Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.26.
Iktatószám:10867/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonfüred belterület 357/2, 357/3, 358/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200082018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bakonyi Dolli
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200082018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-7.1.6 - Eszterházy kiviteli tervezés
Hivatkozási szám: EKR000200082018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Balatonfüred - „Esterházy kastély Nyaralástörténeti Látogatóközpont” kialakításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és tervezői művezetői feladatok ellátása
A projekt műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés jellege miatt részajánlatra bontás nem lehetséges.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-7.1.6 - Eszterházy kiviteli tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Balatonfüred belterület 357/2, 357/3, 358/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: GINOP-7.1.6-16-2017-0004 azonosítószámú Balatonfüred - „Esterházy kastély Nyaralástörténeti Látogatóközpont” kialakításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői műszaki tanácsadás és tervezői művezetői feladatok ellátása
Alapterületek:
Épületfelújítás 1150 m2, új építés 200 m2
Kiviteli tervdokumentáció tartalma:
Kiviteli tervdokumentáció: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint
Tervezői műszaki tanácsadás tartalma:
Vállalásba adás, kivitelezői versenyeztetésben való tervezői részvétel.
Dokumentálás:
kiviteli tervdokumentáció 3 pld nyomtatott formában (+1 pld. árazott tervezői költségvetés, 3 pld. kiírás)
+ minden tervdokumentáció 1 db elektronikus példányban (xls és pdf formátumban, és szerkeszthető .dwg, illetve .doc, .xls formátumban CD-n vagy DVD-n).
Tervezői művezetés: a tervezésben résztvevő szakágakban, a megrendelő előzetes értesítése alapján, 1 mérnöknap/szakág/alkalom (ténylegesen elvégzett) elszámolással, előirányzat: 60 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt vezető tervező szakember az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (db) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezési díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k) továbbá m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti hivatkozást szükséges érteni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 65. § (5) és 69. § (11) bek.
A Kr. 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő köteles csatolni – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület átalakítására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó tervezési tevékenység és tervezői művezetés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bek., Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület átalakítására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó tervezési tevékenység és tervezői művezetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 16.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pont szerint – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:
- tervezés tárgya, a műemléki nyilvántartási szám megjelölésével
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- az ellenszolgáltatás összege
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a szakemberek megnevezését, a végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott tervezési feladat/tevékenység ismertetését, a műemléki nyilvántartási szám megjelölésével
- annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciákkal:
- minimum 1 darab műemlék épület átalakítására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, aminek az értéke elérte a nettó 16.000.000.- Ft-ot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
legalább 1 fő műemléki vezető tervező szakember pozícióra,
- aki rendelkezik felsőfokú építészmérnöki, vagy okleveles építészmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint vezető tervezői címmel és
- részt vett legalább 1 db műemlék épület átalakítására és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli terv elkészítésében.
A III.1.3. M.2. alkalmassági feltétel és a minőségi értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a következő fogalmakat érti: ÁTALAKÍTÁS: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység
FELÚJÍTÁS: A meglévő építmény leromlott, elhasználódott műszaki állapotának megszüntetése érdekében jelentősebb műszaki beavatkozással, a károsodott elemek, anyagok cseréjével, javítással történő munkavégzés.
REKONSTRUKCIÓ = HELYREÁLLÍTÁS: Erősen sérült, átalakított műemlékegység hiteles formában történő visszaépítése, a meglévő eredeti elemek felhasználásával.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 0,5%/nap max.10 napi tétel
Meghiúsulási kötbér: 20%
Vetítési alap a nettó tervezői díj.
Tervező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186 §). A Ptk. 6:155. §-a is irányadó.
Jótállás: 36 hónap
Jótállási biztosíték a nettó tervezői díj 3%-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel devizaneme: Forint.
Az ellenérték kifizetése a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt keretében 100%-os támogatásból, utófinanszírozással történik
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti.
Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.
Tervező 5 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell.
A felek először a szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő végleges (módosított) ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az eredeti ajánlat fenntartásának tekinti és az ajánlattevő korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/07/06 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó tervezési díj (HUF) - fordított arányosítás, A teljesítésbe bevonni kívánt vezető tervező szakember az alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (db) - egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok – részletesen a dokumentációban!: (AK=ajánlatkérő, ATHI=ajánlattételi határidő, EMF=eljárást megindító felhívás, HP=hiánypótlás)
1.1. AK a Kbt. 113. § rendelkezéseit – kivéve a (6) bek. - nem alkalmazza.
1.2. AK az ATHI-t meghosszabbíthatja.
1.3. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl. eltérésekkel az irányadók.
Kieg. táj. iránti kérelmet legkésőbb az ATHI lejárta előtt 3 nappal lehet benyújtani.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek.
1.5. AK az ATHI lejártáig módosíthatja az EMF-ban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az EMF, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ATHI-t AK meghosszabbíthatja. AK a módosítás során a Kbt. 113. § (6) bek. szerint jár el.
1.6. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során a Kbt. 113. § (6) bekezdése szerint jár el.
1.7. AK, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról az ATHI-t megelőző 2. napig tájékoztat.
1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
1.9. AK nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
1.10. A HP lehetőségét AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK kizárja az újabb HP lehetőségét abban az esetben, ha a HP-sal korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP-ra (Kbt. 71. § (6) bek. 2. fordulata).
1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9) bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §.
1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók.
1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
1.14. AK nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltakat.
1.15. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
1.16. Amennyiben AK nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
2. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevont vezető tervező megnevezését, valamint műemlék épület átalakítására, és/vagy felújítására, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó megvalósult kiviteli tervezési referenciáinak bemutatását a dokumentációban előírt részletezettséggel.
A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szükséges.
4. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P1) és a III.1.3) M1) M2).
5. Az EMF-t összeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, FAKSZ (lajstromszám: 00971).
6. Csatolni kell a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot.
7. AZ EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Kötelező az EKR-ren keresztül írásban történő elektronikus kommunikáció, ezért felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, részvételi jelentkezésük illetve ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatók be.
8. AZ EKR Rend. 15. § (3) bek.: az ajánlatoknak az ATHI lejártáig (és nem a bontás időpontjáig) kell beérkeznie. Az EKR Rend. 12. § (1) bek.: az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje minden esetben az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az EKR Rend. 15. § (2) bekezdése alapján AK az ajánlatok bontását a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges