Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3231/2015
CPV Kód:44613800-8;39234000-1;39221260-7
Ajánlatkérő:Vecsés Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2220 Vecsés, Damjanich u. 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vecsés Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 1
Város/Község: Vecsés
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Vecsés Város Önkormányzata
Címzett: Szlahó Csaba polgármester
Telefon: +36 29352000
E-mail: titkarsag@vecses.hu
Fax: +36 29352009
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vecses.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 azonosító jelű „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat keretében hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2220 Vecsés, Damjanich u. 34.
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés/ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 azonosító jelű „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat keretében hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44613800-8
További tárgyak:39234000-1
39221260-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Szállítási szerződés/ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 azonosító jelű „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat keretében az alábbi hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése:
- 150 db 1100 literes műanyag szelektívhulladék gyűjtő konténer
- 1630 db 400 literes műanyag házi komposztáló edényzet
- 8 db 4 m3-es fém konténer (5 db. nyitott, 3 db. zárt)
a dokumentációban szereplő műszaki leírásnak megfelelően.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, jótállás, előleg visszafizetési biztosíték vállalását írja elő az alábbiak szerint:
- Késedelmi kötbér: a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem esetén az áfa nélkül számított szerződéses ár 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum az áfa nélkül számított szerződéses ár 30%-a.
- Jótállás időtartama: 12 hónap jótállás vállalása kötelező.
- Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Korm. rend 57/A. § (3) bek értelmében a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtási kötelezettséget ír elő. Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtása Kbt. 126. § (6) a) pontjában és (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehetséges, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rend 57/A. § (3) bek értelmében „A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.”
Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre, vagyis az előlegbekérő levél benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátja.
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket ajánlatkérő a dokumentációban található szerződéstervezetben részletezi.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a teljesítéshez kapcsolódóan 1 db előlegszámla és 1db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg igényléséhez szükséges egy előlegbekérő levél is a nyertes ajánlattevő részéről.
A teljesítésre és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdései az irányadók, így ajánlatkérő a számlák ellenértékét szállítói finanszírozással (95% támogatás, 5% önerő arányban) 30 napos határidővel átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak, a hatályos 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerint, valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Ajánlatkérő azonban fenntartja a jogot arra, hogy a fenti szállítói finanszírozás helyett, utófinanszírozást válasszon az egyes számlák kifizetésére.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
A fizetési feltételeket ajánlatkérő a dokumentációban található szerződéstervezetben részletezi.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény, illetve ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek, gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Szállító vállalja a környezettudatos (Zöld beszerzés) beszerzés alkalmazását:
- Szállító vállalja, hogy a projekthez kapcsolódó írásos dokumentálás során előnyben részesíti a kétoldalas nyomtatást, tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használatát,
- Amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát,
- A kapcsolattartás fő szabályként elektronikus módon történik (e-mail), ide nem értve természetesen a kötelezően írásos formában rögzítendő cselekményeket (pl. teljesítés-elismerés, szerződésmódosítás stb.)
- Jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása.
- Szállító folyamatos kapcsolattartás fenntartását vállalja a Megrendelővel.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bek. alapján, valamint a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 12. §-a alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bek. szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megjelenését követő keltezésű nyilatkozatok benyújtását fogadja el.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172.§ (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a www.kozbeszerzes.hu honlapon elérhetőek:
• A Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án kiadott “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám)
• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:
P1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző legfeljebb három üzleti évben
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 34 M Ft-t.
Amennyiben ajánlattevőnek nem állnak rendelkezésére az előző három üzleti év árbevétel adatai (újonnan piacra lépő szervezetek), úgy alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 17 M Ft-t.


A Kbt. 55. § (4) bekezdés értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) bek. és (6) c) pontjában foglaltak az irányadóak.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:
M1.) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak az ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a) pontja, valamint 16. § (5) bekezdése szerint.
A referencianyilatkozatot, illetve igazolást az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, legalább az alábbi adatok megadásával kell benyújtani: szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a teljesítés ideje (év/hó), ellenszolgáltatás összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2.) A 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (1) bek. b) pontja szerint a minőségbiztosítási rendszereinek bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány másolati példányával, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával.

M3.) Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján olyan, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. A 310/2011. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés előírásaira tekintettel az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) összesen 25 M Ft-t elérő vagy meghaladó értékű hulladékgyűjtő edényzet szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia több szerződés alapján is igazolható.

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek írásbeli igazolásával.


M3.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható:
- a 4 m3-es fémkonténereknek (nyitott és zárt) a DIN 30720;
- 1100 literes: MSZ EN 840-3, MSZ EN 840-5, MSZ EN840-6;
- 400 literes komposztáló: MSZ EN-840
szabványnak, vagy európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal, igazolással.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (4) bek. szerint.
Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) bek. és M1.) feltétel esetében a Kbt. 55. § (6) a-b) pontjaiban foglaltak, míg az M2.) és M3.) feltételek esetén a Kbt. 55. § (6) a) pontjában foglaltak az irányadóak.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Házasságkötő terem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 azonosító jelű „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdésének megfelelően. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: Nega 97 ZRt. 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 210. számú iroda. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óra között. Ajánlatkérő az átvételt megelőzően a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
-
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
-
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1., M/1., M/2., M/3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.) Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, alvállalkozónak, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az aláírási jogosultság igazolása érdekében az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlatot aláíró aláírási mintáját is tartalmazó meghatalmazást is,
- az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolatát.
V.4.2.) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, kivéve a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, mivel az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyiben az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel.
V.4.3.) Az ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja.
V.4.4.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, mely tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlatevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. §-ban foglalt rendelkezései az irányadóak.
V.4.5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére. Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
V.4.7.) A Kbt. 60. §. (1) bekezdés alapján az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatok biztonságos kezelése érdekében a csomagoláson a "Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése" megjelölést kell feltüntetni.
V.4.8.) Ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesével köt szerződést, illetőleg a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.4.9.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik
V.4.10. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 124. § (5) bekezdésére.
V.4.11. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő által meghatározott szervezettől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kell megadni. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45.§-a és a 122.§ (5) bekezdése az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: NEGA 97 ZRt.
Postai cím: Etele út 59-61.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nyul Antal
Telefon: +36 14811146
E-mail: negatitk@nega.hu
Fax: +36 14811147
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: NEGA 97 ZRt.
Postai cím: Etele út 59-61.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nyul Antal
Telefon: +36 14811146
E-mail: negatitk@nega.hu
Fax: +36 14811147
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------