Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11404/2018
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU3, HU2, HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2481900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
További tárgyak:45100000-8
45255110-3
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU2, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
- mederrendezés:
o vízfolyás rendezés összesen mintegy 39,5 km hosszban
o 450 fm mederkorrekció
- fenntartó utak kialakítása:
o meglévő fenntartó utak jó karba helyezése összesen mintegy 14 546 fm hosszban
o fenntartó utak stabilizálása összesen mintegy 34 704 fm hosszban
- műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés, műtárgybontás:
o 1 db duzzasztó bontása, meder helyreállítással
o 1 db billenőtáblás duzzasztó felújítása
o 1 db betétpallós tiltó építése
o oldalműtárgyak rekonstrukciója 134 db
o belterületi átereszek lezárása csappantyúval 112 db
o 1 db híd bontása és a helyén10m nyílású új híd építése
o meglévő híd műtárgyak környezetében mederburkolatok javítása 36 db
- tározók építése:
o 1 db új záportározó építése
o 1 db meglévő tározó átalakítása
o 1 db vízvisszatartó tározó építése
- vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
- erózió elleni védelem:
o 2 db hordalékfogó műtárgy építése
o 200 fm levezető árok burkolása
o 250 fm árokrendezés
o 1 db vízmosás megkötés
- növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása 25 km
- monitoring rendszer fejlesztése:
o 6 db vízhozam mérő műtárgy
o 2 db vízminőség mérő
o 2 db hidrometeorológiai állomás
o 6 db meglévő felszín alatti, 1 db meglévő felszín közei mérőállomás fejlesztése
o monitoring rendszer fejlesztése és beillesztése a meglévő informatikai rendszerbe.
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
A műtárgyak vízgazdálkodási létesítménynek minősülnek.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata  30
2 1.1. Az M2.1. Alkalmasság igazolására bemutatott szakember megvalósított vízépítési projektben projektvezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata. (hó) 13
3 1.2. . Az M2.2. Alkalmasság igazolására bemutatott szakember vízépítési munkák műszaki vezetésében szerzett többlet szakmai tapasztalata. (hó)  13
4 1.3. Az M2.3. Alkalmasság igazolására bemutatott szakember vízépítési munkák tervezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata. (hó)  4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 konstrukció számú projekt
II.2.14) További információ:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)-hez kiegészítés: A Szerződés Elfogadott Végösszege: 2.497.900.000,- forint azaz kétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül 16.000.000 forint (azaz tizenhatmillió forint) (maximum az egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ár) 10%-a).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 526422
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2225512000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2481900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)-hez kiegészítés:
A Szerződés Elfogadott Végösszege: 2.497.900.000,- forint azaz kétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül 16.000.000 forint (azaz tizenhatmillió forint) (maximum az egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ár) 10%-a).
Ajánlatkérő megjegyzése: Ajánlatkérő kiegészítette a rendelkezésre álló anyagi fedezetet a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig.

Ajánlattevők:
- KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1. - adószám: 11505561-2-16) ajánlattevő
- Nyír-Wetland Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tambura u. 11. - adószám: 14654107-2-15) ajánlattevő
- Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. - adószám: 13748429-2-20) ajánlattevő
Nyertes Ajánlattevő:
- Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz. - adószám: 12671003-2-07)
Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- tervezés, terület előkészítés részben
- mederrendezés részben
- fenntartó utak kialakítása részben
- műtárgy rekonstrukció, műtárgy bontás, építés részben
- tározó építés részben
- vizes élőhely rendszer kialakítása részben
- erózió elleni védelem részben
- növényzet telepítés, parti zonáció helyreállítása részben
- monitoring rendszer fejlesztése részben
- befejező munkák részben
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek:
- BÉKÉS DRÉN Kft. (5630 Békés, Petőfi u.20. - adószám: 11053727-2-04)
- VIZITERV CONSULT Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. - adószám: 12164442-2-42)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
- BÉKÉS DRÉN Kft. (5630 Békés, Petőfi u.20. - adószám: 11053727-2-04) - Ajánlati felhívás III.1.3) M.1. és M.2.2.
- VIZITERV CONSULT Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. - adószám: 12164442-2-42) - Ajánlati felhívás III.1.1.) SZ.1. és III.1.3.) M.2.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)