Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2986/2015
CPV Kód:42416300-8;43250000-0;42415110-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Tüskecsarnok, Budapest, XI. kerület Magyar Tudósok krt. 7. 4082/23 hrsz. (Valamennyi rész esetében.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Istvánmezei út 3-5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Hermina út 49. 1. em. 110. szoba, Sulyok Anikó
Címzett: Dr. Práth-Lévai Erzsébet
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Tüskecsarnok, Budapest, XI. kerület Magyar Tudósok krt. 7. 4082/23 hrsz. (Valamennyi rész esetében.)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42416300-8
További tárgyak:43250000-0
42415110-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében.
I. rész:
- Teleszkópos homlokrakodó 1db
II. rész:
- Elektromos targonca 1db
- Kézi kisérésű elektromos targonca 1db
- Hidraulikus kézi raklapemelő 1db
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ahol meghatározott gyártmányú, típusú, eredetű dologra való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű dolgot, terméket is elfogad. A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tartalmazó megajánlás esetén az ajánlattevő köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék konkrét megnevezését, valamint ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési eljárás tárgyát képező emelőgép szállítása, és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (beüzemelés) lebonyolítása.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 23000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a naponta, de maximum a szerződés nettó értékének 20%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: a hiba kijavításáig naponta a nettó vételár 1 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér maximuma a szerződés nettó értékének 20%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó 20 napos késedelme esetén, továbbá amennyiben a szerződés teljesítése az ajánlattevőként szerződő fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása miatt meghiúsul vagy az ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból lehetetlenül, az ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a késedelmes teljesítés a 20 napot meghaladja, és az Eladó a szerződést felmondja, vagy bármely meghiúsulásra okot adó tény vagy körülmény bekövetkezik úgy az Eladó a meghiúsulással érintett eszköz nettó eladási ára 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles
Jótállás:
- emelőgépek esetében az átadás-átvételi eljárás sikeres megtörténtét követő 24 hónapig.
- kiegészítő berendezések esetében az átadás-átvételi eljárás sikeres megtörténtét követő 12 hónapig.
Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-nak megfelelő összegű biztosítékot köt ki. Ajánlattevőként szerződő félnek a számlája benyújtásának napján kell a biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A jótállási biztosítéknak az átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapig Vevő rendelkezésére kell állnia.
A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell.
A mellékkötelezettségek pontos leírását a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a számla szerinti ellenértéket utólag egy összegben, a Kbt 130. § (1), (6) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki.
A részletes fizetési feltételeket részletesen a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 56. § (1) k) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző kettő üzleti év vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (emelőgépek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított, árbevételéről szóló nyilatkozatát cégszerűen aláírva, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandók, és a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandók.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző kettő üzleti évben
- az I. rész esetében: a közbeszerzés tárgya szerinti (emelőgépek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a két évben összesen nem éri el a 8.000.000,- HUF-ot;
- az I. rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő - amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik tevékenységének megkezdésétől számítottan összesen legalább nettó 4 millió forint összegű, összes nettó árbevétellel.
- a II. rész esetében a közbeszerzés tárgya szerinti (emelőgépek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a két évben összesen nem éri el a 6.000.000,- HUF-ot;
- a II. rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő - amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik tevékenységének megkezdésétől számítottan összesen legalább nettó 3 millió forint összegű, összes nettó árbevétellel.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
M.1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell ajánlatában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített szállításait, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlattevő vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referenciaigazolással).
A teljesített szállításokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni, legalább a teljesítés idejének (év, hónap, nap) és helyének, a szerződést kötő másik félnek (név, cím, kapcsolattartó elérhetősége: email, telefonszám), a szállítás tárgyának (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegének megjelölésével, továbbá a nyilatkozatban/referenciagazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandók, és a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandók.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által elvárt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében más szervezetet von be (más szervezet kapacitására támaszkodik), ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során ezt a szervezetet, amely lehetővé teszi ezen szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) alatt teljesített szerződést igazoló legalább részenként 1-1 db referenciával, amelynek:
- az I. rész esetében: összesen legalább nettó 8 millió forint összegű szállítási díj ellenében emelőgépek szállítását igazolja/igazolják.
- a II. rész esetében: összesen legalább nettó 6 millió forint összegű szállítási díj ellenében emelőgépek szállítását igazolja/igazolják.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint kell megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Nemzeti Sportközpontok, 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti Tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk meghívott személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései az irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, Kbt. 49.§ (6) bek. szerint.
A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
Az ajánlati dokumentáció személyesen átvehető a Nemzeti Sportközpontok Közbeszerzési Csoport, 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 110. sz. iroda címen, munkanapokon 9-16:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt elektronikus úton - e-mailen a kozbeszerzes@mnsk.hu címen történő igénylést követően - bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét, telefon, telefax és e-mail elérhetőségét, a szervezet adószámát, valamint a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P.1. pont, valamint a III.2.3) M.1. - M.2. pontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
2. Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Ajánlattevőnek nemleges tartalmú változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot is csatolni kell.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termékeket bemutató alábbi dokumentumokat:
- a megajánlott termékekről fénykép/ek,
- a megajánlott termékekre vonatkozó termék adatlap/ok, amelyekben minden egyes technikai és szakmai jellemző szerepel, amely a műszaki leírásban követelményként megjelölésre került (a műszaki leírásban előírt követelményeket Ajánlatkérő ellenőrzi).
8. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a Nemzeti Sportközpontok Közbeszerzési csoportját e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
9. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan a Nemzeti Sportközpontok, 1146 Budapest, Hermina út 49. 1 em. 110 szoba Közbeszerzési csoport Sulyok Anikó címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok átvételét - akár közvetlenül, akár postai úton - munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig tudja biztosítani.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre.
Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
A borítékon fel kell tüntetni: „AJÁNLAT - NSK - „Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében” - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni!”
10. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
11. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. § (3) bekezdés második mondatában foglalt fordulat!]
Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § és 122.§ (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4120) vagy e-mail útján (kapcsolattartó Sulyok Anikó, kozbeszerzes@mnsk.hu) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a kozbeszerzes@mnsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
14. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseire.
15. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17. A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
18. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
20. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes árfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
21. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
22. A Kbt. 125. § (7) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
23. Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
24. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia, kezességvállalás tudomásul vételéről szóló nyilatkozat) ajánlatkérő eredeti, vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani..
25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.3) pontjában naptári napokban megadott időtartam a legkésőbbi teljesítési határidőt jelenti, és kéri figyelembe venni az ajánlattétel során a felhívás V.3.2.2) pontjában foglaltakat.
26. Amennyiben az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés érdekében ajánlatkérő más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az ajánlathoz csatolandó ezen szervezet/személy nyilatkozata a felelősségének tudomásul vételéről.
27. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében I. rész
1) Rövid meghatározás:
Emelőgépek beszerzése szállítási szerződés keretében I. rész.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42416300-8
További tárgyak:43250000-0
3) Mennyiség
Teleszkópos homlokrakodó, 1 db
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ahol meghatározott gyártmányú, típusú, eredetű dologra való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű dolgot, terméket is elfogad. A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tartalmazó megajánlás esetén az ajánlattevő köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék konkrét megnevezését, valamint ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 14000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Emelőgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében II. rész
1) Rövid meghatározás:
Emelőgépek beszerzése szállítási szerződés keretében II. rész
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42416300-8
További tárgyak:42415110-2
3) Mennyiség
# Elektromos targonca, 1db
- Kézi kísérésű elektromos targonca, 1db
- Hidraulikus raklap emelő 1db
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ahol meghatározott gyártmányú, típusú, eredetű dologra való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű dolgot, terméket is elfogad. A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tartalmazó megajánlás esetén az ajánlattevő köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék konkrét megnevezését, valamint ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 9000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------