Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/20
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.29.
Iktatószám: 1010/2020
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika 1. rész: Hámán Kató út 2-4. és 14-16. épületek;3700 Kazincbarcika 2. rész: Lini István tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GEO NORD BAU KFT.;GEO NORD BAU KFT.
Ajánlatkérő típusa: helyi önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81081363
Postai cím: Fő Tér 4.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kazincbarcika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: helyi önkormányzat
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kazincbarcika bontási munkák (2 rész)
Hivatkozási szám: EKR001501812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Hámán Kató 2-4. és 14-16. épületek bontása
Hámán Kató 2-4.
Vasbeton szerkezetű, téglafal kitöltésű lakóépületek bontása.
Épület magassága: 13,0 méter
Hasznos alapterület: 1596 m2
Szintek száma: földszint + 3 emelet
Feladat: az épület bontása talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása.

Hámán Kató 14-16.
Vasbeton szerkezetű, téglafal kitöltésű lakóépületek bontása.
Épület magassága: 13,0 méter
Hasznos alapterület: 1596 m2
Szintek száma: földszint + 3 emelet
Feladat: az épület bontása talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása. A termékké minősített anyagokból a keletkező mennyiség legalább 85%-át a helyszínen szükséges letárolni.
Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek megadni a bontás során keletkező értékesíthető fémek ellenértékét. Vállalkozó a fémek ellenértékével csökkentve köteles megadni ajánlati árát, a fémek értékesítési díját az árazott költségvetésben Ajánlattevőnek be kell mutatnia. Fémek kizárólag fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező félnek értékesíthetők.
Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között a termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő, illetve ezek keveréke.

2. rész: Lini István tér régi iparcsarnok bontása
Vasbeton szerkezetű, előregyártott betonfalazatú, illetve téglafal kitöltésű ipari csarnok bontása.
Földszint + 1 emelet kialakítású, 3 részre osztható csarnok.
Bruttó alapterület: 2877 m2
Magasság: 9,00 m
Feladat: az épület bontása, a transzformátort körbefoglaló épületszerkezet kivételével a talajszint -1,0 méterig. A hulladékok elszállítása, hasznosítása (legalább beton és tégla hulladékok), a hasznosított hulladékok termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés. ÉMÁSZ közműfelügyelet folyamatosan biztosítandó a bontás során.
Feladat: az épület bontása a transzformátort körbefoglaló épületszerkezet kivételével, a talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása. A termékké minősített anyagokból a keletkező mennyiség legalább 85%-át a helyszínen szükséges letárolni.

Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek megadni a bontás során keletkező értékesíthető fémek ellenértékét. Vállalkozó a fémek ellenértékével csökkentve köteles megadni ajánlati árát, a fémek értékesítési díját az árazott költségvetésben Ajánlattevőnek be kell mutatnia. Fémek kizárólag fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező félnek értékesíthetők.
Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő illetve ezek keveréke.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 187957357 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika
1. rész: Hámán Kató út 2-4. és 14-16. épületek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Hámán Kató 2-4. és 14-16. épületek bontása
Hámán Kató 2-4.
Vasbeton szerkezetű, téglafal kitöltésű lakóépületek bontása.
Épület magassága: 13,0 méter
Hasznos alapterület: 1596 m2
Szintek száma: földszint + 3 emelet
Feladat: az épület bontása talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása.

Hámán Kató 14-16.
Vasbeton szerkezetű, téglafal kitöltésű lakóépületek bontása.
Épület magassága: 13,0 méter
Hasznos alapterület: 1596 m2
Szintek száma: földszint + 3 emelet
Feladat: az épület bontása talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása. A termékké minősített anyagokból a keletkező mennyiség legalább 85%-át a helyszínen szükséges letárolni.
Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek megadni a bontás során keletkező értékesíthető fémek ellenértékét. Vállalkozó a fémek ellenértékével csökkentve köteles megadni ajánlati árát, a fémek értékesítési díját az árazott költségvetésben Ajánlattevőnek be kell mutatnia. Fémek kizárólag fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező félnek értékesíthetők.
Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között a termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő, illetve ezek keveréke.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Veszélyes hulladékok tekintetében az elsődleges környezetterhelés min. értékelése: engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék ártalmatlanító telephely és a bontási terület közötti munkaigénye tkm-ben  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között a termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő, illetve ezek keveréke.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ár részszempont alszempontja: Opcióként lehívható anyagok együttes szállítási és értékesítési díja telephelytől felhasználási helyig (súlyszám: 5)

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika
2. rész: Lini István tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Lini István tér régi iparcsarnok bontása
Vasbeton szerkezetű, előregyártott betonfalazatú, illetve téglafal kitöltésű ipari csarnok bontása.
Földszint + 1 emelet kialakítású, 3 részre osztható csarnok.
Bruttó alapterület: 2877 m2
Magasság: 9,00 m
Feladat: az épület bontása, a transzformátort körbefoglaló épületszerkezet kivételével a talajszint -1,0 méterig. A hulladékok elszállítása, hasznosítása (legalább beton és tégla hulladékok), a hasznosított hulladékok termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés. ÉMÁSZ közműfelügyelet folyamatosan biztosítandó a bontás során.
Feladat: az épület bontása a transzformátort körbefoglaló épületszerkezet kivételével, a talajszint -1,0 méterig, a nem hasznosítható hulladékok elszállítása, a termékként hasznosítható hulladékok (minimálisan beton és tégla hulladékok) termékké minősítése, a bontás után humusz terítés és füvesítés, maradék hulladékok elszállítása. A termékké minősített anyagokból a keletkező mennyiség legalább 85%-át a helyszínen szükséges letárolni.

Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek megadni a bontás során keletkező értékesíthető fémek ellenértékét. Vállalkozó a fémek ellenértékével csökkentve köteles megadni ajánlati árát, a fémek értékesítési díját az árazott költségvetésben Ajánlattevőnek be kell mutatnia. Fémek kizárólag fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező félnek értékesíthetők.
Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő illetve ezek keveréke.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Veszélyes hulladékok tekintetében az elsődleges környezetterhelés min. értékelése: engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék ártalmatlanító telephely és a bontási terület közötti munkaigénye tkm-ben  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció: A bontási helyszínekről elszállított és ezután telephelyen hasznosított és termékké minősített anyagok önkormányzati útrekonstrukcióhoz történő felhasználása érdekében az anyagok visszaszállítását kérheti az ajánlatkérő a bontási munkák átadás-átvételi eljárásától számított 12 hónapon belül Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területére. A visszaszállítások során legfeljebb napi 10 - 200 tonna mennyiség között termékké minősített anyag visszaszállítását kérheti az Ajánlatkérő a megrendelés kiadásától számított 3 napon belül. Összes mennyiség legfeljebb 500 tonna. Az opció megrendelése nem kötelező.
Az opcionálisan lehívható termékké minősített anyagokkal szembeni követelmények:
Frakció 1: legfeljebb 20-100 mm közötti, vegyes szemeloszlású termékké minősített frakciók, anyaga vegyes töret, melyben megtalálható beton, tégla, cserép és kerámia, föld, kő illetve ezek keveréke.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076
II.2.9) További információ:
Ár részszempont alszempontja: Opcióként lehívható anyagok együttes szállítási és értékesítési díja telephelytől felhasználási helyig (súlyszám: 5)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEO NORD BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60186650
Postai cím: SZERVÍZ ÚT 3
Város: KAZINCBARCIKA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: geonordbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203209500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78613454
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: veszélyes hulladék befogadás, ártalmatlanítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: GEO NORD BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60186650
Postai cím: SZERVÍZ ÚT 3
Város: KAZINCBARCIKA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205

Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40696304
Postai cím: Tarkő utca 34/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367285243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEO NORD BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60186650
Postai cím: SZERVÍZ ÚT 3
Város: KAZINCBARCIKA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: geonordbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203209500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109343903
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: veszélyes hulladék befogadás, ártalmatlanítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: TEKO-RC Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38722990
Postai cím: Szent István Utca 101
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13872063213

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: GEO NORD BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60186650
Postai cím: SZERVÍZ ÚT 3
Város: KAZINCBARCIKA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205

Hivatalos név: Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40696304
Postai cím: Tarkő utca 34/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367285243

Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 322/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés nem alkalmazandó, tekintettel arra, hogy a beszerzés bontási és nem kivitelezési feladatokra irányul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges