Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/100
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.25.
Iktatószám: 10062/2022
CPV Kód: 45213140-6
Ajánlatkérő: Téglás Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 1/3. szám (217/3) hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Téglás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728922209
Postai cím: Kossuth Utca 61.
Város: Téglás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.teglas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.teglas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572532022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Téglás VP piac
Hivatkozási szám: EKR000572532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tégláson Pozsár Gyula utca 1/3. szám (217/3 hrsz.) alatti telken egy helyi termékek értékesítésére szolgáló piac építése valósul meg.
A piac területén meglévő építmény felújításával/átalakításával és hozzá kapcsolódóan fedett csarnok építésével kívánunk egy helyi termékek árusító piacot kialakítani. Ebben a beruházásban a csatolt tervek szerinti akadálymentesítés valósul meg, parkoló terület kerül kialakításra és egy komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer, villamos hálózatra kapcsolva tetőre telepítve. Az egyfázisú napelemes rendszer, 1,16 kWp teljesítménnyel rendelkezne. Kialakításra kerül 4 db kézfertőtlenítő állomás, bejáratnál és az árusító területen. Rögzített és zárható asztalok beszerzése. A termelői piac kialakítása során, információs tábla kialakítása.
Tervezett csarnok bruttó alapterülete: 337,22 m2
Ebből a piactér nettó alapterülete: 213,65 m2
Piaccsarnokhoz kapcsolódó térkövezés mennyisége: 234,65 m2
Egyéb építőmesteri munkák nettó 67,83 m2
Napelemes rendszer: Termelő berendezés teljesítménye: 1,16 kWp
Fa tetőszerkezet 320 m2
Bádogos munka: min. 330 m2 tábla lemezfedés, min. 300 m2 sávos szalagfedés
A kiszolgáló út és parkoló térkő mennyisége 665 m2
A beruházás részleteit a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Téglás VP piac építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 1/3. szám (217/3) hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tégláson Pozsár Gyula utca 1/3. szám (217/3 hrsz.) alatti telken egy helyi termékek értékesítésére szolgáló piac építése valósul meg.
A piac területén meglévő építmény felújításával/átalakításával és hozzá kapcsolódóan fedett csarnok építésével kívánunk egy helyi termékek árusító piacot kialakítani. Ebben a beruházásban a csatolt tervek szerinti akadálymentesítés valósul meg, parkoló terület kerül kialakításra és egy komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer, villamos hálózatra kapcsolva tetőre telepítve. Az egyfázisú napelemes rendszer, 1,16 kWp teljesítménnyel rendelkezne. Kialakításra kerül 4 db kézfertőtlenítő állomás, bejáratnál és az árusító területen. Rögzített és zárható asztalok beszerzése. A termelői piac kialakítása során, információs tábla kialakítása.
Tervezett csarnok bruttó alapterülete: 337,22 m2
Ebből a piactér nettó alapterülete: 213,65 m2
Piaccsarnokhoz kapcsolódó térkövezés mennyisége: 234,65 m2
Egyéb építőmesteri munkák nettó 67,83 m2
Napelemes rendszer: Termelő berendezés teljesítménye: 1,16 kWp
Fa tetőszerkezet 320 m2
Bádogos munka: min. 330 m2 tábla lemezfedés, min. 300 m2 sávos szalagfedés
A kiszolgáló út és parkoló térkő mennyisége 665 m2
A beruházás részleteit a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt MV-É jogosultsággal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
2 Az M3. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉV jogosultsággal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 8
3 Az M4. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉG jogosultsággal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 6
4 Az M5. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő napelemes rendszerek telepítésében gyakorlattal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 6
5 Kötelező 18 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.1.6) ponthoz:
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt.
A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, az utcák egymásban történő összekapcsolódása, műszaki tartalma nem teszik lehetővé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban.
A közbeszerzés tárgyát képező munka összefüggő és szorosan egymásra épülő munkafolyamatok egységét foglalja magában, melynek részekre bontása technológiailag nem hatékony, gazdaságilag nem megtérülő.
Az építési beruházás több olyan, egymással összefüggő szakági építési, átalakítási munkanemet tartalmaz, amelyek egymást feltételezik és követik. Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységes koordináció mellett az egyes építési munkálatok megbontása nélkül, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre.
A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása.
A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével is.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Pályázati azonosító: VP6-7.2.1.1-20
II.2.13) További információ
A VI.3.4) További információk pont folytatása:
12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ajánlattevő általi hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
16. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, gazdasági, pénzügyi illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek az előírt P.1)-P.2)- M.1)-M.2)-M.3)-M.4)-M.5) alkalmasságra vonatkoznak.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
20. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
21. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt forrása a VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú projekt, a támogatás mértéke: 90%, önerő 10%.
22. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított min. 10 naptári napban határozza meg.
b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1) Részvételi feltételek pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – dokumentumot, továbbá igazolnia kell, hogy nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) – (8) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdéseinek alkalmazására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A II.2.13) További információ pont folytatása:
d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.
e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet.
f) A kizáró okok igazolási módját az AF III.1.1) pontja tartalmazza.
g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban foglaltak az irányadóak.
h) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. P.1)-P.2)- M.1)-M.2)-M.3)-M.4)-M.5) alkalmassági feltétel igazolási módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik, melyre tekintettel az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 5. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
i) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
j) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat alkalmazza.
24. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus űrlap formájában). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
26. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés): nem.
27. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
28. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
29. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
30. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 25 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve, ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása pontban
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] pont folytatása:
31. A teljesítési határidő változhat a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2020. március 19. napján a koronavírus terjedésére tekintettel elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatban felmerülő egyes közbeszerzési kérdésekkel összefüggésben kiadott tájékoztatója alapján, s erre tekintettel szükség esetén a szerződő felek közösen megvizsgálják a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás lehetőségét.
Amennyiben a kérdésben szereplő jogalap alkalmazhatósága egyebekben fennáll, alapvetően az a kérdés vizsgálandó, hogy a módosítást szükségessé tevő körülmény mennyiben befolyásolja a teljesítési határidőt. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alkalmazhatóságának egyik feltétele, hogy a módosítás a szerződés teljesítéséhez szükséges, a teljesítési határidő változása mértékének az akadályozó körülmény terjedelméhez kell igazodnia.32. Az ajánlat összeállításakor a Magyar Államkincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. A sikeres pályázati elszámolás érdekében, minden ÉNGY-ben beazonosítható tétel vonatkozásában, kérjük figyelembe venni az ÉNGY referenciaárakat! Az ÉNGY böngésző az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/epitesi-normagyujtemeny
33. "Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról."
34. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven (24 hónapon) belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából (magasépítésből) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően. Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) pont) amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven (24 hónapon) belül az ajánlattevő bármelyik számláján volt 15 napot meghaladó sorbaállítás.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 55 000 000 Ft.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.) Ajánlatkérő az 5 éven belül befejezett, legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vizsgálja.
M2-M3-M4) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott építési beruházás során ellátott munkavégzés megnevezését is. Amennyiben a szakember már kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik, elegendő az alkalmasság körében a kamarai nyilvántartásba vételnek a kezdő időpontját év/hó bontásban megadni, ezen felül részletesen az értékeléshez elszámolni kívánt hónapokat és munkákat feltüntetni a szakmai önéletrajzban. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság valamennyi szakember esetén releváns.
M5) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott építési beruházás során ellátott munkavégzés megnevezését is. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság valamennyi szakember esetén releváns.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja és a 23. § szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 122 m2 nettó alapterületű épület építésére/felújítására vonatkozó referenciát, amely tartalmazott legalább
- 38 m2 építőmesteri munkát,
- 180 m2 tetőszerkezeti munkát,
továbbá legalább 0,6 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítését tartalmazta.
A referencia 2 szerződésből teljesíthető.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a szerződés teljesítésébe legalább az alábbi szakembereket:
M2) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M3) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M4) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M5) legalább 1 fő olyan szakember, aki napelemes rendszerek telepítésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
• amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, az ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15%. A kötbérmaximum elérése esetén az ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal felmondani a vállalkozási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon,
• meghiúsulási kötbér, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó ellenszolgáltatásának az összege,
• A hibás teljesítési (minőségi) kötbért ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti,
amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A
hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1%-a.
• a nyertes ajánlattevőnek minimum 18 hónap időtartamú jótállást kell vállalnia
• Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és vége a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
A kötbér megfizetése nem érinti a vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Az eladó köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:142. §-a szerint.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér az eladóval szemben nem érvényesíthető.
A jótállási idő min. 18 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
1., Előlegfizetés: Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles az előleget kifizetni. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előlegszámla fizetési határideje a kiállítást követő 10 nap.
2., Számlázási feltételek: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A vállalkozói díj kifizetésére legalább 15 %, 40%, 60%, 80% és 100% teljesítésnél, 4 db részszámla és a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla, majd 4 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. Az előleg összege egyösszegben a végszámlából kerül levonásra. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, a 272/2014- (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint. III.1.5) "Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk" ponthoz:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. ért. részszempont fordított arányosítás, 2- 6. ért. részszempont egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 61200319-16016004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: közlemény VP Piac ajánlati biztosíték
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja a karakterkorlát miatt a VI.3.4) További információk pont 8. alpontjában kerül megadásra.
VI.3.4) További információk:
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet
- 272/2014. Korm. rendelet
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az EKR 20. § (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás megnevezésének: Téglás Város Önkormányzata a „VP6-7.2.1.1-20 – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése” című 3289349079 azonosító számú közbeszerzési eljárás
2. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § szakasza alapján Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a következőket írja elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelmények tekintetében:
- szkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf fájl formátum;
- az árazott költségvetést a pdf fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles ajánlattevő benyújtani.
3. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében tekintetében: 0 - 10 pont.
4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat. Ajánlatkérő a 2020. évi nettó árbevételt vizsgálja 2022. május 30-ig, majd 2022. Május 31. után 2021. évit.
5. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, mindezek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
6. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve egyértelműen megállapítható. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést beárazva, melyet ajánlattevő az előírt a tartalommal köteles kitölteni, továbbá az előírt jótálláson felült vállalt többletjótállásról szóló nyilatkozatot, továbbá az előírt jótálláson felül vállalt többletjótállásról szóló nyilatkozatot. Szakmai ajánlat része a szakemberek megnevezése.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bek. szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt egyéb dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó vagy magánszemély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k).
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.2.13) További információ pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges