Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10593/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., Hrsz: 3503/1;Szent Borbála Kórház, Tatabánya - 2800 Tatabánya, Dózsa Gy.u.77., hrsz.: 5737/18;A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.; hrsz.: 3292
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000613422019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000613422019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Tatabánya, Veszprém tervezés EFOP
Hivatkozási szám: EKR000613422019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„3 ÁEEK fenntartású kórházat érintő „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások, valamint tervezői művezetés beszerzése – Nyíregyháza, Tatabánya, Veszprém”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., Hrsz: 3503/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nővérszálló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (továbbiakban Kórház) székhelyén (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68., hrsz: 3503/1), a Kórház északkeleti sarkában álló régi infektológia épületének helyén kerül megvalósításra. Kórház a meglévő épület bontási tervdokumentációját elkészítteti. Az elbontásra kerülő épület alagsor+földszint+I. emelet szintszámú, lapostetős, vasbetonvázas épület. A Kórház az új, megépítendő épület engedélyezési tervdokumentációját elkészíttette, rendelkezésre áll.
A régi infektológia bontásának (bontandó összes légköbméter: 8614 m3) és az ennek a helyén kialakítandó új épület - 1907,88 m2 alapterületű épület hagyományos falazott építési technológiával, harántfalas rendszerrel, előre gyártott körüreges födémekkel - vonatkozásában nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiakban felsorol főbb feladatok:
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geotechnikai jelentés
- rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján komplett kivitelezési tervdokumentáció készítése minden szakágban (tervlapok, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés - utóbbiak TERC ÖN költségvetés készítő program használatával)
- a rendelkezésre álló bontási tervdokumentáció beillesztése önálló részként a kivitelezési tervdokumentációba, az árazott és árazatlan költségvetésekbe (Kivitelező feladata lesz mind a bontási, mint az építési munkák elvégzése)
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során;
- tervezői művezetés (bontás és építés);
- részvétel a használatbavételi engedély megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 45 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 10
3 1. A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 10
4 2. A felhívás III.1.3) M/2.d) pontjában meghatározott T szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.

II.2.1)
Elnevezés: Tatabánya tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Szent Borbála Kórház, Tatabánya - 2800 Tatabánya, Dózsa Gy.u.77., hrsz.: 5737/18
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tatabányai Szent Borbála Kórház központi telephelyén (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) található épület (hrsz.: 5737/18) felújításának (nem építési engedély köteles) vonatkozásában 820 m2-en nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiakban felsorolt főbb feladatok:
- részletes tervezési program kidolgozása az Ajánlatkérő és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- komplett kiviteli tervdokumentáció (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése (utóbbi TERC ÖN költségvetés készítő program használatával);
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során;
- tervezői művezetés;
- részvétel a szakhatósági engedélyek megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) (hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 15
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.

II.2.1)
Elnevezés: Veszprém tervezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.; hrsz.: 3292
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvos- nővérszálló épület (8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10., hrsz.: 3292 ) felújításának (nem építési engedély köteles) vonatkozásában 4.081 m2-en nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiakban felsorolt főbb feladatok:
- részletes tervezési program kidolgozása az Ajánlatkérő és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- komplett kiviteli tervdokumentáció (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése (utóbbi TERC ÖN költségvetés készítő program használatával);
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során;
- tervezői művezetés;
- részvétel a szakhatósági engedélyek megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) (hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 15
3 6. A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján AT-nek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8.§, 10.§ és 12-16.§ szerint kell igazolnia.
AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja AK.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges AT cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében szerepel. A nem Magyarországon letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. AT-nek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése).
AK a Kbt. 69.§ (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1 § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi részben AT-nek (közös AT-nek) csatolni szükséges valamennyi, - élő és a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az AT (közös AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,
- a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),
- volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban).
AT-nek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és arról, hogy az ajánlatban csatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezetett fizetési számlát az eljárást megindító felhívás feladása napján és más számlával nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napján, szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a számlája megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését.
A fennálló számlák tekintetében a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5. pontja!) nem régebbi keltezésű, a megszűnt számlák tekintetében a számla megszűnését követő keltezésű nyilatkozatot fogad el Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Valamennyi részben alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65 § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján valamennyi részben AT (közös AT) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- a szolgáltatás mennyiségét (alapterület);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési határidő), év/hónap/nap bontásban);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján valamennyi részben azon szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket AT (közös AT-k) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására csatolandó
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
- a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma),
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a jelen pontban előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság végzettség/gyakorlat egyéb dokumentum nélkül is az érvényes jogosultsággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok/tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód –a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1., M/2.pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint kell igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely referenciában foglalt és a szolgáltatással érintett építmény(ek) alapterülete elérte vagy meghaladta
az 1. részben a 1.400 m2-t,
a 2. részben a 615 m2-t,
a 3. részben a 3.000 m2-t.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több referenciával is teljesíthető! Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb mennyiségi követelményt rögzítő referenciával történő megfelelés.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
ha nem rendelkezik a 2. és 3. részben:
a) legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik:
- É szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és
- legalább az É szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
b) legalább 1 fő építménygépész tervezővel, aki rendelkezik
- G építmények gépészeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább G szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
c) legalább 1 fő építményvillamossági tervezővel, aki rendelkezik
- V építményvillamossági tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább a V szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
ha nem rendelkezik az 1. részben a fentieken túl továbbá:
d) legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik
- T tartószerkezeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább a T szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M/2. a)-d) alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
A szakemberek közötti átfedés megengedett. Egy szakember legfeljebb kettő részre ajánlható meg. Amennyiben ajánlattevő egy szakembert kettőnél több részre ajánl meg, ajánlata valamennyi, a megajánlott szakember tekintetében érintett részben érvénytelen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX. 15.) Kr., 266/2013. (VII. 11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg:
a szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű
Előleg-visszafizetési Biztosíték
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Részszámlák benyújtása a szerződéstervezetben foglaltak szerint megengedett. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135. § (1), (5), (6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül. Irányadó az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv., továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. A szerződés finanszírozása EU által biztosított támogatásból 100,000000%-os támogatással, utófinanszírozással történik.
Szerződés biztosítékai
késedelmi kötbér, hibás teljesítés szankcionálása; meghiúsulási kötbér
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Teljesítési biztosíték
Jótállás
Rendelkezésre állási biztosíték
A mellékkötelezettségeket ld. szerz.terv.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elérhetővé teszi az EKR-en keresztül.
2.A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
3.A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (P/1. pont, M/1.-M/2. pontok).
4.Az ajánlatok értékelési szempontja:
Valamennyi rész: ajánlati ár (nettó HUF), 50; ezen belül
tervezési díj, súlyszám: 45;
tervezői művezetés díja/1 mérnöknap, súlyszám: 5.
Többlet szakmai tapasztalat (egész hónapban)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. az ajánlati ár: relatív értékelés, fordított arányosítás Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.).
az 1. részben a 2-5., a 2. és 3. részben a 2-4. értékelési részszempontok esetében, az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.). AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapban határozza meg jelen részszempontok azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb (még nagyobb értékű) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad.
Az értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
5.Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal (EKR űrlap),
- AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (EKR űrlap);
- AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- AT EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében (EKR űrlap);
- a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontok) (EKR űrlap);
- amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD-t (EKR űrlap);
- AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR űrlap);
- amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is);
- AT nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
- meghatalmazást(adott esetben).
6.AT-nek (közös AT-nek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell (EKR űrlap).
7.Több AT közösen is tehet ajánlatot, kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT megjelölését. A közös AT-k a szerződés teljesítéséért AK felé egyetemlegesen felelnek.
+ld.VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ (3)-15 napon belül
Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció írja elő.
8.AK a hiányok pótlását, valamint a felvilágosítás megadását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
9.AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
10.AT valamennyi részben köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 12.000.000,- Ft/kár és minimum 20.000.000,- Ft/év kártérítési limitű, tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. AT-nek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
11.AT felelőssége, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M/2. pontjaiban meghatározott szakemberek a szerződés megkötésének időpontjában megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultságuk a kamarai névjegyzékben és nyilvántartásban is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. Amennyiben megállapítható, hogy az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberek az előírt jogosultsággal a szerződés megkötésének időpontjában nem rendelkeznek, és nem szerepelnek a kamarai névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, úgy AK a szerződéskötést meghiúsultnak tekinti és jogosulttá válik a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján arra, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel szerződést kössön, feltéve, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12.A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
13.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a szerződésre a 2013. évi V. törvény irányadó.
14.Az eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Varga Dóra Katalin (lajstromszám: 00155)
15.Kbt. 35.§ (8)-(9): AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
16.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17.A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. AK tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat.
18.Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
19.AT tevékenysége során köteles a felújítandó, átalakítandó épületre vonatkozó esetlegesen felmerülő szerzői jogi hozzájárulásokat beszerzi.
20.A II.2.7) pont alapján a szerződés időtartama: Jelen Szerződés a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, 2021. december 31. napjáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig hatályos. Az egyes részteljesítési határidők, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szerződés időtartama (kezdő és befejező időpontja) tervezetten került meghatározásra, a szerződés hatálybalépésének dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében alakul. Amennyiben az eljárás lefolytatásának időigénye a tervezetthez képest elhúzódik, úgy a szerződés kezdete az összegezés kiküldéséhez és a moratóriumhoz igazodik. A teljesítés kezdő időpontja az eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat.
21.AK a IV.2.6. pont kiegészítéseként közli, hogy a 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák