Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.07.20.
Iktatószám: 10207/2017
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: Miniszterelnökség
Teljesítés helye: Magyarország;Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kormányzati igazgatási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17953403
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL): david.bujtor@gmail.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: AK10272
Postai cím: Wesselényi út 20-22., VII. emelet, titkárság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Telefon: +36 18961062
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányzati igazgatási tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben, az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:
1. rész: kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás
2. rész: PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6506960630 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak: 79342200-5
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás
a) Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása
Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért és megvalósításáért.
b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok.
Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is.
c) On-line feladatok tekintetében
Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó on-line faladatok ellátásáért.
d) Nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása
Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése); Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése
e) Médiavásárlás.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 5.348.721.638,-HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.
A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlat (minőség) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 5348721638 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program(KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP) forrás
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma:1-100. Módszer: 1.részszempont és alszemponjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1-2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat

II.2.1)
Elnevezés: PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás
a) PR
Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a PR és sajtókapcsolati feladatok ellátásáért.
b) Rendezvényszervezési feladatok ellátása:
Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján.
c) Piac- és közvéleménykutatás
A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata:
1. A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által a későbbiekben megküldésre kerülő brief alapján
• kvalitatív kutatások készítése (egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, kreatív csoport, szemkamerás kutatás módszerrel)
• kvantitatív kutatások készítése (online, telefonos, személyes adatfelvétellel)
1. Ajánlatkérő részére igény esetén átfogó elemzések készítése, amelyek elkészülése és elfogadása esetén a felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1.158.238.992 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállalmegrendelési kötelezettséget.
A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlat  100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1158238992 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) forrásból.
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma:1-100.Módszer: 1.részszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1-2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.
A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.
A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015.(X.30.)Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti árbevételére (1. rész esetében:kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és/vagy médiavásárlás;2. rész esetében:PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és piackutatás) vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Kr.19.(1)bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasságigazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P2. Valamennyi rész esetében: Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 19.§ 1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e;
- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.
A 321/2015. Kr.19.§(7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65.§(6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1. alkalmassági minimumkövetelménynek együttesen is megfelelhetnek, a P2. alkalmassági minimumkövetelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel.
A Kbt. 65.§(7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben:
az 1. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és médiavásárlás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege összesen nem érte el a 2,8 milliárd forintot;
a 2. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és piackutatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összege összesen nem érte el az 500 millió Ft-ot (ötszázmillió forintot);
P2. Valamennyi rész esetében: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:
- fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget,
- számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
- szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
- szolgáltatás tárgya, megnevezése olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az M1. alkalmassági feltételnek való megfelelés,
- ellenszolgáltatás
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- saját teljesítés aránya %-ban.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket fogadja el.
A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1., M2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
az 1. rész esetében: legfeljebb 5 db szerződésből, összesen legalább nettó 1 000 000 000 HUF értékű a közbeszerzés tárgya (kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és/vagy médiavásárlás) szerinti referenciákkal, amelyek közül
- legalább 1 db médiatervezésre és vásárlásra (Megyei napilapok és/vagy Országos napilapok és/vagy Heti, kétheti és havi lapok és/vagy Közterületi hirdetési felületek és/vagy Online hirdetési felületek és/vagy Rádiós hirdetési felületek és/vagy Televíziós hirdetési felületek) vonatkozik és melynek értéke eléri a nettó 500 millió forintot
- legalább 1 db kreatív tervezésre és gyártásra vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 415 millió forintot
- legalább 1 db nyomdai feladatok ellátására és melynek értéke eléri a nettó 5 millió forintot
- legalább 1 db államigazgatási szerv számára teljesített referencia
a 2. rész esetében: legfeljebb 5 db szerződésből összesen legalább nettó 55 000 000 HUF értékű a közbeszerzés tárgya (PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és/vagy piackutatás) szerinti referenciákkal,
amelyek közül
- legalább 1 db rendezvényszervezésre vonatkozik és melynek értéke eléri a nettó 20 millió forintot
- legalább 1 db közvélemény és piackutatásra vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 10 millió forintot
- legalább 1 db PR szolgáltatás nyújtására vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 10 millió forintot
- legalább 1 db államigazgatási szerv számára teljesített referencia
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M/1. alkalmassági minimumkövetelményeknek francia bekezdésenként 1 referenciával lehet megfelelni, azzal, hogy egy referenciával több franciabekezdésben meghatározott követelménynek is meg lehet felelni.
M2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
az 1. rész esetében:
a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves reklámügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkező kreatív vezető;
b) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves médiavásárlási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
c) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű produkciós szakember, aki legalább 3 éves produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű ügyfélkapcsolati vezető (account director), aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik és ilyen minőségben ezen időtartam alatt részt vett legalább 1 darab államigazgatási szerv által megrendelt feladat teljesítésében.
a 2. rész esetében:
a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 év rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
b) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű PR munkatárssal, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik PR tevékenységek végzésében;
c) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű legalább 3 év közvélemény és/vagy piackutatási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
1 szakemberrel részenként csak 1 feltételnek való megfelelés megengedett.
Ajánlatkérő a meghatározott végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek minden rész esetén késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték. Utóbbi rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/10/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10 (óó:pp) Hely: Miniszterelnökség, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. VII. emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi, oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján belül dokumentumok, 2017, Miniszterelnökség, közbeszerzések.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést. A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről.
2.Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
3.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 5.000.000 HUF (öt millió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást minden rész esetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti, alvállalkozó igénybevétele esetében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései szerint. A részszámlázás biztosított, a számlák kifizetése szállítói finanszírozással és utófinanszírozással történik a szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Szállítói előleg igénybevétele a 272/2015. (XI. 5.) rendelkezései az irányadóak. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
7. A részajánlattétel biztosított. Ajánlattevők bármely részre, részekre, illetve valamennyi részre is nyújthatnak be ajánlatot.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Incze Ádám, lajstromszáma: 00006.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
A karakterkorlátozás miatt a Vi.3) További információk az alábbiakkal egészülnek ki valamennyi rész esetében:
1. Az ajánlathoz részenként külön ártáblázatot kell csatolni, mellyel ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. Ha a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő médium egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét, illetve Ajánlattevő nem rendelkezik kedvezménnyel, úgy a táblázat kedvezményt jelölő cellájába 0 (nulla) értéket kell feltüntetni, megszűnés, illetve szüneteltetés esetén a megszűnés, illetve szüneteltetés tényéről szóló nyilatkozat csatolásával. Két egymás utáni lapszám kimaradását Ajánlatkérő szüneteltetésnek tekinti.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára valamennyi rész vonatkozásában rendelkezni kell legalább 150.000.000 HUF/év és legalább 20.000.000 HUF/káresemény értékű felelősségbiztosítással, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák