Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 11109/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Csilla
Telefon: +36 303529235
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fiatalokért Központ-Tervezés
Hivatkozási szám: EKR000708762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fiatalokért Központ-Tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel, így különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakkal:
- A területen összesen 120 mobilház (ebből 110 szállásépület, 10 kiegészítő, támogató épület) telepítése, ezek középpontjában egy multifunkciós központi csarnok kialakítása.
Szálláshelyek:
- A mobilházak teljes kapacitása 600 fő, négy évszakos kivitelben
Multifunkcionális csarnoképület:
- A csarnoképület egy pontalapokon nyugvó vasbeton vázszerkezettel létesítendő 1300m2-es közösségi tér minimálisan 6m belmagassággal
- Héjazata szendvicspanel
- Az épület tetején napkollektoros rendszer telepítése
- Konferencia funkció, mely mobilfalas megoldással választható le a csarnok teréből:
o 1 plenáris 400 fő ültetett vendég részére
o min 8 szekció terem 30-50 fő ültetésére alkalmas
Rendezvény tér 2500-3000 fő befogadására alkalmas kiürítés számítás szerint
- Iroda funkció min 2 helység 6 fő irodai személyzet elhelyezésére
- Raktár, tároló helység berendezésnek, székeknek stb. min 50nm
- WC 1000 fő kapacitásra
- Melegítő konyha
- Hűtés-fűtés, légkezelés biztosítása normál és rendezvény üzemre
- Épületfelügyeleti rendszerek tervezése
- Épület akusztika megtervezése
A terület belső infrastrukturális fejlesztése:
- A mobilházak és a központi épület között úthálózati kapcsolat létesítése
- A terület belső egységét megadó víz- szennyvíz, villamos hálózat és úthálózat tervezése
- a vonatkozó jogszabály által előírt számú gépjármű parkoló tervezése. A parkolóhelyek előírásoknak megfelelő tisztító-szűrő rendszerekkel történő megtervezése
- Sportpályák, játszótér, fitneszpark tervezése
- útcsatlakozás (kapubehajtó) tervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel együtt.
- tervezési feladat részét képezi továbbá a meglévő külső tüzivíz – ellátottság felülvizsgálata, szükség szerinti bővítésének tervezése.
A tervezés során elkészítendő tervek:
- Megvalósíthatósági tanulmány
- Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása
- Geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat:
- Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés:
- Településrendezési eszközök elkészítése:
- Előzetes Régészeti Dokumentáció:
- Környezetvédelmi hatástanulmány:
- Építési engedélyezési dokumentáció elkészítése:
Látványterv, energetikai számítás
- Tervezői költségbecslés és időkalkuláció készítése.
- Építési engedélyeztetés:
Tervező feladata az engedélyezési dokumentáció a Megrendelő által történő jóváhagyását követően az ÉTDR felületen történő feltöltése, valamint az építési engedély megszerzése.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. A Tervező feladata minden szakágra kiterjedően a tervek összhangjának, egységességének megteremtése.
Ingatlan területe: 80 222 m2, kivett feltöltött terület
Multicsarnok tervezett nettó alapterülete: 1300 m2
Mobilházak száma: 120 db, egyenként 4-6 fő elhelyezésére alkalmas.
A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 15
2 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
3 4. V jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 15
4 5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ:
1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.
3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.
4. A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 2-3. és 5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
A II. 2. 5. pontban meghatározott közhasználatú építmény megfogalmazás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény I. Fejezet 2 § 9. pontjában meghatározott közhasználatú építményt érti.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő amennyiben az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó, valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái vagy Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái) névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, nem rendelkezik.
Előzetes igazolás:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Igazolás:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§ (3) bek. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKDt nyújt be-
Igazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 120.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján.:
M.1. Az AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1)-(2) és (5) bek. alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-k teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A) Az AT-i nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) az adott M.2.1 – M.2.3) pontok szerinti szakemberek nevét,
b) a felhívás alkalmassági minimumkövetelményt előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, melyet az adott szakemberrel igazolni kíván,
c) az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
d) az adott szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más milyen jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
B) AT és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:
a) a szakember nevét,
b) az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, az alábbi tartalommal:
ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;
bb) a megajánlott szakember
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett minimumkövetelménynek megfelelő szakmai gyakorlatának időtartamát (hónap), valamint a képzettségét vagy
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját,
A szakmai tapasztalat/gyakorlat alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen: a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva), b) a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének megnevezése].
Az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]
Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:
- a szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.
- csatolandó továbbá ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.
Amennyiben az M.2.1-M.2.3. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr. 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt. 69.§ alapján jár el. Minősített AT-k tekintetében a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely
M1.1) legalább nettó 900 m2 alapterületű, új építésű sportlétesítmény generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,
M1.2) legalább 70db mobilház generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,
Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen, alszempontonként legfeljebb két szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.
Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be!
A 2. értékelési részszempontra és az M2.1) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az
M2.1) alkalmassági követelményre a 2. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
A 3. értékelési részszempontra és az M2.2) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az
M2.2) alkalmassági követelményre a 3. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
Az 5. értékelési részszempontra és az M2.3) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az
M2.3) alkalmassági követelményre az 5. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Kr. Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 53.§ (6) bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő 1 (egy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint történik.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.
A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
3. Szerződés megerősítése:
Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), jólteljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka).
A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200.000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma 10.500.000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 (tíz) százaléka.
Jótállás: 24 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart.
3. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
4. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok.
5. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények, valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
6. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
7. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is). Változásbejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §).
8. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.
9. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
10. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
11. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
12. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2. értékelési szempont tekintetében pontkiosztás módszerét alkalmazza.
13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtotta be legalább 2 ajánlatot.
15. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
17. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
18. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben rögzített időpontig– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő tervezői szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következő mértékre: 10.000.000 HUF/káreseményenként és 50.000.000 HUF/év.
19. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák