Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/5
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.08.
Iktatószám: 0236/2021
CPV Kód: 45110000-1
Ajánlatkérő: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Szekszárd, Keselyűsi út (volt Húsipari komplexum) 4048/1; 4048/3; 4048/4; 4048/5; 4048/6 helyrajzi számok alatti telekegyüttes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: V & Periko Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Területfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Területfejlesztés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szekszárd, Keselyűsi úti épületek bontása
Hivatkozási szám: EKR001160952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "A Szekszárd, Keselyűsi úti (volt Húsipari komplexum) telekegyüttesén található épületek, műtárgyak bontási munkáinak elvégzése a járulékos munkálatokkal együtt"
Bontásra szánt építmények ismertetése:
„A” jelű épület - Szennyvízkezelő épület alapterülete: 1.339,45 m2
„B” jelű épület - Húsliszt üzemépület alapterülete: 1.167,24 m2
„C” jelű épület - Hűtőgépház épület alapterülete: 713,10 m2
„G” jelű építmény - Trágyás szennyvíztároló alapterülete: 134,74 m2
„H” jelű építmény - Központi szennyvízátemelő alapterülete: 98,52 m2 a járulékos munkákkal együtt, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
Bontási munkák elvégzéséhez szükséges feladatok:
- a bontási munkák megkezdése előtt a szükséges feltárásokat előzetesen el kell végezni;
- meg kell győződni az épületek állapotáról;
- a bontási munkákhoz szükséges víz- és villany csatlakozási pontokat a vállalkozónak kell ki építeni;
- az épület áram és gázellátásának kizárásának ellenőrzését el kell végezni, a szükséges lekötéseket meg kell valósítani;
- a bontási terület lehatárolását és kitáblázását el kell végezni. Bontott építési anyagok ideiglenes tárolási helyét ki kell jelölni. A hasznosítható hulladékokat hulladék csoportonként külön kell ideiglenesen elhelyezni a területen;
- az épületetek bontásra alkalmas állapotra kell hozni, azaz a kimozdítható berendezési tárgyak kiszereléséről és elszállításáról gondoskodni kell;
- dokumentálás a kivitelezési munkák megkezdése előtt (videofelvétel és fotó);
- a bontás technológiai leírása (épület szerkezeti állapot feltérképezése és vizsgálata);
- a föld alatti műtárgyak feltárása;
- tetőszerkezetek és fedések bontása;
- belső térelválasztó szerkezetek bontása;
- vízszintes és függőleges tartószerkezetek bontása;
- lábazatok és padló és egyéb szerkezetek bontása;
- alapok kibontása és tereprendezés;
Bontás befejezése után elvégzendő munkák:
- tereprendezés, feltöltés, visszatöltés
- a munkaterületen tárolt bontási anyagok és törmelékek építési hulladék gyűjtőhelyre történő elszállítása
- hasznosítható inert anyagok előkezelése, tárolása és elszállítása
- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén el kell készíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt hulladék-nyilvántartó lapot és azt az illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 260550579 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekszárd, Keselyűsi úti épületek bontása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111212-7
45111213-4
45111220-6
45112000-5
45112400-9
45112500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szekszárd, Keselyűsi út (volt Húsipari komplexum) 4048/1; 4048/3; 4048/4; 4048/5; 4048/6 helyrajzi számok alatti telekegyüttes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Szekszárd, Keselyűsi úti (volt Húsipari komplexum) telekegyüttesén található épületek, műtárgyak bontási munkáinak elvégzése a járulékos munkálatokkal együtt"
Bontásra szánt építmények ismertetése:
„A” jelű épület - Szennyvízkezelő épület alapterülete: 1.339,45 m2
„B” jelű épület - Húsliszt üzemépület alapterülete: 1.167,24 m2
„C” jelű épület - Hűtőgépház épület alapterülete: 713,10 m2
„G” jelű építmény - Trágyás szennyvíztároló alapterülete: 134,74 m2
„H” jelű építmény - Központi szennyvízátemelő alapterülete: 98,52 m2 a járulékos munkákkal együtt, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
Bontási munkák elvégzéséhez szükséges feladatok:
- a bontási munkák megkezdése előtt a szükséges feltárásokat előzetesen el kell végezni;
- meg kell győződni az épületek állapotáról;
- a bontási munkákhoz szükséges víz- és villany csatlakozási pontokat a vállalkozónak kell ki építeni;
- az épület áram és gázellátásának kizárásának ellenőrzését el kell végezni, a szükséges lekötéseket meg kell valósítani;
- a bontási terület lehatárolását és kitáblázását el kell végezni. Bontott építési anyagok ideiglenes tárolási helyét ki kell jelölni. A hasznosítható hulladékokat hulladék csoportonként külön kell ideiglenesen elhelyezni a területen;
- az épületetek bontásra alkalmas állapotra kell hozni, azaz a kimozdítható berendezési tárgyak kiszereléséről és elszállításáról gondoskodni kell;
- dokumentálás a kivitelezési munkák megkezdése előtt (videofelvétel és fotó);
- a bontás technológiai leírása (épület szerkezeti állapot feltérképezése és vizsgálata);
- a föld alatti műtárgyak feltárása;
- tetőszerkezetek és fedések bontása;
- belső térelválasztó szerkezetek bontása;
- vízszintes és függőleges tartószerkezetek bontása;
- lábazatok és padló és egyéb szerkezetek bontása;
- alapok kibontása és tereprendezés;
Bontás befejezése után elvégzendő munkák:
- tereprendezés, feltöltés, visszatöltés
- a munkaterületen tárolt bontási anyagok és törmelékek építési hulladék gyűjtőhelyre történő elszállítása
- hasznosítható inert anyagok előkezelése, tárolása és elszállítása
- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén el kell készíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt hulladék-nyilvántartó lapot és azt az illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉG felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉV felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szekszárd, Keselyűsi úti épületek bontása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V & Periko Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42555896
Postai cím: Csonka Utca 12/B
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: periko@t-online.hu
Telefon: +36 306390555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12844096217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 295558424
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 260550579
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É kategóriás felelős műszaki vezetés; MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: V & Periko Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42555896
Postai cím: Csonka Utca 12/B
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12844096217

Hivatalos név: Via Strada Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76802234
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14309261217

Hivatalos név: Duna-Dráva-Béda-Delta Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64975393
Postai cím: Herman Ottó Utca 22
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11544126217

Hivatalos név: PORTÉP Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40800307
Postai cím: Budafoki Út 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25882117243

Hivatalos név: Magyar Alap Fejlesztő és Beruházó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92871814
Postai cím: Reményi Ede Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26344355241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/11/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges