Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.23.
Iktatószám: 10080/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: Bátaszék város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Bonyhád város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Dombóvár város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Dunaföldvár közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Gyönk település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Nagymányok település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Simontornya település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.);Tolna város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733287117
Postai cím: Szent István Tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ritter Beáta
Telefon: +36 74505604
E-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000671042021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000671042021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Tolna 109" összefogással a jövőnkért
Hivatkozási szám: EKR000671042021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás tárgya 8 Tolna megyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett, városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentáció elkészítése a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt keretein belül az alábbiak szerint:
Részek száma, elnevezése:
1 - Bátaszék - Szociális alapszolgáltatások fejl.
2 - Bonyhád - Kerékpárút építés és rekonstrukció
3 - Dombóvár - Szigeterdő turisztikai fejlesztése
4 - Dunaföldvár - Belterületi csapadékvíz elvezetés
5 - Gyönk - Csapadékvíz elvezetés II. és III. ütem
6 - Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztés
7 - Simontornya - Vízelvezető-hálózat fejlesztése
8 - Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása

— Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (szükség szerint környezetvédelmi és régészeti munkarészek, kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, árazatlan és árazott költségvetési kiírás),
— A szükséges engedélyek megszerzése, illetve az ehhez szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés,
— szükség szerint kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező tervezési program tartalmazza.
Az elkészült tervek esetében a Tolna Megyei Önkormányzat korlátlan időtartamra, teljes körű, korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átengedhető és harmadik személyekkel együttesen gyakorolható felhasználási jogot szerez. Az építési engedélyek a települési önkormányzatok nevére kerülnek kiadásra.
A Tervező főbb feladatai: Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A fentiek tájékoztató jellegű adatok, részletes feltételek a KD-ben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bátaszék - Szociális alapszolgáltatások fejl.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Bátaszék város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 - Bátaszék - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken: Új, idősek nappali ellátását biztosító építmény létrehozása, melyben magasabb szükségletű (30 fő), illetve demens (10 fő) személyeket látnak el. Bontási tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció készítendő.
A tárgyi, Bátaszék, Vörösmarty utca 8. szám (hrsz. 943) alatti épület jellegét tekintve többtraktusos, oldalhatáron álló, zártsorúan beépített terület, mely jelenlegi főbb helyiségei társalgók, ebédlő, vizesblokk, irodarész és tárolók, melyhez egy poroszsüveg mennyezetű pince tartozik. Jelenleg a pince használaton kívül van. A telek közel sík területen helyezkedik el. Az épület jelenleg használatban van.
Pince alapterülete: kb. 13 m2
Földszint alapterülete: kb. 200 m2
Az építményt a meglévő épületek elbontását követően az önkormányzati tulajdonú 943 hrsz. (kivett napközi otthon; 802 m2) és a megvásárolandó 944/1 hrsz. (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület; 228 m2), 944/2 hrsz. (kivett udvar; 422 m2) ingatlanok együttesén kell létrehozni.
Tervezési feladat
- Koncepcióterv elkészítése
- bontási és engedélyezési tervdokumentáció,
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő épület építéséhez és / vagy felújításához vagy egyéb magasépítési beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Bonyhád - Kerékpárút építés és rekonstrukció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Bonyhád város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 - Bonyhád - Kerékpárút építés és rekonstrukció Bonyhádon
I. sz. tervezési szakasz Bonyhád-Majos között:
A tervezendő nyomvonal Bonyhád, Kossuth Lajos utca régi vásártéri útcsatlakozástól indul, a nyomvonal vége Majos település XIV. utcai útcsatlakozásnál ér véget. Ezen a nyomvonalon egy régi és rossz állapotban lévő szilárd burkolatú kerékpárútként kijelölt szakasz található. A kerékpárútként kijelölt burkolat szélessége jelenleg nem felel meg a kerékpárutak kialakítására vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak, még a gyalogos közlekedésre vonatkozó járda szélességi paramétereinek sem. A tervezendő kerékpárút nyomvonal végig külterületen haladna, az Önkormányzati kezelésben lévő Kossuth Lajos utca és a 6534. jelű Bonyhád-Dombóvár összekötő úttól elválasztott önálló kerékpárútként. A nyomvonal fele részben a 6534. jelű út jobb oldalán, tőle elválasztva haladna. Ezen a szakaszon az országos közút forgalma ANF=9257 j/nap. A közút forgalma jelentős, akár főúti forgalomnagyságnak is megfelelne. A Bonyhád és Majos között jelenleg is nagy a kerékpáros forgalom. A tervezés a vonatkozó e-ÚT 03.04.13: 2019 Kerékpározható közutak tervezése Útügyi műszaki előírás alapján készül.
A tervezendő kerékpárút nyomvonal hossza: cca. 1300 fm.
A szakaszon egyedi műtárgyat/hidat nem kell létesíteni.
II. sz. tervezési szakasz Majos-Nagymányok között:
A tervezendő nyomvonal csatlakozna az I. tervezési szakaszhoz és annak folytatásaként Nagymányok településig haladna. A nyomvonal kezdőszelvénye Majos település XIV. utcánál lesz, a végszelvény pedig Nagymányok település Petőfi Sándor utcánál. A tervezendő nyomvonal külterületen halad, csak Nagymányok települést elérve cca. 150 fm hosszban létesülne belterületen.
A kerékpárút a 6534. jelű Bonyhád-Dombóvár összekötő úttól elválasztott önálló kerékpárútként kerül kialakításra. A nyomvonal érinti a 65165. jelű Kismányoki bekötőutat is. A tervezendő kerékpárúthoz a 65165.jelű úton keresztül Kismányok település kerékpáros forgalma is csatlakozni tud. Kismányok felé nem létesülne önálló kerékpárút mivel a 65165. jelű országos közút forgalma ezt nem indokolja, mivel a 65165. jelű úton az ANF=622 j/nap. A Majos és Nagymányok között haladó 6534. jelű út forgalma viszont ANF=3782 j/nap. A tervezés a vonatkozó e-ÚT 03.04.13: 2019 Kerékpározható közutak tervezése Útügyi műszaki előírás alapján készül.
A tervezendő kerékpárút nyomvonal hossza: cca. 3700 fm.
A szakaszon egyedi műtárgyat/hidat nem kell tervezni.
III. sz. tervezési szakasz Nagymányok-Váralja között:
A tervezendő nyomvonal Nagymányokon csatlakozna a II. tervezési szakaszhoz és annak folytatásaként a 65167. jelű Váralja bekötőútig halad.
Az országos közúttól elválasztott önálló nyomvonalon haladó kerékárút a 6534. jelű Bonyhád-Dombóvár összekötő jobb oldalán halad, ahol a közút forgalma ANF=3782 j/nap. A közút forgalomnagysága ezen a szakaszon is indokolja az önálló kerékpárút szükségességét. A végszelvénynél Váralja település felé a 65167. jelű út forgalma már kicsi, ezért Váralja település felé már nem indokolt önálló, közúttól elválasztott kerékpárút kialakítása. A tervezendő nyomvonal egy része belterületen, Nagymányok települést érintve alakítható ki, míg a nyomvonal további szakasza Nagymányok település „NY”-i végétől a Váraljai bekötőútig külterületen haladna. A Nagymányok települést érintő szakasznál a tervezés során vizsgálandó majd, hogy a nyomvonal bizonyos szakasza kialakítható e a 6534. út jobb oldalán történő vezetésével, felhasználva és átépítve a kezdőszelvény (Petőfi Sándor utca) és a Szabó kertészet között meglévő gyalogos közlekedésre kialakított járdát. Ezen a szakaszon korlátozó körülmény a jelenlegi beépítettség, meglévő fásított zöldfelület és a meglévő közvilágítás.
Amennyiben Nagymányok településközponton a 6534. út jobb oldalán folyamatosan nem vezethető tovább a kerékpárút, úgy alternatív megoldás lehet a településközpont kikerülése a meglévő butiksort, tűzoltóságot, művelődési házat „É”-i irányból megkerülve a parkosított zöldfelület szélén haladva a Szabó kertészetig. A tervezendő nyomvonal 2 helyen keresztez vízfolyást, ezeken a helyeken kerékpárút hidakat kell létesíteni. A tervezés a vonatkozó e-ÚT 03.04.13: 2019 Kerékpározható közutak tervezése Útügyi műszaki előírás alapján készül.
A tervezendő kerékpárút nyomvonal hossza: cca. 2060 fm.
Tervezendő műtárgyak/hidak száma: 2 db
Készítendő:
- koncepcióterv
- engedélyezési tervdokumentációk,
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő közlekedési építmények építéséhez és / vagy felújításához vagy egyéb közlekedési építményekhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Dombóvár - Szigeterdő turisztikai fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Dombóvár város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 - Dombóvár - A Szigeterdő turisztikai célú fejlesztése
A tervezési feladat részletes bemutatása:
Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Építtető, képviseli: Pintér Szilárd, polgármester, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.). a Szigeterdő területét komplex módon kívánja fejleszteni annak érdekében, hogy Dombóvár új kulturális és rekreációs zöldfelületeként tudjon hosszabb távon működni.
A tervezés több ütemben valósul meg, melynek jelen dokumentuma megalapozó munkarésznek tekinthető a projekttámogatás megszerzéséhez a következő szakaszok kapcsán:
- engedélyezési tervdokumentáció
- kiviteli tervdokumentáció
- árazott tervezői költségbecslés
- árazott és árazatlan tervezői költségvetések
- közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
A tervezésen kívül telekalakítási valamint telekvásárlási feladatok elvégzése is szükségessé válik (érintett telkek, illetve építési telkek: hrsz.: 1882/4, 1882/2, 1883, 1885/1, 1885/2).
Építési tevékenységek megnevezése:
A Szigeterdő területén a tervezett építési tevékenységek köre (kiegészítve a természeti környezet megújításával) négy csoportba sorolható:
1. Kossuth-szoborcsoport (törzsszám: 10022, azonosító: 8595) áthelyezése, a szobrok fogadására posztamensek építése, a szobrok restaurálása, a szoborcsoport épített mikrokörnyezetének kialakítására.
1.1 kompozíció 01: „Kossuth és a miniszterek”
1.2 kompozíció 02: „Allegorikus szoborcsoport”
2. Meglévő lakótorony és hozzá kapcsolódó gyalogos-kerékpáros híd megépítése
3. Szabadtéri színház kialakítása kiszolgáló létesítményekkel
4. Egységes tájépítészeti karakter kialakítása
3.1 érkezési pontoknál mikroteresedések kialakítása
3.2 meglevő sétányok felújítása
3.3 növényállomány rekonstrukciója
3.4 gyermek és felnőtt játszótér területének rendezése
3.5 utcabutorok cseréje uj elemek elhelyezése (padok, szemétgyűjtők, térelválasztok, kerékpártartók, ívókutak, információs táblák)
3.6 közvilágítás fejlesztése, kandeláberek cseréje
3.7 telekhatár mentén egységes megjelenésű térelhatároló szerkezetek (kerítések) építése
3.8 gépjárműforgalom rendezése, parkolók létesítése
A tervezés, a megvalósítás majd fenntartás során kiemelt figyelmet kell szentelni az energiatudatos, környezetbarát, valamint a fenntarthatósági elvekre annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztése a használhatóság mellett klímatudatossága (esetleg karbonsemlegessége) következtében is mintául szolgálhasson a kulturális és rekreációs tartalma mellett.
Tervezési feladat
- koncepcióterv
- engedélyezési tervdokumentációk,
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott, KÉ-K jogosultsághoz kapcsolódó tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott, É jogosultsághoz kapcsolódó tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
3 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő KÉ-K jogosultsághoz kapcsolódó tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő közlekedési építmények építéséhez és / vagy felújításához vagy egyéb közlekedési építményekhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
A teljesítésbe bevonásra kerülő É jogosultsághoz kapcsolódó tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő épület építéséhez és / vagy felújításához vagy egyéb magasépítési beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Dunaföldvár - Belterületi csapadékvíz elvezetés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Dunaföldvár közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 - Dunaföldvár - Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése Dunaföldváron
Dunaföldvár, Pentelei utca, Kadarka utca, Szőlőskertek utca komplex csapadékvíz elvezetése burkolt árkokkal, zárt csapadékcsatornákkal, vápás felszíni vízelvezetőkkel
Tervezési feladat
- koncepcióterv
- engedélyezési tervdokumentációk (vízi létesítményre vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, valamint szükség szerint az egyéb szakágakra kiterjedő építési / vezetékjogi engedélyezési tervdokumentáció),
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságától a tervekre jóváhagyás kérése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A vízjogi létesítési engedélyezési tervnek meg kell felelnie a 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” előírtaknak.
A kiviteli tervek elkészítése a Magyar Mérnöki Kamara Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata alapján kell, hogy történjen.
Az engedélyeztetés (vízjogi létesítési engedély), a szakhatósági és üzemeltetői nyilatkozatok megkérése és dokumentálása a tervező feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak és egyéb költségek (pl. az e-hiteles tulajdoni lapok és térképek) Dunaföldvár Város Önkormányzata viseli.
Engedélyezési terv elkészítése: 3 db papír alapú és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc, .xls formátumban) adathordozón
Kivitelezési szintű tervek elkészítése 4 db papír alapú és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc, .xls formátumban) adathordozón
Tervezési feladat:
A Szőlőskertek-, Kadarka-, Pentelei utcák vízelvezetésének megoldása komplex csapadékvíz elvezetése burkolt árkokkal, zárt csapadékcsatornákkal vápás felszíni vízelvezetőkkel, közműrendszerének átgondolása.
Amit mindenképpen szükséges megjegyezni: az Önkormányzati utcák szabványos kialakítása a szűk beépítési szélességek, és a sűrűn elhelyezett közművek miatt csak a közösségi érdekek előtérbe-, így egyes magánérdekek háttérbe helyezésének figyelembe vételével lehetséges. Ami annyit jelent, hogy elkerülhetetlen jó néhány magánterület igénybe vétele, kerítés áthelyezése vápás vízelvezetők szélesítése miatt, vízelvezető rendszer építése magánterületen szolgalmi joggal. Természetesen belátható, hogy az érintett területek a magánterületek egészéhez képest igen kis részt jelentenek, az érintett ingatlan tulajdonos érdekeit is szolgálják, és biztosított lesz a magántulajdonos kártalanítása. A tervezés során meg kell határozni az idegen területek igénybevételének helyét és szükségességét.
Csapadékvíz elvezetés tervezése során biztosítani kell a kétirányú gépjárműforgalmat és a gyalogosforgalmat. A vápás vízelvezetők pályaszerkezetének alkalmasnak kell lennie tehergépjármű forgalom elviselésére is. A tervezés során figyelembe kell venni a Kadarka - Templom utcán a nagyszámú pincék meglétét.
A tervezett utcák vízelvezetése egy egységet alkot. A legmélyebben fekvő Pentelei utca gyűjti a Kadarka- és Szőlőskertek utca csapadékvizét, és a Kadarka utca a Szőlőskertek utca- és vízgyűjtőjének csapadékát.
Vápás vízelvezetőkből a csapadékvizet keresztcsatornákkal kell levezetni a befogadók felé.
A Pentelei utca vizeinek befogadója a Móricz Zsigmond utcán áthaladó földárok, az Előszállási utca csatlakozásánál lévő árok, valamint a 6.sz. főút csatlakozásánál lévő áteresz. Az említett befogadók átfogóbb vizsgálatához szaktervek szükségesek. A Móricz Zsigmond utcai árok szelvénye nem megfelelő, az utcán áthaladó átereszben mintegy 30 cm víz áll, az árok lefolyása nem biztosított. A 6-os úti csatlakozásnál az út alatt átvezetetett áteresz fel van iszapolódva, az áteresz után a lefolyás nem biztosított a Nagykarácsonyi vízfolyás felé.
A befogadó Móricz Zsigmond utcai árkot és a fogadó medret szintén burkolni kell a befogadó áteresz és a Pentelei utca között, a Pentelei utca alatti Móricz Zs. utca felé haladó átereszt felül kell vizsgálni, ha a szelvénye nem megfelelő cseréje szükséges.
A tervezés során teljes körű közműegyeztetés szükséges.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő vízgazdálkodási létesítmények építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Gyönk - Csapadékvíz elvezetés II. és III. ütem
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Gyönk település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 - Gyönki csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. és III. ütem
Gyönk Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy megoldja a város klímaváltozás miatti villámárvizekkel terhelt dombos völgyes belterületének vízrendezését és a térségre jellemző rétegvizek beszivárgását, és levezetését.
Ennek I. és II. szakasza a település gerincén végighúzódó Gyönki-árok vízrendezése. E célkitűzés első lépése a TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 azonosítószámú beruházás megvalósítása, mely során az említett vízlevezető belterületi szakaszának alsó részén (2+502 km szelvény és a 3+750,9 km szelvény között) megoldásra került a vízgyűjtőre hulló csapadékvizek biztonságok és károkozás nélküli továbbvezetése.
A vízrendezés II. szakaszában a tervező feladata a Gyönki-árok rendezésének tervezése a 3+750,9 km szelvénytől a település belterületi határáig, mely a vízfolyás 5+030 km szelvényében található. Ezen túlmenően a 2. szakaszban kell megtervezni a gyönki árokba torkolló, a gyönki árkot és a 6313 számú közút (697/2) Táncsics utcai szakaszán lévő árkot összekötő 943. hrsz. alatti önkormányzati árok 0+0,25 km szakaszának rendezését.
A tervek készítésének során figyelembe kell venni a TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 azonosító számú, "Gyönk Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, I. ütem" elnevezésű beruházás során keletkezett dokumentumokat.
A vízrendezés III. szakaszában a Gyönki árokba befolyó önkormányzati és Nemzeti Közút kezelésében lévő nagyobb árkokat, és útárkokat kell felújítani, hiányzó útárok-szakaszokat újonnan ki kell alakítani, az összefüggő rendszer kialakítása érdekékében. A lakóingatlanok között húzódó fedett és nyílt csapadékvíz-elvezetőket, a közutak átfolyóinak tisztítását, szükség szerinti felújítását, és új átfolyók kialakítását el kell végezni. A várost védő övárok-rendszer rehabilitációja, a csapadékvíz bevezetése a központi gyönki árokban történő levezetésre.
A tervezőnek szükséges elkészíteni az alábbi tervfázisokat:
- Hidrológiai és Hidraulikai méretezés készítése a tervezett árokszelvények meghatározásához. (figyelembe véve a korábban készült dokumentumokat)
- Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Területi Vízgazdálkodási tanács Szakmai Bizottságának ülésén elhangzottaknak megfelelően,
- Meglévő közműszolgáltatók hozzájárulásának beszerzése.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásának és tulajdonosi hozzájárulásának beszerzése.
- Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése a tervezett beruházásra.
- Az előzetes Vizsgálati Dokumentáció jóváhagyatásának ügyintézése a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes szerveivel.
- Az esetlegesen érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése, a szükséges földhivatali munkarészek elkészítése.
- Az elkészített vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtása a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságához újbóli jóváhagyásra.
- A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatás az engedélyes önkormányzat nevében és helyette eljárva.
Tervezési feladat
- koncepcióterv,
- engedélyezési tervdokumentációk (vízi létesítményre vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, valamint szükség szerint az egyéb szakágakra kiterjedő építési / vezetékjogi engedélyezési tervdokumentáció, előzetes vizsgálati dokumentáció készítése és jóváhagyatása),
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságától a tervekre jóváhagyás kérése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő vízgazdálkodási létesítmények építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Nagymányok település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 - Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztés
Nagymányok Város Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című projekt keretén belül a Nagymányoki iparterület infrastruktúrájának fejlesztésének projekt előkészítő munkáját szeretné megvalósítani.
A fejlesztés Nagymányok Déli iparterületét érinti. Az iparterületen TOP-1.1.1 forrásból 2020. évben megvalósult már az infrastruktúra fejlesztése egy szakaszon. Jelen beruházásból a fennmaradó fejlesztéseket szeretnék végrehajtani.
A beruházás tartalmazza az iparterületen útépítésre, szennyvízhálózat építésre, közvilágítás kialakítására, közúti híd építésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítését.
A beruházási terület Nagymányok iparterület II. GIP-1 Gazdasági Ipari Terület – besorolású. A területen 040/13 helyrajzi számon egy meliorációs árok keresztezi az építendő út, szennyvízhálózat és közvilágítás nyomvonalát, tervezéskor ennek adottságait figyelembe kell venni.
Útépítés:
A tervezett út két szakaszra bontható:
1. szakasz:
A tervezendő iparos út a meglévő beton burkolatú út folytatása. A tervezett út érinti az 1242, 040/18, 040/34, 058/8 helyrajzi számú ingatlanokat. Az út a 0+580 km szelvénytől egészen a kismányoki bekötőútig tart, cca 640 fm hosszan. Vonalvezetése követi a meglévő út nyomvonalát, illetve a kialakított szabályozási tervet. Az iparos útra vonatkozó előírás szerint két forgalmi sáv esetén a tervezett burkolatszélesség 6 méter, kiemelt szegély nem épül. Az út kiszolgáló út funkciót lát el. A tervezendő beton burkolatú út mellett mindkét oldalon 1,5 m széles füvesített földpadka, és két oldalt füvesített földárok kerülne kialakításra.
2. szakasz:
Az 1. szakaszon a meliorációs árok mentén útcsatlakozás készülne, így a Völgység-patak felé cca 110 fm hosszban épülne a tervezendő út 2. szakasza. A tervezendő út a 040/41 helyrajzi számot érinti.
Az út kialakítására vonatkozóan megegyezik az 1. szakaszra vonatkozó leírással.
Szennyvízhálózat építés:
Az elmúlt évben történt TOP-1.1.1 beruházás keretében a szennyvízhálózat is fejlesztésre került.
Ebben a beruházásban a meglévő gravitációs csatorna folytatása valósulna meg cca. 460 fm hosszban. A szennyvíz elvezetéséhez szükséges vezetékhálózat és annak műtárgyai kerülnek kiépítésre a terület adta lehetőségek szerint.
Közvilágítás kialakítása:
A tervezendő út nyomvonalát követve az 1. és 2. szakaszon, egy oldalon közvilágítás kialakításának tervezése is megvalósulna.
Közúti híd építése:
Az újonnan kialakítandó út 2. szakasza a Völgység-patak irányában épül. A 039 helyrajzi számon nyilvántartott, Magyar Állam tulajdonában lévő Völgység-patak felett átívelő híd kerülne megtervezésre. Ez lehetőséget adna, hogy Nagymányok lakóövezetét teljes mértékben elkerülné a teherforgalom, mely az iparterület és a Völgység-patak túloldalán lévő TOP-2.1.1 pályázati forrásból megvalósuló barnamezős beruházásból épülő csarnok, felújításra kerülő irodaház és vasúti csatlakozás forgalmát bonyolítja le.
A híd hossza cca 30 fm, szélessége 6 m.
Tervezési feladat
- koncepcióterv,
- engedélyezési tervdokumentációk,
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő vízgazdálkodási létesítmények építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Simontornya - Vízelvezető-hálózat fejlesztése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Simontornya település közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 - Simontornya - Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Simontornyán
Tervezési feladat részletes leírása:
Simontornya Város veszélyeztetett belterületi és külterületi városrészén található csapadékvíz-elvezető hálózat, árokrendszer felülvizsgálata, a csapadékvíz elvezetés megtervezése. A tervezés kapcsán engedélyes és kiviteli terv szintű dokumentáció készítése, lehetőség szerint ütemekre bontva, tervezői árazott tételes költségvetés készítése.
A tervezés része a Várkert utcai vízműtelepen keletkezett dekantált víz hálózatba történő juttatása, a körárok teljes hosszának felülvizsgálata, veszélyeztetett városrész vízelvezetésének megtervezése, külterületi szakaszon összegyűlt víz befogadóba történő juttatásának vizsgálata, tervezése.
A tervezési munka során figyelembe kell venni a helyi adottságokon túl az 1690/1-3. hrsz-ú ingatlanokra tervezett vízkivételi műtárgyat, annak működését valamint tározómedencék szükségszerű bővítésének lehetőségét.
Tervezés előzményei:
Simontornya város belterületén, a mély fekvésű részeken csapadékos időszakokban belvíz elvezetési problémák voltak tapasztalhatók. A város Szent István Király u- tól K- i, a Sió csatornától É- i irányban elterülő városrészének csapadékvíz gyűjtését, s elvezetését a Sióba a városközpontból induló, s kb. 4500 fm hosszban K-Dk irányban haladó „Kultúrházi Körárok” elnevezésű csapadékvíz- belvíz elvezető csatorna – hivatott megoldani. Ez az árok a Sió-csatorna rendezése során felhagyott, feltöltődött holtágának nyomvonalán halad. Az árok a város előbb lehatárolt belterülete és a 61. számú főközlekedési út közti mélyfekvésű területeit szeli át, majd a település belterületétől K-DK-i irányban távolodva a Sió-csatornához vezet és a csatornába a csatorna 72+485 km bal parti szelvényénél kerül bevezetésre.
A Sióba történő bevezetés jelenleg egy DN 1000 mm beton csőzsilipen keresztül történik, a csőzsilip 50 m hosszban került kiépítésre a Sió töltése alatt, s a töltés mentett oldalán, s a hullámtéri oldalon is egy egy elzáró aknában – betétpallós - elzárási lehetőség lett kialakítva, hogy a Sió 94,29 m Bf – i szintet meghaladó vízállásánál a Sió vize ne kerülhessen a Kultúrházi Kőrárokba. (zárás: a Simontornyai vízmércén mért 2,50 cm- es vízállásnál; 0- pont: 91,79 mBf)
Az elöntési terület belterület mélypontja, ahol leghamarabb marad meg, és gyűlik össze a felszínen a csapadékvíz, hozzávetőleg a László király u., Széchenyi u., a Beszédes F. u. és az 1548 hrsz-ú út találkozási helyére tehető, közelebbről az 1690/1-3 és 1679 hrsz-ú ingatlanok környékére. Külterületen a Körárok alsó szakaszának (015/1 hrsz.) a környezetét szokta elsősorban elönteni a belvíz.
Problémát jelent még a körárok felső szakaszához sorolt vízmű-területen keletkezett ún. dekantált víz elvezetése is. A felső szakaszba történő elvezetés lehetőségét illetve ennek megoldását is jelen tervezési programpontok közé kell sorolni.
2021. év elején a körárok középső és felső szakaszán összegyűlt csapadékvíz hatékony kezelése érdekében egy vízkivételi műtárgy tervezése kezdődött az 1690/1-3 és 1679 hrsz-ú területekre. A vízkivételi műtárgy és nyomóvezeték kiépítésének célja, hogy az elöntési területről a lehető legrövidebb úton (déli irányba a Sió csatornáig) elvezetésre kerüljön a csapadékvíz, valamint másodlagos célja, hogy az árok mintegy 2270 méter hosszú külterületi szakasza mentesítve legyen.
A körárok vízelvezetésére 2016-ban „Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvíz elvezetése” címmel engedélyes tervek készültek. Jelenleg átemelő és nyomott bekötővezeték tervezése van folyamatban.
A tervezéssel során szem előtt tartandó célok:
1. a meghatározott csapadékintenzitás bekövetkezése esetén a belvíz okozta – mindenekelőtt belterületi - elöntések és az ebből adódó káresemények bekövetkezésének megelőzése, illetve a belvíz elleni védekezéssel együtt járó pénzügyi és társadalmi költségek megtakarítása, az ingatlanvagyon védelme.
2. A HÉSz által javasolt településfejlesztési intézkedések (belterületbe vonás, gazdasági övezet kialakítás stb.) megvalósulásának lehetősége, amelyekre a jogszabályi keret már rendelkezésre áll, azonban elöntéssel veszélyeztetett terület révén nem megvalósítható (0331/7-9 hrsz, 0333/11-16 hrsz).
3. A burkolt árkok, zárt csatornák vízelvezető hálózaton belüli arányának növelése. Környezeti szempontból célnak tekinthető, hogy a projekt megvalósítása nem járjon egyúttal a Kultúrházi Körárok alsó szakasza környékén elhelyezkedő ökológiai hálózathoz tartozó belvízjárta területek vizes élőhelyeinek megsérülésével, kiszáradásával.
4. A tervezett műtárgyaknak, létesítményeknek műszaki, gazdaságossági és jogi szempontból realisztikusak legyenek.
Tervezéssel érintett területek, tervezési feladatok:
1.) A Kultúrházi körárok 015/1 hrsz-ú alsó szakaszának (2,3 km) geodéziai felmérése, mederrendezése a köztes műtárgyak vizsgálatával.
2.) A Kultúrházi körárok 0330/2. hrsz-ú középső szakaszának (1,5 km) geodéziai felmérése, mederrendezése az időközben elkészülő vízkivételi műtárgy (átemelő) és víztározó figyelembevételével.
3.) A Kultúrházi körárok, 1383, 1348, 1684 hrsz-ú felső szakaszának (0,3 km) geodéziai felmérése, mederrendezése, 1383 hrsz-ú árokszakasz környezetének rendezése.
4.) A 1429., 806/4. hrsz-ú árokszakasz geodéziai felmérése, mederrendezése, burkolt meder tervezése.
5.) Várkert utca 808/4 hrsz. alatt található ívóvíz tisztítómű dekantált víz nyomóvezetékének bevezetése a 806/4. hrsz-ú burkolt árokszakaszba.
6) A László király, Széchenyi, Beszédes F., Kórház, Sió, Fürdő és Sziget utcai vízelvezető árkok felülvizsgálata.
7.) A 0332 hrsz-ú csatlakozó árokszakasz geodéziai felmérése, mederrendezése.
8.) A 1677, 1678, 1679, 1690/1, 1690/2, 1690/3 hrsz-ú területeken tározókapacitás bővítése az időközben megvalósuló műtárgyak figyelembevételével.
9.) A 114. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú kertészet területén vízmegtartás, egy (öntözés céljára) létesített tározó kialakítása.
Helyi szabályozás:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2018.(XI.27.) Önkormányzati rendelete
Tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének felt. :
A tervezett fejlesztés során megvalósuló műtárgyak üzemeltetése, fenntartása költségkímélőnek kell lennie. Figyelembe kell vennie a tervezőnek az önkormányzat lehetőségeit, rendelkezésre álló erőforrásait.
Tervezési feladat
- koncepcióterv,
- engedélyezési tervdokumentációk (vízi létesítményre vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, valamint szükség szerint az egyéb szakágakra kiterjedő építési / vezetékjogi engedélyezési tervdokumentáció),
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
folytatás: II.2.14) További információ pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
folytatás:
- a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságától a tervekre jóváhagyás kérése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.
A tervezési feladatok részletezése a KD-ben.
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni. A kiviteli tervek elkészítése: az engedély hatóság általi kiállítását követő 30. napig.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő vízgazdálkodási létesítmények építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna város közigazgatási területe, illetve az ajánlatkérő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8 - Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása
Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása – koncepcióterv elkészítése – elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció összeállítása a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 1. számú mellékletének megfelelően.
A Tervezési Programot meghatározó feltételrendszer:
- A Tervezési Program az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben, illetve építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírtak és a tervezési feladat sajátosságainak figyelembevételével történik.
- A Tervezési Program alap stratégiai dokumentuma a város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
Tervezési feladat meghatározása:
1. A koncepcióterv megalapozása a meglévő állapot felmérésével, felülvizsgálatával és egységes rendszerbe való dokumentálásával:
- Meglévő létesítmények felmérése (földhivatali alaptérkép, közműnyilvántartásokban szereplő csapadékcsatornák, árkok, átereszek, műtárgyak, tározók, mérőhelyek, vízfolyások, stb.), amely magában foglal minden olyan létesítményt, amelyet a digitális tervezési, modellezési alaptérképen szerepeltetni szükséges. A felmérés során ellenőrizendő a műszaki állapot és a nyilvántartási adatok helyessége.
- Talaj- és talajvíz állapotok felmérése – szikkasztási együtthatók meghatározatása az Építőipari Geotechnikai adattárban rendelkezésre álló talajmechanikai fúrások adatai alapján, szikkasztásra alkalmas talajféleségek és területek kijelölése.
- Befogadók műszaki jellegű felmérése, illetve korábbi felmérési dokumentációk átvétele: helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények (ideális és valós), hidraulikai adatok stb.
- Tervezési alaptérkép elkészítése, majd ezen tematikusan ábrázolva és külön dokumentálva (fotódokumentáció)
• természetes befogadók (árkok, vízfolyások),
• épített vízelvezető rendszerek (árkok, csatornák, műtárgyak, tározók stb.)
• szikkasztásra alkalmas területek kijelölése (talajvízszint felett jó szivárgó tényezőjű, szemcsés talajok).
2. Jellemző és mértékadó csapadékesemények meghatározása
- Csapadékesemények adatainak beszerzése, felmérése az elmúlt kb. 30 évre visszamenőleg Országos Meteorológiai Szolgálattól a legközelebbi 2-4 mérőállomásáról.
- Csapadékfüggvények kalkulációja az adatok elemzése alapján.
- Jövőben várható mértékadónak tekintett csapadékintenzitások meghatározása visszatérési gyakoriságuk függvényében.
3. Fejlesztések komplex szemléletű egyeztetése
A tervezési területen szükséges beavatkozási, rekonstrukciós és fejlesztési feladatok és lehetőségek számbavétele, meghatározása az Önkormányzat illetékeseivel, a befogadó vízfolyások és művi csatornák kezelőivel/üzemeltetőivel az alábbiak szerint:
- vízelvezető árkok,
- csapadékcsatornák
- tározók
- szikkasztás magánterületen – 1 ingatlan=1 mikrovízgyűjtő
- szikkasztás közterületen
- lefolyási tényezőt befolyásoló térburkolatok, fedett felületek
- csapadékvizek leválasztása a szennyvízcsatornáról.
A helyszín bemutatása:
Tolna a területet É-D irányban átszelő Duna árterének jobb oldali, magas partjára települt. Három eltérő adottságú táj, a Mezőföld, a Sárköz és a Tolnai-dombság találkozásánál fekszik a város, valamint ide nyúlik a Gemenci erdő felső vége is. Így a város a Tolnai-Sárköz kistáj része, melynek területe 600 km2. A Tolnai Sárköz felszínét a magasártérbe is mélyült természetes folyamatok és mesterséges beavatkozás hatására feltöltött és feltöltődő morotvák kusza hálózata szövi át.
A terület belvízveszélyes.
A fejlesztési területeken a csapadékvíz-elvezetést a lakó- és iparterületnél célszerű kombinált – felszínközeli és zárt gravitációs csatornák – vízelvezető rendszerként kiépíteni.
A város csapadékvíz elvezetése vegyes, megtalálhatóak a zárt gravitációs csatornák, nyílt árkok és felszínközeli csatornák egyaránt. A csapadékcsatornák hiányosságait, üzemeltetési problémáit jól mutatják az úthálózat tönkremenetelei.
Tervezési feladat
- koncepcióterv elkészítése
- elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció összeállítása
A tervezési feladat részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00029
II.2.14) További információ:
1./ II.2.7) pont esetében: A szerződés hatályba lépésétől számított 30. naptári napig köteles a Tervező a koncepció tervet elkészíteni, a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 60. naptári napig köteles az engedélyezési terveket elkészíteni és a koncepcióterv Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120. napig a szükséges engedélyeket megszerezni.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges, tervezésben szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap):
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonását, mellyel a tervezés szakmai minősége és a tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott, új és/vagy meglévő vízgazdálkodási létesítmények építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül.
– Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (valamennyi részben):
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási módok:
1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:
Az ajánlatkérő a gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolás az ajánlatban: Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére).
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolási módra vonatkozóan:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi, (Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.)
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (valamennyi részajánlati körben)
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére).
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolási módra vonatkozóan:
Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafele számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 65. § (1) a, Kr. 19. § (1)c). Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr. 19. § (3) bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas AT, ha rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatásból) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétellel az alábbiak szerint.
— 1 rk. nettó 10 000 000 HUF,
— 2 rk. nettó 15 000 000 HUF,
— 3 rk. nettó 15 000 000 HUF,
— 4 rk. nettó 5 000 000 HUF,
— 5 rk. nettó 5 000 000 HUF
— 6 rk. nettó 5 000 000 HUF
— 7 rk. nettó 10 000 000 HUF
— 8 rk. nettó 15 000 000 HUF
Több részre történő ajánlattétel esetén, elegendő a magasabb árbevételi követelménynek megfelelni.
Alanyi kör:
III.1.2./P.1. pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz. Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)—(8) és (11)).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás (valamennyi részajánlati körben)
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont és 22. § alapján.
(1-8. részajánlati körben)
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be a szakembereknek (szervezeteknek)
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1/1-8.rk. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, legalább egy (1) darab pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) az adott részajánlati kör tárgyát képező (1. rk: magasépítési / 2., 6. rk: vonalas / 3. rk: magasépítési és/vagy vonalas / 4., 5., 7., 8. rk: vízgazdálkodási) létesítményre vonatkozó koncepció terv és/vagy engedélyezési tervdokumentáció és/vagy kivitelezési tervdokumentáció és/vagy tenderterv elkészítésére irányuló referenciával.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia is bemutatható!
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
magasépítési létesítmény fogalma: minden olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.
vonalas létesítmény fogalma: olyan létesítmények, amelyek hosszirányú kiterjedése lényegesen nagyobb, mint a keresztmetszeti méretei.
pl.
• villamos távvezetékek, hőtáv-vezetékek stb.,
• utak, vasutak, csatornák, árvízi töltések stb.,
• alagutak, földalatti vasutak, közműszakági vezetékek stb.
vízgazdálkodási létesítmény fogalma: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja; közcélú vízilétesítménynek minősülnek továbbá az országos közút és a törzshálózati vasút kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló vízilétesítmények.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
1. rész: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában meghatározott, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
2. rész: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. 9. sorában meghatározott, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „KÉ-K” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
3. rész:
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. 9. sorában meghatározott, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „KÉ-K” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában meghatározott, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
(Ajánlatkérő biztosítja az átfedést a 3. részben meghatározott szakemberek között.)
4., 5., 6., 7., 8. rész: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 18 . sorában meghatározott, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „VZ” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A felhívás III.1.3) M/2. pontjában előírt szakemberek között a részenkénti átfedést az ajánlatkérő biztosítja.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa törvény.
1-7.r k: 2 rész-, és 1 végszámla: 25%-45%-30%; 8.r k: 1 rész-, és 1 végszámla: 35%-65%
Előleg nem biztosított.
A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet 100 %-ban a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú “Tolna 109" összefogással a jövőnkért projekt alapján biztosított. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Előteljesítés megengedett. Részletek a szerződéstervezetben.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Kötbér, biztosíték:
a) késedelmi kötbér: napi mértéke a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó tervezési díj 0,5 %-a (max.20%)
b) hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó tervezési díj 20 %-a
c) meghiúsulási kötbér: nettó tervezési díj 30%-a
d) teljesítési biztosíték: nettó tervezési díj 5%-a
e) jótállás: teljesítésigazolás kiállításától minimum 12 hónap
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő előírja csak PDF fájlformátum alkalmazását. A Kbt. 41/A § (1) bekezdés alapján papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolatban nyújtható be.
2. AK alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
3. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.
4. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.
5. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§). Konzultáció nem lesz.
6. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
7. Az ajánlatban meg kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).
8. Nyilatkozatok, igazolások: Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni. Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (GSz) adja. AK köteles elfogadni, ha AT a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
9. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
10. Szakmai ajánlat: Az ajánlati árat az Ajánlati ár bontása elnevezésű dokumentummal kell alátámasztani.
11. A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során kizárólag a megajánlott szakember neve és az értékelési szempontra tett vállalást tartalmazó nyilatkozat nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
12. FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (lajstromsz.:00782). 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.; bakougyvediiroda@gmail.com.
13. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.
14. Felhívás III.2.2) pont kapcsán alk. jogszabályok:Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(6);2007. évi CXXVII. tv;Ptk. 6:130.§(1)-(2)
15. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
16. Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
17. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
18. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 2 hónap, azaz 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
20. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
21. Feltételes közbeszerzési eljárás: Az ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötött szerződések finanszírozására támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a támogatásra irányuló igény elfogadásra kerül. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén jelen szerződés nem lép hatályba.
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.
22. Valamennyi részben: A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a 4. és 5. részek tekintetében 2.000.000,- Ft/kár, és 10.000.000,- Ft/év; az 1-2. és 6-7. részek tekintetében 5.000.000,- Ft/kár, és 15.000.000,- Ft/év; a 3. és 8. részek tekintetében 5.000.000,- Ft/kár, és 50.000.000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszteni, és ennek másolati példányát igazolásként a Megrendelő részére átadni. A felelősségbiztosítás tárgya: Építészeti és műszaki szakmai tevékenység
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák