Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/116
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.18.
Iktatószám: 11235/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: PTE Politechnika Kutató,Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: in-house gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PTE Politechnika Kutató,Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10321537202
Postai cím: Boszorkány Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kukai Tibor
Telefon: +36 303004158
E-mail: dr.kukai.tibor@gmail.com
Fax: +36 72503650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000626352021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000626352021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: in-house gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tervezői közreműködés TIP I. PTE Nyár utcai tömb
Hivatkozási szám: EKR000626352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Nyár utcai tömb fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői közreműködés ellátása, az alábbi részfeladatok szerint:
- Geodéziai felmérés + 3D pontfelhő
- Közműhálózat genplan
- Érintett épületek építészeti felmérése és felmérési terv elkészítése
- Szerkezeti feltárások
- Statikai szakvélemény
- Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a következő részterületeken:
* Építészeti tervdokumentáció elkészítése és tervezői költségbecslés
* Statikai tervezés
* Erősáramú tervezés
* Gyengeáramú tervezés + Tűzjelző
* Lift tervezés
* Közmű tervezés
* Tűz és robbanásveszély tervezés
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Tervezési részfeladatok ellátása szükséges legalább a feladatleírásban meghatározott szakterületek vonatkozásában.
A BERUHÁZÁS FŐBB PARAMÉTEREI
Tervezési helyszín telkének a helyrajzi száma 4956
Telek területe 16.493 m2
Telek beépítettsége 21.3%
Telek beépíthetősége 40%
Maximális építménymagasság 12,5-15m
Zöldfelület 9.178 m2
A beruházás főbb jellemzői
NYAE (volt Gyermek klinika főépülete) alapterülete 2.265 m2
NYBE (volt Pulmonológia) alapterülete 885 m2
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (a szakemberek rendelkezésre állásának igazolásaként) a tervezői szerződéskötés megkötéséig rendelkeznie kell munkaszerződéssel vagy előszerződéssel az összes (tervezői feladatleírásban előírt) szakági tervező vonatkozásában. A szakági tervezők rendelkezésre állását igazoló fenti dokumentumok bemutatása a szerződéskötés feltétele. A rendelkezésre állási dokumentumok bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, figyelemmel arra, hogy a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan lenne. Önálló egységként történő kezelése az egyes szakági tervek összhangja nem biztosítható.
A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. Tehát valamennyi feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére.
Mindezekből eredően a közbeszerzési eljárás részajánlatokra bontása nem biztosítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tervezői közreműködés TIP I. PTE Nyár utcai tömb
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem Nyár utcai tömb fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői közreműködés ellátása, az alábbi részfeladatok szerint:
- Geodéziai felmérés + 3D pontfelhő
- Közműhálózat genplan
- Érintett épületek építészeti felmérése és felmérési terv elkészítése
- Szerkezeti feltárások
- Statikai szakvélemény
- Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a következő részterületeken:
* Építészeti tervdokumentáció elkészítése és tervezői költségbecslés
* Statikai tervezés
* Erősáramú tervezés
* Gyengeáramú tervezés + Tűzjelző
* Lift tervezés
* Közmű tervezés
* Tűz és robbanásveszély tervezés
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Tervezési részfeladatok ellátása szükséges legalább a feladatleírásban meghatározott szakterületek vonatkozásában.
Az épület műemlék jellegű érték; építészeti, történeti, iparművészeti szempontból jelentős építmény.
A BERUHÁZÁS FŐBB PARAMÉTEREI
Tervezési helyszín telkének a helyrajzi száma 4956
Telek területe 16.493 m2
Telek beépítettsége 21.3%
Telek beépíthetősége 40%
Maximális építménymagasság 12,5-15m
Zöldfelület 9.178 m2
A beruházás főbb jellemzői
NYAE (volt Gyermek klinika főépülete) alapterülete 2.265 m2
NYBE (volt Pulmonológia) alapterülete 885 m2
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (a szakemberek rendelkezésre állásának igazolásaként) a tervezői szerződéskötés megkötéséig rendelkeznie kell munkaszerződéssel vagy előszerződéssel az összes (tervezői feladatleírásban előírt) szakági tervező vonatkozásában. A szakági tervezők rendelkezésre állását igazoló fenti dokumentumok bemutatása a szerződéskötés feltétele. A rendelkezésre állási dokumentumok bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásbanszereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű terméket is elfogad.
Az egyenértékűség alátámasztása minden esetben az AJánlattevő feladata. E körben Ajánlattevő az ajánlatábanköteles az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat becsatolni. Amennyiben az egyenértékűség alátámasztására vonatkozóan benyújtott dokumentumok alapján – esetleges hiánypótlást és felvilágosítás nyújtást követően – nem állapítható meg, hogy a helyettesítő termék műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű a műszaki leírásban szereplő terméknél, Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
2 3. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
3 4. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 119
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1-20-2020-00007.
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasságot igazoló szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64. §-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, amely nyilatkozatot az EKR-ben található "Nyilatkozat kizáró okokról" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben található "Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt kizáró okok fenn nem állását.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan AT, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alk. köv-ben előírt nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét alátámasztó igazolást kell benyújtani.
A kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján Gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján Gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) Ajánlattevő a Kbt. 114/A. §-ára figyelemmel az ajánlathoz csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint – a 21. § (3a) bek. a) pontját figyelembe véve - a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervezési tevékenység) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó referenciaigazolást.
Az alkalmasság igazolását a Rendelet 23. § -a alapján kell benyújtani az ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább a referencia tárgyát, a szolgáltatás jellegét (különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesítés idejét (kezdetét és végét év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.
M.2. Ajánlattevő a Kbt. 114/A. §-ára figyelemmel, az ajánlathoz csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel azon szakemberek (SZK) megnevezését, képzettségét/végzettségét, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell:
- a szakemberek nevét,
- képzettségét,
- a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási számát, és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már rendelkezésre áll).
- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (M.2./ 1)-3) pont szerinti) szakmai tapasztalatának időtartamát,
- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot Ajánlatkérő egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett, azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 114/A. § figyelemmel ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál Ajánlatkérő csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti feladatok teljesítése során szerzett többlettapasztalatot.
Az alkalmassági követelmények esetén a Kbt. 65. § (9),(11) bek, és a Rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1/ Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek tárgya legalább 1500 m2 beruházási területű, műemlék jellegű (vagy műemléki) épület rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és/vagy elkészítésében való közreműködés volt, ahol a tervezési feladat legalább építészet, statika, és épületvillamosság szakágakra vonatkozott. Beruházási terület alatt Ajánlatkérő az adott tervezés alapján megvalósított rekonstrukciós munkáival érintett teljes területet érti.
Az M.1/ pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény több szerződésből teljesíthető.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Az M.2/ pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Tervező a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha valamely teljesítési szakasz (terv átadása) elkészítése olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesül. Alapja: a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó díja. Mértéke: késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Ha a Tervező a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti – a Tervdokumentációt érintő – kérelmekre adott válaszokat – olyan okból, amelyért felelős – nem adja meg a Felek által előzetesen meghatározott határidőn belül, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljes nettó tervezői díj, mértéke 0,5% naptári naponként, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Tervező késedelme eléri a 30 naptári napot, a Megrendelő jogosult a Tervdokumentációra vonatkozó teljesítést meghiúsultnak tekinteni, és elállni a szerződéstől. Mértéke: a teljes nettő tervezői díj 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződés pénzügyi fedezetét a GINOP-2.3.1-20-2020-00007. azonosítószámú Támogatói Okirat terhére biztosítja, utófinanszírozással. A támogatási intenzitás 100,000000 %.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során 1 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi elfogadását követően, az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: amennyiben az adott tevékenység az engedélyezési terv alapján hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a részszámla benyújtása a végleges építésügyi hatósági engedély rendelkezésre állását követően lehetséges, amennyiben az adott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött, úgy az erre vonatkozóan kiállításra kerülő hatósági nyilatkozat alapján van lehetőség; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal,
- végszámla: a kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal.
Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ajánlati ár tartalmazza a szerzői jogok Ajánlatkérő részére történő átengedésének valamennyi díját.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésének határideje:
1. Geodéziai felmérés + 3D pontfelhő, Közműhálózat genplan, Érintett épületek építészeti felmérése és felmérési terv elkészítése, Szerkezeti feltárások, Statikai szakvélemény elkészítése: a szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül.
2. Engedélyezési tervdokumentáció (Építészeti, statikai, erősáram, gyengeáram, tűzjelző, lift, közmű, tűz és és robbanásveszély tervek, tervezői költségbecslés) elkészítése: a szerződés hatálybalépését követő 4 héten belül, de legkésőbb 2021. augusztus 16. napig.
3. Kiviteli tervdokumentáció (Építészeti, statikai, erősáram, gyengeáram, tűzjelző, lift, közmű, tűz és és robbanásveszély tervek, tervezői költségbecslés) tervellenőrzésre alkalmas állapotban történő átadása: a szerződés hatálybalépését követő 12 héten belül, de legkésőbb 2021. október 20. napig.
4. A végleges kiviteli tervdokumentáció (Építészeti, statikai, erősáram, gyengeáram, tűzjelző, lift, közmű, tűz és és robbanásveszély tervek, tervezői költségbecslés) elkészítése: a szerződés hatálybalépését követő 17 héten belül, de legkésőbb 2021. november 15. napig.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Ajánlati ár szempont: fordított arányosítás, Minőségi szempontok: Kbt. 77. § (1) bekezdése. A KD-ban részletezve.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A tervezési feladat stratégiai jellegére és komplexitására, az egymásra épülő tervezési részekre (melyek egymástól el nem választhatók) tekintettel a több szerződésből történő teljesítés nem lehetséges.
2. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 2. §. alapján az EKR-ben történik.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
4. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7)
szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. szerint; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részenként kitölteni. Az ajánlatban Árrészletező táblázatot kell benyújtani a kiadott minta szerint.
6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-a).
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak
megfelelően. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
11. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
13. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. irányadók.
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
14. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15. Ajánlatkérő az eljárásban konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza.
17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a
szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2.) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
18. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, a szerződéskötéstől a kivitelezési tervdokumentáció elfogadásáig. A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző feladatleírásban szereplő
ütemterv az egyes tervezési fázisokra részhatáridőket határoz meg dátumokat.
19. Ajánlatkérő a hiánypótlás vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra.
20. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
21. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 20.000.000 HUF/kár és minimum 40.000.000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
22. Ajánlatkérő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a rendelkezési jogát kiköti, ezért azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, annak ellenértékének (az ajánlati árban foglalt ellenérték) Ajánlattevő felé történő megfizetését követően.
20. FAKSZ: Horváth-Tóth Veronika (01278)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges