Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/80
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2008.07.14.
Iktatószám: 10032/2008
CPV Kód: 45210000-2;45212350-4;45330000-9;45331000-6;45331100-7;45332200-5;45332400-7;45430000-0;45421152-4;45440000-3;45442100-8;45320000-6;45454100-5
Ajánlatkérő: Balassi Intézet
Teljesítés helye: Olaszország, Róma, Via Giulia 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nógrádtrade Plus Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balassi Intézet
Postai cím: Somlói út 51.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Lauter Éva főigazgató
Telefon: 06-1-381-5100
E-mail: bbi@bbi.hu
Fax: 06-1-381-5519
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bbi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Római Magyar Akadémia Palazzo épülete építésszerelési munkáinak kivitelezése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x
Építési koncesszió
A teljesítés helye Olaszország,
Róma, Via Giulia 1.
NUTS-kód ITE43
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Vállalkozási szerződés keretében Római Magyar Akadémia Palazzo épülete építésszerelési munkáinak kivitelezése.
A Római Magyar Akadémia (Róma, Via Giulia 1.) fokozottan védett műemlék Palazzo épületében öt (palotai szint magasságot átfogó) épületgépészeti függőleges gépészeti strangegység (víz, csatorna, fűtés) cseréje, és a kiszolgáló helyiségek vízszintes csatlakozási ágainak, valamint a berendezéseknek cseréje, a pince és a IV. emelet közötti komplett átépítése, valamint az egyes szinteken eltérő számban kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (konyha, fürdőszoba, WC és előszoba) szerelés utáni teljes szakipari helyreállítása (összesen 700 m2 területen) a szükséges új berendezések telepítésével együtt. Ehhez járul még az érintett helyiségek szellőztető egységeinek igény szerinti felújítása és a pincébe és a tetőtérbe telepített ventillátorok cseréje.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212350-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45332200-5
45332400-7
45430000-0
45421152-4
45440000-3
45442100-8
45320000-6
45454100-5
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 105.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
III.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III.2.3.)
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos x
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): A tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 257. § (1) bekezdése és a 125.§ (1) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzési Értesítő 46. számában 5905/2008. számon megjelent ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x a következő részszempontok alapján
szempont: ajánlati ár súlyszám: 7
szempont: szerződést biztosító mellékkötelezettségek súlyszám: 3
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2008. április 18.,K.É.5905/2008.

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése Vállalkozási Szerződés
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2008/06/26 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nógrádtrade Plus Kft.
Postai cím: Rákóczi út 51.
Város/Község: Rétság
Postai irányítószám: 2651
Ország: Magyarország
Telefon: 0635-550-124
E-mail: gabrielg@t-online.hu
Fax: 0635-550-124
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 200.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 105.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 105.000.000 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 166.757.427
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész):
, (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2008. június 17. 10.00 óra
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése kisvállalkozás
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma Hexatech Kft. HU 2045 Törökbálint, Tó park 6.
Nógrádtrade PLUS Kft. HU 2651 Rétság, Rákóczi út 51.
Resonator Kft. HU1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja 2008. június 6.
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/06/23 (év/hó/nap)