Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/115
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.17.
Iktatószám: 10962/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszprém turisztikai kínálatának fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001316032020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú projekt szerinti, a Deák Ferenc utcában turisztikai fogadóközpont, és az e funkciókhoz tartozó utak, parkolók, kapcsolódó építményekre vonatkozóan elkészített tervdokumentációk felülvizsgálata
Tervezéssel érintett ingatlan:
- Veszprém, Deák Ferenc utca 304/2. helyrajzi számú ingatlan
Tulajdonos:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém, 304/2. hrsz.:
- művelési ág: kivett, sporttelep
- telek alapterülete: 3862 m2;
- telek tulajdonosa: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- övezeti besorolás: Vt-51 (Településközpont vegyes terület)
- beépítés módja: zártsorú;
- maximális beépíthetőség: 60 %;
- épületmagasság: max. 8,5 m.
Elmaradó fejlesztési elemek:
- Vár utca 10. szám alatti épület (ajándékbolt, átjáró) a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel (kerítés, kúttér, terasz, stb.)
- Várlépcső
- Liftek és lomborona sétány
Módosuló fejlesztési elemek:
- A Kiállítótér alaprajzi átdolgozása az épület befoglaló méretének bővítése nélkül, a Megrendelővel egyeztetett új funkció
igényeinek megfelelően.
- A Fogadóépület alaprajzi átdolgozása az épület befoglaló méretének bővítése nélkül, a Megrendelővel egyeztetett új funkció
igényeinek megfelelően. Az épület helyiség igénye a következő szerint: vizesblokkok a jogszabály által előírt minimális darabszámmal,
baba-mama mosdó, kisebb méretű próbaterem, raktár, kiszolgáló helyiségek. Az épület hagyományos (nem járható) lapostetővel, térkő
burkolat és korlát nélkül kerül kialakításra.
- A Látogatóközpont alaprajzi átdolgozása, a belső helyiségek megfelelőségének felülvizsgálata, alaprajz áttervezése, a
Fogadóépülethez vezető külső híd nem valósul meg.
- A Kávézó épületben a vendéglátó tevékenység bővíthetőségének vizsgálata, adott esetben az alaprajz áttervezése.
- Ajándékbolt kialakítása az épületkomplexumon belül.
Új igényként merült fel a fejlesztési területen egy szabadtéri mozi kialakítása az épületkomplexum egy szabad falfelületének
igénybevételével.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszprém turisztikai kínálatának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú projekt szerinti, a Deák Ferenc utcában turisztikai fogadóközpont, és az e funkciókhoz tartozó parkolók, kapcsolódó építményekre vonatkozóan elkészített tervdokumentációk felülvizsgálata.
A Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú projekt szerinti, a Deák Ferenc utcában turisztikai fogadóközpont, és az e funkciókhoz tartozó utak, parkolók, kapcsolódó építményekre vonatkozóan elkészített tervdokumentációk felülvizsgálata.
A tervfelülvizsgálat során elkészítendő dokumentációk elkészítése az alábbiak szerint:
a) jóváhagyási terv/dokumentáció elkészítése,
b) az Építtető által elfogadott jóváhagyási tervben/dokumentációban foglalt műszaki tartalom szerinti, a fejlesztés megvalósításához
szükséges valamennyi, hatósági, szakági, közmű, szolgáltatói, stb. engedélyek, bejelentések megszerzéséhez szükséges bontási,
építési, örökségvédelmi, továbbá szakági, közmű, stb. engedélyezési, bejelentési tervdokumentáció (továbbiakban: engedélyezési
tervdokumentáció) elkészítése,
c) kivitelezési műszaki tervdokumentáció és tételes árazott költségvetés-kiírás elkészítése, valamint tervezői árazott költségvetéskiírás
elkészítése.
Az a) pont szerinti feladat teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A b) pont szerinti feladat teljesítési határideje: az a) pontban foglalt feladat ajánlatkérő által igazolt teljesítésétől számított 40 naptári
nap.
A c) pont szerinti feladat teljesítési határideje: az építési engedély jogerőssé válásától számított 60 naptári nap.
A tervezési feladat a Veszprém, Deák Ferenc utca 304/2. helyrajzi számú ingatlanon fogadóépület, gyermekfoglalkoztató, kávézó, és
meglévő tornacsarnok épület felújításának, átalakításának jóváhagyási tervének/dokumentációjának elkészítése.
A tervezés során folyamatos konzultáció, egyeztetés szükséges az építtető képviselőin túl Veszprém város főépítészével, a
Városüzemeltetési Iroda képviselőivel, továbbá - a felmerülő engedélyezési eljárásokat (épületek, építmények, parkolók, stb.
tekintetében) lefolytató – Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékeseivel is.
Egyéb feladatok:
- Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt. Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósulóépítési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv).
- Megbízottként a szükséges engedélyek tényleges beszerzése;
- Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet, tervezési program) tartalmazza.
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M.1. a) alpontban megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3) M.1. b) alpontban megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M.1. c) alpontban megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 15
4 Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.1. d) alpontban megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00023
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban megadott időtartam a II.2.4 pontban megadott naptári napok összesített (naptári napban kifejezett) időtartama.
A szerződés teljes (tervezői művezetéssel kapcsolatos feladatok) időtartama az ahhoz kapcsolódó építési beruházás pontos időszükséglete ismeretének hiányában előre nem határozható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. §szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozata; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. §(11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt.64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)
Alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái,) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők tekintetében.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Korm.r. 21. §(3)bek.b)pontja szerint,azon a szakembereknek a megnevezése, képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése,akiket be kíván vonni a teljesítésbe,valamint az alábbi dokumentumok csatolása: a szakemberek által saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalatot (év/hónap bontásban) ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata; a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. Ha a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a jogosultság első megszerzésének időpontját, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja;ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem,de a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt.69. §(4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 2. §(5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát(az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a szakmai alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, építész tervező,aki a 266/2013. (VII.11.)Korm. rendelet(továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő,építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő,építmény gépészeti tervező,aki a Rendelet szerinti,építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;
d) legalább 1 fő, tervező, aki a Rendelet szerinti, közlekedési építmények tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) alpont szerinti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. Az M.1. pontban meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.);
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.);
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK);
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról;
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
- Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;
- Magyar Építész Kamara szabályzata, A Kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei (2017.05.26.)
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 18/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló többször módosított 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti. Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszabály által előírt költségátalányt megfizetésére köteles.
Nyertes ajánlattevő számlázásra az alábbi ütemezés szerint jogosult:
A megrendelő a tervező erre vonatkozó igénye esetén a teljes nettó tervezési díj összeg 15 %-ának megfelelő összegű előleget fizet. Tervező az Áfa tv. 163. § (2) bekezdése alapján a folyósított előlegről számlát köteles kiállítani és megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Amennyiben a tervező előleget vesz igénybe, a folyósított előleg összege a Vállalkozó által kiállított első részszámlából kerül levonásra. Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című projekt alapján megítélésre kerülő, utófinanszírozású, 100%-os intenzitású támogatás biztosítja.
1. részszámla: Jóváhagyási terv Ajánlatkérő általi átvételét követően: a tervezési díj 20%-a (előleg igénylése esetén az előleg összegével csökkentve);
2. részszámla: Engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi átvételét követően: a tervezési díj 30%-a
3. részszámla: Kivitelezési tervdokumentációk elkészítése: a tervezési díj 50%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: Tervező késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített teljesítési határidőt olyan
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes tervezési díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes szerződéses ellenérték 10%-a. A 20 napot
meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Hibás teljesítési kötbér: Tervező olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A
kötbér mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,5 %-ának megfelelő összeg minden
megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes tervezési díj 10%-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
3. Meghiúsulási kötbér: Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.
Tervező a Szerződés alapján az általa elkészített tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a tervek alapján elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig, de legfeljebb a kiviteli tervek Megrendelő általi végleges elfogadásától számított hetvenkét (72) hónapig terjedő időre jótállást vállal a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3)bekezdésében
Meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelenpontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az ajánlatokat 1-4. sz. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere alapján, az 5. sz. részszempont esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszer esetében az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
6. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételéneknyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6)bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen min. 10 millió F/ biztosítási eseményen és min. a 20 millió Ft/kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással.
15. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő általigazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:Késedelmi, hibás teljesítési, teljesítés elmaradása miatti kötbér; amelyek és a fő finanszírozási és fizetésifeltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot,továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az ellenérték fedezete a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című projekt keretében elnyert támogatás.
16. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
17. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
18. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik. Valamennyi rész esetében a II.2.7) pontban a munkanap megnevezésű mezőben megadott teljesítési határidő naptári napban értendő.
19. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel azon részekben, amelyekben az előírt minimális elváráson felüli vállalás értékelési részszempontként kerül alkalmazásra, a pontszámítás képletébe az „Alegjobb” érték (legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) helyére minden esetben Ajánlatkérő a legkedvezőbbként meghatározott maximális értéket veszi alapul. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a legkedvezőbb érték megajánlása a minimálisan előírt értéken felül értendő vállalást jelenti.
20. Részajánlattétel kizárásának indoka: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. Megrendelő érdeke a tervezett beruházás mielőbbi megvalósítása a tervek mielőbbi rendelkezésre állása és ez akkor tud leginkább teljesülni, ha egy kézben a generáltervezőnél van a feladat, aki a folyamatokat, a feladatban résztvevő szakági tervezőket úgy tudja koordinálni, hogy ezáltal optimalizálja is a feladat végrehajtását.
21. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák