Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/21
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.30.
Iktatószám:0378/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:6728 Szeged, Budapesti út 5. Öthalmi laktanya (01392/27 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ákos
Telefon: +36 206111159
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001543362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001543362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELI Science Park Inkubátorház-Szeged
Hivatkozási szám: EKR001543362019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ELI Science Park Inkubátorház-Szeged
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELI Science Park Inkubátorház-Szeged
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231200-7
További tárgyak:45231300-8
45231400-9
45310000-3
45313100-5
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. Öthalmi laktanya (01392/27 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő pillérvázas, PK pallós, középfolyosós, egy lépcsőházas, lapostetős, elhanyagolt Fsz+3 emeletes, mintegy 960 m2 alapterületű, 3300 m2 szint területű épület teljeskörű építészeti, épületgépészeti, erős-, és gyengeáramú felújítására kerül sor, az alábbiak szerint:
5800 m2 új válaszfal,
7600 m2 burkolat,
290 db új nyílászáró,
1880 m2 külső fal hőszigetelés,
1080 m2 födémszigetelés,
1800 m2 alumínium ív-, és függönyfal,
170 db árnyékoló szerkezet,
9500 lm3 hűtés-fűtés és szellőzés,
20000 fm elektromos kábel, szerelvényekkel,
700 m2 egészségügyi laboratórium
2 db felvonó,
1 kompl. út és közmű csatlakozások és rákötések.
Ajánlattevő feladatait képező tevékenységek vonatkozásában:
„Egészségügyi laboratórium”, valamint „biotechnológiai kutatási és kísérleti laboratórium” meghatározás alatt Ajánlatkérő olyan helyiséget ért, ahol a Higiéniai, egészség- és környezetvédelmi előírásokra fokozott figyelmet kell fordítani, kiemelten a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 53. § (1) bekezdés a.), c.), g.), h.) pontokban meghatározott hatásokra, azaz: mérgező gázok keletkezése és kibocsátása, veszélyes sugárzás, vegyi és korróziós hatás, biológiai kártevők megtelepedése, szaporodása.
A műszaki dokumentáció 2db lift kialakítását tartalmazza, melyeknek paraméterei 630kg 8 személy illetve 1000kg 8 személy szállítására alkalmasak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat  25
2 M.2.1. szakember többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-100
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Összesített nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. Az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat - 25 – Egyenes arányosítás
3. M.2.1. szakember többlettapasztalata – 5 – Egyenes arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó. AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a.) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ/1. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmasság igazolása:
SZ/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére, valamint a Kvt. 41/A.§-ra.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.
P/2. Ajánlattevő csatolja 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési kivitelezési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
P/3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési kivitelezési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési kivitelezési munkák) származó árbevétele nem éri el a nettó 2.000.000.000 forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési kivitelezési munkák) származó nettó a nettó 1.800.000.000 HUF árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P/1. és P/2. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/3. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bekezdés a) b) és d) pontja szerinti követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, referencia nyilatkozatot, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás. A ref.-át a Kr.22.§ (1), (3),(5) bek. szerint kell igazolni.
A referenciának tartalmaznia kell:
•szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége),
•építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
•teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
•nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M/2. A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon, hogy a jogosultsághoz kötött pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett), a közbeszerzés tárgya (épület építési és/ vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési kivitelezési munkák) szerinti épület, (műszaki átadás-átvétellel lezárt), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és az alábbiaknak is megfelelő, a kiinduló állapottól a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig történő kivitelezési referenciát, amely:
M.1.) a) a munkákkal érintett épületek szintterülete legalább 2400 m2, és tartalmazott építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági munkákat, továbbá tartalmazott min. 100 m2 alapterületű biotechnológiai kutatási és kísérleti és/vagy egészségügyi laboratórium kialakítási munkákat.
M.1.) b) tartalmazott orvostechnológiai munkát
M.1.) c) tartalmazott meglévő épületben legalább 1 db födém/födémrész bontásával készült új vasbeton szerkezetű liftakna építést és legalább 1 db akadálymentes használatra alkalmas (minimum 6fő/630 kg) személyfelvonó beépítését.
Az M.1.) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen max. összesen 3 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Ajánlatkérő „épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont. Akadálymentes használatra alkalmas személyfelvonó: minimum 6fő/630 kg teherbírású.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M.2.1. legalább 1 fő projektvezető, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „MV-É” kategóriának megfelelő (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert;
M.2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „MV-ÉV” kategóriának megfelelő (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert
M2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „MV-ÉG” kategóriának megfelelő (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. és 32/B§.
2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelk.
Részszámlázás: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% és 100% készenléti fokonként, 10% mértékű részszámlák és 10% mértékű végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után és a hiba- és hiánymentes teljesítésről szóló teljesítésigazolás AK általi kiadása után, figyelemmel a 322/2015. K.r. 32. §-ra is.
Előleg: tart. nélk. nettó vállalk dij 30 %-a, 75.000.000 HUF feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásával. Az előleg elszámolása az utolsó négy számlában történik, egyenlő mértékben.
Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek. Késedelmi (alapja tart. nélk. nettó váll. díj., mértéke 1 %/nap, max. mértéke nettó váll díj 20%-a); Meghiúsulási kötbér (alapja: tart. keret nélk. nettó váll. díj, mértéke: 20%);
Jótállás: 60 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a.
6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.
10.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek.
11.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
13.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít
14.AK előírja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén is).
15.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
16.Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
17. Helyszíni bejárás: 2020. február 6. 10:00 óra, találkozó helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. Öthalmi laktanya (01392/27 hrsz)
18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
-felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. § (1) bek alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével);
-Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
-Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel.
-321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
-nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás, közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat;
-beárazott árazott költségvetés (szakmai ajánlat);
-aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok);
-kitöltött EEKD;
-2. értékelési részszempont tekintetében részletes szakmai ajánlatot és azon belül az értékelés szerinti releváns szakemberek megfelelését illetve a megajánlott adatokat alátámasztó dokumentumok.
19.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
20.Hivatkozással a 299/2018. (XII. 27.) K. r. 13. § (1)-(2) bekezdéseire jelen eljárás FELTÉTELES közbeszerzési eljárás. A Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel a szerződésben rögzítésre került.
21.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
22. II.2.7) Munkanap alatt AK 365 naptári napot ért a munkaterület átadásától számítva.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
23.AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
24.AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
25.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
26.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
27.FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)
28.AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 10 Millió Ft. Teljesíthető: (Kbt. 54. § (2) bek. szerint.), az AK fizetési számlájára történő befizetésével (Magyar Államkincstár 10032000-01501559-00000000) számlára. Rendelkezésre bocsátását az ajánlatban az EKR rendszerbe történő feltöltéssel, az ajánlat részeként csatoltan igazolni kell.
29. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P1, P2, és P3, M.1., M.2
30. AK tartalékkeretnek a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összeget köt ki
31. A projekt egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel is.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák