Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Iktatószám: 11463/2018
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenyferenc.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.delivaroskapu.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.delivaroskapu.org (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: www.delivaroskapu.org (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest ma egy folyamatosan épülő város, valaha volt legsikeresebb korszakának küszöbén áll, óriási lehetőségek vannak a város előtt, amihez minden gazdasági-politikai feltétel adott. Egy új millennium következhet be, a XIX. század végénél is sikeresebb időszak, Budapest egy gyarapodó, erősödő, a világ nagyvárosai között egyre rangosabb és kulturális, gazdasági értelemben egyre vonzóbb várossá válhat a következő években.
A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.
A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12.000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Az elmúlt 40 évben nem került sor hasonló mértékű, átfogó kollégiumfejlesztésre, ráadásul a meglévő kollégiumi épületek állapota leromlott.
A Diákváros felgyorsítja a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé tétele kerül előtérbe. Számos budapesti egyetem diákjai élhetnek egy helyen, amely a tudásmegosztás és a közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, miközben műemlék és helyi védettségű épületek is felújításra kerülnek.
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy a Fejlesztési Program elemei, - köztük az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiának (1722/2016. (XII.9) Kormányhatározat) is szerves részét képező budapesti Diákváros - a tervpályázati dokumentációban meghatározott tervezési területen kerüljenek megvalósításra. A Fejlesztési Programról szóló Kormányhatározat kimondja továbbá, hogy a terület építészeti, városépítészeti mestertervét (masterplan) elkészítő tervezőt nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki.
A tervpályázat célja Magyarország és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely központi elemén, a Diákvároson keresztül több ütemben képes megteremteni csaknem 12000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását. Ezen felül megvalósítja a területhez kapcsolódó jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztéseket, amelyek nem csak ésszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de alapjaiban változtatják meg a város és víz kapcsolatot: felszabadítják az eddig a vágányok fogságában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. A tervpályázat célja továbbá azt bemutatni, hogy a Fejlesztési Programban létrejövő, a diákok és a lakosság által is használható sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően hogyan válhat egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed. A beépítési javaslatoknak illeszkedniük kell a környező városszövethez, az infrastruktúrához, a természeti környezethez, valamint a területen meglévő műemléki védettségű építményekhez (Nagyvásártelep épületet, Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes). A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.
A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő mesterterv (masterplan) olyan urbanisztikai pályázatot foglal magában, amely a Duna, Rákóczi híd - Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút - Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik.
A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Kormány rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon keresztül kell a részvételre jelentkezőknek és meghívottaknak feltöltenie.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
I. A részvételre jelentkező pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:
1. Legalább 100 ha kiterjedésű területre szerződésszerűen teljesített, elfogadott építészeti masterplan, amely alapján a kivitelezés megkezdődött;
2. Vízparti: folyó-, tenger vagy tóparti fekvésű területre készített építészeti masterplan;
3. Legalább 1 ha területű campusra (egyetemi vagy főiskolai oktatási és szabadidős funkciókat is magában foglaló városrész) készített építészeti masterplan;
4. Legalább 45.000 lélekszámú település egészére vagy településrészre készített urbanisztikai terv vagy építészeti fejlesztési koncepció, amely magában foglalt közlekedésfejlesztési-, telepítési -és zöldterület kialakítási koncepciót.
A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.
II. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet szerint:
1. 1 fő építésztervező É
2. 1 fő táj-és kertépítész tervező K
3. 1 fő közlekedésmérnök tervező KÉ
A részvételre jelentkező által bemutatott tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.
A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő - azaz érvényes - részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:
1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunkák darabszáma;
2. A referenciakövetelmények 1. pontjában meghatározott referenciák közül azok darabszáma, amelyek 100 ha-nál nagyobb méretű területre vonatkoznak;
3. A referenciakövetelmények 2. pontjában (vízparti referenciák) meghatározott referenciák darabszáma.
A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
Résztvevők száma: 17
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
1. ADEPT Architects, Dánia
2. Sasaki Associates Inc., Amerika
3. KCAP Architects & Planners, Hollandia
4. Kohn Pedersen Fox (KPF), Amerika
5. Squire & Partners, Anglia
6. SNØHETTA, Norvégia
7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)
8. Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)
9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)
10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)
11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Günther Zsolt és Csillag Katalin)
12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Urbanisztika
- városképi megjelenés
- építészeti minőség
- tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek
- város és víz kapcsolata
- funkcionális kapcsolatrendszer
- innováció
2. Közlekedés:
- kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezet közösségi és egyéni közlekedési hálózataihoz
- közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében tett megoldások
- parkolás és belső közlekedési rendszer
- gyalogos és kerékpáros megoldások
3. Ütemezhetőség:
- önállóan működőképes fejlesztési ütemek
- prioritások és sorrendiség
4. Fenntarthatóság:
- smart megoldások
- zöld koncepciók
- alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
EN,HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Meghívási díj: 40.000,- EUR*/ pályázó
Pályázatok díjazása:
1. díj: 90.000,- EUR
2. díj: 50.000,- EUR
3. díj: 30.000,- EUR
Megvétel (2 db) 20.000,- EUR/ megvétel
Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (meghívási és pályázati díjak) 890.000,- EUR
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
1. Elnök: dr. Fürjes Balázs, államtitkár
2. Társelnök: Tóth Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt., Beruházási főigazgató
3. dr. Schneller Domonkos, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Stratégiai főigazgató
4. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettes
5. Varga-Ötvös Béla, Budapest Főváros Önkormányzata
6. Grubánovits Gabriella, KKBK Nonprofit Zrt., közgazdász
7. Zoboki Gábor, építész
8. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi főépítész
9. Szűcs Balázs, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, főépítész
10. Gyulai István, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata, főépítész
11. Szalay Tihamér, építész, Magyar Építész Kamara delegáltja
12. Fekete György, építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja
13. Szemerey Samu, építész, várostervező
14. Ercsényi Balázs, okl. építőmérnök, terület-és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező
15. Szloszjár György, tájépítész
16. Baráth Etele, építész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
17. dr. Sölch Gellért Boldizsár, Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja
18. Győr Attila, műemlékvédelmi szakértő
19. Lilly Kudic, építész, Head of Architecture, London South Bank University
20. Orbán Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, osztályvezető,póttag

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szakértők tagjainak neve:
1. dr. Tóth Katalin
2. dr. Sirály Katalin
3. Ujvári Éva
4. dr. Verók Krisztián
5. Patkó Dávid
6. Polyák Levente
7. dr. Anke Ruckes
8. Balogh Andrea
9. Dulicz László
10. Michael Lisher
11. Forgács Dávid
12. Iványi Bálint
13. Varga Tamás
14. Frankfurt Beatrix
15. Böszörményi-Nagy Gergő
1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tervpályázati dokumentációban részletezetteknek megfelelően, nyújthatók be.
2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.
3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó - aki/amely:
- az előminősítési eljárás/tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz,
- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,
- aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu),
- aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,- a tervpályázat titkosságát megőrzi,
- felhatalmazza a kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét részben vagy egészben a felhasználja.
5) A tervpályázat hivatalos nyelvei:
• A részvételi szakasz tekintetében: A magyar és az angol, beleértve a kiadott előminősítési (részvételi) dokumentációt, a kérdés-választ. A részvételi jelentkezések és kérdések benyújthatók angol vagy magyar nyelven. A válaszokat a Kiíró angol és magyar nyelven is megadja.
• A pályázati szakasz tekintetében: A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A Kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény II.2.4) "A közbeszerzés ismertetése" rovatának folytatása:
A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Déli Városkapu Fejlesztés mesterterv (masterplan) tervdokumentációjának elkészítésére.
Mesterterv (masterplan) alatt a kiíró a tervpályázati kiírásban és dokumentációban az alábbiakat érti: olyan építészeti, városépítészeti tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A masterplan célja, hogy biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. Masterplanként önmagában a jelen tervpályázati kiírás tekintetében az Étv. és egyéb építési jogszabályok szerinti településrendezési eszközök nem elfogadhatók.
Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény IV.3.5) "A bírálóbizottság tagjainak neve" rovatának folytatása:
21. Tuss Réka, építész, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, beruházási projektmenedzser - póttag
Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény VI.3) pont "További információk" rovatának folytatása:
6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.
7) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.
8.) A Kiíró és a Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben