Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.26.
Iktatószám:10845/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7030 Paks, hrsz. 8803/16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Taba Zsófia
Telefon: +36 204493752
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks2.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069342018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erőmű Beruházási Központ tervezése, megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000069342018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Erőmű Beruházási Központ (továbbiakban EBK) kivitelezési és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és azok alapján az EBK teljes körű megvalósítása és műszaki átadása vállalkozási szerződés keretében, az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott jogerős építési engedély szerint. Az EBK 3553,5 m2 hasznos alapterületű irodaépület, amely alkalmas 300 fő irodai elhelyezésére a szükséges tárgyaló és egyéb kiszolgáló funkciók együttes biztosításával. Az EBK területét kerítéssel körülvett védett területként kell kialakítani, amelyen az OTÉK által megkövetelt személygépkocsi parkolót, utat és kerékpár tárolót szükséges elhelyezni. A kerítéssel lehatárolt területen belül zöldfelület (gyepesítés, fák telepítése) kialakítása szükséges. Az EBK megvalósítása feladat specifikációjául a jogerős építési engedély és azt megalapozó építési engedély dokumentáció szolgál, amelyeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): költséghatékonyság és a gyorsaság szempontjából nem ésszerű, továbbá kiviteli tervkészítés és az építési feladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes építési technológia biztosítása érdekében.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Erőmű Beruházási Központ tervezése, megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA01-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, hrsz. 8803/16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erőmű Beruházási Központ (továbbiakban EBK) kivitelezési és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és azok alapján az EBK teljes körű megvalósítása és műszaki átadása vállalkozási szerződés keretében, az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott jogerős építési engedély szerint. Az EBK 3553,5 m2 hasznos alapterületű irodaépület, amely alkalmas 300 fő irodai elhelyezésére a szükséges tárgyaló és egyéb kiszolgáló funkciók együttes biztosításával. Az EBK területét kerítéssel körülvett védett területként kell kialakítani, amelyen az OTÉK által megkövetelt személygépkocsi parkolót, utat és kerékpár tárolót szükséges elhelyezni. A kerítéssel lehatárolt területen belül zöldfelület (gyepesítés, fák telepítése) kialakítása szükséges. Az EBK megvalósítása feladat specifikációjául a jogerős építési engedély és azt megalapozó építési engedély dokumentáció szolgál, amelyeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előzetesen kiszámított legkisebb épület összesített energetikai jellemzőjének értéke (3 tizedes jegy pontossággal, kW/m2a-ban megadva). 15
2 A teljesítési határidő (sikeres műszaki átadás-átvétel) a vállalkozási szerződés aláírását követő naptól számított maximum 300 nap. 15
3 Az épület belső terei természetes megvilágításának legmagasabb fajlagos értéke[m2/m2]-ben(összes homlokzati ablakfelület nagysága[m2]/épület összes alapterületének nagysága[m2],3 tizedes jegyben 15
4 kertépítésnél telepítendő iskolázott (legalább 7 éves és talajtól számított legalább 220 cm magas törzsre oltva) lombos fák darabszáma. 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ár (ált.forg.adó nélküli ajánlati ár) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 3
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába az első három legtöbb darabszámú referenciát bemutató részvételre jelentkező kerül. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciák darabszámával végzi, amely referencia
1. min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2. min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3. új és
4. közhasználatú építmény
kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére vonatkozott.
Az 1-4. alpontjaiban meghatározott követelményeknek való megfelelést egy db referenciával kell igazolni. Ajánlatkérő a rangsorolásnál csak olyan referenciát fogad el, amely valamennyi, az 1-4. pontban előírt követelményeket teljesíti és kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésre vonatkozott.
Ajánlatkérő a közhasználatú építmény fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9.pontban meghatározott fogalmat érti.
A jelen rendelkezés (rangsorolás) szerint bemutatott referenciák a felhívás III.1.3. M.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során is bemutathatók.
A rangsoroláshoz bemutatandó referenciákkal szemben meghatározott követelményeket, igazolási módot részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján kiköti, hogy a 2.2. értékelési alszempontra (A teljesítési határidő) tehető legmagasabb megajánlás 300 naptári nap. Ennél kedvezőtlenebb (magasabb naptári nap) megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező(ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek tekintetében is a részvételre jelentkező köteles arról nyilatkozatot benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az előírt kizáró okok.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek (AK)ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére.
A fent hivatkozott jogszabályok azzal alkalmazandóak, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. kb) pontja alapján a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, annak hivatkozott rendelkezései helyett és a tényleges tulajdonos fogalmára a 2017. évi LIII. törvény és annak 3. § 38. pont a)-b) vagy d) pontja irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZT1) A Kbt. 65. (1) bek.c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A nem magyarországi letelepedésű, a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplését, vagy azt kell igazolnia, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
SZT2) A Kbt. 65. (1) bek.c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végző,Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők szerepeljenek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem magyarországi letelepedésű, a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplését, vagy azt kell igazolnia, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZT.1) Igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.)26. § (2) bekezdése szerint.
SZT.2) Igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.)26. § (2) bekezdése szerint.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1)-(2) bekezdésére is.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT.1) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) (továbbiakban: RJ)alkalmatlan, ha a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZT.2) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) (továbbiakban: RJ)alkalmatlan, ha a teljesítés során az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7);(9);(11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.
Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)-(8)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,19.§(6)-(7)bek.
III.Igazolás módja:P1.RJ nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.65.§(1)bek.a)pont és a Kr.19.§(1)bek.c)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya(épületek kivitelezése és/vagy tervezése)szerinti-áfa nélküli–árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alk.köv.való megfelelés a Kr.19.§(3)bek.szerint igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmas RJ, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte a 630.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben RJ az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte az 500.000.000,- Ft-ot. Egyebekben irányadó:321/2015. Korm. r. 19. § (3) bekezdése.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,24.§(1)-(2)bek.
III.Igazolás módja:M1 Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a Kr.21.§(2)bek.a)pontja,22.§(5)bek. és 23.§ alapján AT ismertesse a részvételi felhívás feladásnak napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásait Kr.22.§(3)bek.szerinti fél által kiállított igazolással.Az igazolásnak tartalmaznia kell:a szerződést kötő másik fél nevét, címét, kapcsolattartójának elérhetőségét,teljesítés helyét;teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év,hónap,nap),valamint információt arról,h a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult-e;nyilatkozatot arról,h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;a referencia tárgyát és információt arról,h a feladat kiviteli tervek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozott-e;az építési beruházás mennyiségét, azaz legalább hasznos alapterület m2-ben,hány fő elhelyezésére alkalmas,közhasználatú építmény-e, új építmény kiviteli terveinek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozik-e a referencia).
M2 AT a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe,valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert,és meg kell adni a szakember ajánlattételi határidő időpontjában irányadó munkáltatóját,vagy annak a személynek a megjelölését,akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,amennyiben releváns).A szakembert bemutató nyilatkozaton túl csatolandó a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap/nap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével, kezdésének és befejezésének időpontjával),h abból az előírt alk.köv.megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága a Kbt.69.§(11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel,a nyilvántartó kamara és a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása esetén a szakmai önéletrajz becsatolásával nem szükséges. AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5) bek.,24.§(1)-(2)bek.,Kbt.65.§(6)-(7),(9)bek. alkalmazására. A 184/2016.(VII.13.)Korm.rendelet(továbbiakban:OAHr) alapján a szerződés teljesítéséhez OAH névjegyzéki regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével,erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bekezdése alapján. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt.69.§(11)bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges a szerződéskötéskor,valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.Alkalmas RJ,ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új és
4.közhasználatú építmény
kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal;
és
b)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új és
4.közhasználatú építmény
kivitelezése tárgyú referenciával/referenciákkal.
Az M1.a) és b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, továbbá az a) és b) pont 1-4.alpontjaiban meghatározott követelményeknek való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható. AK a közhasználatú építmény fogalma alatt a 1997.évi LXXVIII.tv.2.§9.pontban meghatározott fogalmat érti.
M2 Alkalmas RJ,ha rendelkezik az alábbi köv.megfelelő,a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
1.Tervezők
a)min.1 fő,aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) korm. rendelet (a továbbiakban:ÉT) 1.sz.mell.I.2.rész.2.pontja szerint É(építészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.18. pontja szerint AT-ÉT-É-0000 (építészeti),
b)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.26.pontja szerint T(tartószerkezeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.19. pontja szerint AT-ÉT-T-0000 (tartószerkezeti),
c)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.28.pontja szerint G(gépészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.20. pontja szerint AT-ÉT-ÉG-0000 (épületgépészeti),
d)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.29.pontja szerint V(építményvillamossági szaktervezési terület) és az OAHr.1.sz.mell.21. pontja szerint AT-ÉT-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építészeti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
2.Felelős műszaki vezetők
e)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.1.rész.2. pontja szerint MV-É(építési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.38. pontja szerint AT-ÉFMV-MA-0000 (magasépítési),
f)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.2. pontja szerint MV-M(Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.39. pontja szerint rendelkezik AT-ÉFMV-MÉ-0000 (mélyépítési),
g)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.3.pontja szerint MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.40. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉG-0000 (épületgépészeti),
h)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.5.pontja szerint MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.41. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építési felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
Egy szakember több, a fenti a)-h) pontok szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhat azzal, hogy a szakembernek az egyes pontokban meghatározott valamennyi feltételt (ÉT és OAHr feltételt)teljesítenie kell.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség terheli. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltak alapján abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A kötbér mértéke:
a) a sikeres műszaki átadás-átvétel késedelem esetén 1.000.000,- Ft/nap, minden megkezdett nap után, legfeljebb 30 napig,
b) hibás teljesítés esetén1.000.000,- Ft/alkalom.
c) késedelmi kötbér 1.000.000,-Ft/minden megkezdett nap a hiba kiküszöböléséig terjedő időre, de legfeljebb 30 napig,
d) amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenül, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj 20%-a.
Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség akkor terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, a Szerződést megszegi.
Megrendelő jogosult a hibás teljesítés esetén kötbért és szavatossági igényt is érvényesíteni. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér – meghiúsulási kötbér – érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Jótállási idő: Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi munkára és beépített anyagokra a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
Jótállási biztosíték: A jótállási kötelezettség biztosítékaként a Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő biztosítékot nyújt a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint. Vállalkozónak a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő naptól kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Megrendelő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köt ki, amely biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani.
A fent részletezettek lásd részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban, a fenti rendelkezések tervezetek, amelyek a tárgyalások során módosulhatnak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a 322/2015. Kormány rendelet 30-32/B. § szerint, a fordított ÁFA alkalmazásával történik.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és a teljesítés pénzneme a magyar forint.
Előleg: a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. alapján legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Az előleg igénybevétele nem függ biztosíték nyújtásától.
Nyertes Ajánlattevő 6 db számla (1 előlegbekérő, 4 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint. A számlák benyújtására vonatkozó ütemezés és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezett mérföldkövek egy tervezet, amely a tárgyalások során módosulhat.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Karakter korlátozás miatt VI.3.12. pont folytatása: 13.Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását. 14.Szakmai ajánlat részeként csatolandó: a)Épületenergetikai számítás vagy más alátámasztó dokumentum, amely alátámassza az előzetesen kiszámított épület összesített energetikai jellemzőjének értékét. (2.1. értékelési alszempont) b) Az épület belső terei természetes megvilágításának legmagasabb fajlagos értékét bemutató számítás vagy más alátámasztó dokumentumot. (2.3. értékelési alszempont) c) A kertépítésnél telepítendő fák fajtájának bemutatása (2.4. értékelési szempont).15. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.30.§(4)bek.alapján tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.2.P1. és III.1.3.M1.ésM2. pontja szerinti alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: K and H Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10404326-50526677-67521005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt.54.§(2)bek.szerinti,átutalás esetén a bizonylat csatolása
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő/RJ az ajánlatban/részvét.jelben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásba nem lehetséges.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1., 2.1.,2.2. értékelési sz./rsz. fordított arányosítás, 2.3. és 2.4. értékelési rsz. egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.(EKRr.)alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben(EKR) folytatja le.2.A részvételi jelentkezés/ajánlat költségére,formai előírásaira lásd Közbeszerzési Dokumentum(KD).3.Csatolandó részvételi jelentkezést/ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya,vagy 2006.évi V.tv.9.§(1)bek.szerinti aláírás-mintáját,adott esetben meghatalmazás, továbbá a részvételi jelentkezésben a Kbt.66.§(6)bek.a)-b) nyilatkozat,Kbt.65.§(7)bek.nyilatkozat-nemleges tartalommal is,Kbt.67.§(1) és 114.§ (2)bek.nyilatkozat,Kbt.62.§(1)bek.k) pont kb)nyilatkozat,felolvasólap Kbt.68.§(5)és66.§(5) bek.szerint,összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,inf.adatlap.4.Csatolandó ajánlatban:tájékoztatásul megvalósítási és számlázási ütemtervet,amely nem minősülnek szakmai ajánlatnak és a felek által aktualizálásra kerülnek,Kbt.66.§(2)bek.nyilatkozat.5.Kiegészítő tájékoztatást a Kbt.56.§ és 114.§(6) bek. alapján a felhívás I.1.pontja szerinti címen.6.Idegen nyelvű dokumentum esetén a Kbt.47.§(2)bek. alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok RJ/AT általi felelős fordítását is elfogadja.A fordítás tartalmának helyességéért RJ/AT felel.7.Közös AT/RJ esetén az együttműködési megállapodást lásd részletesen a KD-ban.8.Tanúsítvány:A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a tárgyi kivitelezés munkálataira vonatkozó ISO9001 minőségbiztosítási,ISO14001 környezetközpontú irányítási és OHSAS18001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági,v.azzal egyenértékű tanúsítványokkal rendelkezni vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását,v. a tanúsítványok másolatát Megrendelő részére bemutatni.A tanúsítványok vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatásának elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján. Továbbá a szerződéskötés feltétele, hogy AT a szerződéskötéskor rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris szállítói minősítéssel (ABOS3 ). 9.Felelősségbiztosítás:A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább az alábbi követelményeknek megfelelő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni:a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra kiterjedő teljes körű építési-szerelési biztosítás(CAR) és felelősségbiztosítás, amelynek kárkifizetési limitje évente legalább 800.000.000,- Ft/év és 400.000.000,- Ft/káresemény.A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra kiterjedő teljes körű tervezési felelősségbiztosítással rendelkezik, amelynek kárkifizetési limitje évente legalább 30.000.000,- Ft/év és 15.000.000,- Ft/káresemény.A fentieknek megfelelő felelősségbiztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéskötés időpontjáig az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján.10.Árfolyamok és irányadó idő lásd KD.11.Kamarai névjegyzékben szereplés:nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolni,h a részvételi felhívásIII.1.3)M2.pont tekintetében megajánlott szakemberek a megfelelő-Közbeszerzési Dokumentumban részletezett-érvényes jogosultsággal rendelkeznek.Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában,h ha a III.1.3)M2. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakember(ek) bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt érvényes jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig,úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az eljárás eredményéről tájékoztató írásbeli összegezés megküldésétől számított 30 napon belül,az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó AT-vel köti meg AK a szerződést,feltéve,h azt az Összegezésben megjelölte.12.Helyszíni bejárás:ajánlattételi szakaszban,részletesen az ajánlattételi felhívásban.FAKSZ:00115dr.Taba Zsófia,00200Sipos Péter A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/07/12 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges