Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/15
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.21.
Iktatószám: 0844/2022
CPV Kód: 15800000-6
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: HU231,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720395251
Postai cím: Batthyány Utca 14
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pincés Noémi
Telefon: +36 76484684
E-mail: pincesn@bacs.police.hu
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Regionális/helyi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendőri állomány hideg élelmezése
Hivatkozási szám: EKR001210512021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgyi eljárás adásvételi keretszerződés megkötésére irányul a rendőri állomány hideg élelmezésének megvalósítása érdekében a műszaki leírásban részletezettek szerint, tekintettel arra, hogy AK feladata a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre tekintettel a rendőri állomány megfelelő hideg élelmezéséről gondoskodni.
Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata a műszaki leírásban részletezett élelmiszer ellátási csomagok és egyéb élelmiszerek elkészítése, becsomagolása, címkézése, feliratozása és kiszállítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendőri állomány hideg élelmezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a rendőri állomány hideg élelmezésének megvalósítása érdekében a műszaki leírásban részletezettek szerint, tekintettel arra, hogy AK feladata a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre tekintettel a rendőri állomány megfelelő hideg élelmezéséről gondoskodni. A tervezett lehívandó mennyiség a keretszerződés időtartama alatt 243309 db élelmiszercsomag. A Keretösszeg tekintetében a Megrendelő a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult Eseti Megrendelést indítani. A Megrendelő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, tehát Megrendelő nem köteles a keretösszeget teljes egészében kimeríteni. A Megrendelő egyenletes lehívásokra nem kötelezett.
Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata a műszaki leírásban részletezett élelmiszer ellátási csomagok és egyéb élelmiszerek elkészítése, becsomagolása, címkézése, feliratozása és kiszállítása.
Az élelmiszer ellátási csomagok az alábbiakat tartalmazhatják:
- Normál zárt szendvics,
- Diétás zárt szendvics,
- Vegetáriánus zárt szendvics,
- Konzerv étkezési egységcsomag,
- Különböző csokoládéfélék,
- Különböző gabonafélék,
- Különböző gyümölcsök,
- Finom pékáruk,
- Cukrász készítmények,
- "Reggeli" és "Éjszakai" élelmiszer ellátási csomag,
- "Ebéd" élelmiszer ellátási csomag,
- "Vacsora" élelmiszer ellátási csomag,
- "Konzerv" élelmiszer csomag.
Ajánlatkérő előírja, hogy a becsült napi eseti megrendelési mennyiség, étkezésenként (reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai csomag: nincs minimális rendelési mennyiség.
AT feladata az élelmiszer ellátási csomagok közös csomagolásban összeállítva az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően a megadott mennyiségben a megadott helyszínre történő szállítása. AT-nek ajánlati árát úgy kell megadnia, hogy a termékek kiszállítása és az ehhez tartozó egyéb költségek AT-t terhelik.
AK előírja, hogy AT a Rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés pontja szerinti utasítást adott az 5. számú mellékletben meghatározott Igénybejelentő szervnek arra vonatkozóan, hogy jelen eljárás eredményeként kötendő szerződés terhére egyedi megrendelést adjanak le AK részére.
Teljesítés helye: Bács-Kiskun és Baranya megye területe.
Teljesítés helyszínei:
1. Kecskemét (6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.)
2. Madaras Határvédelmi Bázis (6456 Madaras, Szent István u. 156.)
3. Kiskunhalas (6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.)
4. Hercegszántó (6525 Hercegszántó, Őrs u. 8.)
5. Bácsalmás (6430 Bácsalmás, Rákóczi út 32.)
6. Bácsbokod (6453 Bácsbokod, Borsódi út Hrsz.: 1475/22.)
7. Kelebia (6423 Kelebia, Ady Endre u. 21.)
8. Pécs (7632 Pécs, Málomi út 1.)
9. Tompa Tranzitzóna (6422 Tompa, Szabadföld tanya 104.)
10. Tompa Közúti Határátkelőhely (6422 Tompa, Szabadföld tanya 104.)
Részletes leírást a Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a megadott termékekkel egyenértékű megajánlást is elfogad. A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a hatályba lépést követő 36 hónap elteltével, vagy a nettó 700.000.000,- Ft keretösszeg kimerülésével veszti hatályát. AK ezen időszak alatt jogosult eseti megrendelést kiadni, illetve a teljesítés ezen időszak alatt történhet.
2. A beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan terméklistában találhatóak.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában előírt követelményeknek, valamint AK vállalja, hogy a teljesítés során élelmiszer alapanyagot kizárólag HACCP tanúsítvánnyal rendelkező beszállítótól vásárol.
4. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt a beszerzés tárgyának speciális műszaki jellemzőire tekintettel nem biztosítja, a beszerzés több részben történő megvalósítása jelen eljárásban nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel és a közpénzek felelős felhasználásával.
5. A beszerzés specifikus jellege, konkrétan meghatározott műszaki jellemzői nem teszik lehetővé az árszemponton felül egyéb értékelési szempontok alkalmazását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A 316/2015. (X.30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel
összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről 2021. május 21-én hatályát vesztette, így Ajánlatkérő feladata a migrációs feladatellátásban résztvevő állomány hideg élelmezésének saját hatáskörben történő folyamatos ellátása, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szerződés keretösszeg kimerülése végett várhatóan 2021. november hónapban hatályát veszti.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 202 - 526879
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 019782 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az módosított összegezés megküldését követően nyertesként megjelölt ajánlattevő jelezte, hogy felelősségi körén kívül eső, előre nem látható okok miatt a szerződés teljesítésére nem képes, ezért a Kbt. 131.§ (9) bekezdése alapján a szerződés megkötésétől el kíván állni.
Ajánlattevők:
1. Natur-Rost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 1586/1
Adószám: 10957587-2-13
2. Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság
2730 Albertirsa, Pesti út 65.
Adószám: 14893560-2-13
3. CBA L és F Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő utca 47.
Adószám: 10783933-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)