Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/16
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.24.
Iktatószám: 1001/2022
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;UTIBER Közúti Beruházó Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba (kiz)-Lőkösháza (oh) mérnöki feladatok
Hivatkozási szám: EKR000008352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezése”, illetve a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái” vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, lebonyolító mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői szolgáltatások elvégzése.
A jelen szerződés keretében teljesítendő feladat – többek között – az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:
1. műszaki ellenőrzés,
2. vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és javaslattétel jóváhagyásra,
3. vállalkozói követelések véleményezése,
4. fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
5. rendszeres jelentések készítése Ajánlatkérő számára,
6. a projekt során felmerülő – esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki-megvalósíthatósági szempontú véleményezése.
Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés jótállási időszaka során teljesítendő feladatai – többek között – az alábbiakra terjednek ki:
1. a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése,
2. jótállást indító értekezlet összehívása,
3. a vállalkozó jótállási kötelezettségeinek megsértése esetén javaslattétel a rendezésre vagy a jótállási biztosíték érvényesítésére,
4. az utófelülvizsgálati eljárások összehívása és lefolytatása,
5. jótállási időszak lejártával a lezáró jegyzőkönyvek elkészítése és a jótállási igazolás tervezetének elkészítése.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletei tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1921000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Békéscsaba (kiz)-Lőkösháza (oh) mérnöki feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71247000-1
71248000-8
71250000-5
71311000-1
71311230-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Békés megye.
Nyertes ajánlattevő a feladatait ajánlatkérő székhelyén (Budapesten) és a Projekt kivitelezésének helyszínein köteles ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezése”, illetve a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái” vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolítást támogató független mérnöki, lebonyolító mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői szolgáltatások elvégzése.
A Projektek főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes AT a feladatait köteles ellátni (tájékoztató adat):
A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) korszerűsítése közel 30 km hosszon, meglévő vasúti pálya átépítése, második vágány építése, biztosítóberendezési és távközlési munkák kivitelezése, ETCS L2 kivitelezési és kapcsolódó munkák megvalósítása. A tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése.
160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas normál nyomtávú vasúti pálya kiépítése al- és felépítménnyel együtt ~ 30 km hosszon (összesen ~ 60 vágány km (2 átmenő fővágány és nyíltvonal), állomási vágányokkal együtt ~ 75 vkm).
ETCS L2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése a Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti közel 30 km egybefüggő vonalszakaszon, ETCS L1 szintű határátmenettel.
A projektszakaszon korszerűsítendő állomások:
• Szabadkígyós állomás (12 db új csoportkitérő beépítése)
• Kétegyháza állomás (24 db új csoportkitérő beépítése)
• Lőkösháza állomás (38 db új csoportkitérő beépítése)
A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, 2 db aluljáró, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés, térvilágítás kiépítése, utasforgalmi berendezések korszerűsítése.
A teljes villamos vontatási felsővezetékhálózat és energiaellátás korszerűsítése.
1 db külön szintű közúti és vasúti keresztezést biztosító műtárgy építése. Meglévő műtárgyak teljeskörű felújítása.
Állomási és nyíltvonali víztelenítés korszerűsítése.
Közműkeresztezések, magasépítmények korszerűsítése.
Zajvédő fal építése ~ 5,5 km hosszon, állomási P+R és B+R rendszer kialakítása
Ideiglenes biztosítóberendezés kiépítése, üzemelés alatt álló, nagy-állomási, pályaépítési fázisokat követő jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása.
Kábelalépítmény vágányt és/vagy utat keresztező szakaszának kiépítése.
A végleges kábel alépítmények kiépítése.
A HETA berendezések kiviteli terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése, kialakítása.
Járműdiagnosztikai és sugárzásmérő berendezések telepítése, rendszerterveinek és kiviteli (telepítési) terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.
Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon új, tolatóvágányutas elektronikus állomási biztosítóberendezések létesítése, villamos állítású váltók (74 db) bekötésével.
A vonalszakaszon (~ 60 vkm) 75 Hz-es ütemezett jelfeladás kiépítése.
Önműködő emelt sebességű térközbiztosító berendezések és közút-vasút szintbeni keresztezéseket biztosító berendezések létesítése ETCS 2 feltételeinek kielégítésével.
5 db sorompóberendezés létesítése.
Felvételi épületek teljes körű rekonstrukciója, új távközlési kábelbódé építése.
KÖFI központ kialakítása.
Távvezérlés telepítése Lőkösháza állomáson.
A távközlési berendezések létesítéséhez szükséges valamennyi feladat elvégzése.
A kitekintő irányban tengelyszámlálós ellenmenet-és vonatutolérést kizáró vonali biztosítóberendezés telepítése.
A pályaépítési munkák határain túli kábelalépítmények építése, szükség szerint tervezése.
A biztosítóberendezéseket az interoperabilitási követelményeknek megfelelően ki kell egészíteni az ETCS 2-es szintjének vezérlésére alkalmas illesztő felülettel, illesztő felület kiépítése a FOR rendszer részére, illetve bekötése a meglévő rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) 20
2 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó)  10
3 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
4 4. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás,1-4. részszempont: egyenes arányosítás.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 100 - 264268
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mérnök Szerződéses Megállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54012613
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1514343000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1921000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Projektvezető és projektvezető-helyettesi feladatok ellátása, pályaépítési műszaki ellenőri feladatok ellátása, épületgépész és lift műszaki ellenőri feladatok ellátása, távközlési műszaki ellenőri feladatok ellátása; biztosítóberendezések, ETCS és járműdiagnosztikai berendezésekkel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása, vasúti erősáramú műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos (felsővezeték, FET, HETA) műszaki ellenőri feladatok ellátása, szénhidrogén műszaki ellenőri feladatok ellátása; változtatáskezelés, kontroll geodéziai, kontroll labor feladatok ellátása, munkavédelmi szakértői feladatok ellátása, angol nyelvű jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, projekt asszisztencia; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon nyíltvonali és/vagy állomási vágány építést, és/vagy átépítést és/vagy felújítást alépítménnyel és felépítménnyel együtt megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) A) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon kitérő cseréjét és /vagy beépítését tartalmazó állomás átépítését és/vagy építését és/vagy felújítását megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) B) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon üzemelés alatt álló állomási, jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakítását és/vagy új létesítését megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) C) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon 75 Hz-es jelfeladás létesítését, és/vagy átalakítását megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M1) D) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került;
Projektvezetői feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap OVP-n vasútépítés és/vagy átépítés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás műszaki ellenőrzése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezetőhelyettesi szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) A)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; Biztosítóberendezési műszaki ellenőri feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap országos közforgalmú vasúti biztosítóberendezések és/vagy vasúti távközlési berendezések és/vagy ETCS L2-es szint építése és /vagy szerelése és/vagy telepítése és/vagy létesítése és/ vagy átalakítása és/vagy átépítése során végzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) C)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került;
Villamos felsővezetéki műszaki ellenőri feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon legalább 36 hónap vasútvillamossági építmények építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása során végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett tapasztalatot és legalább 1 db, az országos vasúti pályahálózat („OVP”) részét képező vasútvonalon végzett, 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú villamos felsővezeték építésére és/vagy átépítésére vonatkozó beruházásban való részvételt is magában foglaló szakmai tapasztalatot igénylő munkák megvalósításához kapcsolódóan, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) D)b) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került; lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a fent felsorolt területeken.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.; adószám: 13625438-2-02)
2. FŐBER Zrt. (1138 Budapest, Faludi utca 3.; adószám: 12037984-2-41)
3. BÉKÉS VASÚTI MÉRNÖK KONZORCIUM: UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43); FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.; adószám: 27938977-2-41)
4. MHV-COSINUS Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A.; adószám: 13004152-2-41)
5. TRANSINVEST-BUDAPEST KFT. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.; adószám: 10322837-2-42)
6. VASÚT-HÍD-ÚT Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.; adószám: 14580574-2-18)
Folyamatban lévő Projektekbe való bekapcsolódás esetén a korrigált megbízási díj: 1.906.459.449,- Forint + ÁFA.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)