Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/15
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.22.
Iktatószám: 1036/2018
CPV Kód: 79820000-8
Ajánlatkérő: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mediaworks Hungary Zrt.;Pátria Nyomda Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18756
Postai cím: Zsombolyai utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Adrienn
Telefon: +36 305687126
E-mail: magyar.adrienn2@upcmail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozpont.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KözPont Kft. részére nyomdai szolgáltatás nyújtására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79820000-8
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási keretszerződés keretében
2. rész: A Pont Magazin nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28684800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 60. (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási keretszerződés keretében
Példányszám: 80 000/megjelenés
Megjelenés: általában kéthetente, a szerződés időtartama alatt legalább 22 megjelenéssel kell ajánlattevőnek számolnia.
A szerződés időtartama alatt a megjelenések száma tekintetében eltérés lehetséges a keretösszeg erejéig.
Az egyes megjelenések az ajánlatkérő választása szerint 12, 16 vagy 20 oldal terjedelműek.
A kiadvány paraméterei:
- 45,0 g standard újságnyomó
- Méret: 310*480 mm (+/-5 mm)
- Színezés: 4+4
- Forma: postahajtott
A szerződés időtartama alatti megjelenések oldalszámai:
Oldalszám Tervezett megjelenés
12 oldal 9 megjelenés
16 oldal 10 megjelenés
20 oldal 3 megjelenés
Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől a 30.305.811 Ft+ÁFA keretösszeg erejéig eltérhet.
Ajánlatkérő a megjelenést 3 nappal megelőzően közli ajánlattevővel, hogy milyen oldalszámú megjelenésre kerül sor. A tervezett megjelenések számában előfordulhat változás a keretösszeg erejéig, azonban kizárólag 12, 16 vagy 20 oldalas kiadvány megrendelésére kerül sor.
Ajánlattevő feladatát kizárólag az ajánlatkérő által nyomtatásra kész állapotban elektronikus úton átadott anyag kinyomtatása, illetve a teljesítés helyére történő szállítása képezi.
Az elektronikus úton történő átadás főszabály szerint ftp szerver útján történik. Az elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátás keretében a nyomdakész pdf formátum oldalanként kerül ajánlattevő ftp-jére feltöltésre.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés időtartama alatt több alkalommal is a kétheti gyakoriságú megjelenéssel szemben egy megjelenés legyen esedékes, azonban a fenti követelmény a várható minimális megjelenések számát (22 megjelenés/szerződéses időtartam) nem befolyásolja.
Egy megjelenés vonatkozásában 80 000-es példányszám nyomdai úton történő előállítására kerül sor.A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek (60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet) maradéktalanul eleget tesz.
Anyagleadás a nyomdába péntek 20.00, szállítására vonatkozó határidő az anyagleadás napját követő hétfő legkésőbb 7.00 óra.
Az újságot a Budapest, XI. kerület, Hamzsabégi út 60. szám alá kell szállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől (22 megjelenés) a 30.305.811 Ft+ÁFA keretösszeg erejéig eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: A Pont Magazin nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 60. (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.), illetve a Megrendelő által megjelölt Budapest Főváros közigazgatási területére eső egyéb helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: A Pont Magazin nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
A közérdekű, közszolgálati kulturális kiadvány nyomdai úton történő előállítása, azaz nyomtatása.
Feladat: a KözPont Kft. részére nyomdai szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében.
Példányszám: 10 000 db
Megjelenés: havonta, a szerződés időtartama alatt 10 megjelenéssel kell ajánlattevőnek számolnia. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt 10 megjelenés megrendelésére vállal kötelezettséget.
Egy megjelenést 10 000 példányban szükséges kinyomtatni.
A kiadvány paraméterei:
Méret: 165x235 mm
Terjedelem: 48+4 oldal, álló (48 oldal belív+fedlap)
Szín: 4+4
Borító: 250 g műnyomó, kívül matt fóliázva
Belív: 80 g volumenizált ofszet (Classic 95 2.0Vol) ofszet lakkozva
Kötészet: ragasztó kötve
Ajánlattevő feladatát kizárólag az ajánlatkérő által elkészített és szerkesztett tartalom, valamint az előzetes próbanyomat nyomdai úton történő előállítása (kinyomtatása), illetve a teljesítés helyére szállítása képezi.
Az elektronikus úton történő átadás főszabály szerint ftp szerver útján történik. Az elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátás keretében a nyomdakész pdf formátum oldalanként kerül ajánlattevő ftp-jére feltöltésre.
Egy megjelenés vonatkozásában 10 000-es példányszám nyomdai úton történő előállítására kerül sor.A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek (60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet) maradéktalanul eleget tesz.
A magazin közérdekű, közszolgálati, kulturális információkat tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: balazs.horvath.ny@mediaworks.hu
Telefon: +36 209767533
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785725-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30305811
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20784800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785725-2-41

Hivatalos név: Lapcom Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újlak u. 4/a
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11932642-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A Pont Magazin nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 1 4643306
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12463200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Országos Médiakezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanács út 55.
Város: Alsózsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3571
Ország: HU
E-mail: info@omkk.hu
Telefon: +36 706060518
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25043776-2-05
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 9450000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Országos Médiakezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanács út 55.
Város: Alsózsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3571
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25043776-2-05

Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350-2-43

Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

Hivatalos név: Adu-Press Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13120641-2-41

Hivatalos név: Printing Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 12. 3/302.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21795543-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A Lapcom Zrt. ajánlata érvénytelen az 1. rész tekintetében a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kért nettó összesen vállalkozói díjban adta meg a felolvasólapon az ajánlati árat (hanem egységárakkal) és az ajánlatban szereplő tételes költségvetésből sem volt megállapítható az értékelésre kerülő nettó összesen vállalkozói díj, mivel a tételes költségvetés nem az ajánlatkérő által az 1. részre előírt példányszámokat tartalmazta (80.000 helyett 10.000 példányszámot tartalmazott) és a megjelenések száma is keveredett a 2. rész megjelenéseinek számával. Az ajánlattevő szakmai ajánlata (tételes árkalkuláció), így nem az ajánlatkérő által kért tartalomra (80.000 példányszámban megjelenő kiadvány) vonatkozott, amely tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napján beállt az ajánlati kötöttség. Az ajánlattevő nem nyilatkozott ajánlatában sehol az ajánlatkérő által kért ellenszolgáltatásra (22 megjelenés nettó vállalkozói díja megjelenésenként 80.000 példányszámra) vonatkozóan, így az ajánlat nem tartalmazta a Kbt. 66.§ (2) bekezdése által kötelezően előírt adatokat. Az ajánlattevő ugyan önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta a javított felolvasólapot és tételes költségvetést, de tekintettel arra, hogy az ajánlatban sem a felolvasólap, sem pedig az annak alátámasztására szolgáló tételes költségvetés nem volt megfelelő, az ajánlat nem tartalmazta az értékelésre kerülő számszerűsíthető adat megállapításához szükséges alapadatokat - és az ajánlati kötöttség megsértése nélkül ezen hiány nem korrigálható -, az ajánlat érvényessé tételére nem volt jogszerű lehetőség, figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság D.367/14/2017 határozatában, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.160/2016./12.számú döntésére, valamint a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján kelt (KÉ 2016. évi 147. szám) útmutatójában foglaltakra is.
A Lapcom Zrt. ajánlattevő nem az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt módon tette meg ajánlatát a felolvasólapon:
„Az ajánlatkérő a tervezett 22 megjelenés nettó vállalkozói díját értékeli, amelyet a mellékelt árkalkuláció kitöltésével kell képezni. Amennyiben ajánlatkérő - a keretösszeg erejéig - a tervezettnél több lapszámot rendel meg, úgy az eseti lapszámokra a mellékelt árkalkulációban szereplő egységárak az irányadóak.”
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati árat alátámasztó kalkulációs tábla sem felelt meg az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírásnak, ugyanis abból nem volt megállapítható, hogy az ajánlattevő az eljárás 1. vagy 2. része tekintetében nyújtotta be a kalkulációs táblát, mivel abban a 2. rész példányszáma (10.000) került megadásra és keveredtek a két rész megjelenés számai, továbbá a fejlécben 2. rész került feltüntetésre. Az ajánlatban szereplő egyéb nyilatkozatokból sem volt egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő mely részre tett ajánlatot. Ekörben az ajánlatkérő 2017. december 14. napján felvilágosítást kért, amire az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az 1. részre kívánt pályázni, mivel annak az ajánlati biztosítékát utalta el az ajánlattételi határidőre.
A tételes árkalkuláció nem tartalmazott összesítést sem. Az ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) pontja szerinti tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozatot is ellentmondásosan nyújtotta be, egyazon oldalon belül lenyilatkozta, hogy tényleges tulajdonosa Vajna András, majd néhány sorral lejjebb kiemelve azt nyilatkozta, hogy van tényleges tulajdonosa, de az nem megismerhető, azaz az ajánlattevő nem átlátható szervezet, kizáró ok hatálya alatt áll.
Tekintettel arra, hogy a felolvasólap és az azt alátámasztó tételes költségvetés olyan hibában szenved, amely a Kbt. keretei között jogszerűen nem orvosolható, ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) kb) pontja szerinti nyilatkozat tekintetében nem kért felvilágosítást, mivel azzal sem lett volna érvényessé tehető az ajánlat. A Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint a hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
A (8) bekezdés szerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b)71 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.”
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.160/2016./12.számú ítélete alapján az ajánlatból nem csak az adatoknak, hanem az adatok alapján levezetett kalkulációnak is egyértelműen ki kell derülnie. Az ajánlatkérő nem végezheti el a tételes árkalkulációt az ajánlattevő helyett. A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.367/14/2017. határozatában rámutatott, hogy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ha az ajánlattevő megajánlását nem az ajánlatkérő által kért tartalomra - példányszámra, mennyiségre, megjelenés számra - vonatkozóan tette meg és az ajánlattételi határidő lejártával beálló kötöttség okán ezen érték nem módosítható. A Lapcom Zrt. ajánlattevő által a felolvasólapon adott ajánlat nem a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő ajánlat, az ajánlat nem tartalmazta az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, mivel az ajánlattevő nem adta meg ajánlatában sehol az értékelésre kerülő nettó összesen vállalkozói díjat.
A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A 80.000 példány nyomtatására megajánlott ellenszolgáltatásra vonatkozó kifejezett nyilatkozat hiányában az ajánlatkérő nem jogosult az ajánlat egyéb adatai és az arra vonatkozó feltételezések alapján az ajánlat tartalmi hiányosságát pótolni, az összesen nettó árat megállapítani, figyelemmel a fenti határozatra is. Az ajánlattevő jelen esetbe ajánlatát az ajánlatkérő által kért 80.000 példányszám helyett 10.000 példányszámra vonatkozóan tette meg, továbbá a nettó összesen ajánlati ár helyett, csupán egységárakat adott meg ajánlatában. Tekintettel az ajánlati kötöttség beálltára, az ajánlat ezen hiánya önkéntes hiánypótlás keretében nem orvosolható. Az ajánlati ár megállapításához szükséges alapadatok tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor. A Döntőbizottság fenti számú határozatában egy hasonló esetben azt is kimondta, ha „az ajánlatkérő egyértelműen előírta, hogy összesen árat kell megadni, akkor az összesen kifejezés nem vonatkozhat egységárra. Az egységár és az összár semmiképp sem azonos fogalmak és a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kétséget kizáró módon a megadott összes mennyiségre vonatkoztatva kérte egy összesített ár megadását és kizárólag az opciós mennyiség lehívása során alkalmazandó érték figyelembe vételéhez kérte az egységárak feltüntetését” a tételes ártáblázatban.
A Döntőbizottság kifejtette, hogy nem lehet számítási hibáról beszélni, ha nincs az ajánlatban hibásan elvégzett matematikai művelet. A hivatkozott határozat kifejtette, hogy számítási hiba esetén az ajánlatkérő az alapadatokat (példányszám, egységár, megjelenések száma) alapul véve újraszámolja azt az értéket, amelyet az ajánlattevő hibásan számított ki. „A számítási hiba javítás tehát kizárólag az alapadatokkal végzett matematikai műveletek hibás elvégzésének korrigálására szolgálhat, maguknak az alapadatoknak a megállapítására, kiszámítására vagy bármilyen módon történő megváltoztatására nem alkalmazható.” Jelen esetben a Lapcom Zrt. által csatolt tételes ártáblázat nem tartalmazott sem összeadási, sem szorzási hibát, semmilyen hibásan elvégzett matematikai műveletet, sem pedig az alapadatokat (az ajánlatkérő által megadott példányszámot), így az ajánlatkérő nem alkalmazhatta a Kbt. 71.§ (11) bekezdését.
A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján kelt (KÉ 2016. évi 147. szám) útmutatójában és D.527/20/2013. számú határozatában kifejtette, hogy a felolvasólap abban az esetben hiánypótolható, ha az ajánlati árat a tételes költségvetés benyújtásával kellett meghatározni, és az érintett ajánlattevő a tételes költségvetés benyújtási kötelezettségének hiánytalanul eleget tett, ténylegesen és teljes körűen a beszerzés tárgyára megtéve ajánlatát. Tehát amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információk (főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból megállapíthatóak, úgy a felolvasólap hiánypótlás keretében is benyújtható, míg ellenkező esetben (bármely értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik) a hiány nem pótolható. Jelen esetben a Lapcom Zrt. által csatolt árkalkulációból az értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok nem voltak megállapíthatóak, mivel az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által előírt 80.000 példányszámra vonatkozóan töltötte ki a tételes árkalkulációt, továbbá abból a megjelenések száma sem volt egyértelműen megállapítható - tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az eljárás másik része tekintetében előírt 10 megajánlást is feltüntette az ártáblázatban -, így az ajánlatban szereplő adatokból nem volt megállapítható az értékelési szempontra (nettó összesen vállalkozói díj a 22 megjelenés vonatkozásában) vonatkozó megajánlás.
Fentiek alapján az ajánlatkérő az önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott felolvasólapot, nem tudta figyelembe venni az ajánlat értékelése során.
A 2. rész tekintetében valamennyi ajánlattevő ajánlata érvényes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges