Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10336/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság KÖZTI Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás be
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű tervezési szerződés az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű projekt keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás be
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő és az Ajánlatkérő székhelye, valamint a Projekt megvalósulási helyszíne: Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, 1136 Budapest, Lehel utca 59.(Hrsz.: 27403/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épület kialakításához” szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria 2 200 m2-es új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése”
megnevezésű projekt keretében.
I. fázis: Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése, tevékenységek elvégzése:
- programterv,
- előkészítő műszaki vizsgálatok,
- vázlatterv elkészítése,
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- tender tervek,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése,
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás során.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti
egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:
- Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
- Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira
vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
A Tervezőnek az engedélyes és kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott
követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
- A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Tervszolgáltatás:
- Engedélyezési és kiviteli terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón.
- Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón.
- Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. exc.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő személyi állománya (szakmai ajánlat) 50
2 2.1. III.1.3./M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 20
3 2.2. III.1.3./M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
4 2.3. III.1.3./M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
5 2.4. III.1.3./M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1. Ajánlati ár 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális).
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége,
hogy a tervezői rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására, pl.
részletrajzok, eljárások lefolytatásának megrendelésére.
A lehívással gyakorolható rendelési jogot az Ajánlatkérő a Tervezési szerződés megkötését követően annak
időbeli hatálya alatt jogosult gyakorolni.
A maximális 40 mérnöknap lehívása esetén sem éri el annak becsült értéke a közbeszerzési eljárás becsült
értékének 10 %-át.
max. 40 mérnök munkanap.
II.2.4. pont folyt.:
A költségvetést TERC programban kérjük elkészíteni. A költségvetés konvertálásánál az excel táblázatban a
munkanemeket külön-külön munkafüzetenként kérjük megadni.
A megvalósítás ütemezése:
I. fázis: Új magas biztonsági fokozatú pszichiátria épületének tervezés:
Mérföldkövek Teljesítési határidő Teljesítést alátámasztó dokumentum Teljesítést alátámasztó dokumentumhoz
kapcsolódó elvárások Számla részaránya a teljesítés I. fázisának teljes összegéből.
1. Vázlattervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 30 naptári nap Ajánlatkérő által
elfogadott vázlatterv 20.
2. Engedélyezési tervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 90 naptári nap Ajánlatkérő által
elfogadott az engedélyező hatóságnak benyújtott tervdokumentáció 30.
3. Kiviteli tervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 120 naptári nap Ajánlatkérő által
elfogadott kiviteli tervdokumentáció és tételes költségvetés Építési engedély megléte 50.
II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális).
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége,
hogy a tervezői rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására, pl.
részletrajzok, eljárások lefolytatásának megrendelésére.
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn
belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérőt az opcionális mennyiség
tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be az ajánlatát,
készítse el az árazott költségvetést, hogy az opcionális mennyiség bármely tételsora szabadon elhagyható,
vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása az Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége,
így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben
semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást
a Szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a ,,Dokumentáció” részét képező
Műszaki leírás tartalmazza.
A megvalósítás ütemezése:
II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális, max. 40 szakértői nap).
Mérföldkövek Teljesítési határidő Teljesítést alátámasztó dokumentum Teljesítést alátámasztó dokumentumhoz
kapcsolódó elvárások Szakértői napidíj.
1. Tervezői művezetés Kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételéig Ajánlatkérő által elfogadott
fedvénytervek, építési naplóbejegyzések alapján Igénybevett szakértői napok alapján.
(Max. 40 szakértői nap).
Max. 40 mérnök munkanap.
II.2.5. pont folyt.:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50.
1.1. A teljesítés I. fázisa: Engedélyezési és kiviteli tervezési díj + Tervezői művezetés díja (opcionális), összesen
40 mérnöknapra vetítve (nettó Ft) 50.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001.
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárásának indokolása:Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként meghatározott tervezési szolgáltatások elkészítése nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 139 - 285524
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság KÖZTI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015 (IX.2.) MvM rendelet 18. § pontjában meghatározott szükséges információk:
1. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság KÖZTI Zrt. (nyertes ajánlattevő)
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Lublói u. 2.
Ajánlattevő adószáma:10569731-2-41
2. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2. 1/5
Ajánlattevő adószáma:25424959-2-41
3. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: TSPC Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.
Ajánlattevő adószáma:24084794-2-08
4. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: ST-RASZTER KFT.
Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. I/1.
Ajánlattevő adószáma:12259517-2-41
5. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: "A" STÚDIÓ '90 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u. 5.
Ajánlattevő adószáma:10459058-2-15
6. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: ABC Group Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2724 Újlengyel, Pető Sándor utca 48.
Ajánlattevő adószáma:13098030-2-13
7. számú Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: KASIB Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1183 Budapest, Üllői út 455.
Ajánlattevő adószáma:22799894-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)