Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/97
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.20.
Iktatószám: 10306/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Eötvös József Főiskola
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: 15308988203
Postai cím: Szegedi Út 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paska Mihály
Telefon: +36 79524624
E-mail: paska.mihaly@ejf.hu
Fax: +36 79524624
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ejf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ejf.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696942022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696942022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Hivatkozási szám: EKR000696942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Eötvös József Főiskola „B” épület felújítása (energetika, akadálymentesítés, belső átalakítások) kapcsán a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tárgyi beszerzés az Eötvös József Főiskola „B” épületének energetika felújítására, akadálymentesítésére, belső átalakítására irányul, melynek során az egyes feladatok összehangolása eredményezheti az energiahatékonyság növelését, így a tervezési munka tervezési szakterületekre való bontása sem műszakilag sem gazdaságilag nem célszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Eötvös József Főiskola Felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatását szolgáló „B” épületének energiahatékony kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósítása során az oktatási épületrész átalakítását tervezzük, mely belső átalakítással és külső energetikai korszerűsítéssel, valamint akadálymentesítéssel járna. Az akadálymentesítés során szeretnénk valamennyi szint akadálymentesítését, mely csak személyi felvonó alkalmazásával lehetséges. A személyfelvonó mivel érintheti az épület településképi kialakítását, és födémszerkezet átvágását is, mely statikai átalakítással járna, ezért mindenképp indokolt a jogerőre emelkedett engedélyez terv módosítása.
Engedély adatai:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 202100113931
Iratazonosító: IR-000697846/2022
Iktatószám: BK/ETDR/23-10/2022
MŰSZAKI TARTALOM
6500 Baja, Szabadka u. 1., hrsz.: 735/2 alatti ingatlanon meglévő „B” ÉPÜLET átalakításához szükséges engedélyezési tervek módosításához, valamint komplett kiviteli tervdokumentációk elkészítésére:
Az ajánlatnak két részből kell állnia:
- Engedélyezési tervdokumentáció módosítása (lift, zöldtető miatt)
- Komplett építész és szakági kiviteli tervek készítése
A bővítéssel érintett helyiségek alapterülete: 107,06 m2
Építési engedéllyel NEM érintett épületrészen átalakítással érintett helyiségek alapterülete:
földszint: 617,99 m²
I. emelet: 502,81 m²
II. emelet: 498,99 m²
Összesen: 1619,79 m2
A.) energetikai átalakítást érintő, valamint akadálymentesítéssel összefüggő kiviteli tervek (homlokzat szigetelés, alsó-felső födém szigetelés, zöldtető kialakítása, napelemes rendszerek, fűtési rendszer, akadálymentesítési feladatok, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, lift, kerékpártároló kialakítása, akadálymentes parkoló, és térkövezés kialakítása)
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását. (opciós tétel)
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági (szakági) kiviteli tervek.
Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (helyiségek funkcióváltása, gyengeáram, erősáram, tűzjelző rendszer, szellőzés, víz és szennyvízelvezetés, vagyonvédelem) (opciós tétel)
1. Építési engedély módosításának dokumentációs tartalma:
Az építész tervek a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató szerint
2. Építész kiviteli tervdokumentáció tartalma: 7/2006. (VI.24.) rendeletnek megfelelően
Az építész kiviteli tervdokumentáció az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. §; a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató; valamint a Magyar Építész Kamara 2017.05.19-i Küldöttgyűlése által elfogadott A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készül.
3. Szakági kiviteli tervdokumentációk tartalma:
A szakági kiviteli tervdokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22.; 22/A. és 23. §; valamint a Magyar Mérnöki Kamara 2017.évben kiadott TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készülnek.
Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban (KD).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  20
2 3. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  15
3 4. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Tervezői díj (nettó forint) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezési munka során a tervező feladata a feladatleírásban megfogalmazott alapelvek alapján a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése. Az alábbi két tételt ajánlatkérő opcionálisan kívánja megrendelni:
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását.
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági (szakági) kiviteli tervek.
Az opcionális rész pontos meghatározása a műszaki leírásban található.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Az opció abban az esetben hívható le, amennyiben a szerződés hatálya alatt nyilatkozat formájában jelzésre kerül, hogy az ajánlatkérő igényt tart rá.
A B/1. jelű opcionális rész kapcsán a lehívás további feltétele, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozóan benyújtott támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerüljön.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-2.1.2-21-2022-00025, opc. KEHOP-5.2.15.-21.
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (Építészeti tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P.1. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (Építészeti tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 18.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (az árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak(szolgáltatásainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 23. § szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (3) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy AT nyertessége esetén a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de a felhívás feladását megelőző legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, építészeti tervezői munkával, amelynek része volt az engedélyes terv elkészítése is.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2.1 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.2 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti G jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.3 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti V jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja. Ajánlatkérő továbbá elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakemberek között az átfedés lehetséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap,max.15 %
- Meghiúsulási kötbér.: nettó vállalkozói díj 15 %-a
- Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap,max.15 %
Részl KD.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Kbt.135.§(1),(4)-(6),(11),bek,
- Ptk.6:130.§(1)-(2),6:155.§
- 2007.évi CXXVII.tv.
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
- 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja.
A kifizetéspénzneme: HUF. Utófinanszírozás. 1. részszla: a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezését követően; végszla: amikor a szerződésben rögzített valamennyi feladat teljes mértékben elvégzésre került és erről a teljesítési igazolás AK által kiállításra került.
Az opcionális részek tekintetében 1-1 végszámla nyújtható be.
A nyertes ajánlattevő. előteljesítésre jogosult.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes önálló vagy közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: az EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR rendelet 15. § (2) bekezdés, 15. § (3) bekezdés, Kbt. 68. § (1b) bekezdés, 68. § (1c) bekezdés alapján. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a szerződés pénzügyi fedezetéül szolgáló forrás biztosításra kerül,a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről a nyertes AT tudomást szerez. A forrás biztosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul köteles a nyertes AT-t írásban tájékoztatni. Amennyiben a forrás biztosítása a szerződéskötés időpontját megelőzően rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.
Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 250.000 Ft
A befizetés helye: VI.3.9) pontban foglaltaknak
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10025004-01427439-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. szerint.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás. A további részletes információk a dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),
- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),
- Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
- Kbt. 66.§ (6)-ban foglaltak
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontot alkalmazza.
7. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
8. A II.1.6) pont folytatása: AK a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a különböző tervezők közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. Az ugyanazon tervező személye teszi lehetővé azt, hogy magas minőségű, korszerű technológiájú és jó energetikai jellemzőkkel bíró megoldás kerüljön megvalósításra. A tervezési feladat időigényét és a megvalósítás kockázatát mind gazdasági mind műszaki szakmai szempontból alátámasztja a tervezési munkák egy közbeszerzési eljárásban történtő beszerzése, a részajánlattétel biztosítása nélkül.
9. AK a II.2.5) pont kapcsán az M/2.1-2.3. pontra bemutatott szakemberek alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli tervezési feladatok elvégzésében szerzett szakmai tapasztalatát értékeli a KD-ban meghatározottak szerint.
10. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
11. A nyertes AT-nek a KDokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 25 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű, a szerződés hatálybalépését követő 3 évre kiterjesztett tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül be kell nyújtania.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
15. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
16. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
17. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
18. Az ajánlati biztosíték mértéke: 250.000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK 10025004-01427439-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges