Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.07.03.
Iktatószám:11401/2015
CPV Kód:45233120-6;45233128-2;45221111-3;45230000-8;71322000-1
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Csongrád megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Építőipari Zrt. és DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zrt. és DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Bocskai út 73.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Csongrád megye
NUTS-kód HU333
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/10/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A szerződés tárgya:
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése.
A szerződés mennyisége:
55. sz. főút 18+202 - 25+275 km sz. között Mórahalom elkerülő szakasz építése.
7,1 km hosszon új nyomvonalú 2x1 forgalmi sávos elkerülő szakasz építése másodrendű főúti paraméterekkel,3 db körforgalmú csomópont, 1 db új közúti kishíd, átereszek-keretátereszek építése, szervizút hálózat kiépítés,zajvédőfal építés, közmű- kiváltás, védelembe helyezés, növénytelepítés.
Az 55. sz. főút 4+475-18+202 km sz. közötti (Szeged- Mórahalom) közötti szakasz és a 25+275 - 40+975km sz. közötti (Mórahalom- megyehatár) szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítésprojektként külön beruházásban, de jelen projekttel egy időben valósul meg, ezért a Vállalkozónak a csatlakozóprojekt kivitelezőjével egyeztetni és a megvalósításban együttműködni szükséges.
A szakasz jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
- A szakasz építési hossza: 7,073 km
- Tervezési osztály: K.IV.A
- Tervezési sebesség: vt=90 km/h
- Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m, Biztonsági sáv (padkán belül): 0,25 m, Burkolat szélessége: 7,50 m,Korona szélessége: 12,00 m, Padka szélessége: 2,50 m (ebből burkolt 0,25 m; stabilizált burkolatú 2,25 m).
A csatlakozó földutak kialakítása a következő paraméterekkel történik: a burkolat szélétől 25 méteren6,0 m szélességgel, a folyópályával megegyező pályaszerkezettel, majd 25 méter hosszan csökkentett pályaszerkezettel, majd 35 m hosszan 4.0 m szélességben kialakított zúzottkő szórásból készül.
- Műtárgyak: 1 db új kishíd a Vágói csatorna felett (3 nyílású vasbeton híd, szerkezeti hossz: 25,94 m).
- Átereszek- keretáterszek építése.
- Csomópontok: 3 db körforgalmú csomópont, 4 db útcsatlakozás.
- Szervízutak és földút csatlakozások kiépítése sárrázókkal.
Főpálya rétegrendje:
- 5 cm vtg. SMA 11 kopó (mF) kopóréteg,
- 7 cm vtg. AC 22 kötő (mF) kötőréteg,
- 10 cm vtg. AC-22 alap (mF) alapréteg,
- 15 cm vtg. Ckt alapréteg,
- 25 cm vtg. homokos kavics.
Közművek:
1. Hírközlő vezetékek,
2. Elektromos vezetékek,
3. Szénhidrogén vezetékek.
Főbb beépülő anyagmennyiségek:
- Humuszleszedés: 22 000 m³,
- Nagytömegű földmunka: 112 000 m³,
- Fagyvédő, talajjavító réteg: 31 000 m³,
- Alapréteg (CKt): 12 000 m³,
- Aszfaltburkolat: 15 100 m³.
Tervezési feladatok:
A feladat részét képezi:
- a kivitelezés (építési beruházás) során a szerződésben és mellékleteiben részletezett továbbtervezésifeladatként kiviteli tervek, részlettervek és kiegészítő tervek készítése;
- megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek, geodéziai megvalósulási térkép, végleges telekalakítási(telekcsoport újraosztási, összevonási) terveinek elkészítése a szükséges engedélyek, jóváhagyások észáradékok beszerzésével;
- az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése - a forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv elkészítése és közlekedés hatósági ésközútkezelői jóváhagyatása;
- a közművek átépítési tervek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz szükségesengedélyek, jóváhagyások beszerzésével.
A szerződés elszámolása során a NIF Zrt és a vállalkozó: Elszámolható költségek útmutatója KözOP 1-5.prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak című kiadványalapján járnak el. www.nfu.hu
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233128-2
45221111-3
45230000-8
71322000-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 4633473901 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/10/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/07/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 111 - 189092
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/11 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9664 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/12 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 215 - 373451
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/06 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19914 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/11 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
Befejezési határidő: szerződéskötést követő 18 hónap.
Módosított szerződéses feltétel:
Befejezési határidő: 2015. július 15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződés megkötését követően felmerülő, a szerződéskötéskor a felek által előre nem látható indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§ rendelkezéseivel összhangban a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé.
Jelen szerződésmódosítás alapját képező vállalkozási szerződést Felek 2013. október 15-én írták alá.
A Szerződéses Megállapodás 3. pontja rögzíti: „Befejezési határidő: Szerződéskötést követő 18 hónap”.
A Szerződéses Megállapodás 7. pontja tartalmazza:
„Szerződő Felek figyelmemmel arra, hogy a Szerződés a támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba, a Szerződéses Feltételekben megfogalmazott „szerződés aláírása” kitétel helyett a „támogatási szerződés aláírása” kitételt rendelik alkalmazni.”
Jele szerződés - amennyiben a Szerződés Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.”
NIF Zrt. a közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontását követően már benyújtotta KÖZOP pályázatát, meg sem várva a nyertes ajánlattevő kihirdetését, valamint a vállalkozási szerződés megkötését, annak érdekében, hogy a szerződéskötés és a támogatási szerződés megkötése között minél rövidebb idő teljen el, azonban nem számolhatott a közreműködő szervezet intézményrendszerének átalakításával, ennek következményéképp a támogatási szerződés aláírásának elhúzódásával.
A Magyar Közlöny 2013. november 29. napján 199. számában megjelent az 1887/2013. (XI. 29.) számú Korm. határozat, amelynek 1. pontja rögzítette, hogy a Kormány jóváhagyja egyebek mellett a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0025 azonosító számú, „55. sz. főút Mórahalom elkerülő szakasz” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot. A Korm. határozat 3. pontjában a Kormány hozzájárult az 1. pont szerinti projektek - egyebek mellett a tárgyi vállalkozási szerződés - pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződésnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez, azonnali határidő kitűzése mellett.
A döntési adatlap aláírása után a támogatási szerződés megköthető lett volna, azonban a projektre vonatkozó fenti Kormányhatározat megjelenését követően az intézményrendszer átalakulása miatt a Támogatási Szerződés megkötésére - és így a Szerződés hatálybalépésére - 2014. március 13-án került sor.
A Szerződés megkötése: 2013. október 15., a Szerződés hatályba lépése: 2014. március 13., amely között közel 5 hónap telt el, így a kivitelezésre Vállalkozónak ténylegesen 13 hónap állt rendelkezésre.
Vállalkozó minden tőle telhetőt megtett az eredeti határidő tartása érdekében, többlet kapacitást vont be, átszervezte a munkavégzését, az egymásra épülő munkarészeket besűrűsítette annak érdekében, hogy a kritikus úton lévő munkafolyamatokat felgyorsítsa.
A munkaterület átadás-átvételi eljárásra kizárólag a szerződés hatályba lépését követően nyílt mód. Ennek alapján a munkaterület átadás-átvételi eljárás 2014. március 25-én kezdődött és 2014. április 2-án zárult le.
A Szerződéses Feltételek 11.1 A Bázisdokumentáció alcikkelye szerint Vállalkozó köteles a Szerződés aláírását - jelen esetben a hatályba lépését - követően legkésőbb 30 napon belül a Projektelem kivitelezésére vonatkozó Bázisdokumentációt elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani. Vállalkozó ennek a kötelezettségének 2014. április 10-i dátummal, megfelelő időben tett eleget.
Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul megkezdte az előkészítő munkákat.
Vállalkozó 2014. április 14-én megkérte a munkakezdési engedélyt, és engedély megszerzését követően tényleges kivitelezési munkák is megkezdődtek 2014. április 22-én.
A szerződés hatályba lépését követően vált - ténylegesen - lehetőség a közműkiváltásokkal kapcsolatos ügyintézésekre, a lőszermentesítési-, fakivágási-, bozót és cserjeirtási-, valamint a régészeti munkák megkezdésére illetve elvégzésére.
Problémát jelent, hogy az egyes munkafolyamatok megkezdhetőségének késedelme miatt a kivitelezési munkák jelentős része nem fejeződhetett be a 2014. év téli üzemeltetési időszakáig. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. CSO-203/11/2014. számú 2014. november 6-án kelt levelében kifejtette, hogy a 2014. november 10. és 2015. március 15. között tart a téli üzemeltetési időszak, valamint az újonnan épülő Mórahalom elkerülő országos közutat érintő (55. sz. főút és az 5432 j. út) munkavégzéséhez 2014. november 20-ig járul hozzá. A zavartalan téli üzemeltetés érdekében november 20. - március 15. között burkolatbontási munkákat nem lehet elvégezni, illetve egyes munkafolyamatok külön kérés alapján végezhetőek, amennyiben az időjárási körülmények azt engedik. November közepétől a szabványoknak és a Közútkezelő előírásainak megfelelően a technológiai előírások alapján a Mérnök már nem ad engedélyt kötő- és kopóréteg építésére. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által jelzett területek mindhárom körforgalmat érintik.
A 3 sz. körforgalom (Mórahalom elkerülő út Baja felőli végcsomópontja - 55. sz. főút 25+00-25+100 km szelvényei között) építését Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. levele alapján igyekezett kivitelezni még a téli üzemeltetési időszak beállta előtt, de a kivitelezési munkák folyamán a Móra Ferenc Múzeum munkatársa - a régészeti szakfelügyelet végzése közben - 2014. november 11-én egy újabb régészeti lelőhelyet talált, és az építési munkákat leállítatta. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014. december 1-jén kelt levelében kötelezte a NIF Zrt-ét, hogy az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő szakaszon előkerült Mórahalom 175. lelőhelyen (nyilvántartási azonosító:87445) kapcsán a feltárás elvégzésére a Móra Ferenc Múzeummal szerződést kössön, valamint a kivitelezési munkálatok kizárólag a feltárások befejezése után kezdődhetnek meg. NIF Zrt. és a Móra Ferenc Múzeum között a feltárásra vonatkozó szerződés 2014. december 19-én aláírásra került.
A régészeti leletmentésre a Móra Ferenc Múzeum munkatársainak 30 régészeti munkavégzésre alkalmas munkanap áll rendelkezésre.
Ez a régészeti lelőhely nem szerepelt a korábbi feltárandó helyszínek között, így mindenféleképpen előre nem látható körülménynek minősül. Ezen szakaszon a régészeti leletmentés megkezdésére várhatóan - az ásatási engedély beszerzése, valamint a kedvező időjárási viszonyok miatt - csak 2015. márciusában kerülhet sor.
A régészeti leletmentést követően kezdheti csak meg Vállalkozó ezen a szakaszon a tényleges útépítést.
Feleken kívül álló, előre nem látható - a fentiekben részletezett - okok miatt a Szerződés Befejezési határidejének közös megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé, a kalkulált időszükségességre tekintettel az alábbiak szerint: Befejezési határidő: 2015. július 15.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/06/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/25 (év/hó/nap)