Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/16
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.25.
Iktatószám: 0640/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU231; HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Professional Marketing Manager Kft;OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694427
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzoltósági épület építése - Pécs
Hivatkozási szám: EKR001404742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése és meglévő épület átalakítása 2 ütemben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” a Pécs, Engel János u. 1. sz. (35317/1 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület részbeni bontásával/átalakításával és új laktanyaépület építésével.
2. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében a Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39) szám alatti ingatlanon
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4271363058 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltósági épület építése Pécsen – I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111100-9
45216121-8
45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécs MJV Önk-i Tűzoltósága, valamint a Baranya Megyei Kat. véd. Ig. a Pécs 35317/1 hrsz. alatti laktanyaépületben működik.
A közb tárgya szerinti beruházás egymás utáni 2 ütemben valósul meg.
1. ütem: az új laktanyaépület felépítése (haszn.alapter: 6322,10 m2)
2. ütem: a szerkezetileg már meglévő épületrész átalakítása. 4871m2 alapter. épületrész teljesen, az alagsor (1896,81 m2) pedig szerkezetig kerül elbontásra. Az új épület haszn. alapter. 6322m2 lesz.
A kivitelezés tart. a szükséges elektromos, gépészeti, gyengeáramos (tűzjelző, hangosítás, strukturált hálózat, vagyonvédelmi és beléptető rendszer, CCTV, épületautomatikai), kertészeti, útépítési és forgalomtechnikai munkákat. A feladat része a tűzoltótechnológia beszerzése,beszerelése,üzembe helyezése is.
Az 1. ütemben megépülő új laktanyaépületben került elhelyezésre 10db (2db hosszú,8 db rövid) új szerállás. Az új épület udvarszint + földszint+ 2 em. szintbeépítésű. Ebben az épületben került elhelyezésre a Pécsi Kat.véd. Kirendeltség irodái (udvarszint), a Baranya Megyei Kat.véd Ig. (I-II. em.), valamint a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyiségei (fszt+I. em).
A 2.ütemben átalakításra/részben lebontásra kerülő régi épület udvarszintjén 9db szerállás kerül kialakításra, a hozzátartozó raktárhelyiségekkel, konditeremmel és öltözőkkel, vizesblokkokkal, szertárral, teakonyha-pihenővel. Ebben az épületszárnyban került elhelyezésre az aggregátor helyiség és elektromos főkapcsoló, mindkét épületszárny fűtési és használati melegvíz energiáját biztosító távhő központ, és 2 db műhely helyiség.
Felvonulási kérdések: A nyertes ajánlattevőnek mind a tervezett anyagmozgatás, mind a kivitelezési munkálatokhoz szükséges technológiai területek lehatárolásánál, mind pedig felvonulási irodakonténerek telepítésnél, figyelembe kell vennie, hogy a régi laktanyaépületnek, benne a szerállásoknak az 1. ütem szerinti kivit. ideje alatt is – párhuzamosan az 1. ütem szerinti munkálatokkal - üzemszerűen működnie kell. Telj. határidő: 1. ütem: 540 nap, 2. ütem: 240 nap.
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerz. terv. tartalmazza.
Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. területelőkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a vállalkozó szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében AT feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 46.§(3)bek alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott GSZ termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az AT feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. r. szerinti kiviteli tervdok került elkészítésre, amely a Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.
AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a KD-ban megfogalmazott feladatok teljeskörű megvalósításához szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
2 Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
3 Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00013
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.
A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356
A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
AK a 424/2017Kr. szerint jár el.
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerint az ajánlattevők neve, címe és adószáma (1. rész):
- Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) - OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Professional Marketing Manager Kft. közös ajánlattevők (1091 Bp. Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8., adószám: 26739919243)
- ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885220)
- Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5., adószám: 11106485244)
- B Build & Trade Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 49., adószám: 23927164242)

II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltósági épület építése Pécsen – II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45216121-8
További tárgyak: 45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Pécs II. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság épületének megvalósítása.
Az építési munka rövid leírása:
A tervezett épület felszerkezetében 3 szintes vasbeton szerkezetű, földszint + 2. emelet magas melyen belül a gépkocsi szerállás két kiszolgáló szintnyi belmagasságú. Az épület 33 méter hosszú, és 24,30 méter széles, 1 dilatációs egységből áll. Az épület az utca felöl lejtősen kialakított behajtó rámpával közelíthető meg. A szerállások kapui az utca felé nyílnak.
Az épület vasbeton lemez alapra, gerendarács merevítéssel és szabályos raszterben cölöpcsoport alapokra épül be a gerendarács alá. Az első emelet feletti födém nem teljes felületen elkészül. A második emelet feletti vasbeton födém zárja teljes felületen az épületet.
Az épület vasbetonból készül ahol a homlokzati 30 cm vastag, valamint a belső 20 cm vastag vasbeton falak adják a tartószerkezetet. A lépcsők – pihenők: monolit vb. szerkezetek.
Alapterületek: földszint 662,77 m2, I. emelet 390,74 m2, II. emelet 578,30 m2, mindösszesen: 1 642,35 m2
Az ingatlan összközműves. Az épületben majdan elhelyezendő létszám: a tervezett új épületben ca. 86 fő alkalmazott részére kell a jogszabályban előírt munkakörülményeket biztosítani. Ebből 8 órás munkarendben: 21 fő, 24/48 órás munkarendben: 65 fő dolgozik.
Továbbá az alábbi gépjárműveket kell elhelyezni: 4 db személygépkocsi, 4 db szerállás (2 db 3450x2552x7650) méretű gépjárműfecskendő, 1 db 2590x1967x5910 mm műszaki mentő és 1 db 3600x2500x10500 mm méretű magasból mentő szerkocsi.
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.
Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
2 Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
3 Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00013
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.
A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356
A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
AK a 424/2017Kr. szerint jár el.
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerint az ajánlattevők neve, címe és adószáma (2. rész):
- MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83., adószám: 27961898203)
- ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885220)
- Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) - OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Professional Marketing Manager Kft. közös ajánlattevők (1091 Bp. Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8., adószám: 26739919243)
- Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5., adószám: 11106485244)
- BGW Építőipari és Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, Kodály Zoltán u. 62., adószám: 14286201202)
- Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., adószám: 10381603203)
- STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2., adószám: 12961555443)
- B Build & Trade Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 49., adószám: 23927164242)
- KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12., adószám: 11562380202)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 021 - 045510
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tűzoltósági épület építése Pécsen – I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: a.kosa@falconglobal.hu
Telefon: +36 706017439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Professional Marketing Manager Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91511711
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I.lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: anita.k.valid@gmail.com
Telefon: +36 706342603
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3708723570
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3328174769
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kivitelezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tűzoltósági épület építése Pécsen – II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95750204
Postai cím: Jókai Utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: sztrinko.nora@merkbau.hu
Telefon: +36 303602781
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 923426549
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 943188289
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földmunkák részmunkái, szerkezetépítési munkák részmunkái, szakipari munkák részmunkái, épületgépészeti munkák,
épületvillamossági munkák, gyengeáram, közműépítési munkák, tűzoltótechnológia.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)