Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.01.11.
Iktatószám: 0420/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely-Balogunyom kerékpárút megépítése
Hivatkozási szám: EKR001576692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 projekt azonosító számú „Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése” című projekt során 2307,83 m hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút megépítése a kiviteli tervek alapján.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24306 / 2021 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 projekt azonosító számú „Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése” című projekt kivitelezése. A projekt során 2307,83 m hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút megépítése a kiviteli tervek alapján.
A műszaki tartalom, technológia leírása, jellemző műszaki paraméterek megadásával:
Kerékpárút
A kerékpárutat a Petőfi telepi Halastó utcától (a meglévő kerékpárúttal szemben) indítottuk, ahol két R=5,00m sugarú ellenívvel fordulunk a temető mellé. A 86. sz. főút és a temető meglévő kerítése közötti szűkös helyen a kerékpárutat - a meglévő nyílt árkot lecsövezve - a főúttól szalagkorlát-védelemmel elválasztva terveztük. A vonalvezetés innen a 2+218,84 sz.-ben lévő szintbeni vasúti átjáró előtti aszfaltos csatlakozásig a főút árkával közel párhuzamos. A csatlakozás után a kerékpárút tengelyét két R=10m sugarú ellenívvel vezetjük a főúthoz közelebb. A tervezett kerékpárút a 2+249,03 szelvényben keresztezi a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalat. Az átjárónál a Vas Megyei Kormányhivatal Határozata alapján a kerékpárosok részére fénysorompóval kiegészített félsorompós biztosítást kell kiépíteni. Az átjáró előtt és után, összesen mintegy 50m hosszon a kerékpárút burkolatszéle a főút burkolatszélétől kb.1,60m-re halad, közötte a meglévő közút melletti szalagkorlátot meghagytuk. A tervezési szakasz végéig az árokkal párhuzamosan vezetjük. A kerékpárút a Szombathely közigazgatási határánál a 2+307,83 km szelvénynél fejeződik be és folytatódik a 2. résszel ami Balogunyom közigazgatási határára esik.
Magassági vonalvezetés tervezésénél az ÚT 2-1.203 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Ajánlásban előírtak lettek figyelembe véve, a szükséges magassági lekerekítések a hossz-szelvényen ábrázolásra kerültek. A kerékpárút a meglévő tereptől kb. 30 cm-rel a terepből kiemelten került megtervezésre. Az árokkeresztezéseknél átereszek kerültek betervezésre, melyek a terven fel vannak tüntetve.
Keresztmetszeti elrendezés:
– Burkolatszélesség: 2,25m
– Padkaszélesség: 2x0,50m (temető sarkánál 0,3m)
– Koronaszélesség: 3,250m
– Burkolat oldalesése: egyirányú 2% a közút nyílt árka felé
– Padka oldalesése: 2%
– Rézsű hajlása 1:1,5
Pályaszerkezet:
– 3,0 cm AC 8 j. aszfalt kopóréteg
– 3,5 cm AC 11 j. aszfalt kötőréteg
– 30 cm szemcsés anyag hideg Remixelése
– 15 cm M56 alapréteg
– 20 cm homokos kavics védőréteg
Az egyes pályaszerkezeti rétegeket a saját vastagságukkal túlnyúlva kell megépíteni, hogy a fölötte levő réteg betömöríthető legyen.
Az építési engedélyben előírtak alapján a 1+277,16 km szelvénytől (0576 hrsz-ú földúttól) a 2+100 km szelvényig (0581/2 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozásáig) teljes hosszban a kerékpárút burkolatát meg kell erősíteni, illetve a padkát teherbíró kivitelben kell elkészíteni. Ezt figyelembe véve a megerősített szakaszon hideg Remixet kell készíteni 30cm vastagságban, teljes korona szélességben. A padka részen a stabilizált felületre 6cm FZKA alapréteget kell megépíteni.
A földútcsatlakozásoknál a földutakat a kerékpárút tervezett magasságának szintjére kell hozni.
A 0+013,38-0+075 szelvények között a Ø40-es csapadékcsatorna került betervezésre, a 0+046,09 sz.-ben tisztítóaknát kell építeni. Ezen kívül a kerékpárút burkolatára kerülő felszíni vizek elvezetése a meglévő közúti árokba történik.
A tervezett kerékpárút a következő árkokat keresztezi:
– 0573 hrsz árok : Ø120-as áteresz építése szükséges
– 0578 hrsz árok: áteresz építése szükséges
– 0580 hrsz árok: Ø80-as áteresz építése szükséges
A szakasz elején és végén a Halastó illetve Vörösmarty utcai nyílt árkok keresztezéseinél Ø40-es átereszeket kell építeni.
Vasúti átvezetés:
A kerékpáros átvezetés a vasúti pályatestet a 21 sz. Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalat Ják-Balogunyom állomás 1237+66 hm szelvényben keresztezi. A tervezett gyalogjárda az Általános helyszínrajz szerinti relatív szelvényezéssel lett ellátva. A tervezési határ a kerékpárúton a vágánytengelytől mindkét irányban párhuzamosan (10-10 m távolságban) húzott egyenesek metszéspontjai a kerékpárút tengelyével. A kerékpáros átvezetés a vasúti pályatestet az 1237+66,42 hm szelvényben keresztezi. A keresztezés szöge a kerékpárút tengelyében alkalmazott ellenívek miatt 90º.
A tervezési szakaszon a vasúti pályára engedélyezett sebesség v=120 km/h
Lv távolság egyvágányú pálya esetén: 5 x Lv (km/h) = 600 m
A jelzők elhelyezését a rálátási háromszög figyelembevételével kell végrehajtani.
A kerékpárút a tervezési szakaszon a vasúti keresztezés környezetében helyi kötöttségek miatt 1,80 m burkolatszélességgel, és 0,3-0,5 m padkaszélességgel kerül kialakításra.
A kerékpárút burkolatának oldalesése 2,0%, a padka oldalesése a rézsű irányába 5-5%. A rézsűk 1:1,5 oldaleséssel kerülnek kialakításra. A gyalogos átvezetés vasúti pályát keresztező burkolata 4 mező PedeSTRAIL burkolattal, külső-belső elemekkel, szegélygerendával készül. Az elemek a meglévő, 60 r. felépítményre illeszthetők.
A kerékpárúton alkalmazott pályaszerkezet:
- 3 cm AC8 kopóréteg
- 3,5 cm AC11 kötőréteg
- 30 cm 0/20 dolomit murva alapréteg
- tömörített altalaj, humusz eltávolításával
Vasúti biztosítóberendezés
A biztosítóberendezés átalakításáról, fél- és fénysorompó elhelyezéséről külön szakági tervrajzok állnak rendelkezésre.
Magassági kialakítás
A kerékpárút magassági kialakításánál kötöttség volt a vasúti pálya meglévő magassága.
A hossz-szelvényi kialakítás:
0+000 – 0+010,85 em 0,5% 10,85 mh
0+010,85 – 0+014,85 em 0,0% 4,0 mh
0+014,85 – 0+027,28 es 0,4% 12,43 mh
A kerékpárosok védelmére a közút burkolata és a kerékpárút között a 11,8-24,4 szelvények között szalagkorlát létesül.
Az elhelyezésre kerülő jelzőtábláknak fényvisszaverő fóliás EG kivitelűnek kell lenni, alumínium vagy horganyzott oszlopra szerelve, melyet elfordulás elmozdulás ellen biztosítani kell.
A teljes munka megközelítőleg 7500 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 projekt azonosító számú „Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése” című projekt kivitelezése. A projekt során 2307,83 m hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút megépítése a kiviteli tervek alapján.
A műszaki tartalom, technológia leírása, jellemző műszaki paraméterek megadásával:
Kerékpárút
A kerékpárutat a Petőfi telepi Halastó utcától (a meglévő kerékpárúttal szemben) indítottuk, ahol két R=5,00m sugarú ellenívvel fordulunk a temető mellé. A 86. sz. főút és a temető meglévő kerítése közötti szűkös helyen a kerékpárutat - a meglévő nyílt árkot lecsövezve - a főúttól szalagkorlát-védelemmel elválasztva terveztük. A vonalvezetés innen a 2+218,84 sz.-ben lévő szintbeni vasúti átjáró előtti aszfaltos csatlakozásig a főút árkával közel párhuzamos. A csatlakozás után a kerékpárút tengelyét két R=10m sugarú ellenívvel vezetjük a főúthoz közelebb. A tervezett kerékpárút a 2+249,03 szelvényben keresztezi a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalat. Az átjárónál a Vas Megyei Kormányhivatal Határozata alapján a kerékpárosok részére fénysorompóval kiegészített félsorompós biztosítást kell kiépíteni. Az átjáró előtt és után, összesen mintegy 50m hosszon a kerékpárút burkolatszéle a főút burkolatszélétől kb.1,60m-re halad, közötte a meglévő közút melletti szalagkorlátot meghagytuk. A tervezési szakasz végéig az árokkal párhuzamosan vezetjük. A kerékpárút a Szombathely közigazgatási határánál a 2+307,83 km szelvénynél fejeződik be és folytatódik a 2. résszel ami Balogunyom közigazgatási határára esik.
Magassági vonalvezetés tervezésénél az ÚT 2-1.203 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Ajánlásban előírtak lettek figyelembe véve, a szükséges magassági lekerekítések a hossz-szelvényen ábrázolásra kerültek. A kerékpárút a meglévő tereptől kb. 30 cm-rel a terepből kiemelten került megtervezésre. Az árokkeresztezéseknél átereszek kerültek betervezésre, melyek a terven fel vannak tüntetve.
Keresztmetszeti elrendezés:
– Burkolatszélesség: 2,25m
– Padkaszélesség: 2x0,50m (temető sarkánál 0,3m)
– Koronaszélesség: 3,250m
– Burkolat oldalesése: egyirányú 2% a közút nyílt árka felé
– Padka oldalesése: 2%
– Rézsű hajlása 1:1,5
Pályaszerkezet:
– 3,0 cm AC 8 j. aszfalt kopóréteg
– 3,5 cm AC 11 j. aszfalt kötőréteg
– 30 cm szemcsés anyag hideg Remixelése
– 15 cm FZKA alapréteg
– 20 cm homokos kavics védőréteg
Az egyes pályaszerkezeti rétegeket a saját vastagságukkal túlnyúlva kell megépíteni, hogy a fölötte levő réteg betömöríthető legyen.
Az építési engedélyben előírtak alapján a 1+277,16 km szelvénytől (0576 hrsz-ú földúttól) a 2+100 km szelvényig (0581/2 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozásáig) teljes hosszban a kerékpárút burkolatát meg kell erősíteni, illetve a padkát teherbíró kivitelben kell elkészíteni. Ezt figyelembe véve a megerősített szakaszon hideg Remixet kell készíteni 30cm vastagságban, teljes korona szélességben. A padka részen a stabilizált felületre 6cm FZKA alapréteget kell megépíteni.
A földútcsatlakozásoknál a földutakat a kerékpárút tervezett magasságának szintjére kell hozni.
A 0+013,38-0+075 szelvények között a Ø40-es csapadékcsatorna került betervezésre, a 0+046,09 sz.-ben tisztítóaknát kell építeni. Ezen kívül a kerékpárút burkolatára kerülő felszíni vizek elvezetése a meglévő közúti árokba történik.
A tervezett kerékpárút a következő árkokat keresztezi:
– 0573 hrsz árok : Ø120-as áteresz építése szükséges
– 0578 hrsz árok: áteresz építése szükséges
– 0580 hrsz árok: Ø80-as áteresz építése szükséges
A szakasz elején és végén a Halastó illetve Vörösmarty utcai nyílt árkok keresztezéseinél Ø40-es átereszeket kell építeni.
Vasúti átvezetés:
A kerékpáros átvezetés a vasúti pályatestet a 21 sz. Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalat Ják-Balogunyom állomás 1237+66 hm szelvényben keresztezi. A tervezett gyalogjárda az Általános helyszínrajz szerinti relatív szelvényezéssel lett ellátva. A tervezési határ a kerékpárúton a vágánytengelytől mindkét irányban párhuzamosan (10-10 m távolságban) húzott egyenesek metszéspontjai a kerékpárút tengelyével. A kerékpáros átvezetés a vasúti pályatestet az 1237+66,42 hm szelvényben keresztezi. A keresztezés szöge a kerékpárút tengelyében alkalmazott ellenívek miatt 90º.
A tervezési szakaszon a vasúti pályára engedélyezett sebesség v=120 km/h
Lv távolság egyvágányú pálya esetén: 5 x Lv (km/h) = 600 m
A jelzők elhelyezését a rálátási háromszög figyelembevételével kell végrehajtani.
A kerékpárút a tervezési szakaszon a vasúti keresztezés környezetében helyi kötöttségek miatt 1,80 m burkolatszélességgel, és 0,3-0,5 m padkaszélességgel kerül kialakításra.
A kerékpárút burkolatának oldalesése 2,0%, a padka oldalesése a rézsű irányába 5-5%. A rézsűk 1:1,5 oldaleséssel kerülnek kialakításra. A gyalogos átvezetés vasúti pályát keresztező burkolata 4 mező PedeSTRAIL burkolattal, külső-belső elemekkel, szegélygerendával készül. Az elemek a meglévő, 60 r. felépítményre illeszthetők.
A kerékpárúton alkalmazott pályaszerkezet:
- 3 cm AC8 kopóréteg
- 3,5 cm AC11 kötőréteg
- 30 cm 0/20 dolomit murva alapréteg
- tömörített altalaj, humusz eltávolításával
Vasúti biztosítóberendezés
A biztosítóberendezés átalakításáról, fél- és fénysorompó elhelyezéséről külön szakági tervrajzok állnak rendelkezésre.
Magassági kialakítás
A kerékpárút magassági kialakításánál kötöttség volt a vasúti pálya meglévő magassága.
A hossz-szelvényi kialakítás:
0+000 – 0+010,85 em 0,5% 10,85 mh
0+010,85 – 0+014,85 em 0,0% 4,0 mh
0+014,85 – 0+027,28 es 0,4% 12,43 mh
A kerékpárosok védelmére a közút burkolata és a kerékpárút között a 11,8-24,4 szelvények között szalagkorlát létesül.
Az elhelyezésre kerülő jelzőtábláknak fényvisszaverő fóliás EG kivitelűnek kell lenni, alumínium vagy horganyzott oszlopra szerelve, melyet elfordulás elmozdulás ellen biztosítani kell.
A teljes munka megközelítőleg 7500 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési eljárásban a költségvetési kiírás (árazatlan költségvetés), valamint a közbeszerzési dokumentumok (U.4_ Mintakeresztszelvények, Műszaki leírás, HRAJZ U2.6, HRAJZ U2.7) módosításra kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben