Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.23.
Iktatószám: 10059/2022
CPV Kód: 71000000-8
Ajánlatkérő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ördög Csaba
Telefon: +36 303783914
E-mail: csaba.ordog@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000397452022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000397452022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alállomás tervezés - Lepsény
Hivatkozási szám: EKR000397452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés keretében Lepsény 132/22 kV-os új transzformátor alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint".
A nyertes ajánlattevő feladatai:
Lepsény külterületén elhelyezendő új 132/22 kV-os transzformátor állomás tervdokumentációjának elkészítése. A transzformátor állomás elhelyezéséhez szükséges telekalakítási eljárásban történő közreműködés. Rendezési tervhez adatszolgáltatás, megosztási változási vázrajzok készítése, Földhivatali eljárások ügyintézése, a terület (a továbbiakban: ingatlan) vásárlás lebonyolításában való közreműködés. A leendő állomás engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése. A tervező feladata a kitűzés is.

- építészeti tervdokumentáció elkészítése
- „Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- Építészeti- és Villamos kiviteli terv dokumentáció elkészítése árazott és árazatlan költségvetési kiírással
A tervezési feladat részét képezi Naperőmű (HMKE) tervezése, továbbá a napelemek elhelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása.
A tervezési feladat részét képezi a vezénylő épületben intelligens fűtési és hűtési rendszer tervének elkészítése.

A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges szakhatósági és közműegyeztetések lefolytatása, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás során érkező, szakmai tárgyú kiegészítő tájékoztatás-kérések megválaszolásában és a beérkező szakmai ajánlatok értékelésében való közreműködés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: [EON_Lepsény] Alállomás tervezés - Lepsény
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Lepsény külterület 060 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében Lepsény 132/22 kV-os új transzformátor alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint".
Ajánlatkérő az „alállomás villamos-technológiai tervezési munka” alatt az alábbiakat érti:
- „alállomás” alatt a legalább 110 kV-os, vagy annál nagyobb névleges feszültségszintű főelosztóhálózaton végzett tevékenység szerinti NAF/KÖF új alállomás értendő;
- „villamos-technológiai tervezési munka” alatt a villamos-technológiai kivitelezési tervezési munka értendő NAF távvezetéki mező és NAF/KÖF transzformátor mezők primer és szekunder új kivitelezésének tervezése értendő.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
Lepsény külterületén elhelyezendő új 132/22 kV-os transzformátor állomás tervdokumentációjának elkészítése. A transzformátor állomás elhelyezéséhez szükséges telekalakítási eljárásban történő közreműködés. Rendezési tervhez adatszolgáltatás, megosztási változási vázrajzok készítése, Földhivatali eljárások ügyintézése, a terület (a továbbiakban: ingatlan) vásárlás lebonyolításában való közreműködés. A leendő állomás engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése. A tervező feladata a kitűzés is.

1. építészeti tervdokumentáció elkészítése
előkészítő munkák:
- távvezetéki tervezővel való egyeztetés
- megosztási és telekalakítási vázrajz készítése, termőföld végleges más célú hasznosítása és művelési ág változása eljárások lefolytatása, földhivatali ügyintézés.
- az ingatlan méretének, formájának kialakítása a vonatkozó helyi előírások figyelembevételével
- a terület kiválasztásában való részvétel, véleményezési, engedélyezési szempontból
- az illetékes természetvédelmi hatósággal való egyeztetés
- a terület megvásárlásához alkalmas dokumentáció összeállítása
- megosztási vázrajz készítése, tervezett telekhatárok kitűzése, termőföld végleges más célú hasznosítása és művelési ág változás eljárások, telekegyesítés szükség szerint, földhivatali ügyintézés
- talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés
- oltóvíz mennyiség meghatározás, számítása.
- elrendezési terv, tereprendezési javaslat
- közműcsatlakozások feltárása
- vezénylő épület vázlattervének elkészítése
2. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- építési engedélyezési terv készítése a vonatkozó rendeletek szerinti tartalommal (beleértve a Növény és Talajvédelmi Hatóság, tűzoltóság követelményeit, vizsgálatait)
- transzformátor alap környezetvédelmi, vízjogi engedélyezési tervdokumentációja, vízjogi létesítési engedélyes terv, majd üzemeltetési engedélyes terv összeállítása (ezen engedély beszerzését a megrendelő végzi)
- vízbekötés engedélyezési és kiviteli dokumentációjának vagy fúrt kút és bekötésének engedélyezési és kiviteli dokumentációjának elkészítése (A fúrt kúthoz vízjogi létesítési engedélyes terv összeállítása, az engedély beszerzését a megrendelő végzi)
- útcsatlakozási engedélyezési tervdokumentáció
- a Komplett kisállomási típustervnek és a csatolt rajznak végállapotra vonatkozó és megfelelő Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. A típustervi alállomás fele kerül megépítésre. Kompletten a távvezetéki és transzformátor mező és a félhez tartozó gyűjtősín szakasz egy hosszanti sínszakaszolóval.
Az építési- és vízjogi engedély hatóság felé történő benyújtása az ajánlatkérő feladata.
3. Építészeti- és Villamos kiviteli terv dokumentáció elkészítése árazott és árazatlan költségvetési kiírással
- Komplett a fél típustervi alállomásnak megfelelő építészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítése tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírással;
- Komplett a fél típustervi alállomásnak megfelelő technológiai primer és szekunder „C” terv elkészítése tételes árazott ás árazatlan költségvetési kiírással;
- Organizációs és munka és egészségvédelmi terv elkészítése;
- A tervező a lentebb leírt berendezésekkel tervezze meg a kisállomás kiviteli „C” tervét. Minden „C” tervet a tervezőnek kell elkészíteni;
- Külön-külön készüljön költségvetés az építész, a primer és a szekunder tervekre;
- tervezni szükséges a HMKE-t (Háztartási Méretű Kis Erőművet gyakorlatban fotovoltaikus erőművet), valamint a típustervtől eltérően új vagyon és tűzvédelmi rendszert.
A tervezési feladat részét képezi Naperőmű (HMKE) tervezése, továbbá a napelemek elhelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása.

A tervezési feladat részét képezi a vezénylő épületben intelligens fűtési és hűtési rendszer tervének elkészítése.

A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges szakhatósági és közműegyeztetések lefolytatása, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás során érkező, szakmai tárgyú kiegészítő tájékoztatás-kérések megválaszolásában és ajánlatok műszaki-szakmai szempontú értékelésében való közreműködés.
A nyertes ajánlattevő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Kr. 7.§ (1)-(2) bekezdése alapján köteles elkészített tervekkel kapcsolatosan az ajánlatkérő számára korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat biztosítani a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015.(X.30.) Kr. 46.§ (3) bekezdésére tekintettel, ahol a műszaki leírás az egyértelmű, pontos leírás érdekében meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, szabványra hivatkozik, ott ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. b) alkalmassági követelményben megjelölt 1 fő szakemberen felül a teljesítésbe bevonni kívánt azonos kompetenciájú tervezők száma (min. 0, max. 2 fő) 10
2 2. Az M/2. a) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.0, max. 36 hónap)  10
3 3. Az M/2. b) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  10
4 4. Az M/2. c) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  10
5 5. Az M/2. d) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezői művezetésre opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, hogy a tervezői művezetés igényét előzetesen nem lehet megállapítani. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 36 naptári hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy a tervezői művezetésre igényt tart-e, de a tényleges tervezői művezetések ezen időtartamon túlnyúlhatnak legfeljebb az adott építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig terjedő időtartamra). A tervezői művezetés, mint opció legfeljebb 10 mérnöknap erejéig hívható le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Danube InGrid PCI (Project of common interest) azonosító 10.7-0008-SKHU-W-M-20
II.2.14) További információ:
Az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377)
A nyertes ajánlattevő 24 hónap jótállás vállalására köteles.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) I.-II. fejezete, továbbá 8; 10; 12-16. §-ai irányadók. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és 8; 10; 12-16. §-ok.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A hazai gazdasági szereplők a tervezői jogosultság meglétét az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolási módra a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).
SZ.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1-M2. Előzetes igazolás: Ajánlattevő a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerinti igazolás során az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a szolgáltatás tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a szolgáltatás nettó ellenértéke HUF-ban,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
A referencia-igazolásból/-nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy Ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2. Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az ajánlattevő nevezze meg a szakembert, csatolja szakmai önéletrajzát, amelyben jelölje meg kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság elérési útvonalát és a kamarai nyilvántartásba vétel dátumát. Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak (hónapokban), adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási számának, a jogosultság elérési útvonalának és a kamarai nyilvántartásba vétel dátumának egyértelműen ki kell derülnie. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik az előírt jogosultsággal vagy nem szerepel az illetékes kamara névjegyzékében, úgy csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza - amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat időtartama hónapokban -, a végzettségét igazoló diploma másolata, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, továbbá csatolandó az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a megjelölt szakember tekintetében a szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges kamarai névjegyzékbe történő felvétel, jogosultság megszerzése megtörténik a szerződéskötésig. Ennek elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Az ajánlatba csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata.
AK felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági követelményre és egyúttal a II.2-5. Számú minőségi értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlás (többlettapasztalat) ellenőrzése feltételezi az adott M/2. a)-d) alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését is, így, az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat már az ajánlatban be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, legalább nettó 15 millió Ft értékű, alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak teljesítésére vonatkozó referenciával.
AK az „alállomás villamos-technológiai tervezési munka” alatt az alábbiaknak megfelelő
referenciát érti:
- „alállomás” alatt a legalább 110 kV-os, vagy annál nagyobb névleges feszültségszintű alap és/vagy főelosztóhálózaton végzett
tevékenység szerinti NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF új és/vagy
üzemelő alállomás értendő;
- „villamos-technológiai tervezési munka” alatt a villamos-technológiai kivitelezési és/vagy
megvalósulási tervezési munka értendő (NAF távvezetéki mezők és/vagy NAF/NAF és/vagy
NAF/KÖF transzformátor mezők primer és szekunder új kivitelezésének és/vagy meglévő
átépítésének kivitelezési és/vagy megvalósulási tervezése; így nem elfogadott az a referencia,
amely csak a min. 110 kV névleges feszültségszintű mezők részleges rekonstrukciójára terjed ki /pl. csak primer készülékcsere, csak szekunder rekonstrukció/)
Az M/1. alkalmassági feltétel több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolhatóak.
AK a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján írja elő az ellenszolgáltatás feltüntetését, tekintettel arra a körülményre, hogy AK 1 db alállomásra vonatkozó tervezési feladatokat kíván beszerezni, mely mennyiségekre vonatkozóan nem alkalmazható a Kbt. 65. § (5) bekezdésében rögzített százalékos arány.
AK referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. AK referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, aki É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 2. pontja];
b) legalább 1 fő, aki EN-VI jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 26. pontja] rendelkezik;
c) legalább 1 fő, aki T jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 30. pontja];
d) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 34. pontja] rendelkezik.
Ajánlatkérő az M/2. alkalmassági követelmény alpontjaiban rögzített jogosultságokkal vagy végzettségekkel egyenértékű jogosultságot vagy végzettséget is elfogad. Ajánlatkérő az M2 pontban hivatkozott szakmai tapasztalattal egyenértékű szakmai tapasztalatot is elfogad.
Az M/2. pontok alpontjaira megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimálisan 3 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
Amennyiben az M2. a)-d) alkalmassági minimumkövetelményekre bemutatott szakemberek valamelyike nem rendelkezik kamarai regisztrációval vagy az előírt jogosultsággal, úgy ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy az értintett szakember tekintetében a szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges kamrai névjegyzékbe történő felvétel, illetve jogosultság megszerzése megtörténik a szerződéskötés időpontjáig, ennek elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9); (11)-(12) bekezdéseinek rendelkezéseire. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és hibás teljesítési kötbér, jótállás, továbbá teljesítési biztosíték.
a) Késedelmi kötbér mértéke 1 %/ naptári nap, alapja a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20%-ának erejéig érvényesíthető. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési rész- és véghatáridők tekintetében is jogosult. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni a szerződéstől, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
b) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díj 30%-a.
c) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a
d) Jótállás: a teljesítéstől számított 24 naptári hónap.
e) A teljesítési biztosíték mértéke: a nettó vállalkozói díj 5%-a, érvényességi ideje: a szerződés hatályba lépésétől a teljesítésig, okirati formában nyújtott biztosíték esetén a szerződésszerű teljesítést követő 30. napig, nyújtás formája: Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
Ajánlatkérő a késedelmi és hibás teljesítési kötbért egyidejűleg nem érvényesíti a meghiúsulási kötbérrel, az egyazon okból érvényesített kötbérösszeg legfeljebb a kötbéralap 30%-a.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozására az EU költségvetési támogatásának felhasználásával kerül sor, amely támogatás intenzitása 35,00%. Az ajánlattétel, elszámolás, illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jsz: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK utófinanszírozást vesz igénybe. AK nem fizet előleget. A nyertes AT a szerződés tervezési feladatainak teljesítése folyamán 1 db rész- és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az opciós tételként megjelölt tervezői művezetés esetében a nyertes AT 1db számla benyújtására jogosult a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésterv-ben foglaltak szerint. A megajánlott vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden költséget, adót, vámot, a jogsz-ban előírt és a közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárásban a kérelmező által fizetendő illetéket, eljárási díjat, igazgatási szolgáltatási díjat, vizsgálati díjat, járulékot, a Növény és Talajvédelmi Hatóság által előírt vizsgálati díjakat (beleértve a laboratóriumi vizsgálati díjat) és a tervezési tevékenység nyújtásával kapcsolatos költséget, valamint a korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogok, a tovább tervezési és átdolgozási jog ellenértékét. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be. A MEKH felé a beruházással összefüggésben fizetendő díjakat, az adás-vételi szerződés földhivatalba történő benyújtásával kapcsolatos ig. szolg. díjat és a vízjogi engedélyeztetés hatósági díjait a Megrendelő viseli, az egyéb hatósági díjakat, járulékos költségeket a tervező fizeti.
AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Irányadó a 2007. évi CXXVII. tv; a 2011. évi CXCV. tv;Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek; 6:155. §; a 272/2014.(XI.5.) Kr.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A közös ajánlatot benyújtó nyertesek által gazdasási társaság, illetőleg jogi személy létrehozása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felhívás II.1.6) pontjához kapcsolódó részletes indoklás: Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget az egyazon projekt helyszín, egységes tervezés, gazdasági észszerűség és a közpénzek hatékony felhasználásának elvére tekintettel, ugyanis a tervezési feladat összefüggő, a beruházás egy helyszínen valósul meg, a projekt megvalósítására nyitva álló határidő szűk, továbbá több tervező bevonása egyazon helyszín tekintetében koordinációs, szervezési problémákat és többletköltséget jelentene az ajánlatkérő számára. Az egyes tervezési feladatok egymásra épülnek.
2. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 5 millió Ft/káresemény 15 millió Ft/év limitű tervezői felelősségbiztosításra. Ennek vállalásáról ajánlatában nyilatkoznia kell.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell elektronikus EKR űrlap formájában az alábbiakról:
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
- A felelősség biztosítás megkötéséről a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is).
- Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén csatolandó az ajánlatba a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás a 321/2015.(X.30.) Kr. 13.§-a alapján.
- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő a Kbt. 44.§ (1) bek. szerint az ajánlatban elkülönítettmódon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával). Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44.§ (2) bek. foglaltakra;
- nyilatkozat a minőségi értékelési rész-szempontokra megajánlott szakember megjelöléséről.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető ajánlattevő megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) -III.1.3) pontok.
7. Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: az adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti. Az alkalmazott értékelési módszerek: az 1. számú ár szempontnál a fordított arányosítás, a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) alkalmazásával. A 2. Számú minőségi értékelési részszempontoknál ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) szerint. A részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
8. Helyszíni bejárás időpontja. 2022. május 31. napján 10:00 óra, találkozó helyszíne: 8134 Lepsény, (GPS koordináta: 47.002486, 18.233087 ). Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
9. Ajánlatkérő tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján a megkötendő szerződés szerinti feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
10. Az ajánlatba csatolandó az értékelési részszempontokra bemutatott szakemberek önéletrajza olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható, - egymástól elkülönülve- az alkalmassági követelményként figyelembe veendő szakmai tapasztalat és az értékelési részszempontra megajánlott többlettapasztalat (hónapokban megadva). A párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
11. Csatolandó az ajánlatba az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (cégjegyzésre jogosult) képviselők közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája.
12. Amennyiben az ajánlatban szereplő dokumentumokat meghatalmazott személy írja alá, úgy csatolandó továbbá a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű meghatalmazás.
13. Csatolandó a felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal.
14. AK a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
15. Kiegészítő táj. kérések során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
16. Ajánlatkérő nem köti az ajánlattételt biztosíték nyújtásához.
17. AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján elfogadja az elektronikus számlákat.
18. A felhívás IV.2.6. pontja szerinti ajánlati kötöttség alatt a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel ajánlatkérő 60 napot ért.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a minőségi értékelési rész-szempontokra megajánlott szakemberekről (EKR űrlap).
20. A felhívás II.2.5. pontjában az 1. minőségi értékelési rész-szempontra megajánlott szakemberek esetében a megajánlás alátámasztása a III.1.3. M2. pontban foglalt igazolási móddal azonos.
21. Ajánlatkérő az opcióval növelt egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli.
22. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tervezésre vonatkozó ISO14001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, v. azon egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírásával, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák