Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/133
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.12.
Iktatószám: 10900/2018
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 1. Colas Út Zrt.;2. Duna Aszfalt Kft.;3. AQUA-GENERAL Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csatári István
Telefon: + 36 56372865
E-mail: csatari@szvf.hu
Fax: + 36 56372865
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak: 45233000-9
45231220-3
45231300-8
45233120-6
45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendőfeladat jellege alapján lehet engedélyköteles és nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Szolnok MJV Önkormányzat kezelésében lévő utak, kerékpárutak, bel és csapadékvízvédelmi létesítmények, járdák építése és felújítása, közterek kialakítása, rekonstrukciója, továbbá útfelújítással kapcsolatos előre nemtervezhető és tervezhető kivitelezési munkák ellátása, út és járda építés.
TOP projektek alapján meghatározható paraméterek:
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4 813 m.
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 4 616 m.
Körforgalmi csomópont: 3 db.
Felújított vagy korszerűsített utak hossza: 30 101 m2.
Felületrendezés összesen: 79 318 m2 - az alábbiak szerint:
- Közterület burkolatkialakítása: 20 203 m2,
- Padkaépítés: 7 827 m2,
- Megújult, vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága: 32 439 m2,
- Városi területen létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek: 18 849 m2.
1. Útépítés, útüzemeltetésen kívüli útfenntartási és mélyépítési feladatok
2. Tervezés: Engedélyes terv és kiviteli terv:
A tervezési tevékenységre vonatkozó részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képzőműszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. részében sor kerülhet tervezési tevékenység beszerzésére is, amely alapján Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja szerint az építőiparikivitelezővel egy eljárásban választja ki a tervezőt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatásérdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített)
mennyiségekre vonatkozómegrendelést. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni, elsődlegesen útburkolat kialakítás és javítás tárgyában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve- a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitások tárgyát képző feladatokat meghatározni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 15 000 000 000 HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata 50
2 2.1. Projektvezető (M/2.1.) 36 hónapot meghaladó projektvezetői tapasztalata 20
3 2.2. Építésvezető (M/2.2.; MV-KÉ) 36 hónapot meghaladó építésvezetői szakmai tapasztalata 10
4 2.3. Építésvezető (M/2.3.; MV-VZ) 36 hónapot meghaladó építésvezetői szakmai tapasztalata 10
5 2.4. Minőségirányítási- vagy minőségmenedzsment szakmérnök minőségirányítás szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001, TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00002,TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002, TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00001, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001, TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 131 - 267337
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodáskeretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 1. Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831650
Internetcím(ek): (URL) colas.hu
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: 2. Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: 3. AQUA-GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail: info@aquageneral.hu
Telefon: +36 52272765
Internetcím(ek): (URL) http://www.aquageneral.hu/
Fax: +36 52272765
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I)Ajánlattevők adatai (akik nem gazdasági csoportosulásban vesznek részt az eljárásban közös ajánlattevőkként, hanem mivel hármas keretmegállapodásról van szó - Ajánlati felhívás IV.1.3) pontja szerint,az 1.,2. és 3. ajánlattevők is keretnyertesek, velük lett a 3 keretszerződés megkötve:)
1. AQUA-GENERAL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)
Adószám: 13445762-2-09
2. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)
Adószám: 14904134-2-44
3. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Adószám: 11426628-4-03
4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
Adószáma: 14300327-2-44
II) Alvállalkozók bevonására vonatkozó információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele: IGEN
1. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)
- tervezési munkák
- szakfelügyeletek
- régészeti feladatok
- ideiglenes és végleges forgalomtechnikai munkák
- burkolatépítési részfeladatok
- közműépítési részfeladatok
- vízépítési részfeladatok
- hídépítési részfeladatok
- építészeti részfeladatok
- környezetrendezési és parképítési részfeladatok
- geodéziai feladatok
- hulladékkezelés
- őrzés-védelmi feladatok
- fuvarozási részfeladatok
- minősítési-, minőségi-, laborvizsgálatokkal kapcsolatos részfeladatok
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
ideiglenes víz-, áram nyerési lehetőségek kialakítási munkáinak egyes részfeladatai
közműkiváltási munkák egyes részfeladatai
földmunkák egyes részfeladatai
dúcolási, zsaluzási munkák egyes részfeladatai
mélyalapozás egyes részfeladatai
víztelenítési munkák egyes részfeladatai
növénytelepítési, parkkiépítési munkák egyes részfeladatai
útépítés, útfelújítás, útfenntartási munkák egyes részfeladatai
járda, térburkolat, kerékpárburkolat építési, felújítási munkák egyes részfeladatai
vízépítési munkák egyes részfeladatai
szivárgó építési, felújítási munkák egyes részfeladatai
betonozási, vasbetonozási munkák egyes részfeladatai
támfal, építési, burkolási munkák egyes részfeladatai
ideiglenes, végleges kerítés építési munkák egyes részfeladatai
festés, mázolási, felületkezelési munkák egyes részfeladatai
bontási munkák egyes részfeladatai
csapadékvíz, szennyvíz csatorna munkák egyes részfeladatai
rézsű és mederburkolási munkák egyes részfeladatai
ivóvízvezeték (hideg-, melegvíz), gázvezeték, hírközlővezeték, közvilágítás építési, kiváltási munkák egyes részfeladatai
öntöző hálózat kiépítési munkáinak egyes részfeladatai
folyóka készítési munkák egyes részfeladatai
geodéziai munkák egyes részfeladatai
tervezési munkák egyes részfeladatai
minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai
tótechnikai munkák egyes részfeladatai
utcabútorok, játszótéri elemek kihelyezésének egyes részfeladatai
kőfaragási munkák egyes részfeladatai
3. AQUA-GENERAL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)
- közlekedés építési munkák részfeladatai
- tervezési munkák részfeladatai
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)