Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.28.
Iktatószám:11504/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés
Hivatkozási szám: EKR000584742019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Szombathely Megyei Jogú Városban tervezett intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat:
Helyi és helyközi autóbusz állomás kialakítása:Az új autóbusz állomáson 22 db szóló és 6 db csuklós autóbusz indítóállás létesül. Az autóbusz állomásra bekötő út javasolt szélessége 2x4,0 m, a peronok közötti javasolt útszélesség 7,0 m. A peronok javasolt szélessége 3,0 m, hosszuk 60,0 m.Az autóbusz állomás ki-behajtó útjai aszfalt burkolatúak, az induló állások burkolata CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) beton.
Autóbusz parkoló közforgalmi járművek számára:
A szintbeni elhelyezésű buszparkoló területén 50 db (46db szóló és 4db csuklós)busz napközbeni félreállása biztosítandó,kétirányú eléréssel.A busztároló pályaszerkezetére az induló állásokkal azonos pályaszerkezet(CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) pályaburkolati beton).
P+R parkoló:
A 166+6 férőhelyes(összesen 172 fh) lemezes,külön szinten elhelyezett parkoló, a busztároló felett került kialakításra.A P+R parkolóban a +6 db férőhely, mozgáskorlátozott parkolóállás.A parkoló állások gyalogosan rámpán keresztüli és lifttel történő megközelítése biztosítandó.
B+R, K+R parkoló:
50 db B+R fedett tároló kerül kialakításra,továbbá a Vasút utcában további 100db kerül elhelyezésre a meglévő és megmaradó P+R parkoló mellett.A vasúti felvételi épület előtt 3 db mozgáskorlátozott parkolóhely, Taxik részére 8 db megállóhely, valamint 14 db K+R parkoló alakítandó ki. Üzemi gépjárművek számára további parkolóállások létesítendők.További 32 db közterületi parkoló kerül kialakításra az Éhen Gyula téren,a lakóépületek kiszolgálása érdekében.
IMCS épület és perontető:
Új kombinált, több szintes IMCS felvételi épület kialakítása.Az építmény kizárólag a közösségi közlekedést szolgálja ki.Az épület hasznos alapterülete min.660 m2.A meglévő műemléki épület felújítása, nem része a tervezési feladatnak.A tervezés során törekedni kell az üzemeltetési költségeket csökkentő energiatakarékos megoldásokra.Peronok feletti perontető kialakítása, a perontetőnek lehetőleg olyannak kell lennie,h a fényáteresztés is biztosított legyen.A közönségforgalmi területeket teljeskörűen akadálymentes kialakításúra kell megtervezni.
Parkolólemez:
A busztároló felett elhelyezendő P+R parkoló kialakítása un. parkolólemezes megoldású. Az építmény látványának a környezetbe illeszkedő kialakítása szükséges.A parkolólemezen, árnyékoló kerülhet kialakításra.
Közúti kapcsolatok útépítés,forgalomtechnika:
A Semmelweis u. – Nádasdy u. kereszteződésében kanyarodó sávok kialakítása szükséges, jelzőlámpás irányítással. Az autóbusz állomás és busztároló be-kijárati útja szintén jelzőlámpás irányítást kap. A vasúti felvételi épület előtt buszöböl kerül kialakításra. A Vasút u. kikötésre kerül a Szent Márton u-hoz. A két útpálya közötti szintkülönbség 3,2 m.
Éhen Gyula tér és az IMCS környéki gyalogos és kerékpáros közterület. Az állomási előtér átalakítása, új gyalogos és kerékpáros tér kialakítása. A fejlesztés keretében kialakításra kerülő területeken megfelelő közvilágítási hálózat kialakítása.
Utastájékoztatás:
Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont utasforgalommal érintett főbb helyein(IMCS épület, vasút- és buszállomás)egységes hangos (akusztikus)és képi (vizuális) tájékoztatási rendszer kerül kialakításra.Min. 3db kültéri és min. 3db beltéri,nagyméretű összesítő dinamikus vizuális kijelző kihelyezése.A buszok indító állásainál mintegy 28db dinamikus kijelző elhelyezése. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)Az új autóbusz állomáson szükséges un.statikus utastájékoztató eszközök elhelyezése.
Kapcsolódó forgalomirányítási feladatok:
A buszpályaudvar központi irányító rendszere az új IMCS épületben kap helyet együttműködve a GYSEV Zrt. rendszerével.
Kamerás megfigyelés: A kritikus helyeken kamerás biztonságtechnikai megfigyelés kialakítása történik. A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, az új IMCS épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3 M/2.1 alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvez-i gyak-a helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng.és/vagy kiv. terveinek elkészitése terén(min0,max36hó)  20
2 AF III.1.3 M/2.2.alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti ált. építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (min.0, max.36 hó)  10
3 AF III.1.3 M/2.3.alk-i köv igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlata (min.0,max 36 hó)  10
4 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember szakmai gyakorlata, max.: 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja:A tervezett projekt esetében a besz.több szakágat és területet érint,melyek között az adatszolg.kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy AT menedzseli a terv-i fa során az összes folyamatot.Részekre bontva a beszerzést,a határfelületek kialakítása miatt többletkomm.,adatközlés és koordináció miatt egyeztetési nehézségek,viták lehetnének,a besz.elhúzódna

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A)Kizáró okok: Az elj-ban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm.igaz-ban olyan gazd-i szereplő,aki a Kbt. 62. § (1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll
A Kbt. 74. § (1) bek b) értelmében az Ajánlatkérőnek(AK) ki kell zárnia az elj-ból azt az ajánlattevőt (AT), alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz-ban részt vevő szervezetet,aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
1.Előzetes igaz-i mód:
Az AT-nek(közös AT esetében külön-külön)a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.valamint a 321/2015. (X. 30.)Korm.rend(Továbbiakban: Kr.)1. §(1)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(Továbbiakban: EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igaz-ban részt vevő gazd-i szereplő a Kr.4.§ (1)szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben említett kizáró okok hiányát.A Kr.15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igaz-ban részt vevő alváll-ó vagy más szervezet von-ban csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekint-ben,míg azon alvállalkozók tek-ben,amelyek nem vesznek részt alkalm.igaz-ban az AT a Kbt. 67.§ (4)szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.A Kr. 13. §-a alapján az AT von-ban folyamatban lévő változásbej-i elj.esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbej-i kérelmet.Nemleges nyilatkozat is csatolandó
2.Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján a kizáró okokra von-ó igaz-ok benyújtására felhívott AT-nek a Kr.1. §(7) bek., 8.,10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia,h nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá
A Kbt.62 § (1) bekezdés k) pont kb)alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról,h a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadály-ról szóló 2017. évi LIII.törvény 3. § 38. pont a)-b) v d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és vmennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tart-ó nyil-ot szükség.benyújtani.Ha a gazd-i szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyil-ot szükséges csatolni.A kizáró okokra és az alkalm-i követ-re vonat-an a közbesz.megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igaz-ban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre von-ó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
B) A szakmai tevék.végzésére von-ó igaz-i mód:
AT a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalm-i követelményeknek való megfelelést illetően.AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását,elegendő a IV. α kitöltése.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomt-t nyújt be
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján felhívott AT-k az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
AT(közös AT)a 322/2015. (X.30.)Kr.8. § (1) bek és a Kbt. 65.§(1) c) alapján csatolja az eng.vagy jogosítvány másolatát,ill a szervezeti,kamarai tagságról szóló igaz-t
Amennyiben a rend-re álló nyilvánt-ból teljes körűen ellenőrizhető a fenti alkalm-i feltételnek való megfelelés,a gazd-i szereplő a nyilvánt-ok elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.AK a nyilvánt-ban szereplés tényét a Kbt.69. § (11) szerinti nyilván-ban ellenőrzi
A szakmai tevék.végzésére von-ó alkalmasság min.követelménye(i):
AT(közös AT) alkalmatlan,ha nem szerepel a terv-i szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegy-ben,ill a nem Mo-o letelepedett gazd-i szereplő esetén a letelepedés sz-i ország nyilvánt-ban,v ott előírt eng-el,jog-al v szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik. AK előírja a 322/2015(X.30)Kr 8.§ (2) bek-ben fogl-kat. Alkalm igazolása.:Kbt. 65. § (6)-(7); (9);(11)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevő Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján köteles csatolni a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. is irányadó.
További részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
P/1. felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – (nettó) árbevétele összesen nem érte el a 170.000.000.- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően.Ajánlatkérő az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését,és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek.alapján.A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,h az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát,valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat,tevék ismertetését,a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!),valamint annak a szervezetnek a megjelölését,amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkavisz-ban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogvisz-ban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzet-t igazoló Intézmény erre von-ó nyilatkozatát.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása(figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is)az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.Az igazolás módjával kapcs-ban további információ a dokum-ban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és Kr. 24. § (1) irányadó az ig.során
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő,ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi,a Kr.22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt,befejezett,szerződésszerűen teljesített referenciával
M.1/1 legfeljebb 3 darab szerződés keretében teljesített
a)vagy olyan eng.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val, amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is
b)vagy kivit.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val
Mely(ek)(vagy a)vagy b))az alábbi tervezési feladatokat is magába foglalta(k):
- min.1 db belterületi közúti csomópont tervezése
- min.490 m2 hasznos alapterületű közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezése
- min.120 férőhelyes külön színtű parkoló tervezése
- min.20 állásos buszpályaudvar tervezése
- min.1 db min.35 férőhelyes térszíni buszparkoló vagy tehergépkocsi parkoló tervezése
AK külön szintű parkoló alatt,a különszintű parkolólemezt vagy parkolóházat vagy mélygarázst érti
M.1/2.Közösségi közlekedés infrastruktúra-fejlesztési projekthez kapcs-ó környezetvéd-i EVD vagy KHT készítése tárgyú referenciával,amely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési elj-ban való közreműködést
M.1/3.olyan referenciával,ami intelligens utastájékoztató rendszer tervezésére vonatkozik
M.1/4.olyan ref-val,amely intermodális csomóponthoz vagy közösségi közlekedés, infrastruktúra-fejlesztési proj-hez kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére vagy felülvizsgálatára vonatkozik
Az M.1/1. referencia igazolás esetében a legfeljebb három szerz-nek le kell fednie valamennyi felsorolt alkalm-i köv-t.Az M.1/2, M.1/3. és M.1/4. alkalm-i követelmények az M.1.1. pontra benyújtandó szerződéstől független,illetve egymástól független szerződéssel is igazolhatók
M/2. Alkalmatlan az AT,közös AT ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1 legalább 1 fő projektvezető,aki rend.:
- „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyak-al,ezen felül
- min.36 hó projektvez-i gyak-al helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng.és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén
- valamint min.1db közösségi közlekedésfejlesztéshez kapcs-ó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésére von-ó projektvezetői gyakorlattal,amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is (a harmadik követelmény az első és a második köv-el átfedésben lehet)
AK előírja,hogy a projektvezetői fa-at maga az AT (vagy közös AT) köteles elvégezni,melyre tekintettel a jelen alkalm-i követ-nek való megfelelés igaz-ra a Kbt. 65. §(7)bek.nem alkalmazható
M/2.2.legalább 1 fő tervező,aki rend.:
- „É” jogosultság megszerz-hez szükséges szakképzettséggel és min.36 hó ált.építmények tervezése területén szerzett szakmai gyak-al,
- valamint min.1 db közösségi közlek-el kapcsolatos épület v épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésében szerzett gyak-al és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött(a második követelmény az első köv-el átfedésben lehet)
M/2.3. legalább 1 fő tervező,aki rend.:
- „T” jogosultság megszerz-hez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyak-al,ezen felül
- min.36 hó tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyak-al
- valamint min.1 db szerkezetép-hez kapcs-ó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésében szerzett gyakorlattal,amely tartalmazott külön szintű parkolólemez és/vagy parkolóház tervezését is(a harmadik követelmény az első és második köv-el átfedésben lehet)
M/2.4.legalább 1 fő tervező,aki rend.:
-„KÉ-K”jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül
- min.36 hó helyi és/vagy országos közút tervez-i szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal.
- valamint valamint min.1 db intermodális csomópont és/vagy városi közösségi közlekedési projekt(ek) eng.terv és/vagy kiv.terv kész-ben szer gyak-al (a harmadik köv.az első és másodikkal átfedésben lehet)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó tervezői díj alapján számított 0,5%/nap
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5%-a
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a
Jótállási idő: 36 hónap
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.
A szerződés hazai forrásból kerül finanszírozásra. A szerződés utófinanszírozású.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.
Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentumok rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)K.r.5.§(2)bek. alapján elektronikus pld.ban kell benyújtani - teljes ajánlatot elektr-an megjeleníthető formátumban(.tif,v.jpeg, v .pdf)kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.(XII. 19.) K.r.15. §-a irányadó.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,melyet Ajánlattevő (AT) az EKR-ben rend.re bocsátott elektr űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni(424/2017. (XII. 19.)K.r.11. § (1) bek.)
3. Az alábbi dokumentumokat EKR űrlapon kell benyújtani: Kbt. 62. § (1) bek. kb) és kc) pont, 66. § (2) bek., 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat, változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat, míg a Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges is) és a 134.§ (5) bekezdés alapján a KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozot. Az AT-nek (adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatban EEKD-t (egységes európai közbeszerzési dokumentum) kell benyújtaniuk.
4. AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését
5. Ajánlati bizt.nyújtását AK nem írja elő
6. AK a KH útmutatója alapján (KÉ 2016/147. sz.,2016.12.21.)Minőségi kritérium 1-4. esetén:egyenes arányosítással,az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli,melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes AT számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,azzal,h kizárólag egy alkalommal rendel el hp-t arra vonatkozóan,ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba,és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra
8. Az alkalm.III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített AT hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min-i szempontokhoz képest szigorúbbak
9. AK kizárja a Kbt.35.(8) bek.szerinti projekttárs.létrehozását mind egyedüli,mint közös AT-k esetében
10. A szerz.kötés feltétele,h a nyertes AT által az AF III.1.3) M/2.1.-M/2.4.pont szerinti valamint a 4.min-i értékelési szempont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)K.r.,ill.a 297/2009 (XII.21.)K.r. szerinti,az alábbi(vagy azzal egyenértékű)érvényes terv-i jogosultsággal,továbbá a magyar országos kamara névjegyz-ben ilyen jogosultsággal szerepeljenek:M/2.1:„KÉ-K” jogos..;M/2.2:„É”jog. ;M/2.3:„T”jog. ;M/2.4:„KÉ-K” jog.;AF II.2.5.pont4. min-i értékelési szempont esetében:„SZKV 1.1-4.szak-i jogosultság
11.A nyertes AT köteles a szerz.hatálya és a jótállás időtartalma alatt leg.100M Ft éves,valamint káreseményenként 25M Ft kártér-i limit összegű érvényes terv-i felelősségbizt-al rendelkezni
12.Szakmai ajánlat a Dok 8.5.1.pontja szerint
13.A közb-i elj.a 320/2015.(X. 30.)K.r.szerinti ell.hatálya alá esik.Amennyiben az elj.lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a ME Közbeszerzési Ell-i Főosztálya,a szerz.nem lép hatályba
14.AT élhet Kbt 69§(11a)-val
15.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e)-t
16.A IV.2.6-ban megadott időtartam a Kbt.81.§(11) bek.alapján 60 nap
17. AF II.2.5.pont 4.min-i érték-i szempont esetében megajánlott szakember tekint-ben az alábbiakat írja elő:1 fő környezetvéd-i szakértő,aki rend: - a 297/2009.(XII.21.)K.r.szerinti SZKV (1.1-4.)szakértői jogos-hoz szüks.szakképzettséggel és szakmai gyak-al és
- max. 36 hó közlek-i projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány készítésében szerzett szakmai gyak-al. A 4. értékelési szempont tekint-ben a III.1.3. M/2.pontban bemutatott szakembereken túlmenően ajánlható meg szakember.
18.dr. Kiss Balázs, lajstromszám:01037 (257/2018(XII.18 K.r)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: Kbt. 148. §.
AF II.2.4) pont kiegészítése, ekr karakterkorlát miatt:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése
A beszerzendő szolgáltatás Vas megyében, Szombathely Megyei Jogú Városban tervezett intermodális csomópont vonatkozásában az alábbi előkészítési és tervezési feladatok ellátása:
1.Engedélyezési tervdokumentáció készítése
2.Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
3.Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése
4.Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
5.Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)
6.Kiviteli terv-dokumentáció készítése
7.Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése
8.Tervezői költségbecslés készítése
9.Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása
10.Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése
11.Kisajátítási terv készítése
12.Szabályozási terv készítése

III.1.3) Műszaki , illetve szakmai alkalmasság pont kiegészítése, az ekr karakterkorlát miatt:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az M2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető az AF III.1.3. M/2.2. és M/2.3. pontban megjelölt pozíciók közül.
Ajánlatkérő az AF III.1.3. M/2.1. és M/2.4. pontjában megjelölt szakemberek közötti átfedést biztosítja.
Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed az adott projektfeladat teljes körű megvalósulásának az összefogására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
„Országos közút és helyi közút”: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti fogalom értendő.
Ajánlatkérő „eng.terv” alatt engedélyezési tervet, „épeng” alatt építési engedély(eke)t, „kivit.terv” alatt kiviteli szintű tendertervet, az M/2.1, M/2.2, M/2.3, M/2.4. pontokban a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokat érti.
Ajánlatkérő engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti. Ajánlatkérő kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
Közösségi közlekedésfejlesztés fogalma alatt Ajánlatkérő a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában: minden olyan tevékenységet, amely a közösségi közlekedésben (tömegközlekedésben), vagy a közösségi- és az egyéni közlekedés között, egy adott közlekedési alágazaton belüli, vagy különböző közlekedési alágazatok közötti infrastruktúra fejlesztését foglal magában.
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület:
minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben, közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom valamint utaskiszolgálás történik. (pl: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)
Intermodális csomópont:
több közlekedési mód összekapcsolására alkalmas, speciális funkciókkal bíró létesítmény, ahol vasúti, közúti gépkocsis, helyi autóbusz, helyközi-távolsági autóbusz, kerékpáros és gyalogos közlekedési elemek találkoznak és a közlekedésben résztvevő szereplők egy sűrűn beépített városi környezetben kialakított helyszínen cserélnek/váltanak közlekedési módot.
Intelligens utastájékoztató rendszer: valós idejű, legfrissebb információt nyújtó rendszer, mely integráltan kezeli a különböző közlekedési módok menetrend információit
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák