Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/130
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.09.
Iktatószám: 11197/2018
CPV Kód: 45231220-3
Ajánlatkérő: NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Kft.;VABEKO Kft.;Colas Alterra Zrt.;SADE-Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
Telefon: +36 14322011
E-mail: juhasz.istvan@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák - keretmegállapodás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231220-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák - keretmegállapodás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 4400000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák - keretmegállapodás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázhálózat, a közbeszerzési eljárás megindításának
időpontjában az alábbiak szerint:
Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki települések.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák az alábbiak szerint:
1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazóelosztó vezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (csőszerelés és hegesztés) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő általszolgáltatott tervdokumentáció szerint.
2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi és felépítményi munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktívvédelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmiberendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
3. Meglévő acél- és öntöttvas anyagú, különböző átmérőjű és nyomásfokozatú gázelosztó vezetékek különbözőátmérőjű (DN63 - DN400) PE anyagú cső behúzásával történő rekonstrukciójához szükséges alépítményi és felépítményi munkáinak a leágazó elosztóvezetékek kiváltásával történő elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
4. csőbélelés
Csővezetékek üzembiztonságot veszélyeztető szakaszainak helyreállítása, meglévő csővezeték szakaszoknyomásfokozása és így a szállított mennyiség volumenének növelése és acélvezetékek korrózió ellenivédelmének biztosítása érdekében végzett csőbéleléses munkák elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.
Tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:
- 40 000 folyóméter (fm) gázelosztó vezeték építés (rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák),amelyből kb. 13 300 fm DN 300 vagy annál nagyobb átmérőjű gázvezeték,
- 4 db csőbéleléssel megvalósuló gázvezeték építési munka,
- 35 db gázvezeték építésre, vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyes és kiviteli terv készítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő a keretmegállapodás során eltérhet.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 4 400 000 000 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. M/2.1 alpont igazolására bemutatott szakemberek összesített tapasztalata (fm) 6
2 A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő), 6
3 A III.1.3. M/2.13. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő), 6
4 A III.1.3. M/2.14. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő), 6
5 Többlet földmunkások száma  6
6 Naprakész online nyilvántartás vezetése 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 64
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 011 - 021605
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VABEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SADE-Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4400000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4400000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
MEVAG Konzorcium
Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) Adószáma: 12671003-2-07.
VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.) Adószáma: 10484830-2-14. közös ajánlattevők
Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) Adószáma: 13961149-2-44
SADE-Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)
Adószáma: 11097875-2-44.
MEVAG Konzorcium:
- alépítmény, burkolat bontás, földmunka, dúcolás, burkolathelyreállítás, ideiglenes létesítmények részben
- korrózióvédelem alépítményi munkái részben
- gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái részben
- felépítmény, PE csövek, PE idomok, acélcsövek acélidomok, acélkarimák, karimás kötések, teletárcsák, elzáró szerelvények, ö.v. aknák, védőcső, szaglócső, nyomvonaljelző, távtartók, csővéglezárások, szigetelő közdarab, fali átvezetés, kiszigetelés, acél védőcső sajtolása, passzív korrózióvédő szigetelések, nyomáspróba részben
- aktív korrózióvédelem részben
- felépítmény, ideiglenes vezetékek építése-bontása, csővezeték bontás részben
- tervezési feladatok részben
- PE hegesztés
- acélhegesztés
- műszaki vezetés
- földmunka
- burkolat bontás, helyreállítás
SADE- Magyarország Kft.
- fölmunka egy része
- fuvarozás egy része
- daruzási feladatok egy része
- vízszintes irányított fúrás egy része
- MV-GO felelős műszaki vezetés
- acél, vagy PE anyagú, közművesített környezetben megvalósuló gázvezeték építésének vagy rekonstrukciójának engedélyes és kiviteli terv készítésének egy része
- acél hegesztési feladatok egy része
- PE hegesztési feladatok egy része
- acél hegesztés irányító, illetve felelősi tevékenység ellátása
- közműkiváltás
- helyreállítási, tereprendezési munkák
- víztelenítés
- dúcolás
- minőségvizsgálatok
- gázszerelési feladatok egy része
Colas Alterra Zrt.
- tervezés, engedélyezés, tervezői művezetés
- előkészítő munkák egyes részfeladatai (szakfelügyeletek, állapotfelvétel, stb)
- őrzés, vagyonvédelem
- felvonulási munkák egyes részfeladatai
- burkolathelyreállítás, -építés egyes részfeladatai
- forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
- esetleges közműkiváltások
- keresztezések, sajtolási munkák egyes részfeladatai
- vezetéképítési részfeladatok fúrással
- veszélyes hulladékkezelés, hulladékszállítás
- földmunkák egyes részfeladatai
- bontási munkák
- minőségvizsgálatok, laborvizsgálatok
- dúcolási munkák egyes részfeladatai
- víztelenítési munkák egyes részfeladatai
- hegesztési részfeladatok ellátása
- gázvezeték felépítmény építés egyes részfeladatai
- felelős műszaki vezetői részfeladatok ellátása
- korrózióvédelem egyes részfeladatai
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszeezési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)