Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/30
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.11.
Iktatószám: 0414/2022
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15308067242
Postai cím: Rákóczi Út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bittó Annamária
Telefon: +36 308364765
E-mail: Annamaria.Bitto@kozlekedesimuzeum.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mmkm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mmkm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625082021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625082021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény ép. megval. mérnök
Hivatkozási szám: EKR001625082021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézményének, a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének megvalósításához szükséges lebonyolítói, műszaki ellenőri, projektmenedzseri, tervvéleményezési és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatok ellátása tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény ép. megval. mérnök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak: 71247000-1
71311000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás megrendelése
A Ganz Ábrahám Öntödei Múzeum (Ganz Múzeum) épülete az ország legrégebbi megmaradt faszerkezetes ipari csarnoka, és egyben a hazai ipartörténet kiemelkedő emléke. Az épület 1858-62 között épült a Ganz Ábrahám által alapított és a Vízivárosban megvásárolt területen működő vasöntöde, a Ganz birodalom törzsgyára bővítéseként. A Ganz Múzeum az 1027 Budapest, II. ker. Bem József utca 20. szám alatt található, szabadon álló épület, műemléki védettség alatt áll.
Ajánlatkérő elsődleges célja a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének felújítása, mely során kiemelt jelentőségű a tetőszerkezet felújítása / cseréje, a nyílászárók korszerűsítése, az épület csapadékvíz szigetelési problémáinak megoldása és a teljes épület fűtésének, ezáltal a téli üzem lehetőségének biztosítása. Egyúttal cél a felújítás keretein belül új rendezvényhelyszín kialakítása, az állandó kiállítás fejlesztése, modernizálása, valamint a kert újradefiniálása a mai kor igényei szerint.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum feltételes beszerzési eljárás útján – figyelemmel arra, hogy a beszerzési eljárás megindításának napján forrás még nem állt rendelkezésre – a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: CÉH Zrt.) 2020. június 30. napján feltételes tervezési szerződést (Tervezési Szerződés) kötött a „Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épület felújításának generáltervezése” tárgyában. A Tervezési Szerződés 2020. december 21-én lépett hatályba. A tervezés első fázisaként felmérési és vázlattervek készültek, melyet az építési engedélyezési tervezés követett. Az épület felújításának tervei 2021. október 1-jén megkapták az örökségvédelmi engedélyt. A kiviteli tervek 2021. november 15.-re elkészültek, belsőépítészeti tervekkel 2022. február elejére egészülnek ki.
Ajánlattevő (AT) a lebonyolítói, műszaki ellenőri, projektmenedzseri, tervvéleményezési és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatok ellátása során az alábbi feladatokat látja el a teljes szerződéses időszakban
(a) mérnök-tanácsadói feladatok ellátása (benne a kivitelezési tervdokumentáció - kiviteli tervdokumentáció (beleértve a szakági terveket is) tervvéleményezése, költségszakértői feladatok elvégzése), illetve
(b) komplex műszaki ellenőri, műszaki lebonyolítói és projektmenedzsment feladatok ellátása, melyen belül AT támogatja a generálkivitelező kiválasztását, a kivitelezés során projektmenedzsment és beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatokat lát el, valamint támogatja az Ajánlatkérőt (AK) az utófelülvizsgálati eljárás lebonyolításában és a garanciális szolgáltatások teljesítésében.
A Ganz Múzeum épületének felújításán túl, az eddig kiállított műtárgyak felhasználásával és kiegészítésével a kiállítás megújítása, aktualizálása illetve a jövő generációjának figyelem felkeltése a műszak értékek irányában mind egy innovatív megközelítésű új állandó kiállítás megfogalmazását igényli. AT mérnöki feladatok ellátásával (mérnöktanácsadás, projektmenedzsment, lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok) támogatja a kiállítástervezés és kiállításépítés folyamatát is.
Ajánlatkérő az eljárást indító felhívás feladásának napján nem rendelkezik fedezettel a közbeszerzésre vonatkozóan, erre tekintettel a beszerzés teljes egészében feltételesnek minősül. A forrás biztosítása további döntésektől függ. A Kbt. 135. § (12) bek-re hivatkozással Ajánlatkérő rögzíti, miszerint a forrás rendelkezésre állása közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősül. A hatályba léptetés határidejét és a feltételességre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A Kbt. 65. § (5) bekezdése szerinti 75%-os viszonyítási szabály ellenőrizhetősége érdekében az Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fentieken túl a következők szerint rögzíti a közbeszerzési eljárás releváns teljes mennyiségi adatait:
- Az Ajánlati Felhívás III.1.3) pont M.1.1. pontja szerinti referencia előírás („minimum 500 m2 szintterületű közhasználatú építmény”) vonatkozó teljes mennyiségi adata: 1605 m2 nettó szintterület,
- Az Ajánlati Felhívás III.1.3) pont M.1.2. pontja szerinti referencia előírás („minimum 1000 m2 szintterületű műemléki védettség alatt álló épület”) vonatkozó teljes mennyiségi adata: 1605 m2 nettó szintterület.
AT a fenti köteteket a közbeszerzési dokumentáció részét képező Ajánlati Dokumentáció II. kötet (Szerződéstervezet) mellékletét képező teljesítési ütemezés szerinti részhatáridők és véghatáridő betartásával köteles elkészíteni.
A Nyertes Ajánlattevő feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetben (Műszaki Leírás) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 II.1. ért. alszemp.: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember alkalmassághoz szükséges tapasztalatán felül, az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam, továbbá a meghatározott lebonyolítói feladatok ellátása során projektvezető vagy projektvezető-helyettesként szerzett gyakorlat) felüli 1000 m2 alapterületű műemléki épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára irányuló beruházás során projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett tapasztalata. (db, min:0, max 5) 30
2 II.2. ért. alszemp.: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember alkalmassághoz szükséges tapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónap száma, min: 0, max: 60) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 48 hónap teljesítési időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítandó, és a Ganz Múzeum felújítása után, a megújított kiállítás megvalósításának véghatáridejét követően, a kiállításra vonatkozó jótállási időszak első két évének végén megtartandó utófelülvizsgálati eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2026. február 28.) tartó időtartamként értelmezendő. Az utóbbiak alapján a Nyertes Ajánlattevővel megkötésre kerülő megbízási szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől kezdődően, a Ganz Múzeum felújítása után, a megújított kiállítás megvalósításának véghatáridejét követően, a kiállításra vonatkozó jótállási időszak első két évének végén megtartandó utófelülvizsgálati eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2026. február 28.) tartó időszak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 1. § (7) bek., 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Szakmai nyilvántartásban szereplés:
SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a mérnöki szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara [MMK] / Magyar Építész Kamara [MÉK]) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét.
SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.
Az SZ/1. pont szerinti alkalmasság előzetes igazolása: Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni. Ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT köteles csatolni:
P1) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. c): az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, nettó teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
P2) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. b): az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Az előírt alkalmassági követelmények tekintetében különösen a következő rendelkezések irányadók
Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A P/2. alk. köv. vonatkozásában 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (2) bekezdése is irányadó.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 40.000.000,-HUF-ot, azaz a nettó negyvenmillió Ft-ot.
P/2. az adózott eredménye a megelőző három lezárt üzleti év közül legalább két év esetében negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (2) bekezdése alapján azon gazdasági szereplők esetében, amelyek nem rendelkeznek a vizsgált időszakban a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket, a P/2. pont szerinti alkalmassági követelménynek abban az esetben felelnek meg, ha a gazdasági társaság létrejöttétől az ajánlattételi időpontjáig a közbeszerzés tárgya szerinti (vagyis lebonyolítói, műszaki ellenőri, projektmenedzseri, tervvéleményezési és mérnöktanácsadói tevékenységből származó) árbevétele meghaladja a nettó 40.000.000,-Ft-ot.
A P/1.-P/2. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.
A VI.3 További információk részfolytatása:
21) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy az Ajánlati Felhívás III.1.3) pont M.2.1.-M.2.3 pontban megadott szakembereken felül a Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a következő szakemberekkel, mint kucsszakemberrel: 1 fő ME-V jogosultságú szakember és 1 fő T jogosultságú szakember (abban az esetben, ha M.2.3 szakemberként nem T jogosultságú szakember kerül bemutatásra). Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlat részeként a kulcsszakemberek biztosítására vonatkozó nyilatkozatot tenni.
22) AF II.1.6) pont:
Az Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex tevékenység ellátására irányul, amelyet célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés tárgya szerinti összetett tevékenységet az Ajánlati Felhívás II.2.7) és II.2.14) pontjaiban megadott határidőn belül elvégezze, emiatt sem lenne indokolt az eljárás részekre bontása (figyelemmel az abból adódó többletidőt generáló hatásra is). Továbbá a Szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg, ezért sincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT köteles csatolni:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. (KR) 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben (108 hónap) megkezdett és 6 évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbesz. tárgya szerinti szolg. teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:
— a szerz.-t kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerz.-t kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.
Az M1) alkalmassági min.követelménynek való megfelelés igazolható (az M.1.1.-M.1.2. pontokban előírt referenciánként) egy, vagy több szerz. keretében teljesített referenciával.
M2) A KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, illetve képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
AK a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 20. alpontját is, amely az értékeléssel érintett, M.2.1. és M.2.2 alk. követelmény esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciával:
M.1.1. min 1 db, 500 m2 szintterületű közhasználatú építmény rekonstrukciós, felújítási vagy átalakítási munkáinak lebonyolítói, mérnök tanácsadói és műszaki ellenőri feladatok ellátása,
M.1.2. min 1 db, legalább 1000 m2 szintterületű műemléki védettség alatt álló közhasználatú építmény rekonstrukciós, felújítási vagy átalakítási feladatainak ellátása során a tervdokumentáció mérnöki tervvéleményezése a beruházási és az üzemeltetési költségekre is kiterjedően.
AK közhasználatú építmény alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§ (9) bek-ben meghatározott fogalmat érti.
AK lebonyolítás alatt az építési beruházás megvalósításának koordinálását érti, melynek keretében a lebonyolító gondoskodik az építési beruházás előkészítéséről, a kivitelezésre irányuló közbesz. eljárás műszaki dokumentumainak elkészítéséről, az eljárás lebonyolításának műszaki szakmai támogatásáról, az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálásáról. AK a mérnök-tanácsadói feladatok alatt legalább a ML-ban ekként meghatározott feladatok ellátását érti. AK műszaki ellenőri tevékenység alatt az Étv. 43. § (1) bekezdés e), g), h), i) és k) pontjában meghatározott feladatok műszaki ellenőri vagy műszaki vezetői jogosultsággal való ellátását érti.
AK műemléki védettség alatt a kult. örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalmat érti. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése alapján ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
AK tervvéleményezés alatt az AD III. kötetében (Feladat meghatározása 2.1 pontjában) megadott fogalmat érti. Ennek megfelelően a tervvéleményezés során ellátandó feladatok különösen a következők: tervdok. felülvizsgálata a kivitelezés közbeszereztetésére, mely magában foglalja a kivitelezési tervdokumentáció jogszabályi megfelelőségének teljes körű ellenőrzését; szabványoknak való megfelelőség ellenőrzését; a tervek műszaki megfelelőségének vizsgálatát; a tervek költséghatékonyság szempontjából történő vizsgálatát, és a tervezői költségbecslés ellenőrzését.
A fenti M.1.1.-M.1.2. pontok alatt meghatározott referenciakövetelmények 1 v. több referenciaszerződésre való hivatkozás útján (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok - mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával - igazolhatók).
M2) Alkalmatlan az AT , ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2.1.) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11). KR (KR 1.) 1. melléklet V. (Építési műszaki ellenőrzés) 1. rész 1. pont „ME-É” (Magasépítési szakterület) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, VAGY építőmérnök és/vagy építészmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik), valamint lebonyolítói feladatok ellátása során projektvezető vagy projektvezető-helyettesként szerzett további 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az AK lebonyolítói tapasztalat alatt az M.1.1.-M.1.2. pontok tekintetében megadott „lebonyolítás” fogalom alá tartozó feladatok elvégzését érti.
M2.2.) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a KR 1. 1. melléklet V. (Építési műszaki ellenőrzés) 2. rész 3. pont „ME-G” (Építménygépészeti szakterület) jogosultsággal rendelkezik (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz épületgépészeti szakirányon szerzett okleveles gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, VAGY épületgépészeti szakirányú létesítménymérnök és/vagy gépészmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik).
M2.3.) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki
a KR 1. 1. melléklet V. (Építési műszaki ellenőrzés) 1. rész 2. pont „ME-É” (Magasépítési szakterület) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építőmérnök és/vagy okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, VAGY építőmérnök és/vagy építészmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik) VAGY a KR 1. 1. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 30. pont (Szakági műszaki tervezési terület) „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal) rendelkezik
ÉS
részt vett legalább 500 nm alapterületű, fa tetőszerkezetű közhasználatú építmény építésének/átalakításának/felújításának műszaki ellenőrzésében és/vagy lebonyolításában. Az AK lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri tapasztalat alatt az M.1.1.-M.1.2. pontok tekintetében megadott „lebonyolítás” és „műszaki ellenőr” fogalom alá tartozó feladatok elvégzését érti.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK / MÉK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
o M2.1.) „ME-É” jogosultság
o M2.2.) „ME-G”jogosultság,
o M2.3.) „ME-É” vagy „T” jogosultság.
AK a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak M2.1 esetében átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal a fentiek szerint).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alk.-i követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett teljesítési szakaszra vonatkozó nettó Megbízási Díj 0,5 %/nap, maximum a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó Megbízási Díjának 15 %-a;
Hibás teljesítési kötbér: érintett teljesítési szakaszra vonatkozó nettó Megbízási Díj 3% szerződésszegésenként, max 20%;
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Megbízási Díj 10%
Kötbérekre vonatkozóan további információt a Szerződéstervezet tartalmaz.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A teljesítést az Ajánlatkérő a Kbt. 2021.02.01. napjától hatályos 135. § (1) bekezdésére is figyelemmel 8 napon belül köteles igazolni. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).
Az AK nem biztosít előleget.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-ok és különösen a Szerződéstervezet részletesen tartalmazzák.
A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 30 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.
Részszámlák:
- generálkivitelező kiválasztása, tendereztetés során ellátandó feladatok (melynek részét képezi a tervvéleményezés elvégzése is) ellátásáért, az Épület generálkivitelezőjének kiválasztására irányuló eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően (teljesítést követően egyösszegű részszámla)
- az Épület kivitelezése során ellátandó feladatok ellátásáért havi rendszerességgel (a szerződés vonatkozó részletes rendelkezései szerint azzal, hogy a kifizetése egyenlő havi részletekben, az Épület kivitelezésnek megkezdésétől (a munkaterület kivitelező részére történő átadás-átvételétől kezdődően) a végleges átadás-átvételig tartó időtartamban, átalánydíjként történik azzal, hogy a kivitelezés tervezett időtartama előre láthatóan 15 hónap) (havi részszámlázás)
- a Kiállítás tervezésének lebonyolítói, műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatainak ellátást követően (a szerződés vonatkozó részletes rendelkezései szerint azzal, hogy a kifizetése egyenlő havi részletekben, a Kiállítás tervezési tárgyában kötött szerződés hatálybalépésétől a kiviteli tervekre vonatkozó teljesítési igazolás kiállításáig tartó időtartamban, átalánydíjként történik azzal, hogy Kiállítás tervezésének időtartama előre láthatóan 3 hónap) (havi részszámlázás)
- a Kiállítás építésének lebonyolítói, műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatainak ellátást követően (a szerződés vonatkozó részletes rendelkezései szerint azzal, hogy a kifizetése egyenlő havi részletekben, a Kiállítás munkaterületének átadásától a Kiállítás végleges műszaki átadás-átvételéig tartó időtartamban, átalánydíjként történik azzal, hogy Kiállítás építésének időtartama előre láthatóan 6 hónap) (havi részszámlázás)
- jótállási időszak menedzsmentje, utófelülvizsgálati feladatok ellátásáért (két részszámla):
o a 12 hónapos utófelülvizsgálati eljárást követően a jótállási, utófelülvizsgálati feladatokra jutó részszámla 50%-a,
o a 24 hónapos utófelülvizsgálati eljárást követően a jótállási, utófelülvizsgálati feladatokra jutó részszámla 50%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625082021/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó (EKR űrlapon képzett) nyilatkozatot kell csatolni.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti (EKR felületen képzett) felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (szintén EKR felületen képzett) (adott esetben nemleges) nyilatkozatot.
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1., P.1., P.2., M.1., M.2.
9) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
10) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
11) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
12) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.
I. Ár szempont alszempontonként és a hozzárendelt súlyszám:
I.1 az Épület generálkivitelezőjének kiválasztása, tendereztetés során ellátandó feladatok (beleértve a tervvéleményezést is) ellátásért megajánlott nettó ár, Súlyszám: 15
I.2 az Épület kivitelezése során ellátandó feladatok ellátásáért megajánlott nettó ár, Súlyszám: 20
I.3 a Kiállítás tervezésének lebonyolítói, műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatainak ellátásért megajánlott nettó ár, Súlyszám: 5
I.4 a Kiállítás építésének lebonyolítói, műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatainak ellátásért megajánlott nettó ár, Súlyszám: 5
I.5 Jótállási időszak menedzsmentje, utófelülvizsgálat ellátásáért megajánlott nettó ár, Súlyszám: 5
II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:
II.1. A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember alkalmassághoz szükséges tapasztalatán felül, az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam, továbbá a meghatározott lebonyolítói feladatok ellátása során projektvezető vagy projektvezető-helyettesként szerzett gyakorlat) felüli 1000 m2 alapterületű műemléki épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára irányuló beruházás során projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett tapasztalata. (db, min:0, max 5), Súlyszám: 30.
II.2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember alkalmassághoz szükséges tapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónap száma, min: 0, max: 60), Súlyszám: 20
A fenti I.1-I.5 ért.-i szempontok (nettó ajánlati árak) tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
A fenti II.1., II.2 értékelési szempont (szakember többlettapasztalat) tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. Az II.1. és II.2 minőségi értékelési szempont tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának.
A Szerződésben rögzített Megbízási Díj a I.1-I.5 alszempontokra AT által megajánlott ajánlati árak összege.
13) Az Ajánlati Felhívás IV.2.6. pontjában (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben) foglaltak alapján az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő leteltétől számított 30 nap.
14) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
15) FAKSZ: dr. Sirály Katalin, lajstromszám: 00365.
16) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (a Szerződés teljesítési határidejének lejártáig érvényes kb. tárgya szerinti lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói fel.bizt., kárérték limitje legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kárév) szóló AT nyil.)
17) AK az elj.-ban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
18) Ajánlatkérő jelzi, hogy az Ajánlati Felhívás II.1.1) pontjában karakterkorlátok miatt adta meg „Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény ép. megval. mérnök” elnevezéssel a közbeszerzés elnevezését, de azt a következő, a II.2.1-ben is feltüntetett tartalommal használja az eljárás során: „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézményének, a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének megvalósításához szükséges lebonyolítói, műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöktanácsadói feladatok ellátása”. A közbeszerzési dokumentumokban is ez utóbbi, teljes megnevezést alkalmazza Ajánlatkérő.
19) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
20) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott szakemberek többlettap. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M.2.1., M.2.2 pont szerinti alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át (amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal).
A VI.3 További információk folytatása a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság részben találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák