Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/133
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2017.08.02.
Iktatószám:10660/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mártonffy Miklós főépítész
Telefon: +36 13271147
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://dunabuda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://dunabuda.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Duna-Buda építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-partok megújítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71400000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A budapesti Duna-szakasz menti területek kiemelt potenciállal rendelkeznek a város más területeihez képest, ezért a városszerkezetben elfoglalt helyi értékük miatt fejlesztésük komplex cél. A Duna szerepének újragondolása, a folyó és a partok nyújtotta sokszínű, gazdasági, rekreációs, turisztikai és közlekedési témájú városi szolgáltatások színvonalának és kihasználtságának növelése, valamint a Duna menti városkép védelme és értékteremtő fejlesztése Budapest Főváros Önkormányzatának kiemelt célja és feladata.
A tervpályázat célja kettős, a budai alsó rakpart észak-déli közlekedési folyosó (amely biztosítja a forgalom zökkenőmentes, gyors lefolyását) szerepének megtartása mellett, a budai felső rakparton a közterületek - legfőképpen a közlekedési területek - újra osztásával olyan köztérhálózat kialakítása, amely a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó alternatívát kínál a part menti tartózkodásra, valamint elősegíti a budai háttérterületek és a folyó part kapcsolatát. A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy a budai Duna-partok megújítására vonatkozó tervek magas építészeti minőségben, az igényeknek leginkább megfelelő módon készüljenek el.
A tervpályázat nyertesének - a megkötött Tervezési Szerződés értelmében - Ajánlatkérővel együttműködve kell elkészítenie a budai belvárosi Duna-partok - a tervezési programban leírt akcióterületek tervezési területeire vonatkozó - közterületeinek engedélyezési tervét.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet előírásai szerint

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bírálóbizottság a következő bírálati szempontok figyelembevételével vizsgálja a pályaműveket:
- Környezethez való illeszkedés;
- Építészeti minőség;
- Értékőrzés,
- Értékteremtés;
- Költséghatékonyság;
- Fenntarthatóság;
- Tervezési programban megfogalmazott jövőképnek való megfelelés.
A megadott bírálati szempontok sorrendje nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek értékelése során a fenti szempontokat összességében érvényesíti.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint áll rendelkezésre (bruttó).
A díj legnagyobb összege: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint (bruttó)
A megvétel legkisebb összege: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint (bruttó)
A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveknek a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján, a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.
A díjak és a megvételek összege minden, a vonatkozó jogszabályok szerinti adótartalmat tartalmaz (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ÁFA összegét) és adóköteles bevételnek számít. A díjak utáni adófizetési kötelezettség a díjazottakat terheli. A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A tervpályázatra vonatkozó szerzői jogi kikötéseket a tervpályázati dokumentáció 1.15. fejezete tartalmazza.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Szeneczey Balázs, elnök (Bp Főv Önkormányzata, főpolgármester-helyettes, nem szakmai tag)
Kovácsné Tóth Ágnes, társelnök (Bp Főv Önkormányzata, főpolgármesteri Irodavezető, építészmérnök)
Mártonffy Miklós (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
Massányi Katalin (Budapest, III. kerület önkormányzata, főépítész)
Gacsályi Zsolt (Budapest, II. kerületi önkormányzat, főépítész)
Csány Éva (Budapest I. kerület Budavári önkormányzat főépítész)
Takács Viktor Tibor (Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat, főépítész)
Benkő Melinda PhD (Magyar Építész Kamara, urbanista-építészmérnök)
Jámbor Imre CSc, DLA (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
Rhorer Ádám (Magyar Mérnöki Kamara, közlekedésmérnök)
Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
Nyul Zoltán (Budapesti Közlekedési Központ Stratégia és Innováció részleg, igazgató)
Győr Attila (Miniszterelnökség, műemlékvédelmi szakértő)
prof. Ferencz István Habil, DLA (Magyar Művészeti Akadémia, Építőművészeti tagozat, építészmérnök)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége, építészmérnök)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A IV.3.5. ponthoz kapcsolódóan a Bírálóbizottságban szavazati joggal nem rendelkező szakértők:
1. Maczák Johanna (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, építészet)
2. Lampert Rózsa (Budapest Főváros Önkormányzata, örökségvédelem)
3. Janča Tibor (Budapest Főváros Önkormányzata, közlekedés)
4. dr. Farkas Róbert (Budapest Főváros Önkormányzata, jog)
5. dr. Kovács Tímea (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, jogi szakértő)
6. Kassai Ferenc (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, műtárgyak)
2.A III.2.1. pontból helyhiány miatt kimaradt rendelkezés: A Pályázók között legyen:
- legalább egy olyan személy, aki okleveles építészmérnök vagy aki okleveles településmérnök vagy aki táj-és kertépítész szakon végzett okleveles kertészmérnök,vagy okleveles tájépítész mérnök, vagy okleveles tájépítész; valamint
- további egy olyan személy, aki közlekedési építmények tervezési szakterületek közül bármely részszakterületen okleveles közlekedési építőmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök, vagy közlekedés építőmérnök vagy közlekedésmérnök.
3. A Tervpályázatra vonatkozó jogszabályok megnevezése:
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet
4. A pályaművek benyújtásával kapcsolatos információkat és előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával, ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.
5. A tervpályázat során a pályázók és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül (https://dunabuda.hu), a titkosság szabályait betartva, anonim módon történik. A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, amely után elérhetővé válik a tervpályázati dokumentáció. A regisztrációkor kapott hatjegyű kódot kell feltüntetni a pályázat benyújtásakor. .
6. A kiírással kapcsolatos kérdések és válaszok:
A tervpályázati kiírás dokumentációját letöltő Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 2017. augusztus 11. (péntek) 24 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket Ajánlatkérő 2017. augusztus 28-ig megválaszolja, és az összes kérdést és választ a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. Ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig az értékelési szempontok kivételével a dokumentációt módosíthatja.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Kocsis István, lajstromszám:00998
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben