Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/112
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.13.
Iktatószám: 10804/2019
CPV Kód: 45262660-5
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: felhívás II.1.6. pont szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kármentesítés, részleges rekultiváció
Hivatkozási szám: EKR000397762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262660-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A ~17000m2-es területen a talajban lévő 450 folyóméter, jellemzően 300 mm-es átmérőjű, kötött azbesztcement tartalmú csővezeték szakszerű eltávolítása, kezelése, elszállítása, elhelyezése, amit a hatályos jogszabályi rendelkezés alapján, szakcég bevonásával - azbeszt tartalmú anyag, illetve levegő mintavételre és vizsgálatra akkreditált laboratórium irányítása, ellenőrzése mellett - kell elvégezni.
A teljes terület 20-25 %-a (3200-4250 m2) 1 m mélységben azbesztes hulladékként kezelendő, az azbeszt tartalmú hulladék eltávolítását a hatályos jogszabályi rendelkezés alapján, szakcég bevonásával – azbeszt tartalmú anyag, illetve levegő mintavételre és vizsgálatra akkreditált laboratórium irányítása, ellenőrzése mellett - kell elvégezni.
A ~17000 m2-es terület egyéb részeit átlagosan 1 m mélységig inert vagy azbesztes hulladékként kell kezelni, eltávolítását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell elvégezni.
A területhez kapcsolódó rámpa területrész kármentesítése, a becsült 20 fm hosszú kötött azbesztcement tartalmú csővezeték szakszerű eltávolítása, kezelése.
A terület további munkavégzésre alkalmas részleges rekultivációja.
Opcionális – a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával megrendelhető - feladatok:
Opció 1: Olajfoltok eltávolítása és semlegesítése, illetőleg a területen talált olajtartály eltávolítása (amennyiben az érintett területen ilyen feltárásra kerül).
Opció 2: PAH szennyeződés feltárása és lehatárolása (amennyiben ilyen az érintett területen feltárásra kerül).
A részletes szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kármentesítés, részleges rekultiváció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: felhívás II.1.6. pont szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A ~17000m2-es területen a talajban lévő 450 folyóméter, jellemzően 300 mm-es átmérőjű, kötött azbesztcement tartalmú csővezeték szakszerű eltávolítása, kezelése, elszállítása, elhelyezése, amit a hatályos jogszabályi rendelkezés alapján, szakcég bevonásával - azbeszt tartalmú anyag, illetve levegő mintavételre és vizsgálatra akkreditált laboratórium irányítása, ellenőrzése mellett - kell elvégezni.
A teljes terület 20-25 %-a (3200-4250 m2) 1 m mélységben azbesztes hulladékként kezelendő, az azbeszt tartalmú hulladék eltávolítását a hatályos jogszabályi rendelkezés alapján, szakcég bevonásával – azbeszt tartalmú anyag, illetve levegő mintavételre és vizsgálatra akkreditált laboratórium irányítása, ellenőrzése mellett - kell elvégezni.
A ~17000 m2-es terület egyéb részeit átlagosan 1 m mélységig inert vagy azbesztes hulladékként kell kezelni, eltávolítását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell elvégezni.
A területhez kapcsolódó rámpa területrész kármentesítése, a becsült 20 fm hosszú kötött azbesztcement tartalmú csővezeték szakszerű eltávolítása, kezelése.
A terület további munkavégzésre alkalmas részleges rekultivációja.
Opcionális – a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával megrendelhető - feladatok:
Opció 1: Olajfoltok eltávolítása és semlegesítése, illetőleg a területen talált olajtartály eltávolítása (amennyiben az érintett területen ilyen feltárásra kerül).
Opció 2: PAH szennyeződés feltárása és lehatárolása (amennyiben ilyen az érintett területen feltárásra kerül).

A részletes szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli rendelkezésre állási idő (egész munkanap)  20
2 Az alkalmazni kívánt hulladéklerakó távolsága a mentesítendő területtől, légvonalban mérve  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az Ajánlattevő ez irányú jelentésének de legkésőbb a készrejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül, írásban vagy építési napló bejegyzés útján, egyoldalúan jogosult az alábbi Opcionális munkák bármelyikét megrendelni, mely esetben az Ajánlattevő köteles azt a Műszaki Átadás–Átvételi Eljárás lezárásáig, de legfeljebb a Befejezési Határidőtől számított 30 harminc naptári napig folyamatosan végezni.
Amennyiben Ajánlatkérő az opcionális munkát megrendeli, úgy annak elvégzése a Vállalkozói Feladat részévé válik:
1.Olajfoltok eltávolítása és semlegesítése, illetőleg a területen talált olajtartály eltávolítása (amennyiben az érintett területen ilyen feltárásra kerül).
2. PAH szennyeződés feltárása és lehatárolása (amennyiben ilyen az érintett területen feltárásra kerül).
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.5) és II.2.7) pontban feltüntetett szerződés időtartama 130 munkanap,vagyis kb.6 hónap.Felhívjuk a figyelmüket,hogy a II.2.10 pontjában jelzett opcionális munka megrendelésével ez hosszabb is lehet.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.
Értékelési módszer:az 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítás,a 2. és 3. ért.szempont esetében abszolút ért.módszer.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kármentesítés, részleges rekultiváció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: bartal@vidra.hu
Telefon: +36 209243262
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96510499
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532328208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92930403
Postai cím: Babits M. Utca 2.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12815973211

Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532328208

Hivatalos név: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372987
Postai cím: Halasi Út 29.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489903203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges