Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11225/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Teljesítés helye:Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes Sima Ferenc u. 44-58
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72561030
Postai cím: Sima Ferenc Utca 44-58
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kalmár Mihály
Telefon: +36 63313244
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu
Fax: +36 63313972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szentesi-korhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000231662018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000231662018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dr. Bugyi István Kórház, Központi ITO - műtőblokk és mátrix hotelszárny engedélyezési tervek felülvizsgálata, és kiviteli tervek elkészítése - tervezési szolgáltatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dr. Bugyi István Kórház - tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
6600 Szentes Sima Ferenc u. 44-58
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat a már meglévő 2013-ban készült építési engedélyezési szintű terv felülvizsgálata, aktualizálása, újraengedélyeztetése, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az alábbiak szerint:
- részletes tervezői program kidolgozása,
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- a szükséges technológia tervek elkészítése,
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges elkészíteni a munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
A Tervezőnek az engedélyezési és a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, és a hatályos szabályozás figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, és a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Az új épülettömb az invazív szakmák fogadására épül, melynek középpontosan elhelyezkedő horizontális és vertikális közlekedő blokkjához az egyik oldalon a Központi ITO- műtőblokk szárnya, másik oldalon a „mátrix- hotelszárny” csatlakozik. A kórházfejlesztés létesítménye egyrészt az új épület csatlakozását elősegítő minimális átalakításból, másrészt „zöldmezős beruházásként” épül a járulékos kültéri munkákkal, úgymint a közműcsatornák rendezése, útkorrekciók és új útszakaszok építése, kertrendezés és növénytelepítések, parkolók és kerékpártárolók építése. A beruházás érintett épületei a Szentes belterület 8344/6 helyrajzi számú (58.696,0 m2) telekrészen helyezkednek el.
A tervezendő épület főbb paraméterei:
földszint:1699 m2
I. emelet: 1694 m2
II. emelet:1691 m2
tetőfelépítmény:32 m2
nettó alapterület összesen: 5116 m 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minőségi kritérium 1 Az M.2.1. pont alatt megjelölt szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli többlet szakmai gyakorlata : 0 - 84 hó,előny a nagyobb (minden megkezdett hó egész) 15
2 Minőségi kritérium 2 Az M.2.2. pont alatt megjelölt szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli többlet szakmai gyakorlata: 0 - 84 hó előny a nagyobb(minden megkezdett hónap egész) 10
3 Minőségi kritérium 3 Az M.2.3. pont alatt megjelölt szakember a jog. megsz. szüks. időn felüli többlet szakmai gyakorl. a felvonók terv. terén: 0 - 84 hó előny a nagyobb (minden megk. hó egész) 10
4 Minőségi kritérium 4 Orvos technológus tervező, akinek OT-RT, -RSZ, -MT, -MSZ jog. vagy azzal egyené. terv.jog. megsz. szüks. időn felüli szakm. gyak. van:0-84 hó előny a nagyobb(minden megk.hó egész) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A már meglévő 2013-ban készült engedélyezési szintű terveket a nyertes ajánlattevő szerződéskötéskor megkapja szerkeszthető formában. Értékelési szempontonként csak egy szakember bemutatását értékeli Ajánlattevő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdi szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alk. köv-nek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
Legyenek figyelemmel a Kbt. 67. § (3)-(4), és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7.,12-16. §-aiban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend 3. § (2) alapján ha AT az előírt alk. köv. más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 3. § (3) alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A kizáró okok tekintetében az ATk, alvállalkozók, valamint az AT által az alkalm. igazolására igénybe vett más szerv. által tett nyilatkozatok keltezésére a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) az irányadó, azaz a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) alapján:
Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (266/2013. Korm. rend.6. § (3) szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015.(X.30.) Korm. rend 8. § (1) bek.).
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd.szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalm. köv-nek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alk. minimumköv-nek a közös AT közösen is megfelelhetnek, Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alk. köv. a közös AT mindegyike meg kell, hogy feleljen.
AK a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bek. c) szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT (közös AT), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
AK felhívja AT figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a alapján - az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzési eljárással kapcs. dok. – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás -, valamint a vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtásának kötelezettségére, valamint a VI.3)18. pontban meghatározott felelősségbiztosítás tekintetében az ajánlatban történő nyilatkozattételt arra vonatkozóan, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára benyújtja az ott meghatározott felelősségbiztosítást.
Az igazolások benyújtására vonatkozóan AK felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. AT cégszerű referencianyilatkozata a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetésével, az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megbontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) – (2) bekezdés szerinti módon igazolva. AK a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat is figyelembe veszi.
A kért referencia több szerződésből is teljesíthető.
Ha AT a referenciát konzorciumban teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alk.köv-ek.
Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk.köv-eknek AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.köv-t, melynek igazolása érdekében AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk.köv-nek történő megfelelést. Az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD -t is be kell nyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához [321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (2)].
A fentiekben részletezett igazolások benyújtására a felhívott AT-ket AK a Kbt. 69. § (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően hívja fel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk.köv-nek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazd.szereplőkre, együttes megf.lehetősége értelmében elegendő, ha a közös AT-k közül egy megfelel.
M/2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai gyakorlat év/hó részletességgel)
— szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.
Amennyiben a szakemberek (ahol releváns) rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti jogosultságokkal, az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az elérési út megjelenítése nem szükséges.
Az A-hoz csatolni kell továbbá AT nyíl. arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről. Ugyanazon szakember több alkalmassági követelményhez is bemutatható.
Igazolási mód: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik összesen legalább nettó 3800m2 nagyságú épület(ek) tervezésére vonatkozó referenciával. A referencia több szerződésből teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan a (közös) AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.2 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.3.1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.4. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.5. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű K tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.2.6. 1 fő aki rendelkezik OT-RT, -RSZ, -MT, -MSZ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX. 15.) K.r.
266/2013. (VII. 11.) K.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó megbízási díj 1 %-a naptári naponta. Maximuma a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186. §), mértéke Szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Nyertes AT a teljesítés során 2 rész számlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani.
A szerz. biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait, részletes fizetési feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
A kifizetés teljesítése a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően a Tervező által szabályszerűen kiállított számla és mellékletei alapján, a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhez vételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás útján történik.
AK felhívja a figyelmet a 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: 424/2017 (XII.19.) Kormányrendelet 15.§ szerint az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felolvasólapot elektronikus űrlap formában kell az ajánlat (A) részeként csatolni.
2. Az A-nak tartalmaznia kell az ajánlattevő (AT) nyilatkozatát Kbt.66.§ (2) szerint.
3. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) szerinti információk A-ban történő feltüntetését, melynek alapján az A-ban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az A benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. AK AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. AK felhívja AT- figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a közbesz. dokumentumokban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ben foglaltakról.
7. Értékelés: Az A-ok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára minden részszempont esetében: 0-10 pont.
Az ár szempontok esetében AK a fordított arányosítás módszerét, a többi minőségi szempontok esetében az arányosítás módszerét alkalmazza.
8. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
9. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így egy egységet képeznek, egységes szempontrendszer szerint kell a terveket elkészíteni, biztosítani kell a tervek egységes tartalmát és szerkezetét. Ezek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok. Az egyértelmű felelősségi viszonyok megállapítása is csak egy szerződéssel biztosítható.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mendebaba Radmila 00076
11. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Megbízó) számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143.§(2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AT-t (Megbízót) haladéktalanul értesíti.
12. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§(5)-(6)-ra.
13. Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
14. AK felhívja a figyelmet, hogy az AK és AT között a kommunikáció a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet szabályai szerint történik.
15. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).
16. Kbt.54.§ értelmében, az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
17. AK az A-ok bírálatát a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint végzi el.
18. Szerződéskötéskor a nyertes AT köteles benyújtani a 10 M Ft/káresemény, és legalább 50 M Ft/év kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosításról szóló kötvény másolatát.
19. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek (alk.köv.), azzal, hogy AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alk.köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „α” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
20. A 322/2015. (X.30.) K.rend 9. § szerinti szakmai ajánlat benyújtása az A részeként kötelező.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák