Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/68
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.15.
Iktatószám:6545/2016
CPV Kód:38520000-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cseh Katalin
Telefon: +36 14282600-2073
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Központi expedíció
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNB könyvtári állományának digitalizálásához szükséges keretrendszer kiépítése és támogatása, szoftverkövetése 5 évig
Hivatkozási szám: KBE/080/2016
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MNB könyvtári állományának digitalizálásáshoz szükséges keretrendszer (digitalizáló és könyvtári rendszer), annak kiépítése és támogatása, szoftverkövetése 5 évig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MNB könyvtári állományának digitalizáláshoz szükséges keretrendszer (digitalizáló és könyvtári rendszer), annak kiépítése és támogatása, szoftverkövetése 5 évig
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitalizáló és könyvtári publikációs eszközök, azok üzembe helyezése (1 db Treventus ScanRobot 2.0 MDS vagy azzal egyenértékű eszköz és az annak használatához szükséges szoftverek - együttesen digitalizáló keretrendszer), a rendszer támogatása, szoftverkövetése 5 évig
A rendszerhez kapcsolódóan a szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 120 mérnöknap mennyiségben eseti támogatás nyújtása eseti megrendelések alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 63 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A rendszerhez kapcsolódóan a szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 120 mérnöknap mennyiségben eseti támogatás nyújtása eseti megrendelések alapján.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A hardver és szoftverelemek átadási határideje a szerződéskötést követő 6. hét vége, a keretrendszer kialakításának, üzembe állításának határideje az átadást követő 4. hét vége.
Az üzembe állítástól számított 5 évig kell a rendszer üzemeltetés-támogatását valamint a szoftvertámogatást nyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozat ajánlott mintáját a Dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő adott esetben választása szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata az előző lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (Treventus vagy azzal egyenértékű, könyvtári állomány digitalizálására alkalmas keretrendszer adásvétele és/vagy üzembe helyezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. és 5. §-aiban foglaltak szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevő, ha
P1. a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző lezárt üzleti évben nem érte el az 5 000 000 Ft-ot,
illetve ugyanezen időszakban
P1.1. a közbeszerzés tárgyából (Treventus vagy azzal egyenértékű, könyvtári állomány digitalizálására alkalmas eszközök adásvételéből és/vagy üzembe helyezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az 5 000 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege megjelölésével, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Fentieket - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben foglaltak alapján - a következő módon kell igazolni: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. és 5. §-aiban foglaltak szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevő, ha
M1. nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább 1 db, Treventus vagy azzal egyenértékű, könyvtári állomány digitalizálására alkalmas keretrendszer szállítására és/vagy üzembe helyezésére vonatkozó, összesen legalább nettó 5 000 000 Ft ellenértékű referenciát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére az egyes teljesítési szakaszokhoz igazodóan a teljesítés megrendelő általi igazolását követően kiállított és benyújtott számla alapján átutalással kerül sor, figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és az Art. 36/A. §-ában foglaltakra is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/08/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. emelet 201. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi előzetes regisztrációt követően a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalon.
2. Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb az ajánlattevők minősített ajánlattevői jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest.
Az ajánlathoz csatolni kell a
3. Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.
4. Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatot.
5. adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. az ajánlatban nyilatkozatot tevő minden szervezet cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát.
7. amennyiben a kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, a meghatalmazást is.
8. adott esetben a változásbejegyzési kérelem másolatát.
9. adott esetben közös ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozatát a dokumentációban foglalt tartalommal.
10. adott esetben a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
11. Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
12. Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban.
13. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama alatt érvényes és hatályos, tevékenységi körében általa, munkavállalója, képviselője vagy alvállalkozója által megrendelőnek, illetve harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó káreseményekre kiterjedő, éves szinten legalább 20 000 000 Ft kártérítési összegre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani.
Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére, vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
14. Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását a szerződés teljesítése érdekében.
Az ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében létrehozandó gazdálkodó szervezettel (projekttársaság) szemben ajánlatkérő követelményeket nem határoz meg.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségekről.
16. Ajánlatkérő nem zárja ki, hogy ajánlattevő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata mellett - ajánlatába csatolva benyújtson egy vagy több, a kizáró okok és/vagy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumot, azonban azok tartalmát csak a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérést követően, a felkéréssel érintett ajánlattevők vonatkozásában vizsgálja.
17. Ajánlatkérő vizsgálata eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a beszerzés egy részére történő ajánlattételt.
18. II.2.5. ponthoz: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék és kapcsolódó szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minősig jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja azzal, hogy az ár a közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi szolgáltatás előre becsülhető költségét tartalmazza.
19. II.2.6. ponthoz: a meghatározott érték nem a valós becsült érték, azt ajánlatkérő nem kívánja megadni. A hirdetményfeladó rendszer megköveteli értéke szerepeltetését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák