítésében.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/25 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" épület 325. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL): www.nif.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Projektiroda 3. Békéscsaba
Postai cím: Gyóni Géza u. 11. I/1-2. sz.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lipcsei Eszter
Telefon: +36 66546350 +36 205775943
E-mail: lipcsei.eszter@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL): www.nif.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" épület 325. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL): www.nif.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------