Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/109
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.09.
Iktatószám: 10321/2021
CPV Kód: 35120000-1
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság;Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság;GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SF Biztonságtechnika és Informatika Kft.;ManOPen Irodatechnikai Kft.;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Sysman Informatikai Zrt.;LDSZ Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
Telefon: +36 17955228
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszerek - 2020
Hivatkozási szám: EKR000690892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszerek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyú keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján az önként csatlakozó önkormányzatok számára.
A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések legnagyobb összértéke nettó 16.000.000.000 Ft
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 16000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszerek - 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30234000-8
További tárgyak: 30237240-3
32400000-7
35120000-1
51314000-6
72700000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelethez önként csatlakozó intézmények által, a keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződésekben megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) a jelen eljárással a csatlakozó intézmények számára - hozzávetőlegesen évi 100 db projekt/ ~3000 db kamera keretében - térfigyelő kamerarendszerek kialakításához szükséges eszközöket és ezekhez szolgáltatásokat kíván biztosítani (pl., térfigyelő és rendszámfelismerő kamerák szállítása, telepítése, kamerák erősáramú és adathálózati bekötésének eszközei és ezek kiépítése, települési felvételtároló és visszanéző központ kialakítása, az eszközök konfigurálása, szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, koncepcionális, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése, megvalósítási dokumentáció elkészítése, a rendszerek karbantartása.
Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot egyedüliként azért választotta, mert minőségi kritériumnak értékelésének nincs jelentősége a beszerzés során. A megvalósítandó projektek több hatóság/szervezet által előírt szigorú paramétereknek illetve jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. A fentiek szerint előírt minimum minőségi követelménynek megfelelő legkedvezőbb árú termékek/szolgáltatások biztosítják a költséghatékony és felelős gazdálkodásnak történő megfelelést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 235 - 579538
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: Elnevezés: Térfigyelő kamerarendszerek - 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72600256
Postai cím: Budafoki Út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ilona.rekasi@h1systems.hu
Telefon: +36 14666950
Internetcím(ek): (URL) www.h1systems.hu
Fax: +36 12092722
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16671557
Postai cím: Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: mail@networker.hu
Telefon: +36 303116957
Internetcím(ek): (URL) www.networker.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79575517
Postai cím: Angol Utca 77
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: biztonsag@civil.hu
Telefon: +36 12734492
Internetcím(ek): (URL) http://www.civil.hu/
Fax: +36 12734425
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92067697
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@metalcomzrt.eu
Telefon: +36 305216379
Internetcím(ek): (URL) www.metalcomzrt.hu
Fax: +36 63400069
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SF Biztonságtechnika és Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20258553
Postai cím: Széna Tér 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tatar@sfsecurity.hu
Telefon: +36 703371965
Internetcím(ek): (URL) www.sfsecurity.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ManOPen Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59892517
Postai cím: Pattantyús Ábrahám Körút 3
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: h.ferenc@mprsystem.eu
Telefon: +36 305150093
Internetcím(ek): (URL) www.mprsystem.eu
Fax: +36 28520759
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75825410
Postai cím: Montevideo Utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: project@sysman.hu
Telefon: +36 118833471
Internetcím(ek): (URL) www.sysman.hu
Fax: +36 118833472
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LDSZ Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77065225
Postai cím: Megyeri Út 119
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.laszlo@ldsz.hu
Telefon: +36 202146730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60767871
Postai cím: Körmendi Út 92/B
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@castrumsec.hu
Telefon: +36 94509517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság -> Framtid Group Kft (1143 Budapest, Besnyői Utca 13. 4. emelet / 25278985-2-42) Részvétel a terület rendezésben és erősáramú kivitelezésben
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság -> Banktrade Banktechnika Kft (1143 Budapest, Gizella Út 42-44 / 10620496-2-42 Részvétel a kamerák telepítésében és konfigurálásában (tervezés, felszerelés, bekötés, beállítás)
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság -> Tavacom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1112 Budapest, Sasadi Út 120 / 14578528-2-43) Részvétel a kamerák telepítésében és konfigurálásában (tervezés, felszerelés, bekötés, beállítás)
Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság -> Architelco Mérnöki Szolgáltató Kft (2510 Dorog, Attila Utca 3 / 14549371-2-11) Tervezési és építésvezetési mérnöki feladatok
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság -> AlbaNet Informatika Kft (8000 Székesfehérvár, Uzsoki Utca 7. / 11112851-2-07) Tervezés, kivitelezés, telepítés, üzembe helyezés
metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság -> COOL Services Kft (6723 Szeged, Dankó Pista Utca 3/C / 23996740-2-06) Építmények építményvillamossági munkáinak, valamint hírközlési építmények építési-szerelési munkáinak, továbbá távközlési építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság -> LANTEL Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (2051 Biatorbágy, Szabadság Út 72 / 12750049-2-13) Huawei tűzfal/router hálózati eszközök tűzfal/security és switching/routing telepítése, kialakítása, rendszermérnöki támogatás biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe adószáma:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36. / 12928099-2-44)
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest Montevideo Utca 10. I. em. / 12948901-2-41)
LDSZ Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7632 Pécs Megyeri Út 119 / 11008222-2-02)
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest X. kerület Gyömrői Út 86. / 10900750-2-42)
ICT Support Kft. (1121 Budapest János Zsigmond Utca 15/b / 14147371-2-43)
Unicomp Informatikai Kft. (8000 Székesfehérvár Palánkai Utca 3. / 10746820-2-07)
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74. /13978774-2-41)
ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet / 10378144-2-41)
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs Edison Utca 4. / 25836965-2-44)
CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely Körmendi Út 92/B / 13510767-2-18)
PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság (1139 Budapest Frangepán Utca 46-48. / 25119071-2-41)
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest Alkotás Utca 55-61. / 13854964-2-43)
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft (7623 Pécs Mártírok Utca 42 / 10582048-2-02)
Macrotel Telefontechnikai Kft (8200 Veszprém Gerenda Utca 4 / 12941911-2-19)
M & L-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest Péterhegyi Lejtő 2 / 12067352-2-43)
SBT Protect Kft (1047 Budapest Váci Út 19. / 24311562-2-41)
For Rest Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft (1164 Budapest Ostorhegy Utca 31 / 13283023-2-42)
Casystem Facility Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Kassa Utca 24 / 12734234-2-13)
L-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr Brassói Utca 7. / 23987742-2-43)
CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest Angol Utca 77 / 12401329-2-42)
metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1107 Budapest Fogadó Utca 4. / 25422359-2-44)
GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest Fáy Utca 20 / 14755617-2-41)
H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki Út 64 / 11185448-2-43)
Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3. / 25112737-2-13)
LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Szilánk Köz 3. / 10644278-2-06)
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki Út 97. / 12048898-2-43)
ManOPen Irodatechnikai Kft (2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 3 / 12672293-2-13)
SF Biztonságtechnika és Informatika Kft. (8000 Székesfehérvár Széna Tér 5 /14797206-2-07)
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest Újvilág utca 50-52 / 11809360-2-42)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt (1145 Budapest Újvilág Utca 50-52 / 10649297-2-44)
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest Montevideo Utca 8. /  12011069-2-44)
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest Telek Utca 7-9. /  10507326-2-42)
Lillyneir Rendszermérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Alíz Utca 1. B. ép. 1. em. / 23567296-2-43)
Érvénytelen Ajánlattevők:
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest Montevideo Utca 8. / 12011069-2-44)
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest Telek Utca 7-9. / 10507326-2-42)
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest Újvilág utca 50-52 / 11809360-2-42)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt (1145 Budapest Újvilág Utca 50-52 / 10649297-2-44)
Lillyneir Rendszermérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Alíz Utca 1. B. ép. 1. em. / 23567296-2-43)
LOCHNER Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Szilánk Köz 3. / 10644278-2-06)
PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság (1139 Budapest Frangepán Utca 46-48. / 25119071-2-41)
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest Alkotás Utca 55-61. / 13854964-2-43)
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft (7623 Pécs Mártírok Utca 42 / 10582048-2-02)
Macrotel Telefontechnikai Kft (8200 Veszprém Gerenda Utca 4 / 12941911-2-19)
M & L-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest Péterhegyi Lejtő 2 / 12067352-2-43)
SBT Protect Kft (1047 Budapest Váci Út 19. / 24311562-2-41)
For Rest Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft (1164 Budapest Ostorhegy Utca 31 / 13283023-2-42)
Casystem Facility Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Kassa Utca 24 / 12734234-2-13)
L-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr Brassói Utca 7. / 23987742-2-43)
A Kbt. 81. § (4) és (5) alkalmazására tekintettel nem bírált Ajánlattevő:
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest X. kerület Gyömrői Út 86. / 10900750-2-42)
ICT Support Kft. (1121 Budapest János Zsigmond Utca 15/b / 14147371-2-43)
Unicomp Informatikai Kft. (8000 Székesfehérvár Palánkai Utca 3. / 10746820-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)