Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3165/2015
CPV Kód:45234100-7;45234116-2;71322000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest XIII. és XIV. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés az Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése előkészítő építési munkái (V002.09) tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Budapest XIII. és XIV. kerület
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés keretében az Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése előkészítő építési munkái (V002.09)
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
További tárgyak:45234116-2
71322000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés keretében az Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése előkészítő építési munkái (V002.09)
- Újpest megállóhelynél 1 csoport vasbetonaljas B60-800 rendszerű kitérő beépítése a csúcssín végállás ellenőrzés kiépítésével együtt,
- Angyalföld - Újpest között a vágány felújítása (zúzottkő ágyazat rostálása, síncsere, aljcsere, részleges felépítménycsere) 817 vm hosszban,
- Az Angyalföld - Újpest közötti vágány mellett a peronszegély átépítése 250 m hosszban.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 135 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték (a Szerződéses Ár 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a Szerződéses Ár 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint.
Jótállási idő: 12 hónap.
A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.
A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített.

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
A Teljesítési Biztosítéknak a Befejezési Határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. A Jótállási és Szavatossági Biztosítéknak a Szavatossági Időszak lejártát követő 90 napig kell érvényesnek lennie.
A Vállalkozó a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 57/A. § szerint a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult.
Az előleg fizetésére, az előleg visszafizetésének biztosítására az előleg elszámolására a Korm.rendelet rendelkezései az irányadóak. Az igényelt előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg.
Szállítói előleg igénylése esetén a Vállalkozó a nettó Szerződéses Ár (szerződés elszámolható összege) 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.
Az Előleg Visszafizetési Biztosítéknak a Szerződéses Megállapodásban rögzített határidőig, 2015.08.30-ig érvényesnek kell lennie.
Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy nyújtható a Korm.rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség formájában is.
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, vagy az egyes Építési Szakaszok, vagy Részek befejezését a Szerződésben előírt Részhatáridőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem, illetve a Részhatáridőkhöz tartozó Építési Szakaszok/Részek, Építmények nettó ellenértékének, mint vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Részhatáridő/Befejezési Határidő és az egész Projektelemre, vagy annak vonatkozó Építési Szakaszára, Részre, Építményre kiadott Részteljesítés Igazolása vagy Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között.
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 1 %-a a késedelem minden naptári napja után.
Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át.
Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér igényét a Vállalkozó által nyújtott biztosítékból az SZF 7.7 alcikkelyben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - a 7,5%-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.

A Megrendelő a Szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek összegén felüli kárát is.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (2)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdései alapján valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján. A szerződés szállítói finanszírozású. A Szerződéses Feltételek 17.4 pontja tartalmazza a részletes fizetési feltételeket.

Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Az ajánlattétel és a szerződéskötés is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdései és a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg lehet. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
A Vállalkozó köteles az előleget a Projekt megvalósítására felhasználni, továbbá köteles az előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától oly módon törleszteni, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg maradéktalanul visszafizetésre nem kerül.
A Felek a szerződéses áron felül a szerződéses ár 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza.
A finanszírozás forrása: KÖZOP és hazai forrás (KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005)
EU finanszírozás 85,000000 %, állami finanszírozás: 15,000000%
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget létrehozásra (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 12. § alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 2. § i) pont ib) valamint 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolást benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 10. §-a szerint kell eljárni az alábbiak szerint.
Ajánlattevő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §].
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi keltezésűnek kell lenni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:
1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
•számlaszám(ok) megjelölése
•nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy számláján / számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
„Sorbanállás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

2. eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (vasúti vágány építése/átépítése/felújítása, vasúti peron építése/átépítése, vasúti kitérő építése/cseréje) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont]
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 2. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az 1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha közös ajánlattevők egyike csatolja a pénzügyi intézményi igazolásokat. A 2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés].
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az eljárást megindító felhívás III.2.2) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. Bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (vasúti vágány építése/átépítése/felújítása, vasúti peron építése/átépítése, vasúti kitérő építése/cseréje) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 190.000.000,- forint értéket.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan.
1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel/üzembe helyezés időpontját /év, hónap, nap/,
- a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés].
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bek alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján
Ajánlatkérő figyelemmel van 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére is az igazolási módok tekintetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:
1.1. Legalább 1 db, minimum sínkoronaszint + 55cm magas peron építése, vagy átépítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.

1.2. Legalább 1 db vasbetonaljas kitérő építése, vagy cseréje tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.

1.3. Összesen legalább 500 vm hosszban a zúzottkő ágyazat nagygépi rostálása tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.
Fenti referenciakövetelmények az ajánlattevőnek a teljes szerződés teljesítésére való alkalmasságát vizsgálja.(306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés)


Ajánlattevő, közös ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több referenciával is megfelelhet.
Az 1.1., 1.2. és 1.3. szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel/üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik.
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.2) nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos vasúti pályaépítési gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt megvalósításában részt vett, amely legalább 1 db vasúti peron építését, vagy átépítését tartalmazta sínkorona felett 55 cm magasságúra, valamint 1 csoport vasbetonaljas kitérő építését, vagy átépítését tartalmazta.
2.2. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos vasúti pálya kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra jelölhető a fentiek közül.
Az eljárást megindító felhívás 2.1; 2.2. pont szerinti szakemberek esetében előírt végzettséggel egyenértékű felsőfokú végzettséget Ajánlattevőnek kell bizonyítania.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25.400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 25.400,- HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 20.000- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás KÉ azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1143 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” épület III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő - adott esetben - a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II) pontjában meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. pont 1. és 2. alpontok és a III.2.3.) 1. és 2. alpontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt. 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni!
6. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
7. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak,
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(XI.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. Ajánlatkérő - az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok hiteles magyar nyelvű fordításának benyújtása esetén - minden esetben csak a fordítást vizsgálja a bírálat során és ezen vizsgálat alapján hozza meg a közbeszerzési eljárást érintő döntéseit. Ajánlattevő köteles ezen feltételre tekintettel lenni ajánlatának elkészítése és benyújtása során.
8. Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat részeként az ajánlati felhívás V.4) 16. pontja szerinti beárazott mennyiség-kimutatást (költségvetést) nyomtatott formában és digitális (pdf és xls) adathordozón is be kell nyújtani.
Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
9. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás keretében - akár önkéntes hiánypótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve - új gazdasági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény igazolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tartalommal csatolni.
Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
10. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) középárfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.
11. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges (figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére), úgy az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.
12. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt-ből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
13. A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 100 millió HUF/év és 80 millió HUF/káresemény. A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozóként szerződő nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéses Feltételek 8. cikkelyében előírt további felelősségbiztosításokat is megkötni, az ott rögzített módon és az ott meghatározott károkra és kockázatokra kiterjedő mértékben, a Megrendelőként szerződő Ajánlatkérő által jóváhagyott feltételekkel.
14. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, közös ajánlattevői teljesítés esetén nyilatkozatot arról, hogy a közös ajánlattevő tagok által egyetemleges felelősségvállalás mellett elvégzett munka tagonként elkülöníthető-e, továbbá az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
15. Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában (egyéni vállalkozó esetén az igazolvány- vagy nyilvántartási-, vagy adószám megadásával). Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1 - 2.2. alpontban jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy a szakember az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötésekor az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.
16. Az ajánlat része a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat, mely a beárazott költségvetésből áll.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
18. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
20. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés becsült értékét ajánlatkérő az Ép.kiv. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján akként határozta meg, hogy az tartalmazza az 10%-os tartalékkeretet is.
21. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés az utoljára aláíró Szerződő Fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------