Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.01.
Iktatószám: 10644/2017
CPV Kód: 71322300-4
Ajánlatkérő: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04825
Postai cím: Kacsa utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Csaba
Telefon: +36 14888700
E-mail: markus.csaba@itthon.hu
Fax: +36 14888799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.itthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): itthon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
Telefon: +36 17961000
E-mail: hetzl.norbert@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
Telefon: +36 17961000
E-mail: hetzl.norbert@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd engedélyezési - és tendertervének elkészítésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd, és a hozzá kapcsolódó vízellátási - csatornázási; távközlési; elektromos tervezési; geodéziai; talajmechanikai; vízépítési; építészeti - továbbá út és parkoló tervezési engedélyezési - és tendertervének elkészítésére.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kapcsolódó szakági tervek elkészítése is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd engedélyezési - és tendertervének elkészítésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322300-4
További tárgyak: 71240000-2
71323100-9
71332000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd, és a hozzá kapcsolódó vízellátási - csatornázási; távközlési; elektromos tervezési; geodéziai; talajmechanikai; vízépítési; építészeti - továbbá út és parkoló tervezési engedélyezési - és tendertervének elkészítésére.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kapcsolódó szakági tervek elkészítése is.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá minden érintett szakágra vonatkozóan az engedélyezési-, a tendertervek elkészítése, valamint engedélyeztetése.
Tervezési feladat főbb mennyisége:
Hídtervezés:
• a függőhíd tervezett hossza ~700 m
• a függőhíd tervezett támaszköze ~700 m
• a hídpálya szélessége ~1,20 m
• a hídon ~4 helyen kétoldali 60-60 cm-es kiszélesedéssel kiálló helyeket kell tervezni. Ezeken a helyeken meg kell vizsgálni átlátszó járófelület kialakításának lehetőségét, amely az alatta elterülő táj látványát feltárja (üveg járófelülettel);
Út-tervezés:
• részben meglévő nyomvonalak megerősítéssel, részben új nyomvonal kerül kiépítésre
• - 3,50 m burkolat / 4,0 m koronaszélesség;
• - 11.5 t tengelyterhelés, 6,0 m kanyarodási sugár;
• összesen kb. 6 km hosszan
A híd- és úttervezéshez kapcsolódó egyéb tervezési tevékenységek: építészeti munkák, vízépítés, talajmechanika, geodézia, elektromos tervek, távközlés, vízellátás-csatornázás.
Az elvégzendő tervezési feladatok Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet megőrzési területen szükséges elvégezni.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen a műszaki leírás.
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy a projekt mielőbbi megvalósítása szükségessé teszi a tervezési folyamatok, feladatok szoros egymásra épülését, olykor a párhuzamos, egymást időben átfedő tervezési munkát. Az elkészítendő tervek rendszerszintű összehangolása szükséges, melyek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok. Az egységes dokumentáció szükségessége és a fentiek figyelembe vétele nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési részszempont:Az M.2/1 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli hídszerkezet tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 30
2 3. értékelési részszempont: Az M.2/2 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként megépült híd aerodinamikai vizsgálatában való részvétele (db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2003. évi XCII. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 74. § (1) bek b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen felhívás feladásának napja.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 40.000.000,- forintot,
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (továbbiakban AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67.§ (1) és a 321/2015. Korm. rendelet. (továbbiakban KR) 1.§ (1) alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 2.§ (5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kr. 3.§ (3) alapján közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3.§ (2)ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a Kr. 5-7.§ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69.§ (4)-(7) szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ A Kbt. 65.§ (1) b) pontja és a Kr. 21.§ (3) a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22.§ (1) alapján.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyil-nak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ATként teljesítette, a Kr. 22.§ (5) szerint fogadható el a referencia.
M.2/ Kbt. 65.§ (1) b) pontja és a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség az a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai gyakorlat (továbbiakban SZGY) vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a SZGY idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a SZGY a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított SZGY igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett SZGY nem minősíthető többszörös SZGYi időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges SZGY igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat év összességében a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 1 db legalább 120 m támaszközű függőhíd engedélyezési és/vagy kiviteli terve elkészítése tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább
M.2/1. 1 fő olyan „tervező” szakemberrel aki
Képzettsége: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlata: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú szakági tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, továbbá tervezőként részt vett legalább egy legalább 100 m támaszközű gyalogos, és/vagy kerékpáros híd tervezésében.
M.2/2. 1 fő olyan „tervező” szakemberrel aki
Képzettsége: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlata: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú szakági tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, továbbá részt vett legalább egy megépült híd légmozgás hatására bekövetkező lengéseinek (aerodinamikai) vizsgálatában.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 %
A hibás teljesítési kötbér: 20 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.
A meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.
A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bek-iben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései alkalmazandó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító kötelezettségek részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/10/30 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozatot kell benyújtania - nemleges tartalom esetén is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát - eredeti példányban-, továbbá a Kbt. 66.§ (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Az ajánlatot írásban zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, illetve 1 elekt. adathordozón kell közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7) pontja szerinti címre benyújtani a dokumentációban (továbbiakban: AD) meghatározott formai és egyéb követelményeknek megfelelően.
5) AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt 39.§ (1) bek. alapján hozzáférhetővé teszi jelen felhívás I.3. pontja szerinti honlapon, melyek átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele, melyről az igazolás megküldése közbeszerzési dok-ok elektronikus úton el való érésének bizonyítéka.
6) AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli.
A 1-3. értékelési részszempontokat (a továbbiakban RSZ), illetve súlyszámait jelen felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
Adható pontszám alsó és felső határa 0-10.
Az értékelés módszere az 1. RSZ esetében fordított arányosítás; 2. RSZ esetén egyenes arányosítás, 3. RSZ esetén pontkiosztás. A módszer képletét az AD tartalmazza.
A 2. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) bek alapján 60 hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 hónapos vállalás is tehető. A 0 hónapos vállalás esetén 0 pontot ad AK. A 3. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) bek alapján megajánlás legkedvezőbb szintje 3 db. (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 db-os vállalás is tehető. A 0 db vállalás esetén 0 pontot ad AK.
7) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9) A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az ajánlatában a jelen felhívás III.1.3) M.2/1 - M.2/2 pontjai tekintetében megajánlott szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes a 266/2013. KR szerinti HT jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan.
10) Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a jelen felhívás VI.3) 9) pontjában megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel.
11) 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
12) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára legalább 30.000.000,- HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy azt kiterjeszteni
13) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
14) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hetzl Norbert (00038)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák