Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/111
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.11.
Iktatószám: 10629/2021
CPV Kód: 85121100-4
Ajánlatkérő: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Teljesítés helye: Balmazújváros Város és Hortobágy Község közigazgatási területe ill. 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68831024
Postai cím: Kossuth Tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles J. Viktória
Telefon: +36 306260172
E-mail: drelesjv@gmail.com
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmazujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyeleti szolgálat
Hivatkozási szám: EKR000937292020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balmazújváros Város és Hortobágy Község felnőtt-, és háziorvosi körzeteire kiterjedő illetékességgel központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése.
Balmazújváros: 18205 fő
Hortobágy: 1601 fő
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2475750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: kp.-i orvosi ügyeleti szolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújváros Város és Hortobágy Község közigazgatási területe ill. 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros Város és Hortobágy Község felnőtt-, és gyermek háziorvosi körzeteire kiterjedő illetékességgel központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése.
Balmazújváros: 18205 fő
Hortobágy: 1601 fő
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátását munkanapokon 18.00 órától - 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08.00 órától - 08.00 óráig kell ellátni.
Ak. vállalja az ügyeleti szolgáltatás ellátás tárgyi feltételeinek biztosítását, ezen eszközök működtetése és karbantartása a nyertes At. feladata és költsége.

1. A nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer, vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz biztosítása, továbbá gondoskodnia kell a veszélyes hulladék elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve a rendelők és a váró takarításáról.
2. A nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról gondoskodni. e
3. A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges felelősségbiztosítás megkötése, továbbá a rendelő épületében, eszközökben keletkező kisebb hibák javítása.
4. A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás ellátáshoz a személyi feltételek biztosítása, annak figyelembe vételével, hogy az ügyeleti szolgálatban egyidejűleg a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelő egy fő orvos, egy fő a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak megfelelő ápoló, és egy fő személygépjármű-vezető rendelkezésre állását kell biztosítania.
5. A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzése, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK ) felé a jelentési kötelezettség teljesítése.
6. A háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása az NEAK általi támogatás, melyet a nyertes ajánlattevő az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül igényel meg. Nyertes ajánlattevő feladata a működéséhez szükséges működési engedélyek beszerzése. A nyertes ajánlattevő által folytatott szolgáltató tevékenységének meg kell felelnie a mindenkori e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek.
7. Nyertes ajánlatevő nyertessége esetén felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért valamint az eszközökért.
8. Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt - a feladat kezdő időpontjáig – megszerez.
9. Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell, hogy Ajánlatkérőnek minden évben az első rendes Képviselő - testületi ülésen tájékoztatás ad az előző évi tevékenységéről.
10. Nyertes ajánlattevőnek vállalni kell továbbá, hogy havi rendszerességgel forgalmi adatokat küld az ügyeletről Ajánlatkérő részére. Az ajánlattevőnek vállalnia kell a jelenlegi szolgáltató által alkalmazott személyzet (szakdolgozók) továbbfoglalkoztatását, amennyiben az alkalmazottak a továbbfoglalkoztatásukat igénylik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (Ft/lakos/hó) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indokai: Nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Részekre bontás nélkül megvalósul a gazdasági és műszaki funkció egysége.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01226 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38227705
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: kozpontiorvosiugyelet@gmail.com
Telefon: +36 303704238
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27987397109
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 192139392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2475750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő a következő feladatok ellátására vesz igénybe alvállalkozót: központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
ügyeletes orvosi feladatok ellátása
ügyeletes ápolói feladatok ellátása
ügyeletes gépkocsivezetői feladatok ellátása
A szerződés alvállalkozók bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38227705
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27987397109

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges